Combivent

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Combivent 2,5+0,5 mg/behold. inhalationsvæske til nebulisator, opløsning, enkeltdosisbeholder
 • Dosering:
 • 2,5+0,5 mg/behold.
 • Lægemiddelform:
 • inhalationsvæske til nebulisator, opløsning, enkeltdosisbeholder
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Combivent 2,5+0,5 mg/behold. inhalationsvæske til nebulisator, opløsning, enkeltdosisbeholder
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 55261
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

læse den igen.

• Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret Combivent

til dig

personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt

for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

• Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis

du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Combivent

3. Sådan skal du tage Combivent

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Combivent

afslapper muskulaturen omkring de

små bronkier i lungerne. Herved udvides

bronkierne. Luften kan nu lettere passere, og

det bliver nemmere at trække vejret.

Du kan bruge Combivent

inhalationsvæske ved

kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), når

behandling med ét virksomt stof ikke er

tilstrækkeligt.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU

BEGYNDER AT TAGE COMBIVENT

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis

du ikke får det bedre.

Tag ikke Combivent

, hvis du:

• er allergisk over for ipratropiumbromid og

salbutamol (de aktive indholdsstoffer), atropin-

lignende stoffer eller et af de øvrige indholds-

stoffer i Combivent

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

tager Combivent

, hvis du:

• oplever astmalignende anfald i forbindelse

med inhalation

• har sukkersyge, som er svær at regulere

• har eller har haft en hjertesygdom, uregel-

mæssig hjerterytme eller brystsmerter

• har forhøjet blodtryk

• har forhøjet stofskifte

• har en binyrelidelse (fæokromocytom)

• har grøn stær (glaukom) eller anlæg for

grøn stær

• har forstørret blærehalskirtel (prostata) eller

besvær med at lade vandet

• har cystisk fibrose - Combivent

kan give

fordøjelsesbesvær

Vær opmærksom på følgende:

• Hvis du oplever brystsmerter eller en forværring

af symptomer på eksisterende hjertesygdom

som åndenød, skal du søge læge.

• Opstår der øjensmerter eller –ubehag, sløret

syn eller synsforstyrrelser såsom ringe eller

pletter samtidig med røde øjne, så søg

omgående læge.

• Overfølsomhedsreaktioner forekommer i

sjældne tilfælde lige efter brug af Combivent

Hvis du oplever symptomer som åndenød,

hævelse i mund og svælg, pludseligt

hududslæt og besvimelse, kontakt straks

læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Ved akut åndenød eller hurtig forværring af

åndenøden, søg straks læge.

• Hvis du tager mere Combivent

foreskrevet af lægen, kan det være tegn på, at

sygdommen er forværret og din behandling

bør diskuteres med lægen.

• Undgå at få medicinen i øjnene. Skulle det

alligevel ske, skyl da straks øjnene med koldt

vand fra vandhanen.

Brug af anden medicin sammen med Combivent

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersona let,

hvis du bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Tal med din læge, hvis du er i behandling med

medicin mod:

• Forhøjet blodtryk eller hjertesvigt (visse beta-

blokkere - spørg din læge)

• Grøn stær (visse øjendråber - spørg din læge)

• Kramper (spasmer) i mave-tarmkanalen

• Depression (tricykliske antidepressive midler

og MAO-hæmmere)

eller hvis du er i behandling med binyrebark-

hormoner, vanddrivende medicin eller anden

medicin til behandling af astma og kronisk

obstruktiv lungesygdom.

Hvis du skal under narkose, skal du informere

lægen om, at du er i behandling med Combivent

Doping

Salbutamol i urinen ved dopingtest medfører

diskvalifikation.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apoteksperso nalet

til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må kun tage Combivent

efter lægens

anvisning.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE COMBIVENT

Tag altid Combivent

nøjagtigt efter lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet. Der er forskel på, hvad den

enkelte har brug for.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1 enkeltdosisbeholder inhaleres ved

hjælp af en nebulisator 3-4 gange daglig. Se

brugsanvisningen her i indlægssedlen.

Behandlingen med Combivent

bør ophøre, når

der er opnået tilstrækkelig bedring i

åndedrætsfunktionen. Tal med lægen.

Ved anfald: I tilfælde af akut åndenød eller

hurtig forværring af åndenød, kan det være

nødvendigt med yderligere én inhalation.

Kontakt efterfølgende læge eller skadestue.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i

samråd med lægen.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Lægens anvisning skal følges.

BRUGSANVISNING

Du vil kun opnå den bedste virkning, når du

bruger inhalationsvæsken på den rigtige måde.

