Clopidogrel ratiopharm

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Clopidogrel ratiopharm
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Clopidogrel ratiopharm
  Den Europæiske Union
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Antitrombotiske midler
 • Terapeutisk område:
 • Perifere Vaskulære Sygdomme
 • Terapeutiske indikationer:
 • Clopidogrel er indiceret hos voksne til forebyggelse af atherotrombotiske hændelser i:.

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Trukket tilbage
 • Autorisationsnummer:
 • EMEA/H/C/001173
 • Autorisation dato:
 • 23-09-2009
 • EMEA kode:
 • EMEA/H/C/001173
 • Sidste ændring:
 • 26-02-2018

Offentlige vurderingsrapport

EMA/670858/2012

EMEA/H/C/001173

EPAR - sammendrag for offentligheden

Clopidogrel ratiopharm

clopidogrel

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Clopidogrel ratiopharm. Det forklarer, hvordan Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP)

vurderede lægemidlet og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en

markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om anvendelsesbetingelserne for Clopidogrel

ratiopharm.

Hvad er Clopidogrel ratiopharm?

Clopidogrel ratiopharm er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof clopidogrel. Det fås som

tabletter (75 mg).

Clopidogrel ratiopharm er et ‘generisk lægemiddel’. Det betyder, at Clopidogrel ratiopharm er identisk

med et referencelægemiddel, der allerede er godkendt i Den Europæiske Union, og som hedder Plavix.

Der kan indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler i dokumentet med spørgsmål og

svar her

Hvad anvendes Clopidogrel ratiopharm til?

Clopidogrel ratiopharm anvendes til forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos voksne

(problemer forårsaget af blodpropper og åreforkalkning). Clopidogrel ratiopharm kan gives til følgende

patientgrupper:

patienter, som for nylig har haft et myokardieinfarkt (hjertetilfælde). Behandling med Clopidogrel

ratiopharm kan påbegyndes få dage efter anfaldet og indtil 35 dage efter,

patienter, der for nyligt har haft et iskæmisk slagtilfælde (et slagtilfælde forårsaget af manglende

blodforsyning til en del af hjernen). Behandlingen med Clopidogrel ratiopharm kan påbegyndes 7

dage efter slagtilfældet og indtil 6 måneder efter,

+44 (0)20 7418 8416

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

patienter med perifere kredsløbsforstyrrelser (problemer med blodgennemstrømningen i

arterierne),

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Clopidogrel ratiopharm?

Standarddosis af Clopidogrel ratiopharm er 75 mg en gang dagligt.

Hvordan virker Clopidogrel ratiopharm?

Det aktive stof i Clopidogrel ratiopharm, clopidogrel, er et blodpladeaggregationshæmmende middel.

Det betyder, at det medvirker til at forebygge dannelse af blodpropper. Når blodet koagulerer, skyldes

det, at de særlige celler i blodet kaldet blodplader klæber sammen (aggregerer). Clopidogrel forhindrer

blodpladerne i at aggregere ved at forhindre et stof, ADP, i at binde sig til en særlig receptor på

overfladen af disse. Dette forhindrer dem i at blive ”klæbrige” og mindsker således risikoen for, at der

dannes blodpropper, og hjælper til med at forhindre et hjerte- eller et slagtilfælde.

Hvordan er Clopidogrel ratiopharm blevet undersøgt?

Da Clopidogrel ratiopharm er et generisk lægemiddel, har patientundersøgelserne været begrænset til

at påvise, at det er bioækvivalent med referencelægemidlet Plavix. To lægemidler er bioækvivalente,

når de danner den samme mængde af det aktive stof i kroppen.

Hvilken fordel og risiko er der forbundet med Clopidogrel ratiopharm?

Da Clopidogrel ratiopharm er et generisk lægemiddel, der er bioækvivalent med referencelægemidlet,

anses benefit/risk-forholdet for at være det samme som for referencelægemidlet.

Hvorfor er Clopidogrel ratiopharm blevet godkendt?

CHMP konkluderede, at Clopidogrel ratiopharm i overensstemmelse med EU-kravene har vist sig at

være af sammenlignelig kvalitet og at være bioækvivalent med Plavix. Det var derfor CHMP's

opfattelse, at fordelene opvejer de identificerede risici ligesom for Plavix. Udvalget anbefalede

udstedelse af markedsføringstilladelse for Clopidogrel ratiopharm.

Andre oplysninger om Clopidogrel ratiopharm:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Clopidogrel ratiopharm den 23. september 2009.

