Condyline

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Condyline 5 mg/ml kutanopløsning
 • Dosering:
 • 5 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • kutanopløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Condyline 5 mg/ml kutanopløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 11220
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Condyline 5 mg/ml kutanopløsning

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Condyline til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Condyline

Sådan skal du bruge Condyline

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere information

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

1.

Virkning og anvendelse

Condyline er en opløsning til brug på kønsvorter (kondylomer) mod virus.

Det virker ved at hæmme vækst af de celler, der er virus i og forhindrer at virus trænger ind

i raske celler.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2.

Det skal du vide, før du begynderat bruge Condyline

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Condyline hvis:

du har et betændt eller blødende sår nær vorten.

duhar et åbent sår ved vorten efter f.eks. et kirurgisk indgreb.

du bruger anden medicin, der indeholder podophyllin (Wartec creme eller Wartec

kutanopløsning).

du er gravid eller ammer.

du er allergisk over for podophyllotoxin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Condyline

(angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Undgå at få Condyline i øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle øjnene grundigt med rindende

vand.

Du skal vaske hænderne grundigt efter hver påføring.

Du må kun pensle vorten, ikke den raske hud omkring vorten. Der er større risiko for bivirkninger

når du pensler et større område med Condyline.

Brug kondom ved samleje i behandlingsperioden.

Brug af anden medicin sammen med Condyline

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler

samt stærke vitaminer og mineraler.

Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol, må du ikke bruge Condyline uden først

at tale med lægen.

Du kan bruge Condyline sammen med anden medicin.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må ikke bruge Condyline, hvis du er gravid.

Amning:

Hvis du ammer, må du ikke bruge Condyline.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Condyline påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

Sådan skal du bruge Condyline

Dosering

Voksne: du skal påføre Condyline på kønsvorterne morgen og aften 3 dage i træk. Du kan

gentage behandlingen efter 4 dage, indtil vorterne er borte. Normalt skal du igennem 3-4

behandlinger.

Rengør vorterne med sæbe og vand før påføring, og tør dem grundigt med f.eks. et stykke

køkkenrulle.

Påfør Condyline på vorterne ved hjælp af de vedlagte vatpinde.

Brug en ny vatpind ved hver behandling.

Dyp vatpinden i opløsningen, og smør den på vorterne.

Undgå at smøre uden for vorterne.

Lad opløsningen tørre efter påsmøring.

Vask ikke vorterne efter påsmøring.

Vask hænderne omhyggeligt efter behandlingen.

Condyline flasken har et sikkerhedslåg, som du åbner ved at trykke låget ned og samtidig vride

det den forkerte vej. Luk altid flasken omhyggeligt lige efter brug.

Børn: du må kun bruge Condyline til børn efter lægens anvisning.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller

stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har brugt for meget Condyline

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Condyline, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Hvis du kommer til at synke Condyline, bør du straks søge lægehjælp. Medbring flasken og

denne brugsanvisning.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (det forekommer hos flere end l ud af 10 behandlede):

Sårdannelse omkring det behandlede område.

Desuden kan der komme irritation af huden med rødmen, ømhed, svie og kløe. Dette viser

sig evt. først på 2.-3. behandlingsdag. I de fleste tilfælde forsvinder irritationen af sig selv,

når behandlingen er afsluttet.

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Forhudsbetændelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen, se detaljer nedenfor. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

5.

Opbevaring

Opbevar Condyline utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30ºC.

Brug ikke Condyline efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet , toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Condyline indeholder:

Aktive stof: Podophyllotoxin 5 mg/ml.

Øvrige indholdsstoffer: N

atriumlactatopløsning 60%

mælkesyre, ethanol 96 %.

Udseende og pakningsstørrelser

3,5 ml glasflaske.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Galderma Nordic AB

Seminariegatan 21

752 28 Uppsala

Sverige

Tel: +46 18 444 0330

Fax: +46 18 444 0335

Fremstiller:

Takeda Austria GmbH

St Peter Strasse 25

A-4020 Linz

Østrig.

Denne indlægsseddel blev senest revideret i juni 2015