Corbel 750

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Corbel 750 Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 750 g/l fenpropimorph
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Corbel 750 Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

4 0 1 4 3 4 8

4 0 7 0 8 3

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i purløg

Corbel

®

Analyse: Fenpropimorph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 g/l (79,8%)

(Indeholder cyclohexanon)

Svampemiddel nr. 19-170

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Advarsel

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen

følges nøje

Mulighed for skade på barnet under graviditeten (R63).

Farlig ved hudkontakt (R21).

Irriterer huden (R38).

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Undgå indånding af aerosoltåger (S23).

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker (S36/37).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs

nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i

Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i purløg.

Der må ikke sprøjtes mere end 5 ha pr. dag pr. person.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere dosering

end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke anvendes senere end 28 dage før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (søer,

vandløb mv.).

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

81018106DK002095-Denmark

Corbel

®

Fabrikations nr.: Se emballagen

Fabrikations dato: Se emballagen

Inhold:

1 liter

Producent

BASF A/S

Nødsituation:

BASF Aktiengesellschaft

Ved Stadsgraven 15

Falck Euro Service

67056 Ludwigshafen

DK-2300 København S

Telefon: 0045 79 42 43 33

Tyskland

Tlf.: 32 66 07 00

www.agro.basf.dk

Virkning

Corbel

virker

blokere

syntesen

ergosterol

nødvendig

bestandel

cellemembranen i svampe. Uden ergosterol er svampe ude af stand til at vokse og formere

sig, og det standser hurtigt og effektivt væksten og spredningen af svampevæv.

Det aktive stof fenpropimorph optages hurtigt i bladene og transporteres i saftstrømmen

nedefra op/ud mod blad- og skudspidser (akropetalt). Den systemiske transport sikrer en

hurtig og god helbredende virkning – „stopeffekt“ –, samt at også nyvækst i nogen grad

beskyttes mod svampeangreb.

Corbel har god virkning mod løgrust i purløg. Såvel ved lave temperaturer (fra ca. 6°C) og/

eller i fugtigt vejr, samt når planterne er dækket af dug har Corbel har fuld effekt. Dette er især

vigtigt ved sprøjtninger under ugunstige forhold.

Sprøjt ikke med Corbel i stærk solskin midt på dagen af hensyn til risiko for svidning af

bladspidser.

Anvendelse

Purløg

Der anvendes 1.0 l/ha Corbel mod rust straks efter snitning.

Håndtering af produkt og sprøjteudstyr

Opblanding, påfyldning og vask foretages bedst på et græsbevokset areal eller et befæstet

betonareal hvor rensevandet opsamles, og må ikke foretages på grusbelagt underlag.

Påfyldning

Inden sprøjten fyldes, skal den være omhyggeligt rengjort med et egnet rengøringsmiddel og

efterset for evt. belægninger. Det samme gælder for dyser, sier og filtre.

Vandpåfyldning foretages således, at der ikke er mulighed for tilbageløb til vandforsyningen.

Tanken fyldes 3/4 op med rent vand. Produktet tilsættes under omrøring, hvorefter tanken

fyldes helt op. Der skal være konstant omrøring under påfyldning og kørsel.

Corbel kan blandes med de fleste svampe-, ukrudts- og insektmidler, men det er sjældent

aktuelt. Ved tankblanding med andre midler tilsættes først Corbel og derefter blandingspartner.

Alle tankblandinger udsprøjtes straks efter tilberedningen.

Sprøjteteknik

Vind- og afdrift skal udgås. Vælg en bomhøjde på 40–45 cm over afgrøden og sprøjt kun, når

vindhastigheden er lav (under 3–5 m/s). Husk den aktuelle afstand til søer og vandløb.

Sprøjtevæsken skal fordeles således at hele afgrøden dækkes jævnt. Overlapninger skal

undgås. Det anbefales for de fleste behandlinger at anvende en vandmængde på 150–250

liter pr. ha.

ISO – Alm. fladsprededyser ved 3 bar tryk

Dysestørrelse

Ydelse (l/min)

Hastighed km/t

Væskemængde (l/ha)

Hvor der er risiko for afdrift, bør ovennævnte fladsprede dyser erstattes af low-drift dyser, der

reducerer antallet af små dråber væsentligt.