Den fuldstændige EPAR for Clopidogrel ratiopharm findes på agenturets websted:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports.. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Clopidogrel ratiopharm, kan du læse indlægssedlen (også en del af

denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 11-2012.

Clopidogrel ratiopharm

EMA/670858/2012

Side 2/2

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Indlægsseddel

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Indlægsseddel: Information til brugeren

Clopidogrel ratiopharm 75 mg filmovertrukne tabletter

Clopidogrel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

-

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

-

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere De vil vide.

-

Lægen har ordineret Clopidogrel ratiopharm til Dem personligt. Lad derfor være med at

give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som De har.

-

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Clopidogrel ratiopharm

Sådan skal De tage Clopidogrel ratiopharm

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Clopidogrel ratiopharm indeholder det aktive indholdsstof clopidogrel, som tilhører en

lægemiddelgruppe, der kaldes blodfortyndende medicin. Blodplader (såkaldte trombocytter) er meget

små bestanddele, som klumper sig sammen i forbindelse med, at blodet størkner. Ved at forhindre

denne sammenklumpning nedsætter et blodpropopløsende præparat risikoen for, at der dannes

blodpropper (en proces, der kaldes trombose).

Clopidogrel ratiopharm tages af voksne for at forebygge dannelse af blodpropper (trombi) i blodårer

(arterier), som er blevet stive ved en proces kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks. apopleksi,

hjerteanfald og død (aterotrombotiske hændelser).

De har fået recept på Clopidogrel ratiopharm til forebyggelse af blodpropper og nedsættelse af

risikoen for disse alvorlige hændelser, fordi:

-

De lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose) - og

-

De tidligere har haft et hjerteanfald, apopleksi eller en tilstand kaldet perifer arteriel

sygdom (kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben, forårsaget af vaskulær okklusion)

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Clopidogrel ratiopharm

Tag ikke Clopidogrel ratiopharm:

hvis De er allergisk over for clopidogrel eller et af de øvrige indholdsstoffer i Clopidogrel

ratiopharm (angivet i punkt 6).

hvis De har en aktiv blødning såsom et mavesår eller en blødning i hjernen;

hvis De lider af alvorlig leversygdom.

Hvis De mener, at ovenstående gælder for Dem, eller hvis De overhovedet er i tvivl, så rådfør Dem

med Deres læge, inden De tager Clopidogrel ratiopharm.

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Clopidogrel ratiopharm:

hvis De har risiko for blødninger f.eks. på grund af:

en medicinsk lidelse, der medfører risiko for indre blødninger (såsom et mavesår)

en blødningslidelse, der giver Dem tendens til indre blødning (blødning inde i et af

kroppens væv, organer eller led)

en nylig alvorlig kvæstelse

et nyligt kirurgisk indgreb (gælder også tandoperationer)

et planlagt kirurgisk indgreb (gælder også tandoperationer) inden for de næste 7 dage

hvis De har haft en blodprop i en åre (arterie) i hjernen (iskæmisk apopleksi), inden for de

seneste 7 dage

hvis De lider af en nyre- eller leversygdom

hvis De har haft allergi over for eller en reaktion på et lægemiddel, der anvendes til at

behandle din sygdom.

Mens De er i behandling med Clopidogrel ratiopharm:

Skal De fortælle Deres læge, at De er i behandling med Clopidogrel ratiopharm hvis De

skal have foretaget en planlagt operation (også hos tandlægen),.

Skal De også fortælle det til Deres læge med det samme, hvis De udvikler en medicinsk

tilstand (trombocytisk trombocytopenisk purpura eller TTP), der giver feber og blå

mærker under huden, der kan fremstå som små røde prikker, med eller uden uforklarlig

ekstrem træthed, forvirring, gulning af huden eller øjnene (gulsot) (se afsnit 4

’Bivirkninger’)

Kan det tage lidt længere end normalt, før blødningen stopper, hvis De skærer Dem eller

kommer til skade. Dette skyldes medicinens virkemåde, da den forhindrer blodet i at

størkne. Ved mindre sår og skader, som hvis De f.eks. skærer Dem under barbering, er

dette som regel ikke noget problem. Hvis De er bekymret over Deres blødning, skal De

omgående kontakte Deres læge (se afsnit 4 ’Bivirkninger’).

Kan Deres læge bede om blodprøver

Børn

Anvend ikke dette lægemiddel til børn, da det er uden effekt på dem.

Brug af anden medicin sammen med Clopidogrel ratiopharm:

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager/bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Visse andre typer medicin kan påvirke brugen af Clopidogrel ratiopharm eller omvendt.

