Clinic Ace

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Clinic Ace Vandopløseligt koncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Vandopløseligt koncentrat
 • Sammensætning:
 • 360 g/l glyphosat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Clinic Ace Vandopløseligt koncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 347-8
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Indlægsseddel

® = Registered trademark of Nufarm

20 L

Nufarm Deutschland GmbH

Im MediaPark 4e

50670 Köln

Germany

Tel: (+49) 221/179179-0

22173/0315/DK/VS

CLINIC ACE

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes

af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i

fare (EUH401).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter,

hestebønner og græs. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst.

Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret

efter høst.

Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæm-

pelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr.

Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer.

Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange,

terrasser og udyrkede arealer.

Må ikke anvendes til ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor

der findes spiselige bær og frugter på arealet.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.)

(Spe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har

indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (Sp1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Førstehjælp:

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern

eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

(P305+P351+P338).

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).

Registreringshaver:

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr. 347-8

Analyse ved 20 °C: Indeholder 360 g glyphosat pr. liter (30 % w/w).

Isopropylaminsalt.

Midlet er et vandopløseligt koncentrat.

Mindst holdbar i to år efter produktionsdatoen.

Produktionsdato og batchnummer se emballagen.

Opbevares frostfritt

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

ClinicAce 20L DK•22173:- 06.05.2015 9:49 Uhr Seite 1

BRUGSANVISNING

Clinic Ace anvendes mod kvik og andre flerårige græsser, tokimbladet ukrudt samt til nedvisning i korn, græs,

korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner, på stubmarker, i frugtplantager, i havebrugs-, planteskole- og

skovkulturer, samt på udyrkede arealer. Clinic Ace virker ved, at midlet optages gennem bladene og fordeler

sig med plantens saftstrøm rundt i hele planten. Efter 10 dage vil denne transport normalt være tilendebragt,

og jorden kan bearbejdes og tilplantes. Udsprøjtning af Clinic Ace skal foretages på tørre planter. Den bedste

effekt opnås, når planterne er i god vækst. Temperatur over 15 grader, tilpas jordfugtighed og høj luftfugtig-

hed vil sædvanligvis give det bedste resultat. Hvis Clinic Ace anvendes under andre forhold, må langsommere

effekt forventes. Regn inden 6 timer efter behandling vil normalt forringe virkningen. Clinic Ace bindes umid-

delbart til jordens ler- og humusmateriale og inaktiveres derfor ved kontakt med denne. Nedbrydning af Clinic

Ace sker hovedsageligt mikrobiologisk til naturligt forekommende stoffer som vand, kuldioxid, ammonium og

phosphat. Bemærk at der kan være risiko for, at der i en bestand af samme træarter kan forekomme rodsam-

menfletninger, og dermed mulighed for overførsel af Clinic Ace fra et behandlet træ til nabotræet. Pas endvi-

dere på ved behandling af evt. rodskud. Afgrøder beregnet til udsæd må ikke behandles.

SPRØJTETEKNIK

Det er vigtigt, at sprøjtevæsken fordeles jævnt over hele arealet. Undgå vinddrift til naboafgrøder og læhegn,

der vil skades betydeligt, hvis de rammes af Clinic Ace.

Vandmængde:

Clinic Ace udsprøjtes i op til 200 l/ha. Ved doseringer under 3 l/ha anbefales højst 150

l/ha. Der bør anvendes fladsprededyser og tryk mellem 2.5 og 3 bar.

ANVENDELSESOMRÅDER:

KORN FØR HØST:

Til bekæmpelse af kvik, andre græsser samt tokimbladet ukrudt. Korn til udsæd må ikke behandles. Korn skal

behandles senest 10 dage før høst. Sprøjtning udføres, når kernerne er hårde og vanskelige at dele med en fin-

gernegl. Kvikken bør på sprøjtetidspunktet være i aktiv vækst.