Rengøring

Den tømte sprøjte rengøres bedst allerede i marken. Ved hjælp af skyllevand og spuledyse

rengøres sprøjten, og sprøjtevæsken fortyndes. Er dette udstyr ikke til rådighed foretages

en fortynding af sprøjtevæsken. Skyllevæske og fortyndet sprøjtevæske udsprøjtes over

afgrøden.

Sprøjtevæsken

fortyndes

gerne

flere

gange.

afsluttende

rengøring

sprøjtebeholder, rør, slanger, filtre og dyser foretages med vand og et egnet rengøringsmiddel,

på et græsbevokset areal eller et befæstet betonareal hvor rensevandet opsamles. Sluttelig

rengøres sprøjte og traktor udvendigt.

Værnemidler

Benyt altid personlige foreskrevne værnemidler under tilberedning, opblanding og håndtering

af koncentrerede kemikalier. Hænderne er mest udsatte, og handsker er således et vigtigt

værnemiddel.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles

inden bortskaffelsen. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Lagring

Corbel

bør

opbevares

frosfrit

uåbnet

originalemballage

beskyttet

direkte

sollys

og andre varmekilder. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra

produktionsdatoen.

Førstehjælp

Generelle anvisning: Aftag forurenet beklædning.

Indånding: Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag.

hudkontakt: Vask med rigeligt vand og sæbe.

Øjenkontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst

15 minutter. Gå til kontrol hos en øjenlæge.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigelig vand. Undgå opkastning. Søg lægehjælp

og medbring etiketten.

Anvisninger

til

lægen:

Behandling

svarende

symptomer

(dekontamination,

vitale

funktioner). Ingen kendt modgift.

_________________________

Mange forskellige, især også lokalt og regionalt betingede, faktorer kan påvirke produktets

virkning.

Herunder

hører

f.eks.

vejr-

jordforhold,

kulturplantesorter,

sædskifte,

behandlingstidspunkter,

doseringer,

blandinger

andre

produkter,

forekomst

organismer, som er resistente overfor det aktive stof, sprøjteteknik osv. Under særlig ugunstige

betingelser kan en ændring i midlets virkning eller en beskadigelse af kulturplanterne derfor

ikke udelukkes. Fabrikanten eller forhandleren fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne

følger.

_________________________

For mange svampemidler er der almindelig risko for forekomst af svampestammer, der er

modstandsdygtige (resistente) overfor det aktive stof. Under særligt dårlige betingelser

kan en ændring i midlets virkning derfor ikke udelukkes. Da det generelt ikke er muligt at

forudsige den konkrete risiko for resistensdannelse på grund af de mange kultur- og

anvendelsesbetingede påvirkningsmuligheder, fraskriver vi os ansvaret for eventuelle skader

som følge af resistensdannelser. Den af BASF anbefalede dosering skal ubetinget overholdes

for at undgå virkningstab.

®1 = Reg. varemærke Syngenta Crop Protection

®2 = Reg. varemærke Bayer CropScience

®3 = Reg. varemærke Makhteshim Agan

Leverandørbrugsanvisning

BASF Leverandørbrugsanvisning i hht. Beskæftigelsesministeriets bek. nr. 559

Dato / revideret den: 07.06.2005

Version: 5.0

Produkt: CORBEL

421 12 F

(30056767/SDS_CPA_DK/DA)

1 Identifikation af præparat og virksomhed

Produktnavn: Corbel

Pr-nr: 19-170

Svampemiddel: Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i purløg.

Firma:

BASF Aktiengesellschaft - D-67056 Ludwigshafen

Germany

Kontaktadresse:

BASF A/S

Ved Stadsgraven 15

2300 København S

Telefon: 32 66 07 00

e-mail adresse: responsible-care@nordic.basf.org

Nødsituation:

Falck Danmark A/S, Falck Euro Service

Telefon: 0045 79 42 43 33

2 Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk beskrivelse

plantebeskyttelsesmiddel, Svampemiddel, Emulsionskoncentrat (EC)

Farlige indholdsstoffer

fenpropimorph

Indhold (W/W): 79,8 %

CAS-nummer: 67564-91-4

EF-nummer: 266-719-9

Faresymbol(er): Xn, N

R-Sætning(er): 22, 38, 63, 51/53

cyclohexanon

Indhold (W/W): 14,4 %

CAS-nummer: 108-94-1

EF-nummer: 203-631-1

INDEX-nummer: 606-010-00-7

Faresymbol(er): Xn

R-Sætning(er): 10, 20

PHENYLSULFONAT CAL

Indhold (W/W): 3,7 %

Faresymbol(er): Xi

R-Sætning(er): 10, 36/38, 41

Hvis farlige indholdsstoffer er nævnt, er ordlyden af faresymbolet og R-sætningerne

specificeret i afsnit 16.