Det er særlig vigtigt, at De fortæller det til Deres læge, hvis De tager

blodfortyndende medicin, der tages gennem munden for at nedsætte dannelse af blodpropper

en type smertestillende medicin (nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler, NSAID’er)som

normalt gives til behandling af smertefulde og/eller betændelseslignende tilstande i muskler

eller led

heparin eller anden medicin til indsprøjtning for at nedsætte dannelse af blodpropper

omeprazol, es

omeprazol eller cimetidin, til behandling af for meget mavesyre

fluconazol, voriconazol, ciprofloxacin eller chloramphenicol, der anvendes til behandling af

bakterie- og svampeinfektioner

fluoxetin, fluvoxamin eller moclobemid, medicin der anvendes mod depression

carbamazepin eller oxcarbazepin, medicin der anvendes mod bestemte former for epilepsi

ticlopidin, der er anden medicin mod blodpropper

Acetylsalicylsyre er et stof, der indgår i mange typer medicin til smertelindring og febersænkning.

Lejlighedsvis brug af acetylsalicylsyre (højst 1000 mg i løbet af et døgn) skulle generelt ikke give

problemer. Under andre omstændigheder skal langvarig brug overvejes i samråd med Deres læge.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Brug af Clopidogrel ratiopharm sammen med mad og drikke

Clopidogrel ratiopharm kan tages med eller uden mad.

Graviditet og amning

Det er bedst ikke at tage denne medicin under graviditet og amning.

Hvis De er gravid eller har mistanke om, at De kan være gravid, skal De fortælle det til Deres læge

eller apoteket, før De tager Clopidogrel ratiopharm. Hvis De bliver gravid, mens De tager Clopidogrel

ratiopharm, skal De omgående kontakte Deres læge, da det frarådes at tage Clopidogrel ratiopharm

under graviditet.

De må ikke amme, når De tager denne medicin.

Hvis De ammer eller planlægger at amme, skal De tale med Deres læge, før De tager denne medicin..

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, inden De tager nogen form formedicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Clopidogrel ratiopharm vil påvirke Deres evne til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

Clopidogrel ratiopharm

indeholder hydrogeneret ricinusolie

Dette kan forårsage mavetilfælde eller diarré

3.

Sådan skal De tage Clopidogrel ratiopharm

Tag/brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Den anbefalede dosis er 1 tablet Clopidogrel ratiopharm af 75 mg daglig, som indtages gennem

munden alene eller i forbindelse med et måltid. Medicinen tages regelmæssigt og på samme tid hver

dag.

De skal fortsætte med at tage Clopidogrel ratiopharm, så længe Deres læge udskriver det til Dem.

Hvis De har taget for meget Clopidogrel ratiopharm

Kontakt Deres læge eller tag på den nærmeste skadestue på grund af den øgede blødningsrisiko.

Hvis De har glemt at tage Clopidogrel ratiopharm

Hvis De glemmer at tage en dosis Clopidogrel ratiopharm til sædvanlig tid, men kommer i tanke om

det i løbet af 12 timer, skal De omgående tage tabletten og dernæst tage den næste tablet til sædvanlig

tid. Hvis De glemmer at tage en tablet i over 12 timer, skal De blot tage den næste enkeltdosis til

sædvanlig tid. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis De holder op med at tage Clopidogrel ratiopharm

De må ikke ophøre med behandlingen, medmindre Deres læge fortæller Dem, at De skal gøre

det.

. Kontakt Deres læge eller apoteket, før De holder op.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt Deres læge med det samme, hvis De oplever:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

-

feber, tegn på infektion eller alvorlig kraftesløshed (asteni). Dette kan ske på grund af et

sjældent fald i visse blodlegemer

-

tegn på leverproblemer såsom gulning af huden og/eller øjnene (gulsot), uanset om det

sker i forbindelse med blødninger, som viser sig under huden som små røde prikker,

og/eller forvirring (se afsnit 2 Advarsler og forsigthedsregler’)

-

hævelser i munden eller hudproblemer såsom udslæt og kløe, blister på huden. Dette kan

være tegn på en allergisk reaktion.

Den almindeligste bivirkning,

der er set med clopidogrel, er blødning. Blødning kan forekomme i

form af blødninger fra mave eller tarm, blå mærker, hæmatom (usædvanlig blødning eller

blodudtrædning i underhuden), næseblod, blod i urinen,. I nogle enkelte tilfælde er der indberettet

blødning i øjne, hoved, lunger eller led.

