Clinacin Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Clinacin Vet. 300 mg kapsler, hårde
 • Dosering:
 • 300 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Clinacin Vet. 300 mg kapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 53384
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

27. maj 2014

PRODUKTRESUMÉ

for

Clinacin Vet., hårde kapsler

0.

D.SP.NR.

21033

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Clinacin Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver kapsel indeholder:

Aktivt stof:

75 mg:

Clindamycin (som clindamycinhydrochlorid)

75 mg

150 mg:

Clindamycin (som clindamycinhydrochlorid)

150 mg

300 mg:

Clindamycin (som clindamycinhydrochlorid)

300 mg

Hjælpestoffer:

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde kapsler.

75 mg:

Kapslen består af to lavendelfarvede halvdele, hvoraf den ene er mærket med

CL 75.

150 mg:

Kapslen består af to halvdele, hvoraf den ene er lavendelfarvet og den anden er

rødbrun.

Den rødbrune halvdel er mærket med CL 150.

300 mg:

Kapslen består af to blå halvdele.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hunde.

4.2

Terapeutiske indikationer

Til behandling af:

Inficerede sår, abscesser og infektioner i mundhule/tænder forårsaget af eller associeret

med clindamycinfølsomme arter af:

Staphylococcus spp.

Streptococcus spp.

Bacteroides spp.

53384_spc.docx

Side 1 af 5

Fusobacterium necrophorum

Clostridium perfringens

Osteomyelitis

Staphylococcus aureus

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde med kendt overfølsomhed over for clindamycin, lincomycin

eller pirlimycin.

Bør ikke gives til kaniner, hamstere, marsvin, chinchillaer, heste eller drøvtyggere, da

indtagelse af clindamycin af disse arter kan resultere i alvorlig gastro-intestinal

forstyrrelse.

4.4

Særlige advarsler

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ved længerevarende behandling på en måned eller mere, bør der foretages periodiske

lever- og nyrefunktionstests og blodtællinger. Patienter med svære nyre- og/eller

leverforstyrrelser ledsaget af svære metaboliske afvigelser bør doseres med forsigtighed og

bør overvåges ved serumundersøgelse under behandling med clindamycin.

Clindamycin bør så vidt muligt kun anvendes efter følsomhedstests.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Vask hænderne efter administration af lægemidlet. Personer med kendt overfølsomhed

overfor lincosamider (pirlimycin, lincomycin, clindamycin) bør ikke håndtere lægemidlet.

Der må ikke ryges, spises eller drikkes i forbindelse med håndtering af dette lægemiddel.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Opkast og diarré kan forekomme.

Clindamycin kan forårsage overvækst af ikke-følsomme organismer, såsom resistente

clostridier og gærsvampe. Hvis der opstår superinfektion bør passende foranstaltninger

træffes, baseret på den kliniske situation.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Højdosis-studier af rotter viser, at clindamycin ikke er teratogent og ikke påvirker

avlsevnen hos hunner og hanner signifikant. Veterinærlægemidlets sikkerhed under

drægtighed eller diegivning eller hos avlshanhunde er ikke undersøgt.

Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af risk-

benefit-forholdet.

Clindamycin kan passere blod-mælk barrieren. Som konsekvens heraf kan behandling af

lakterende hunner medføre diarré hos ungerne.

53384_spc.docx

Side 2 af 5

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Det er påvist, at clindamycin har neuromuskulær blokerende effekt, hvilket kan forstærke

effekten af andre neuromuskulært blokerende stoffer. Samtidig anvendelse af sådanne

præparater skal ske med forsigtighed.

Clindamycin må ikke anvendes sammen med chloramphenicol eller makrolider, idet de har

samme bindingssted på ribosom 50S enheden, og antagonistiske virkninger kan

forekomme.

Ved samtidig anvendelse af clindamycin og aminoglycosider (f.eks. gentamicin), kan

risikoen for bivirkninger (akut nyresvigt) ikke udelukkes.

Clindamycin kan reducere ciclosporin-niveauet og samtidig anvendelse bør derfor undgås.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Til oral anvendelse.

Inficerede sår, abscesser, infektioner i mundhule/tænder:

5.5 mg/kg clindamycin hver 12. time i 7 - 10 dage (dvs. 1 kapsel pr. 13,5 kg kropsvægt to

gange daglig). Hvis der ikke ses forbedring indenfor 4 dage, bør man bestemme

følsomheden igen for de involverede patogener.

