Contalgin Uno

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Contalgin Uno 30 mg depotkapsler
 • Dosering:
 • 30 mg
 • Lægemiddelform:
 • depotkapsler
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Contalgin Uno 30 mg depotkapsler
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 17797
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Contalgin

Uno

30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg, 150 mg og 200 mg

Depotkapsler, hårde

morphinsulfat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Contalgin Uno til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se

afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Contalgin Uno

Sådan skal du tage Contalgin Uno

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Du har fået Contalgin Uno til behandling af stærke smerter over en periode på 24 timer. Det aktive stof i

Contalgin Uno er morphin, der tilhører den gruppe af medicin, som kaldes stærkt smertestillende medicin.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Contalgin Uno

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Du skal være opmærksom på, at du kan blive fysisk og psykisk afhængig af morphin, og at virkningen af

morphin kan være nedsat efter lang tids brug. Pludselig ophør med behandlingen kan give

abstinenssymptomer.

Brug ikke Contalgin Uno:

hvis du er allergisk over for morphin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Contalgin Uno (angivet i

afsnit 6).

hvis du har vejrtrækningsbesvær, har nedsat lungefunktion (obstruktiv lungesygdom) eller hæmmet

vejrtrækning. Lægen vil fortælle dig, hvis du har denne sygdom. Symptomerne kan være åndenød,

hoste eller langsom eller hæmmet vejrtrækning i forhold til normalt.

hvis du har en kranielæsion, der giver dig kraftig hovedpine eller kvalme. Contalgin Uno, kan

forværre symptomerne eller skjule omfanget af kranielæsionen.

hvis du har tarmslyng, hvis din mavesæk tømmes langsommere end normalt eller hvis du har

kraftige mavesmerter.

hvis du for nylig har haft leverproblemer.

hvis du samtidig tager medicin, som kaldes MAO-hæmmere (f.eks. tranylcypromid, phenelzin,

isocarboxazid, moclobemid og linezolid), eller hvis du har taget denne type medicin inden for de

seneste 2 uger.

hvis patienten er under 1 år.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Contalgin Uno, hvis du:

har problemer med vejtrækning, f.eks. på grund af alvorlig astma eller nedsat lungefunktion. Lægen

vil fortælle dig, hvis du har disse sygdomme. Symptomerne kan være åndenød og hoste.

har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen, nyreproblemer, eller langvarige leverproblemer. Du skal

måske have en lavere dosis.

har kraftig hovedpine eller kvalme, da det kan være tegn på forhøjet tryk i kraniet.

har eller har haft epilepsi, kramper eller krampeanfald.

har lavt blodtryk.

har alvorlige hjerteproblemer efter langvarig lungesygdom (alvorlig cor pulmonale).

har betændelse i bugspytkirtlen (det kan give kraftige mave- og rygsmerter) eller problemer med

galdeblæren.

har betændelse i tarmene.

har forstørret blærehalskirtel (prostata).

har nedsat binyrebarkfunktion (kan give symptomer som svaghed, vægttab, svimmelhed, kvalme

eller opkastning).

har eller har haft et alkoholmisbrug eller er afhængig af vanedannende stoffer.

tager medicin, der påvirker centralnervesystemet, se afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med

Contalgin Uno”.

har eller har haft symptomer ved behandlingsophør som uro, angst, rysten eller svedtendens, efter du

er holdt op med at tage alkohol eller vanedannende stoffer.

Fortæl det til lægen, at du tager Contalgin Uno, hvis du skal opereres.

Synk kapslerne hele. Kapslerne kan også åbnes og indholdet drysses over kold blød mad, som f.eks. yoghurt

eller grød.

Kapslerne eller indholdet må aldrig deles, knuses eller tygges, da dette kan give alvorlige

bivirkninger, som kan medfører dødsfald.

I visse tilfælde kan du opleve en øget følsomhed over for smerter, selvom du tager større doser af Contalgin

Uno (hyperalgesi). Lægen vil bestemme om din dosis skal ændres eller om du skal have stærkere

smertestillende medicin.

Brug af anden medicin sammen med Contalgin Uno

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke

vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Hvis du tager Contalgin Uno sammen med anden medicin, kan virkningen af Contalgin Uno blive påvirket.

Contalgin Uno må ikke bruges samtidig med MAO-hæmmere eller hvis du har taget denne type medicin

inden for de seneste 2 uger (se afsnit 2 ”Brug ikke…”).

Hvis du tager medicin mod for meget mavesyre, skal du vente

mindst 2 timer

med at tage denne type

medicin, efter du har taget Contalgin Uno.

Tal med din læge, hvis du bruger:

Anden smertestillende medicin af samme type som Contalgin Uno (opioider).

