Configure

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Configure Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 20 g/l benzyladenin
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Configure Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

Productname

Configure

Country

Denmark

Package size

5 Litres

Label code

CFG/DK/5L/16 - set

Label dimensions

130x150 (hxw)

Name

Marco Pelkman

Label date

August 2016

Draft

Version 3

Front label

150 x 130mm

FABR. NR.: SE EMBALLAGE

UDLØBSDATO: 2 ÅR EFTER PRODUKTIONSDATO, SE EMBALLAGE

CONFIGURE® ER ET REGISTRERET EF-VARAEMAERKE AF

FINE AGROCHEMICALS LTD.

CFG/DK/5L/16F

FINE AGROCHEMICALS LIMITED

HILL END HOUSE WHITTINGTON

WORCESTER WR5 2RQ UK

ENQUIRE@FINE.EU

WWW.FINE.EU

CILLUS A/S

TAASTRUP HOVEDGADE 121

2630 TAASTRUP

TLF. 44 91 60 55

WWW.CILLUS.DK

DISTRIBUERES AF:

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

MÅ KUN ANVENDES TIL VÆKSTREGULERING I

PRYDPLANTER I LUKKEDE VÆKSTHUSE. DETTE

PLANTEBESKYTTELSESMIDDEL MÅ KUN KØBES AF

PROFESSIONELLE OG ANVENDES ERHVERVSMÆSSIGT

OG KRÆVER GYLDIG AUTORISATION.

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL NR. 544-5

OMFATTET AF MILJØMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE OM

BEKÆMPELSESMIDLER OG

PLANTEBESKYTTELSESMIDDELFORORDNINGEN 1107/2009

AKTIVT STOF: 6-BENZYLADENIN 20 g/l (1.95% W/W)

MIDLET ER ET SUSPENSIONS KONCENTRAT

INDEHOLDER 1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ON (BIT) OG 2-METHYL –

4-ISOTHIAZOLIN-3-ON (MIT). KAN UDLØSE ALLERGISK REAKTION (EUH 208)

NETTOINDHOLD:

5L

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare

(EUH401).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til vækstregulering i prydplanter i lukkede væksthuse. Brugsanvisningens

doseringsangivelser må ikke overskrides.

Ved håndtering af prydplanter skal der anvendes kemisk bestandige handsker.

Der må ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til kloak.

Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt

belægning.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har

indeholdt produktet (SP1).

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Ved indtagelse skal der ikke fremprovokeres opkastning. Søg straks lægehjælp og fremvis

produktets etikette. Ved kontakt med hud eller hår fjernes eventuelt forurenede beklædningsdele

og der skylles grundigt med rindende vand. Skrub ikke huden. Kommer væsken i øjnene skylles

straks grundigt med vand.

Back label

BRUGSANVISNING

VIGTIGT: Alle instruktioner i dette afsnit skal

læses omhyggeligt for at opnå sikker og vellykket

brug af dette produkt.

Afhængig af behandlingsmetoden vil Configure øge forgrening

eller fremme blomstring i visse prydplanter.

Plantens reaktion på Configure er påvirkelig af kultur- og

miljømæssige forhold. Vækstmedie, vand, temperatur, lys og

andre kulturmæssige foranstaltninger kan påvirke planternes

respons. Plantestørrelse og art eller sort kan også påvirke

planternes reaktion på behandlingen. Selvom flere sorter er testet

for følsomhed og selektivitet overfor Configure og har vist en høj

grad af tolerance, er det umuligt at garantere en acceptabel

respons i alle sorter. Anvendelsen af Configure på en ny

prydplante eller en ny sort bør altid afprøves først på et begrænset

antal planter for at bestemme afgrødens respons.

Configure bør kun anvendes på prydplanter dyrket i potter i

lukkede væksthuse. Udsprøjt Configure som bladsprøjtning

med anvendelse af standard sprøjteudstyr egnet til formålet.

Udsprøjt Configure i en vandmængde på ca. 1000 l/ha med

en ensartet sprøjtetåge. Der skal udvises forsigtighed for at

undgå afdrift til naboplanter. Udsprøjtning bør ske med lille

dråbestørrelse. Langsom indtørring af sprøjtevæsken bør altid

tilstræbes. Behandling når den relative fugtighed er høj øger

gennemtrængeligheden af produktet i bladene.

Der behandles tidligst 3 uger efter potning, når planterne er

aktivt voksende. Det bør sikres, at rødderne er veludviklede på

tidspunktet for behandlingen.

Effekterne af Configure anvendt på planter til formering er ikke

undersøgt.

Orkidé (Phalaenopsis sp.)

For at øge antallet af blomsterstængler, anvendes Configure en

uge efter starten af kuldeinduktionen med 20-40 l/ha.

Julekaktus og helligdagskaktus (Schlumbergera spp.)

For at øge antallet af blomsterknopper under reproduktive

betingelser, anvendes Configure med 5-10 l / ha, når

blomsterknopper bliver synlige.

Husløg (Sempervivum sp.)

For at øge forgrening anvendes Configure med 40 l/ha efter at

rødder er veletablerede.

OPBLANDING

Tilføj den beregnede mængde Configure til den halvt fyldte

sprøjtetank, mens der omrøres. Fyld tanken og fortsæt omrøring

under sprøjtearbejdet. Brug sprøjteopløsningen indenfor 24 timer.

RENGØRING

Umiddelbart efter brug rengøres sprøjteudstyret grundigt. Fortynd

den sprøjtevæske der er tilbage i tanken med mindst 10 dele rent

vand og udsprøjt derefter på behandlede planter. Tanken skal

derefter dobbelt skylles (ved tilsætning af vand indtil tanken er

cirka 25% fuld og derefter udsprøjtning af denne opløsning på

behandlede planter).

BLANDBARHED

Bland ikke Configure med andre vækstreguleringsmidler,

pesticider eller gødningsmidler.

Midlet er skånsomt overfor populationer af Typhlodromus pyri og

Aphidius rhopalosiphi. Foreneligheden med anvendelse af andre

nyttedyr er ukendt.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med

kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets

skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke

forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

Afgrøde

Tidspunkt

Dosering

Orkidé

(Phalaenopsis sp.)

Én uge efter

kuldeinduktion

20 - 40 ml/l

(max. 1

behandling).

Julekaktus/

helligdagskaktus

(Schlumbergera

sp.)

Første synlige

knopper

5 - 10 ml/l

(max. 1

behandling)

Husløg

(Sempervivum)

Når planten har

veletablerede

rødder

40 ml/l

(max. 1

behandling)

Dosering og tidspunkt for sprøjtning:

(Følgende anvendelser af Configure er understøttet af data)

CFG/DK/5L/16B