Dentale og periodontale infektioner:

I tilfælde af dental/kirurgisk behandling grundet dentalinfektion, kan behandlingen startes

før den dentale/kirurgiske behandling.

Osteomyelitis:

11 mg/kg clindamycin hver 12. time i mindst 4 uger (dvs. 2 kapsler pr. 13,5 kg kropsvægt

to gange daglig). Hvis der ikke ses forbedring indenfor 14 dage, bør man bestemme

følsomheden igen for de involverede patogener.

4.10

Overdosering

Doser på 300 mg/kg er blevet tolereret af hunde uden bivirkninger. Lejlighedsvis

opkastning, manglende appetit, diarré, leukocytose og stigning i leverenzymer (AST, ALT)

er blevet set. I sådanne tilfælde bør behandlingen straks ophøre, og dyrene behandles

symptomatisk.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Antibacterica til systemisk brug. Lincosamider.

ATCvet-kode: QJ01FF01

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Clindamycin er primært et bakteriostatisk antibiotikum af lincosamidgruppen, som virker

ved at hæmme proteinsyntesen. Clindamycin er en klorineret analog af lincomycin.

Den antibiotiske aktivitet af clindamycin er baseret på hæmning af den bakterielle syntese.

Reversibel kobling til det bakterielle ribosoms 50-S-subunit hæmmer inter alia

oversættelsen af tRNA-bundne aminosyrer, hvorved forlængelsen af peptidkæden

forhindres. På grund af dette, er clindamycins virkningsmåde hovedsagelig bakteriostatisk.

De fleste aerobe gram-negative bakterier er resistente overfor clindamycin.

53384_spc.docx

Side 3 af 5

Clindamycin har vist sig at have in-vitro aktivitet overfor følgende organismer:

Staphylococcus spp; Streptococcus spp; Bacteroides spp; Fusobacterium spp; Clostridium

spp.

Clindamycin og lincomycin udviser krydsresistens, hvilket også er almindeligt for

erythromycin og andre makrolid-antibiotika. Erhvervet resistens kan forekomme ved

metylering af det ribosomale bindingssted via kromosomal mutation hos gram-positive

organismer, eller ved plasmid-formidlede mekanismer hos gram-negative organismer.

CLSI clindamycin veterinære breakpoints er til rådighed for hunde i Staphylococcus spp.

og streptokokker-ß-hæmolytiske gruppe i hud- og bløddelsinfektioner: S ≤ 0.5μg/ml, I = 1-

2μg/ml, R ≥ 4μg/ml ". (CLSI juli 2013).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Clindamycin bliver næsten fuldstændigt absorberet efter oral administration.

Proteinbindingen i plasma er cirka 93%. Peak serumkoncentrationer opnås cirka 1 time

efter administration ved en dosis på 10 mg/kg, C

g/ml (ikke-fastende) – 5,0

g/ml

(fastende). Clindamycin penetrerer godt og kan koncentreres i visse væv. Clindamycins t½

er cirka 4 timer. Cirka 70% clindamycin udskilles i fæces og cirka 30% i urinen.

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Laktosemonohydrat

Talcum

Majsstivelse

Magnesiumstearat

75 mg:

Kapslerne består af to lavendelfarvede halvdele (gelatine, vand, Azorubin

E122 og Indigocarmin FD&C Blå2 E132)

150 mg:

Kapslerne består af to dele, hvoraf den ene er lavendelfarvet (gelatine, vand,

Azorubin E122 og Indigocarmin FD&C Blå2 E132) og den anden er

rødbrun (gelatine, vand, Azorubin E122, Indigocarmin FD&C Blå2 E132 og

Titandioxid E171)

300 mg:

Kapslerne består af to blå halvdele (gelatine, vand, Patent Blue V E13 og

Titandioxid E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 4 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

53384_spc.docx

Side 4 af 5

6.5

Emballage

Blisterpakninger med 2, 4, 6, 8 eller 10 kapsler pr. PVC/PE/PVdC blister med aluminium

dække folie i æsker indeholdende 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80,

82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 112, 120, 128, 130, 140, 150, 154, 160, 168, 180,

182, 186, 190, 196, 200, 210, 224, 240, 250, 252, 256, 260, 266, 270, 280, 290, 294, 300,

308, 320, 350, 390, 392, 448, 450, 500, 540, 546, 600, 602, 700, 750, 800, 798, 810, 896,

900, 994 og 1000 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Chanelle Animal Health Ltd.