Angstdæmpende medicin, sovemedicin, beroligende medicin eller bedøvelsesmidler.

Medicin mod psykiske lidelser eller sindssygdom (f.eks. phenothiazin).

Muskelafslappende medicin.

Medicin mod for højt blodtryk.

Medicin mod mavesår, for meget mavesyre eller halsbrand (cimetidin).

Visse typer medicin mod kvalme eller opkastning.

Medicin der forebygger eller lindrer allergisymptomer (antihistaminer).

Anden medicin mod stærke smerter (f.eks. buprenorphin, nalbuphin eller pentazocin).

Medicin mod tuberkulose (rifampicin).

Medicin til behandling af HIV (ritonavir).

Medicin mod Parkinsons sygdom.

Gabapentin til behandling af epilepsi eller smerter pga. nerveproblemer.

Fortæl det til lægen, hvis du for nyligt er blevet bedøvet.

Brug af Contalgin

Uno sammen med alkohol

Hvis du drikker alkohol, mens du tager Contalgin Uno, kan du føle dig mere søvnig eller øge risikoen for

alvorlige bivirkninger, såsom overfladisk vejrtrækning med risiko for at åndedrættet ophører, eller

bevidstløshed. Det anbefales ikke at drikke alkohol, mens du tager Contalgin Uno.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel

Graviditet

Du må ikke tage Contalgin Uno, hvis du er gravid.

Amning

Du må ikke tage Contalgin Uno, hvis du ammer, da Contalgin Uno kan gå over i modermælken. Tal med

lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er mærket med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Contalgin Uno kan give bivirkninger, som

f.eks. sløvhed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Dette sker

sædvanligvis i starten af behandlingen eller når dosis øges.

3. Sådan skal du tage Contalgin Uno

Tag altid Contalgin Uno nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl så spørg

lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Dosis afhænger af din alder, vægt, hvor stærke smerterne er, og om du tidligere har haft behov for at lindre

smerter.

Synk kapslerne hele. Kapslerne kan også åbnes og indholdet drysses over kold blød mad, som f.eks. yoghurt

eller grød.

Kapslerne eller indholdet må aldrig deles, knuses eller tygges, da dette kan give alvorlige

bivirkninger, som kan medfører dødsfald.

Voksne

Tag Contalgin Uno 1 gang i døgnet. Du skal normalt tage kapslerne på fastsatte tidspunkter. Hvis du f.eks.

tager Contalgin Uno kl. 8 om morgenen, skal du tage den næste dosis dagen efter kl. 8 om morgenen.

Børn over 1 år

Børn over 1 år må få Contalgin Uno.

Startdosis 0,4-1,6 mg/kg pr. døgn. Dosis bør herefter justeres som hos voksne.

Den nødvendige dosis afhænger af barnets alder, vægt, og hvor stærke smerterne er. Lægen bestemmer

hvilken dosis barnet skal have.

Ældre

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat lever og nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Smerter som følge af en operation

Voksne under 70 kg: Startdosis er 30 mg 1 gang dagligt.

Voksne over 70 kg: Startdosis er 60 mg 1 gang dagligt.

Ældre: Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn: Det tilrådes ikke at bruge Contalgin Uno til børn, der har smerter efter en operation.

Tal med lægen, hvis du stadig har smerter, efter du har taget Contalgin Uno.

Hvis du har taget for meget Contalgin Uno

Kontakt straks lægen eller skadestuen, hvis du har taget flere Contalgin Uno kapsler

,

end der står her, eller

flere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med.

Hvis du har taget en overdosis kan du blive meget søvnig, få kvalme eller blive svimmel. Du kan også få

vejrtrækningsproblemer, som kan medføre besvimelse eller død.

Hvis du har glemt at tage Contalgin Uno

Hvis du har glemt at tage en dosis, og der ikke er gået mere end 16 timer, så tag den straks. Hvis der er gået

mere end 16 timer, så spring den glemte dosis over. Tag den næste dosis på det normale tidspunkt. Tag aldrig

dobbelt dosis, hvis du har glemt en dosis.

Hvis du holder op med at tage Contalgin Uno

Du må ikke pludseligt stoppe behandlingen med Contalgin Uno, medmindre du har aftalt det med lægen. Tal

med lægen, hvis du ønsker at stoppe behandlingen. Lægen vil fortælle dig, hvordan du langsomt skal

nedsætte dosis, så du undgår ubehagelige symptomer.

Symptomer ved pludselig behandlingsophør kan være uro, angst, rysten eller svedtendens.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med skummende

evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.

Kvalme, opkastninger og mavesmerter pga. tarmslyng. Kontakt læge eller skadestue.