Hvis De får langvarige blødninger, mens De tager Clopidogrel ratiopharm.

Hvis De skærer Dem

eller kommer til skade, kan det tage lidt længere end normalt, før blødningen stopper. Dette skyldes

medicinens virkemåde, da den forhindrer blodet i at størkne. Ved mindre sår og skader, som hvis De

f.eks. skærer Dem under barbering, er dette som regel ikke noget problem. Hvis De er bekymret over

Deres blødning, skal De omgående kontakte Deres læge (se afsnit 2 ’Advarsler og

forsigtighedsregler’).

Øvrige bivirkninger ved Clopidogrel ratiopharm:

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter):

Diaré, mavesmerter fordøjelsesbesvær eller halsbrand.

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter):

Hovedpine, mavesår, opkastninger, kvalme, forstoppelse, luft i maven eller tarmene, udslæt,

kløe, svimmelhed, prikkende fornemmelse og følelsesløshed.

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 patienter):

Svimmelhed (vertigo).

Meget sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 patienter):

Gulsot; alvorlige mavesmerter med eller uden rygsmerter; feber, åndedrætsbesvær ind imellem i

ledsaget af hoste; generelle allergiske reaktioner (f.eks. varmefølelse over hele kroppen med

pludselig almen utilpashed og eventuel besvimelse); hævelse i munden; blister på huden; allergi

på huden; ømhed i munden (stomatitis); blodtryksfald; forvirring; hallucinationer; ledsmerter;

muskelsmerter; smagsforstyrrelser.

I øvrigt kan Deres læge eventuelt finde ændringer i resultaterne af Deres blod- eller urinprøver.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført

i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

5.

Opbevaring

Opbevares i den originale blisterpakning for at beskytte mod fugt.

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterpakningen efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Brug ikke Clopidogrel ratiopharm hvis De bemærker synlige tegn på skade på blisterpakningen eller

de filmovertrukne tabletter.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Clopidogrel ratiopharm indeholder:

Aktivt stof: clopidogrel. Hver tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som besilat).

Øvrige indholdsstoffer (se pkt. 2 ”Clopidogrel ratiopharm indeholder hydrogeneret ricinusolie”):

Tabletkerne:

Makrogol 6000

mikrokrystallinsk cellulose (E460)

crospovidon type A

ricinusolie, hydrogeneret

Filmovertræk:

Makrogol 6000

ethylcellulose (E462)

titandioxid (E171)

Udseende og pakningsstørrelser

Clopidogrel ratiopharm 75 mg filmovertrukne tabletter er hvide til råhvide, marmorerede, runde og

bikonvekse. De udleveres i papæsker der indeholder 7, 14, 28, 30, 50, 84, 90 og 100 tabletter i

blisterpakninger af aluminium. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Archie Samuel s.r.o.

Slunná 16

61700 Brno

Den Tjekkiske republik

Fremstiller

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren

Tyskland

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB "Sicor Biotech"

Tel: +370 5 266 0203

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

ratiopharm GmbH

Tel: +49 731 402 02

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Magyarország Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark ApS

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Drugsales Ltd.

Tel: +356 21 419070

Deutschland

ratiopharm GmbH

Tel: +49 731 402 02

Nederland

ratiopharm Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 007

España

ratiopharm España, S.A.

Tél: +34 91 567 29 70

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé SAS

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 423 59 10

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Teva UK Limited, Bretland

Sími: +44 1323 501 111

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Sverige

Teva Sweden AB

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Tel: +371 677 849 80

Teva UK Limited

Tel: +44 1323 501 111

Denne indlægsseddel blev senest ændret den

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

23-10-2013

Danish Pharmacovigilance Update, 29 August 2013

Danish Pharmacovigilance Update, 29 August 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Cases of acquired haemophilia following treatment with clopidogrel (Plavix® etc.)

Danish Medicines Agency

30-7-2018

Rasagiline ratiopharm (Teva B.V.)

Rasagiline ratiopharm (Teva B.V.)

Rasagiline ratiopharm (Active substance: rasagiline) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5108 of Mon, 30 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Iscover (Sanofi-Aventis groupe)

Iscover (Sanofi-Aventis groupe)

Iscover (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3888 of Tue, 19 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Plavix (Sanofi Clir SNC)

Plavix (Sanofi Clir SNC)

Plavix (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3470 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Clopidogrel Zentiva (Zentiva, k.s.)

Clopidogrel Zentiva (Zentiva, k.s.)

Clopidogrel Zentiva (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2776 of Thu, 03 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/975/T/60

Europe -DG Health and Food Safety