Dosering:

Kvikmængde lavere end 25 skud pr. m

2.0 l/ha

Kvikmængde højere end 25 skud pr. m

3.0 l/ha

RAPS, ÆRTER OG HESTEBØNNER - FØR HØST:

Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt nedvisning.

RAPS:

Sprøjtningen udføres, når vandindholdet i frøene er under 30 %. Dette stadie indtræffer normalt, når største-

parten af skulperne i rapsen er gulgrønne med gulbrune og enkelte sorte frø. Sprøjtetidspunktet vil indtræde 2

- 4 dage før normal skårlægning. Behandlede afgrøder høstes direkte mellem 14 og 21 dage efter sprøjtning.

Dosering:

3.0 l/ha

ÆRTER:

Ærter behandles, når 70 - 75 % af marken har skiftet farve fra gulgrøn til gulbrun. ærterne fra de øverste bælge

bør være faste og kunne flækkes med 2 fingre. På dette tidspunkt er ærternes nederste bælge mellembrune til

brune, de midterste bælge lysegule, den øverste bælg er lysegrøn til lysegul. Specielt ved lav dosering er det

meget vigtigt at sprøjtebetingelser og –teknik er de bedst mulige. Nedvisningsperioden kan - afhængig af

temperaturen - strække sig udover 10 dage.

Dosering:

Kvikmængde lavere end 25 skud pr. m

2.0 l/ha

Kvikmængde højere end 25 skud pr. m

3.0 l/ha

Nedvisning af ærter

4.0 l/ha

HESTEBØNNER:

Behandlingen i hestebønner udføres 10 - 14 dage før planlagt høst. Det rette sprøjtetidspunkt finder man let-

test ved at følge bælgenes udvikling. Sprøjt når ca. 3/4 af bælgene har skiftet farve til helt sort.

Nedvisningsperioden kan dog strække sig udover det ovennævnte antal dage.

Dosering:

Bekæmpelse af kvik og andet ukrudt

3.0 l/ha

Nedvisning af hestebønner

4.0 l/ha

STUBMARKER:

Anvendes til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt genspiret korn. Halmen bør fjernes straks efter

høst, således at kvikken kan komme i god vækst. Når kvikken har 3-6 aktive blade, kan der behandles med Cli-

nic Ace. I tilfælde af at halmen snittes efter høst, må den snittes fint og fordeles godt for at få optimal effekt

over hele marken. Behandling med Clinic Ace bør altid foretages på ubearbejdet jord efter høst, når ukrudtet

er i god vækst, og har en passende udvikling. Undgå ved høst at sætte for høj stub, som kan forringe den ak-

tive genvækst af kvikken. En stubbehandling kan foretages til langt hen på året, så længe klimaforholdene tilla-

der det. Enkelte frostnætter med temperatur ned til –3 °C før sprøjtning vil ikke have indflydelse på virkningen.

Jordbearbejdning kan påbegyndes 10 dage efter behandlingen.

Dosering:

Genspiret korn og småt etårigt ukrudt

1.5 - 2.0 l/ha

Kvik

3.0 - 4.0 l/ha

Doseringen på 3 l/ha kan anvendes, når følgende betingelser er tilstede:

* Høj luftfugtighed

* Temperatur over 15 °C

* Højt vejr (solskin) fra sprøjtetidspunkt (formiddag) til aften.

STUBMARKER EFTER FRØGRÆS:

Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken og græsserne kan komme i god vækst. Når kvikken har

3 - 6 aktive blade, kan der behandles med Clinic Ace. Behandlingen med Clinic Ace bør altid foretaget på ube-

arbejdet jord efter høst, når ukrudtet er i god vækst og har en passende udvikling. Undgå ved høst at sætte

for høj stub, som kan forringe den aktive genvækst af kvikken og græsserne. Jordbearbejdning kan påbegyn-

des 10 dage efter behandlingen.

Dosering:

4.0 - 6.0 l/ha

Generelt anvendes 4 liter/ha mod kvik og genvækst af frøgræsser. 5 - 6 liter/ha anvendes til bekæmpelse af

rødsvingel, engrapgræs eller andre smalbladede frøgræsarter.

