Clopico

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Clopico Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 267 g/l clopyralid; 67 g/l picloram
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Clopico Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

CLOPICO

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårraps hvert 4. år.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes

af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr. 650-129

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Aktivstof: Picloram 67 g/L (5,75 % w/w) ved 20 °C.

Clopyralid 267 g/L (22,92 %w/w) ved 20 °C.

Midlet er et vandopløseligt koncentrat

Batchnummer: Se emballagen

Produktionsdato: Se emballagen

Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdatoen.

Godkendelsesindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding • www.agros.dk

Tlf. 3013 2327

E-mail: to@agros.dk

Emballage:

5 Liter

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårraps hvert 4. år.

For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder clopyralid, kun anvendes hvert

4. år (SPe1).

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i vinterraps ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 50.

Må i vårraps ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 14.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Generelle anvisninger:

Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

Indånding:

Frisk luft, opsøg lægehjælp.

Hudkontakt:

Fjern forurenet tøj. Vask grundigt med vand og sæbe. Gerne under bruser.

Øjenkontakt:

Fjern kontaktlinser. Spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15 minutter

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning. Tilkald læge.

Generelt

Clopico er et systemisk ukrudtsmiddel, som er effektivt over for tokimbladede

ukrudtsarter i vinter- og vårraps. Clopico må kun anvendes om foråret.

Clopico kan i vår-raps anvendes indtil stadie 14 og i vinterraps indtil stadie 50

(knopper stadig omsluttet af blade). Senere anvendelse medfører risiko for

afgrødeskade og dermed udbyttetab. Clopico må kun anvendes på samme

areal hvert 4. år.

Clopico kan ikke anvendes i sorten Mendel samt i vinter- og vårraps til

fremavl. Clopico er bl.a. effektiv overfor kamille, burresnerre, kornblomst,

hvidmelet gåsefod (melder) snerle pileurt, tidsler. Clopico skal anvendes

sammen med et additiv f.eks. PG26N for at sikre effekten på hvidmelet

gåsefod og burresnerre. Opbevares frostfrit.

Virkemåde

Clopico er et blandingsprodukt. Clopico optages gennem bladene, og er

regnfast efter 6 timer. Optimal effekt opnås ved behandling om morgenen,

gerne ved temperatur 8-9

C. Undgå sprøjtning i perioder med frost, samt

ved temperaturer over 25

C. Virkningen vil normalt kunne ses 1-2 dage efter

behandlingen. Efter 3-4 uger vil ukrudtsplanterne visne bort.

Resistensrisiko

Clopico klassificeres som resistensklasse O.

Resistens forbyggelse

For at undgå udvikling af resistens anbefales det at Clopico anvendes

som en del af et sprøjteprogram med andre midler, med en anden

virkningsmekanisme. Det anbefales endvidere at have både vår - og

vinterafgrøder i sædskiftet, særligt i forbindelse med reduceret

jordbehandling. Vær opmærksom på, at manglende effekt (hvis midlet ellers

er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.

Omsåning samt efterfølgende afgrøde

Følgende afgrøder er følsomme overfor behandling med Clopico pga.

indholdet af clopyralid: - kartofler og andre natskyggearter - ært, hestebønne,

lupin og andre bælgplanter - gulerod og andre skærmplanter - salat og andre

kurveblomstrede. Plantemateriale med rester af clopyralid kan skade en

efterfølgende følsom afgrøde. Undgå derfor en følsom afgrøde umiddelbart

efter, at plantemateriale fra en Clopico behandlet afgrøde er nedpløjet.

Plantemateriale fra en afgrøde behandlet som angivet på etiketten, og som

er blevet findelt, spredt og nedpløjet om efteråret, vil ikke skade en forårs

sået følsom afgrøde. Plantemateriale fra en Clopico behandlet afgrøde bør

ikke anvendes i drivhuse eller til kompost. Efter sprøjtning med Clopico skal

der sørges for, at sprøjteudstyret er grundigt rengjort før behandling af en

følsom afgrøde (se afsnittet ovenfor). Hvis der bliver behov for omsåning efter

en Clopico behandling, kan der kun sås korn, græs og majs

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen.

Der anvendes vandmængder fra 100 til 200 liter per hektar

Kemikalierne tilsættes i sprøjtens fyldeudstyr samtidig med vand og

omrøring. Ved tankblanding bør der fyldes halvt med vand hvorefter den

ønskede mængde Clopico tilsættes. PGN tilsættes dernæst, der fyldes op med

vand, og omrøres.

Sprøjteteknik

Dyse

Km/time

l/ha

ISO-015

ISO-020

ISO-025

Rengøring af sprøjtemateriel

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet udsprøjtes eller anvendes på det

behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være

så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter

endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så

indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den

krævede fortyndingsgrad.

Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion gennemskylles og rengøres

systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Udvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller

på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden

beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er

monteret med udstyr hertil, samt skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

I øvrige henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og

vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets

Bekendtgørelse 1355 af 14. december 2012.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og

udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt

lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale

om bekæmpelsesmidler.

Bortskaffelse af tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale

regler for affaldshåndtering (P501):

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

Bemærk.

Agros fralægger sig ethvert ansvar

for produktets skader og følgeskader,

som er opstået i forbindelse med ikke

forskriftsmæssig brug eller opbevaring af

produktet.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke

effekten

Brugsanvisning Clopico

Afgrøder der er særligt overfølsom overfor behandling med Clopico:

Salat og andre kurveblomstrede

Kartofler og andre natskyggearter

Gulerod og andre skærmplanter

Hvert 4. år.

Dosering

pr/ha

Tidspunkt

Bemærkninger

Vinterraps

0,3 l/ha

30-50

Lugtløs- og vellugtende kamille, snerlepileurt kornblomst, tidsler (>90 %)

Burresnerre (80-90 %)

Vårraps

0,3 l/ha

12-14

Lugtløs- og vellugtende kamille, snerle-pileurt, kornblomst, tidsler(>90 %)

Hvidmelet gåsefod, burresnerre (80-90 %)

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 100 til 200 liter per hektar

Kemikalierne tilsættes i sprøjtens fyldeudstyr samtidig med vand og omrøring. Ved tankblanding bør der fyldes halvt med vand hvorefter

den ønskede mængde Clopico tilsættes. PGN tilsættes dernæst, der fyldes op med vand, og omrøres

Sprøjteteknik

0

Dyse

Bar

Km/time

l/ha

ISO-020- Grøn

ISO-025- Gul

ISO-030- Lilla

Rengøring af sprøjtemateriel

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet

skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.