3 Fareidentifikation

Irriterer huden.

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i

vandmiljøet.

4 Førstehjælpsforanstaltninger

Generelle oplysninger:

Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Tilsmudset tøj tages straks af. Ved besvær:

Gå til lægen. Emballage, label og/eller sikkerhedsdatablad skal forevises lægen.

Efter indånding:

Ro, frisk luft, lægehjælp.

Ved hudkontakt:

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder sæbe og vand. Ved irritation

- søg læge.

Ved kontakt med øjnene:

Skyl straks grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontakt

øjenlæge.

Ved indtagelse:

Skyl straks munden og drik derefter rigelige mængder vand, undgå opkastning, lægehjælp.

Bemærkninger til lægen:

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik

modgift kendes.

5 Brandbekæmpelse

Egnet slukningsmiddel:

skum, pulverslukningsmiddel, kuldioxid, vand

Særlige farer:

carbonmonoxid, nitrogenoxid

De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved brand.

Særlig beskyttelsesudrustning:

Brug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

Øvrigt:

Overophedede beholdere afkøles med vand. Kontamineret slukningsvand skal

opsamles separat, må ikke udledes i kloak eller spildevand. Brandrester og kontamineret

slukningsvand bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter.

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Anvend personlig beskyttelsesdragt.

Forurenet tøj, undertøj og sko fjernes omgående. Gælder kun for gasser.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Må ikke komme i undergrunden/jorden. Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/

grundvand.

Forholdsregler ved rengøring/opsamling:

Ved små mængder: Opsamles med væskebindende materiale (f.eks. sand, savsmuld,

universalbindemiddel, kiselgur). Ved store mængder: Inddæmmes. Produktet pumpes bort.

Brug åndedrætsværn ved rengøringsarbejdet. Det materiale, der er opsamlet, bortskaffes

i henhold til forskrifterne. Opbevar affald seperat i velegnede beholdere, der er mærket

og som kan aflåses. Forurenede genstande og gulv rengøres grundigt med vand og

tensiderunder overholdelse af miljøforskrifter.

7 Håndtering og opbevaring

Håndtering

Ved forskriftsmæssig opbevaring og håndtering kræves ingen særlige forholdsregler. Sørg

for god rumventilation på lager og arbejdsplads.

Brand- og eksplosionsbeskyttelse:

Produktet er brandbart. Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft. Træf

foranstaltninger mod elektrostatisk opladning - holdes borte fra antændelseskilder -

ildslukker skal være klar til brug.

Opbevaring

Holdes adskilt fra nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Yderligere oplysninger til

lagringsbetingelserne: Må ikke udsættes for varme. Beskyttes mod fugtighed. Beskyttes

mod direkte solpåvirkning.

Lagerstabilitet:

lagringstid: 60 mdBeskyttes mod temperaturer under: -20 °C

Produktet kan krystallisere når temperaturen falder under grænsetemperaturen.

Beskyttes mod temperaturer over: 40 °C Produktets egenskaber kan forandre sig når

stoffet/produktet opbevares i en længere periode ved en temperatur højere end den

tilrådede.

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

Indholdsstoffer hvis grænseværdier skal overholdes på den enkelte arbejdsplads

108-94-1: cyclohexanon

Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 40 mg/m3 ; 10 ppm (GV (DK))

Effekt på huden (GV (DK))

Stoffet kan absorbes via huden.

Personlige værnemidler

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Åndedrætsværn ved tilstedeværelse af gasser/dampe. Åndedrætsværn ved utilstrækkelig

udluftning. Gasfilterapparat EN 141 Type A (organiske gasser/dampe (kogepunkt >65 °C)).

Beskyttelse af hænder:

Passende kemikaliebestandige handsker (EN 374), også ved langvarig direkte kontakt (

Anbefaling:

Beskyttelsesindex 6, svarende til > 480 minutters permeationstid i henhold til EN 374): f.ex.