7 Rodney Street

Liverpool L1 9HZ

Storbritannien

Repræsentant

Vetoquinol Scandinavia AB

Box 9

SE-26521 Astorp

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

75 mg:

53382

150 mg:

53383

300 mg:

53384

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

6. marts 2002

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

53384_spc.docx

Side 5 af 5

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-4-2018

Injured U.S. Vet Receives World's First Penis/Scrotum Transplant

Injured U.S. Vet Receives World's First Penis/Scrotum Transplant

Title: Injured U.S. Vet Receives World's First Penis/Scrotum TransplantCategory: Health NewsCreated: 4/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/24/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

25-4-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Cream [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Cream [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

UTERCLEANSE (Urea) Tablet [MWI/Vet One]

UTERCLEANSE (Urea) Tablet [MWI/Vet One]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection, Solution [MWI/Vet One]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

EVOCLIN (Clindamycin Phosphate) Aerosol, Foam [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

EVOCLIN (Clindamycin Phosphate) Aerosol, Foam [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CLINDROPS (Clindamycin) Liquid [Henry Schein Animal Health]

CLINDROPS (Clindamycin) Liquid [Henry Schein Animal Health]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Lannett Company, Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Lannett Company, Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

CLINDAMYCIN PALMITATE HYDROCHLORIDE (PEDIATRIC) Solution [NorthStar Rx LLC]

CLINDAMYCIN PALMITATE HYDROCHLORIDE (PEDIATRIC) Solution [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [DIRECT RX]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Perrigo New York Inc]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [McKesson Corporation]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

ANTIROBE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Zoetis Inc.]

ANTIROBE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

ANTIROBE AQUADROPS (Clindamycin Hydrochloride) Liquid [Zoetis Inc.]

ANTIROBE AQUADROPS (Clindamycin Hydrochloride) Liquid [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

DUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [GlaxoSmithKline Inc]

DUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [GlaxoSmithKline Inc]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Proficient Rx LP]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Proficient Rx LP]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Cleocin vs. Bactrim

Cleocin vs. Bactrim

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and Bactrim (sulfamethoxazole and trimethoprim) are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria.

US - RxList

21-2-2018

Cleocin vs. Cipro

Cleocin vs. Cipro

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and Cipro (ciprofloxacin) are antibiotics used to treat infections caused by bacteria.

US - RxList

21-2-2018

Cleocin vs. Flagyl

Cleocin vs. Flagyl

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria. Cleocin and Flagyl belong to different antibiotic drug classes. Cleocin is a lincomycin antibiotic and Flagyl is a nitroimidazole antibiotic.

US - RxList

21-2-2018

Cleocin vs. Keflex

Cleocin vs. Keflex

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and Keflex (cephalexin) are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria.

US - RxList

21-2-2018

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and vancomycin hydrochloride are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria.

US - RxList

20-2-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [A-S Medication Solutions]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [AvPAK]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [AvPAK]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE (Clindamycin Phosphate) Solution [Teligent Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE (Clindamycin Phosphate) Solution [Teligent Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)657 of Fri, 02 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-1-2018

NEUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [Medimetriks Pharmaceuticals]

NEUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [Medimetriks Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [AvKARE, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

CLINDAMYCIN (Clindamycin Phosphate) Injection, Solution [Cardinal Health]

CLINDAMYCIN (Clindamycin Phosphate) Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 4, 2018 EST

US - DailyMed

26-12-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Cadila Healthcare Limited]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)9005 of Wed, 20 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

20-12-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

ZYDACLIN (Clindamycin) Solution/ Drops [MWI ]

ZYDACLIN (Clindamycin) Solution/ Drops [MWI ]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

The need for a harmonised, approved ‘catalogue’ of pictograms was identified and this draft guidance was developed as a collaboration between the QRD (vet) group, the CMDv, CVMP and industry stakeholders. The use of pictograms from Annex 1 of this guidance will apply to the national authorisation procedures, including MRP and DCP and to the centralised procedure (EMA). The aim of the guidance is to outline the approval requirements and processes where pictograms from Annex 1 are used on the product liter...

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2017

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Cream [A-S Medication Solutions]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Cream [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

CLINDAMYCIN PHOSPHATE AND TRETINOIN Gel [Actavis Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE AND TRETINOIN Gel [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Denton Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

CLINDAMYCIN Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

CLINDAMYCIN Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

24-11-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Nov 24, 2017 EST

US - DailyMed