OMLÆGNING AF GRÆS:

For effektiv kvikbekæmpelse skal planterne være i aktiv vækst og med 3 - 6 blade. Før en eventual direkte

såning bør græsset samt andet plantemateriale altid fjernes fra marken. Dette kan ske allerede 10 dage efter

behandling.

Dosering:

Kvik og andre bredbladede græsser

4.0 l/ha

Smalbladede græsarter

5.0 - 6.0 l/ha

GRÆS FØR SIDSTE SLÆT:

Clinic Ace anvendes til bekæmpelse af kvik og kulturgræsser inden høst af sidste slæt. Afgrøden kan anvendes

til hø, afgræsning, staldfodring, ensilering eller pillefabrikation. Græsset og kvikken (kvik 3-6 aktive blade) bør

være veludviklet, i god vækst og 15 - 20 cm på sprøjtetidspunktet. Vær sikker på, at kvikken ikke er dækket af

afgrøden. Snarest muligt efter behandlingsfristens udløb (10 dage) høstes græsset.

Dosering: 4.0 l/ha

FORÅRSANVENDELSE:

Clinic Ace anvendes mod kvik samt andet fremspiret ukrudt. 3 liter anvendes på lettere kvikbefængte marker.

4 liter på kraftigere kvikforekomster. Effekten afhænger dog meget af udviklingsstadiet på kvikken. Kvikken

skal have 3 - 4 blade på sprøjtetidspunktet. Om foråret vil kvikken normalt ikke være så veludviklet, hvorfor der

må påregnes lavere effekt. Ikke udvintrede kornplanter i en ellers udvintret vintersædsmark kan bekæmpes, så

snart vækstpunktet grønnes.

Dosering:

Kvikbekæmpelse

3.0 - 4.0 l/ha

Bekæmpelse af korn i udvintret vintersæd

1.0 - 1.5 l/ha

DIREKTE SÅNING:

Anvendes direkte såning efter en behandling med Clinic Ace fjernes halm og andet plantemateriale. Ved sprøj-

tning umiddelbart efter en direkte såning kræves det, at udsæden er godt dækket.

Dosering:

Ny fremspiret tokimbladet ukrudt,

enårig rapgræs og spildkorn

1.5 l/ha

Kvikbekæmpelse

3.0 - 4.0 l/ha

Bemærk: Under nedbrydning af større mængder plantemateriale, f.eks. kvikrødder, kan der I nogle tilfælde

dannes spirehæmmende stoffer. En grundig jordbearbejdning kan forhindre eller mindske problemet.

SELEKTIV BEKÆMPELSE MED SÆRLIGT UDSTYR:

Ukrudt (f.eks. ukrudtsroer og tidsler) kan bekæmpes med påstrygningsudstyr, når ukrudtet er 10-15 cm højere

end afgrøden. Afgrøden må ikke rammes.

Dosering: 50 % opløsning (1 del Clinic Ace + 1 del vand)

FRUGTPLANTAGER OG SKOVBRUG:

Bedste behandlingstidspunkt er lige før begyndende blomstring, når ukrudtet er i god vækst. Clinic Ace må

ikke komme i berøring med træernes løv eller rodskud, idet træerne da kan skades betydeligt. Især efter mid-

ten af juni vil der være større risiko for skade på træerne p.g.a. fremkomne rodskud.

Anvend afskærmet sprøjtning. Pas på vinddrift.

Dosering: 3.0 - 6.0 l/ha

Kvik og andre græsser bekæmpes med 3 liter/ha. Mod tokimbladet flerårigt rodukrudt anvendes højeste dose-

ring.

Grankulturer:

I Rødgran, Normannsgran og Kæmpegran kan Clinic Ace anvendes om efteråret, når

strækningsvæksten er afsluttet og årsskuddene er modne og endeknopperne er dannede. Tidligst når gra-

nerne er rodfaste på blivende sted.

