Creon

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Creon Lipase 10.000 EP-e enterokapsler, hårde
 • Dosering:
 • Lipase 10.000 EP-e
 • Lægemiddelform:
 • enterokapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Creon Lipase 10.000 EP-e enterokapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 49044
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

CREON

®

10.000 EP-e hårde enterokapsler

Pankreatin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter

de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får

bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

– Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Creon

3. Sådan skal du tage Creon

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Creon indeholder fordøjelsesenzymer (amylase,

lipase og protease), som fremmer fordøjelsen.

Enzymerne er udvundet af svinebugspytkirtler.

Du kan tage Creon ved sygdomme i bugspytkirtlen.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Creon

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information.

Tag ikke Creon:

– hvis du er allergisk over for pankreatin, eller et

af de øvrige indholdsstoffer i Creon (angivet i

afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager

Creon.

En sjælden tarmsygdom, hvor der forekommer

forsnævringer i tynd og tyktarmen (fibroserende

colonopati), er set hos patienter med cystisk

fibrose, som har fået høje pancreatindoser.

Hvis du har cystisk fibrose og tager mere end

10.000 lipase enheder pr. kg pr. dag og har

usædvanlige mavesymptomer eller ændrede

mavesymptomer, skal du kontakte din læge.

Brug af anden medicin sammen med

Creon

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds,

før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Creon efter

aftale med lægen.

Amning

Du kan tage Creon, selvom du ammer.

07-2017

P512047-6

Trafik- og arbejdssikkerhed

Creon påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert

i trafikken.

3. Sådan skal du tage Creon

Tag altid Creon nøjagtigt som beskrevet

i denne indlægsseddel eller efter lægens,

apotekspersonalets eller sundhedspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

• Dosis angives i lipase enheder. Lipase er et af

enzymerne i pankreatin. De forskellige Creon

styrker indeholder forskellige mængder lipase.

• Tag altid den mængde Creon, som din læge har

angivet.

• Lægen vil justere dosis, så den passer til dig.

Den vil afhænge af:

º din sygdom

º din vægt

º din kost

º hvor meget fedt din afføring indeholder

Hvis du stadig har fedtet afføring eller andre mave-

eller tarmsymptomer, skal du tale med lægen. Din

dosis skal måske justeres.

Cystisk fibrose

• Den sædvanlige startdosis til børn under 4 år

er 1.000 lipase enheder pr. kg legemsvægt pr.

måltid.

• Den sædvanlige startdosis til børn over 4 år,

unge og voksne er 500 lipase enheder pr. kg

legemsvægt pr. måltid.

Andre bugspytkirtelsygdomme

• Den sædvanlige dosis pr. måltid er mellem

25.000 og 80.000 lipase enheder.

• Den sædvanlige dosis pr. mellemmåltid er det

halve af dosis pr. måltid.

Hvornår skal du tage Creon

Tag altid Creon sammen med eller umiddelbart efter

et måltid eller et mellemmåltid. Det vil sikre, at

enzymerne blandes effektivt med maden, så de kan

fordøje den, mens den passerer gennem tarmen.

Hvordan skal du tage Creon

• Synk kapslerne hele.

• Knus eller tyg ikke kapslerne.

• Hvis du har svært ved at synke kapslerne hele,

kan de åbnes forsigtigt, og indholdet kan

tilsættes en mindre mængde blød, syrlig mad

eller drikke, f.eks. yoghurt, appelsin-, æble-

eller ananasjuice.

• Indtag blandingen af Creon og mad eller væske

STRAKS, den må IKKE opbevares, og den må

IKKE tygges. Det er vigtigt, at du sikrer dig,

at der ikke bliver noget af produktet tilbage i

munden. Skyl eventuelt efter med sur væske.

• Drik rigeligt med væske hver dag.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Hvis du har taget for mange Creon

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har taget flere Creon, end der står i denne

information, eller flere end lægen har foreskrevet

(og du føler dig utilpas).

Patienter med cystisk fibrose bør straks søge læge.

Det gælder især for børn.

Hvis du har glemt at tage Creon

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis. Fortsæt blot med den

sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Creon

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen

efter aftale med lægen. Spørg lægen eller

apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller

føler dig usikker på.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger: Hyppigheden ikke kendt

Stop behandling med Creon og kontakt straks

læge eller skadestue, hvis du oplever nogle af

følgende alvorlige bivirkninger:

• Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden

for minutter til timer), f.eks. hududslæt,

åndedrætsbesvær, blodtryksfald og besvimelse

(anafylaksi). Det kan være livsfarligt. Ring 112.

• Ved cystisk fibrose: tarmsygdom, hvor der

forekommer forsnævringer i tynd- og tyktarmen

(fibroserende colonopati). Viser sig ved

usædvanlige eller ændrede mavesymptomer.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos

flere end 1 ud af 10 patienter):

– Mavesmerter.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

– Kvalme, opkastning, forstoppelse og oppustet

mave, diaré.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

– Udslæt.

Hyppigheden er ikke kendt:

– Kløe, nældefeber.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Creon utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 30° C.

Brug ikke kapslerne, hvis de viser tydelige tegn på

nedbrydning.

Tag ikke Creon efter den udløbsdato, der står på

pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Creon indeholder:

• Aktivt stof: pankreatin svarende til

º Amylase 8.000 EP-enheder

º Lipase 10.000 EP-enheder

º Protease 600 EP-enheder

• Øvrige indholdsstoffer: Macrogol 4000,

hypromellosephthalat, cetylalkohol,

triethylcitrat, dimeticon, gelatine, gul, rød og

sort jernoxid (E172), titandioxid (E171) og

natriumlaurylsulfat.

Creon er sukker- og lactosefri.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Creon er brune/klare kapsler.

Pakningsstørrelser

Creon

fås i en pakningsstørrelse á

100 hårde enterokapsler.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Creon

er et registreret varemærke, der tilhører

BGP Products Operations GmbH.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

juli 2017.