Nitrilgummi (0,4 mm) Cloroprengummi (0,5 mm), Polyvinylchlorid, PVC (0,7 mm) og andre.

Beskyttelse af øjne:

Tætsluttende øjenværn (kemikaliebeskyttelsesbriller) (EN 166)

Beskyttelse af hud:

Kropsbeskyttelse bør vælges afhængigt af virksomhed og mulig påvirkning, f.eks. forklæde,

beskyttelsesstøvler, kemikaliebeskyttelsesdragt (i henhold til DIN-EN 465).

Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger:

Kvinder i den fødedygtige alder skal undgå kontakt med produktet. Ved brug af

plantebeskyttelsesmidler følges emballagens brugsanvisning om beskyttelsesudstyr.

Gælder kun for plantebeskyttelsesmidler. Undgå berøring med hud, øjne og beklædning.

Det anbefales at benytte tæt arbejdsbeklædning. Tilsmudset tøj tages straks af. Opbevar

arbejdstøj adskilt. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Under arbejdet må der ikke spises, drikkes, ryges, snuses tobak. Hænder og/eller ansigt

vaskes før pauser og ved arbejdstidens ophør.

9 Fysisk-kemiske egenskaber

Fysisk form:

væske

Farve:

lysegul

Lugt:

aromatisk

krystalisationstemperatur:

-20 °C

Flammepunkt

61 °C

Antændelsestemperatur:

ca. 260 °C

Densitet:

ca. 0,94 g/cm3 (20 °C)

Opløselighed i vand:

emulgerbart

Overfladespænding:

32,0 mN/m (20 °C; 0,05%) 29,7 mN/m (20 °C; 1,0%)

Viskositet, dynamisk:

79,3 mPa.s (20 °C)

10 Stabilitet og reaktivitet

Termisk nedbrydning:

Ingen nedbrydning, når forskrifter/henvisninger vedr. lagring

og håndtering overholdes.

Materialer, der skal undgås:

Ikke bekendt med stoffer, som skal undgås

Farlige reaktioner:

Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes.

Farlige nedbrydningsprodukter:

Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftmæssig opbevaring og håndtering.

11 Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

----------------------------------

Primær hudirritation/kanin: Lokalirriterende.

----------------------------------

Sensibilisering/marsvin: Virker ikke hudsensibiliserende i dyreforsøg.

Supplerende oplysninger:

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

Kvinder i den fødedygtige alder skal undgå kontakt med produktet.

Misbrug kan medføre sundhedsskader.

Langtidsvirkninger: Indånding af høje koncentrationer eller hyppig indånding af selv

små mængder organiske opløsningsmidler kan bl.a. give skader på lever, nyrer og

centralnervesystemet herunder hjerneskader (Danmark).

12 Miljøoplysninger

Økotoksikologi

Fisketoksicitet:

Oncorhynchus mykiss/LC50 (96 h): 2,2 mg/l

Akvatiske hvirvelløse dyr:

Daphnia magna/EC50 (48 h): 1,5 mg/l

Vandplante:

Scenedesmus subspicatus/EC50 (96 h): 0,61 mg/l

Persistens og nedbrydelighed

Oplysninger om eliminerbarhed

Vurdering: ikke let biologisk nedbrydelig (i henhold til OECD-kriterier)

Supplerende oplysninger

Øvrige økotoksikologiske henvisninger:

Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af produkter med lignende struktur

eller sammensætning. Produktet må ikke ukontrolleret udledes til miljøet.

13 Bortskaffelse

Rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles

inden bortskaffelsen. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

14 Transportoplysninger

Landtransport

ADR/RID/GGVS/GGVE:

Klasse

UN-No:

1993

Korrekt teknisk navn

BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S.

(indeholder: FENPROPIMORPH 80%,

CYCLOHEXANON)

Sea transport

IMGD/GGV:

Klasse

UN-No:

1993

EMS:

MFGA:

Marine pollutant:

Korrekt teknisk navn

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(contains FENPROPIMORPH 80%,

CYCLOHEXANONE)

Air transport

ICAO/IATA:

Klasse

UN/ID-nr:

1993

Korrekt teknisk navn

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(contains FENPROPIMORPH 80%,

CYCLOHEXANONE)

15 Oplysninger om regulering

Sundhedsskadeligt – Xn

Miljøfarlig – N

Risikosætninger:

R21: –

Farlig ved hudkontakt.