Dosering: 3.0 - 3.5 l/ha i 400 - 500 l vand/ha

Stødbehandling af fældede træer i skove og på industriarealer mod genvækst og rodskud.

Nytældede træer behandles straks efter fældning med Clinic Ace som sikring mod genvækst og rodskud. Cli-

nic Ace kan f.eks. påføres med pensel eller rygsprøjte. Behandlingen foretages på selve snitfladen, men dog

især på de vedagtige dele nærmest barken. Behandlingen foretages, når træernes saftstrøm er nedadgående,

dvs. fra ca. oktober til slutningen af februar.

Behandling i træernes saftstigningsperiode har ringere effekt.

Vejledende dosering:

Blanding ved temperatur over +5 °C 200 ml Clinic Ace plus 800 ml vand.

Blanding ved temperatur under +5 °C 200 ml Clinic Ace plus 200 ml antifrostvæske (kølervæske) plus 600 ml

vand.

Antifrostvæske tilsættes for at lette udbringningen af blandingen i perioder med lave temperaturer.

Udyrkede og utilplantede arealer:

Clinic Ace kan anvendes på utilplantede arealer gennem hele vækstsæsonen med 4 - 6 liter/ha.

Ukrudtet bør være veludviklet og i aktiv vækst på behandlingstidspunktet.

På tæt og kraftig ukrudtsbestand anvendes 6 liter/ha. 10 dage efter behandling kan jorden bearbejdes og til-

plantes.

Vandmængde:

200 - 300 liter/ha

Rygsprøjte:

Anvendelse af rygsprøjte vil være formålstjenlig, når mindre arealer skal 0.2 -0.3 l Clinic

Ace i 10 - 15 liter vand vil kunne dække et areal på ca. 500 m

NB! Sprøjt kun på det der skal bekæmpes. Pas på vinddrift. Anvend evt. Afskærmet sprøjtning.

TILBEREDNING AF SPRØJTEVÆSKE:

Fyld beholderen 3/4 med vand, tilsæt Clinic og fyld derefter op med vand. Start omrøring.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR:

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket

sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret

med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med

tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i

marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede

mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i

øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det

sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for

urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende

regler.

Bortskaffelse af tom emballage:

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaf-

felse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

22173/0315/DK/RS

CLINIC ACE

ClinicAce 20L DK•22173:- 06.05.2015 9:49 Uhr Seite 2

2-7-2018

Fagron Sterile Services Issues Voluntary Nationwide Recall of Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL and Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 3mg per 3mL, in a 5mL syringe Due to Mislabeling

Fagron Sterile Services Issues Voluntary Nationwide Recall of Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL and Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 3mg per 3mL, in a 5mL syringe Due to Mislabeling

Fagron Sterile Services is voluntarily recalling two (2) lots of Neostigmine Methylsulfate 5mL syringes to the user/hospital/clinic level. The specified product lots are being recalled because of a confirmed customer complaint that some syringe units containing Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL are incorrectly labelled as Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 3mg per 3mL. Secondary packages are properly labelled as Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-3-2010

The Danish Medicines Agency begins ad hoc reassessment of reimbursement status of medicines in ATC groups C09C, C09D and C09X

The Danish Medicines Agency begins ad hoc reassessment of reimbursement status of medicines in ATC groups C09C, C09D and C09X

On 8 March 2010, a number of pharmaceutical companies put generic copies of the angiotensin II antagonist losartan on the market at prices comparable to those of the cheapest ACE inhibitors.

Danish Medicines Agency

8-9-2008

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

The Danish Medicines Agency has asked the Reimbursement Committee to reassess the reimbursement status of medicinal products authorised for marketing in Denmark in the ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

14-2-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Following a request from the Danish Medicines Agency, the Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status for medicinal products authorised for marketing in Denmark in ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

1-7-2018

Annual Charge Exemption (ACE) scheme forms

Annual Charge Exemption (ACE) scheme forms

A declaration of low value ($0) turnover can be made between 1 and 22 July

Therapeutic Goods Administration - Australia