Hyppighed ikke kendt

(hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Flere og kraftigere symptomer på betændelse i bugspytkirtlen (kraftigere smerter i maven og

ryggen). Kontakt læge eller skadestue.

Abstinenssymptomer hos nyfødte.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Forstoppelse (din læge kan anbefale dig et afføringsmiddel for at afhjælpe dette problem).

Kvalme.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Døsighed (især når du starter behandlingen, eller hvis du får en større dosis. Dette forsvinder efter få

dage).

Mundtørhed, appetitmangel, mavesmerter.

Opkastning (dette forsvinder normalt efter et par dage).

Svimmelhed, hovedpine, forvirring, svært ved at falde i søvn.

Kraftesløshed og svaghed. Utilpashed og træthed.

Ufrivillige eller rykvise muskelsammentrækninger.

Hududslæt eller hudkløe.

Øget svedtendens.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Overfølsomhed.

Smagsforstyrrelser, sure opstød/halsbrand.

Svimmelhed.

Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre

tilfælde ring 112.

Rastløs uro, humørsvingninger, hallucinationer, en følelse af ekstrem glæde.

Usædvanlig muskelstivhed.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Vandladningsbesvær.

Lavt blodtryk, ansigtsrødmen.

Hjertebanken.

Hævede hænder, ankler og fødder.

Nældefeber.

Forværring af resultater fra leverfunktionsprøver (ses ved blodprøver).

Synsforstyrrelser.

Muskelkramper.

Hyppighed ikke kendt

(hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

Følelsesudsving med utilfredshed og irritation, unormale tanker.

Øget følsomhed over for smerter.

Små pupiller.

En hurtig eller langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas

eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

Nedsat hosterefleks.

Anfaldsvise mavesmerter/kolik eller utilpashed.

Urinvejskramper.

Impotens, nedsat sexlyst, ophør af menstruation.

Abstinenssymptomer (se afsnit 3 ”Hvis du holder op med at tage Contalgin Uno”).

Afhængighed, tilvænning (tolerans).

Contalgin Uno kan herudover give bivirkninger, som du ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i

visse laboratorieprøver, f.eks. forhøjet serumprolaktin, nedsat plasmakortisol, østrogen og testosteron.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Contalgin Uno 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg, 150 mg og 200 mg hårde depotkapsler indeholder:

Aktivt stof: morphinsulfat.

Øvrige indholdsstoffer: Hydrogeneret vegetabilsk olie, macrogol 6000, talcum, magnesiumstearat.

Kapsel:

Gelatine, natriumlaurilsulfat.

Farvestoffer

: Titandioxid (E171), jernoxid (E172) (kun i 60 mg, 90 mg, 120 mg, 150 mg, 200 mg), indigotin

(E132) (kun i 30 mg, 60 mg, 120 mg, 150 mg), erythrosin E127 (kun i 90 mg, 150 mg).

Trykkeblæk:

Shellac, sort jernoxid (E172), renset vand, N-butylalkohol, propylenglycol, dehydreret ethanol, isopropylalkohol,

ammoniumhydroxid 28 %.

Udseende og pakningsstørrelser:

Udseende

30 mg: lyseblå depotkapsel, kapselstørrelse 4, mærket med MS OD30

60 mg: brun depotkapsel, kapselstørrelse 3, mærket med MS OD 60

90 mg: pink depotkapsel, kapselstørrelse 2, mærket med MS OD90

120 mg: olivenfarvet depotkapsel, kapselstørrelse 1, mærket med MS OD120

150 mg: blå depotkapsel, kapselstørrelse 1, mærket med MS OD150

200 mg: brun depotkapsel, kapselstørrelse 0, mærket med MS OD200

Pakningsstørrelser

Plastbeholder, blister. Blisterpakninger med 28 stk. kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.

Fremstiller

Bard Pharmaceuticals Ltd., Cambridge Science Park, Cambridge, England.

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2018

17-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Aspergillus oryzae (strain NZYM‐FA)

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Aspergillus oryzae (strain NZYM‐FA)

Published on: Fri, 16 Nov 2018 The food enzyme is an endo‐1,4‐β‐xylanase (EC 3.2.1.8) produced with a genetically modified strain of Aspergillus oryzae by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. This xylanase is intended to be used in baking and cereal‐based processes. Based on the proposed maximum use levels, dietary exposure to the food enzyme–total organic solids (TOS) was e...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-10-2018

Unauthorized "Surfaz-SN Triple Action Cream" seized from Mississauga store may pose serious health risks

Unauthorized "Surfaz-SN Triple Action Cream" seized from Mississauga store may pose serious health risks

Health Canada seized “Surfaz-SN Triple Action Cream”—an unauthorized skin cream promoted for antifungal, antibacterial and anti-inflammatory use—because it is labelled to contain prescription drugs (betamethasone dipropionate and neomycin sulphate). The product was seized from Kaf African Caribbean Market (2642 Liruma Road, Unit 2A) in Mississauga, Ontario.