R38: –

Irriterer huden.

R63 –

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

R50/53 – Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Sikkerhedsforskrifter

S 2 –

Opbevares utilgængeligt for børn.

S13 –

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

S23 –

Undgå indånding af aerosoltåger.

S36/37 – Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

Stof(fer), der udløser klassificering - til etikketering: fenpropimorph, CYCLOHEXANON

Øvrig regulering

Ifølge bekendtgørelsen om unges farlige arbejde må unge under 18 år som hovedregel ikke

arbejde med dette produkt (Danmark).

Produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om materialer med indhold af

flygtige stoffer, herunder organiske opløsningsmidler. Krav om arbejdspladsbrugsanvisning

(Danmark).

Arbejdsministeriets regler om arbejdstøj og personlige værnemidler skal overholdes

ved udsprøjtningen, jf. leverandørbrugsanvisningen for produktet samt f.eks.

informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Alle landmænd, der erhvervsmæssigt anvender bekæmpelsesmidler i planteavl og selv står

for sprøjtning, skal være i besiddelse af et Sprøjtecertifikat.

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Overtrædelse af nedenstående forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i purløg.

Må i purløg ikke anvendes senere end 28 dage før høst.

Der må ikke sprøjtes mere end 5 ha pr. dag pr. person.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (søer, vandløb m.v.).

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

16 Andre oplysninger

Fuldstændig ordlyd af faresymboler og R-sætninger, hvis nævnt i afsnit 2 under ‚Farlige

indholdsstoffer‘:

Sundhedsskadelig.

Miljøfarlig.

Lokalirriterende.

Farlig ved indtagelse.

Irriterer huden.

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i

vandmiljøet.

Brandfarlig.

Farlig ved indånding.

36/38 Irriterer øjnene og huden.

Risiko for alvorlig øjenskade.

Citeret/anvendt litteratur

Miljø- og energiministeriets Bekendtgørelser nr 360 af 24. maj 1993, nr 241 af 27. apr., nr

313 af 5. maj 2000 og nr 1065 af 30. nov. 2000

At anvisning. Nr 3.1.0.1 September 1997

Arbejdstilsynet: Sikkerhed og bekæmpelsesmidler

4 0 1 4 3 4 8

4 0 7 0 8 3

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i purløg

Corbel

®

Analyse: Fenpropimorph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 g/l (79,8%)

(Indeholder cyclohexanon)

Svampemiddel nr. 19-170

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Advarsel

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen

følges nøje

Mulighed for skade på barnet under graviditeten (R63).

Farlig ved hudkontakt (R21).

Irriterer huden (R38).

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Undgå indånding af aerosoltåger (S23).

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker (S36/37).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs

nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i

Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i purløg.

Der må ikke sprøjtes mere end 5 ha pr. dag pr. person.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere dosering

end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke anvendes senere end 28 dage før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (søer,

vandløb mv.).

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

81018106DK002095-Denmark

Corbel

®

Fabrikations nr.: Se emballagen

Fabrikations dato: Se emballagen

Inhold:

1 liter

Producent

BASF A/S

Nødsituation:

BASF Aktiengesellschaft

Ved Stadsgraven 15

Falck Euro Service

67056 Ludwigshafen

DK-2300 København S

Telefon: 0045 79 42 43 33

Tyskland

Tlf.: 32 66 07 00

www.agro.basf.dk

1-10-2018

Public Notification: FX75000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: FX75000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use FX75000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-9-2018

Endo Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Robaxin® 750mg Tablets 100 Count Bottle Packs Due to Incorrect Daily Dosing Information on Label

Endo Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Robaxin® 750mg Tablets 100 Count Bottle Packs Due to Incorrect Daily Dosing Information on Label

Endo International plc (NASDAQ: ENDP) today announced that one of its operating companies, Endo Pharmaceuticals Inc., is voluntarily recalling two lots of Robaxin® (methocarbamol tablets, USP) 750mg Tablets 100 Count Bottle pack to the consumer level. The products have been found to have incorrect daily dosing information on the label due to a labeling error which misstates the daily dose as "two to four tablets four times daily" rather than the correct dosage of "two tablets three times daily." (see pic...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.