Inhalationsvæsken er klar til brug og skal ikke

fortyndes. Væsken inhaleres ved hjælp af

forstøverapparat eller anden passende

foranstaltning. Brug et vinklet mundstykke for at

undgå, at forstøvet Combivent

kommer i

øjnene. Eventuelt kan en tætsluttende maske

anvendes med omhu.

1. Gør inhalationsudstyret klar til brug i henhold

til producentens eller lægens instruktion.

Afriv en enkeltdosisbeholder.

3. Vrid toppen af.

4. Klem indholdet ud i inhalationskammeret.

5. Saml inhalationsudstyret som anført i

instruktionen og inhalér væsken som

foreskrevet.

6. Kassér eventuel resterende væske i

inhalationskammeret efter brug. Rens

inhalationskammeret og udstyret i henhold

til instruktionen.

Enkeltdosisbeholderen indeholder ikke nogen

konserveringsmidler, hvorfor det er yderst

vigtigt, at indholdet bruges straks efter åbning.

Der skal anvendes en ny beholder hver gang.

Delvist brugte, åbne eller beskadigede

enkeltdosisbeholdere kasseres.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Combivent

0,5+2,5 mg/beholder, inhalationsvæske til nebulisator, opl. i enkeltdosisbeholder

ipratropiumbromid/salbutamol

520032P003

Combivent

er et registreret varemærke, som tilhører Boehringer Ingelheim KG.

06/2016

Hvis du har taget for meget Combivent

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har taget mere Combivent

, end der står i

denne information eller mere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være øget

hjerterytme, hjertebanken, rysten på hænderne,

ændringer i blodtrykket, trykken for brystet,

hjertesmerter, rødmen, indre uro, kvalme eller

svimmelhed. Desuden mundtørhed og

synsforstyrrelser (problemer med at se skarpt),

som er af mild karakter og forbigående.

Yderligere kan hovedpine, træthed, kvalme og

opkastninger opstå på grund af for meget syre i

blodet. I alvorlige tilfælde forekommer

bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig

vejrtrækning. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Hvis du har glemt at tage Combivent

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte enkeltdosis. Fortsæt blot med

den anbefalede enkeltdosis.

Hvis du holder op med at tage Combivent

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger, som du eller dine

pårørende øjeblikkeligt skal reagere på, er

anført med •

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Hurtig puls - eller meget uregelmæssig puls

(ses meget sjældent). Kan blive alvorligt. Hvis

du får meget hurtig og uregelmæssig puls,

bliver utilpas eller besvimer, skal læge eller

skadestue straks kontaktes. Ring evt. 112.

Desuden: Indre uro, hovedpine, rysten,

svimmelhed, hjertebanken, hoste, talebesvær,

mundtørhed, kvalme, irritation i svælget,

forhøjet systolisk blodtryk.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer),

på grund af overfølsomhed (anafylaktisk

reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

• Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for

lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet

kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med

lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme

(risiko for hjertestop). Tal med lægen.

• Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og

regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn

stær). Kontakt straks læge eller skadestue.

• Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling

til hals eller arme på grund af dårlig

blodforsyning til hjertemusklen. Ring 112.

• Astmalignende anfald - kramper i svælget ved

vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være

alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse

af ansigt, læber og tunge, kan det være

livsfarligt. Ring 112.

• Besvær med at lade vandet, evt. vandladnings-

stop. Kan være/blive alvorligt. Tal med lægen.

Desuden: Overfølsomhed, psykiske forstyrrelser,

nedsat evne til at se skarpt, store pupiller,

øjensmerter, tør hals, hævelser eller betændelse

i munden, maveproblemer bl.a. med opkastning,

diarré eller forstoppelse, kløe, svedudbrud,

muskelkramper, muskelsvaghed, muskelsmerter,

kraftesløshed, nedsat diastolisk blodtryk.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde

optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Spørg

evt. lægen eller på apoteket.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Combivent

utilgængeligt for børn.

• Må ikke opbevares over 25 °C.

• Må ikke fryses.

• Opbevar Combivent

i kartonen eller

folieposen for at beskytte mod lys.

• Brug ikke Combivent

efter den udløbsdato,

der står på pakningen. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

• Spørg på apoteket, hvordan du skal bort-

skaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må

du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Combivent

inhalationsvæske i enkeltdosis-

beholder indeholder:

Aktive stoffer: Ipratropiumbromid og salbutamol

som salbutamolsulfat. En enkeltdosisbeholder

(2,5 ml) indeholder 0,5 mg ipratropiumbromid og

2,5 mg salbutamol (som salbutamolsulfat).

Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, saltsyre

og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Combivent

inhalationsvæske er en klar

opløsning fyldt på tilsvejsede polyethylen

engangsbeholdere.

Combivent

findes i pakninger med 20 og

60 enkeltdosisbeholdere, hver indeholdende

2,5 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

april 2016.

06/2016