Health Canada

17-10-2018

Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities

Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 The duration of the vaccination campaign sufficient to eliminate lumpy skin disease (LSD) mainly depends on the vaccination effectiveness and coverage achieved. By using a spread epidemiological model, assuming a vaccination effectiveness of 65%, with 50% and 90% coverage, 3 and 4 years campaigns, respectively, are needed to eliminate LSD. When vaccination effectiveness is 80% to 95%, 2 years of vaccination at coverage of 90% is sufficient to eliminate LSD vir...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

24-7-2018

July 23, 2018: Springfield EMT/Paramedic Pleads Guilty to Stealing Fentanyl, Morphine

July 23, 2018: Springfield EMT/Paramedic Pleads Guilty to Stealing Fentanyl, Morphine

July 23, 2018: Springfield EMT/Paramedic Pleads Guilty to Stealing Fentanyl, Morphine

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-5-2018

May 3, 2018: Indictment: Kansas EMT Stole Morphine from Vials

May 3, 2018: Indictment: Kansas EMT Stole Morphine from Vials

May 3, 2018: Indictment: Kansas EMT Stole Morphine from Vials

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-4-2018

March 30, 2018: KC Paramedic Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine from Ambulances

March 30, 2018: KC Paramedic Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine from Ambulances

March 30, 2018: KC Paramedic Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine from Ambulances

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-10-2018

Leflunomide Zentiva (Zentiva k.s.)

Leflunomide Zentiva (Zentiva k.s.)

Leflunomide Zentiva (Active substance: leflunomide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6923 of Thu, 18 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/001129/T/0032

Europe -DG Health and Food Safety

9-8-2018

Arava (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Arava (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Arava (Active substance: leflunomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5231 of Thu, 09 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft guideline on the use of adjuvanted veterinary vaccines, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft guideline on the use of adjuvanted veterinary vaccines, draft: consultation open

The main aim of the guideline is to outline the information which should be included for the adjuvant in the marketing authorisation application (MAA) of an immunological veterinary medicinal product (IVMP). This guideline replaces the ‘Note for Guidance on the use of adjuvanted veterinary vaccines’. The guideline discusses the important aspects to consider for the adjuvant in an IVMP and provides guidance on the information on the adjuvant which should be included in Parts 2, 3 and 4 of the MAA. The d...

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-6-2018

Leflunomide Winthrop (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Leflunomide Winthrop (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Leflunomide Winthrop (Active substance: leflunomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4108 of Wed, 27 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

25-6-2018

Leflunomide medac (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Leflunomide medac (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Leflunomide medac (Active substance: leflunomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4016 of Mon, 25 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Aerinaze (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerinaze (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerinaze (Active substance: desloratadine; pseudoephedrine sulphate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3930 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/772/T/37

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

EU/3/05/334 (Florence Porte ThomE)

EU/3/05/334 (Florence Porte ThomE)

EU/3/05/334 (Active substance: Human immunoglobulin G1 constant region - human ectodysplasin-A1 receptor-binding domain fusion protein) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3629 of Mon, 04 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/064/05/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

hydrocodone (Vicodin®), codeine, morphine, and many others. #DYK #FDAInnovationChallenge (2 of 2 messages) https://go.usa.gov/xQwmW pic.twitter.com/bGlnTFOzVE

hydrocodone (Vicodin®), codeine, morphine, and many others. #DYK #FDAInnovationChallenge (2 of 2 messages) https://go.usa.gov/xQwmW pic.twitter.com/bGlnTFOzVE

hydrocodone (Vicodin®), codeine, morphine, and many others. #DYK #FDAInnovationChallenge (2 of 2 messages) https://go.usa.gov/xQwmW  pic.twitter.com/bGlnTFOzVE

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

EU/3/18/2022 (Hanmi Europe Limited)

EU/3/18/2022 (Hanmi Europe Limited)

EU/3/18/2022 (Active substance: Glucagon analogue linked to a human immunoglobulin Fc fragment) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3389 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/257/17

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2021 (Chemo Research S.L.)

EU/3/18/2021 (Chemo Research S.L.)

EU/3/18/2021 (Active substance: Equine immunoglobulin F(ab')2 fragments targeting Shiga toxin) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3388 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/248/17

Europe -DG Health and Food Safety