Cleave

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Cleave Suspoemulsion
 • Lægemiddelform:
 • Suspoemulsion
 • Sammensætning:
 • 2,5 g/l florasulam; 100 g/l fluroxypyr
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Cleave Suspoemulsion
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Scan for brug

ANECLVDK5LT/01/A

T5419A/01

Productname

Cleave

Country

Denmark

Package size

Label code

ANECLVDK5LT/01/A

Label dimensions

148 x 160 (hxw)

Name

Taco Plinck

Label date

Dec 2016

Draft

Approved

Analyse:

Fluroxypyr 100 g/L (10.7 % w/w)

Florasulam 2,5 g/L (0.25% w/w)

Formulering:

Midlet er et suspoemulsionskoncentrat (SE)

Ukrudtsmiddel nr.: 396-64

Virkemåde: HRAC O & B

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3-one, naphthalene, dodecylbenzene-

sulphonic syre og calcium bis (tetrapropylenebenzenesulphonate).

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Fabrikationsnummer og produktionsdato: se emballagen

Holdbarhed: Minimum 2 år fra produktionsdatoen

Godkendelsesindehaver:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 GK Leusden

Holland

www.adama.com

5 L ℮

ADAMA Agan Ltd.

CLEAVE

®

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og

uden udlæg af græs samt frøgræs og græs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af

professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver

gyldig autorisation.

SPECIMEN

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af græs samt frøgræs og græs.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Forårsager hudirritation (H315).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Undgå indånding af spray (P261).

Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse

for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af græs samt frøgræs og græs.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i korn ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 32.

Behandlet græs kan anvendes til afgræsning og slet med en behandlingsfrist på 14 dage.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for

at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt

produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket (P403+P233).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i

tilfælde af ubehag (P304+P340+P312).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt

skylning (P305+P351+P338).

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313).

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

ANECLVDK5LT/01/B

S5419B/01

Ukrudtsmiddel

CLEAVE

®

UN 3082

Productname

Cleave

Country

Denmark

Package size

Label code

ANECLVDK5LT/01/B

Label dimensions

148 x 160 (hxw)

Name

Taco Plinck

Label date

Dec 2016

Draft

Approved

SPECIMEN

ADVARSEL OG FØRSTEHJÆLP

BRUGSANVISNING

åbnes her

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af græs samt frøgræs og græs.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Forårsager hudirritation (H315).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Undgå indånding af spray (P261).

Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse

for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af græs samt frøgræs og græs.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i korn ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 32.

Behandlet græs kan anvendes til afgræsning og slet med en behandlingsfrist på 14 dage.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for

at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket (P403+P233).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i

tilfælde af ubehag (P304+P340+P312).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt

skylning (P305+P351+P338).

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313).

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

ANECLVDK5LT/01/B

S5419B/01

Ukrudtsmiddel

CLEAVE

®

UN 3082

Productname

Cleave

Country

Denmark

Package size

Label code

ANECLVDK5LT/01/B

Label dimensions

148 x 160 (hxw)

Name

Taco Plinck

Label date

Dec 2016

Draft

Approved

SPECIMEN

BRUGSANVISNING

BRUGSANVISNING

Virkemåde

Cleave

er et systemisk bladherbicid til ukrudtsbekæmpelse i foråret i korn med og uden

udlæg af græs samt i frøgræs og græs.

Produktet bekæmper bl.a burresnerre, kamille, almindelig fuglegræs, snerle- og

ferskenpileurt, kornvalmue, kornblomst, hyrdetaske, mark-forglemmigej, kiddike,

agersennep, spildraps, haremad og sort natskygge.

Virkemåde og virkningsspektrum

Cleave

er et blandingsprodukt, der er sammensat af aktivstofferne fluroxypyr og

florasulam med henholdsvis 100 g og 2,5 g per liter. Florasulam er en ALS-hæmmer, der

forhindrer planten i at producere vigtige aminosyrer, mens fluroxypyr har auxinvirkning,

der fremkalder en ukontrolleret kraftig vækst i følsomme planter. Begge mekanismer fører

til effektiv bekæmpelse af ukrudtet.

Anvendelse af Cleave

®

Tidspunkt, afgrøde og dosering af Cleave

er relativt uafhængig af temperaturen på

behandlingstidspunktet, hvorfor behandlinger kan foretages fra 5°C. I vintersæd og

græsser kan der behandles, så snart planterne er i vækst om foråret. Dog er virkningen

af fluroxypyr-komponenten bedst ved temperaturer på over 12-15 grader, hvorfor der

anbefales gode temperaturer, hvor effekten af dette aktivstof er væsentlig for produktes

samlede effekt.

Afgrøde

Afgrødestadie

Dosering (L/ha)

Sprøjtefrist

Vintersæd, alle arter med og uden

udlæg af græs

Max en gang pr. vækstår

20-29

30-32

Vårsæd, alle arter med og uden

udlæg af græs

Max en gang pr. vækstår

20-29

30-32

Frøgræs

20-40

14 dage før

høst

Græs til afgræsning og slet (italiensk

rajgræs, engsvingel, strandsvingel,

alm. rapgræs, timothe og hundegræs

20-40

14 dage før

afgræsning

Cleave

vil virke hæmmende på evt. kløver, lucerne eller andre bælgplanter, som er udlagt

i blanding med græsset.

SPECIMEN

Jordtyper

Cleave

optages via bladene og kan derfor anvendes på alle jordtyper.

Efterfølgende afgrøde

Der er ingen restriktioner for det efterfølgende afgrødevalg.

Plantemateriale

Plantemateriale fra Cleave

-behandlede afgrøder må ikke anvendes i drivhuse og til

kompost.

Sprøjt med omtanke

Overvej om det er nødvendigt at behandle og brug lavest mulige dosering. Tænk på

vildtet og efterlad et usprøjtet bælte ved levende hegn, skov og vandløb.

Følg altid etikettens anvisninger og godt landmandsskab.

SPRØJTEPLANER

Klimaforhold ved anvendelse

Cleave

er relativt uafhængig af luftfugtigheden, hvilket vil sige, at man har samme

sikre effekt ved behandling midt på dagen som ved morgensprøjtning. Behandling af

stressede afgrøder, under stress, som følge af tørke, vandlidende jord og meget høje

dagtemperaturer, frarådes.

Regnfasthed

Cleave

er regnfast efter en time.

Sprøjteteknik og vandmængde

Cleave

skal udbringes med en marksprøjte, som er kalibreret og lever op til de

standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten.

Udstyret skal indeholde præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.

Forslag til dysevalg, tryk, hastighed og vandmængde.

Forslag til sprøjteteknik (normale forhold):

Dyse

Vand (L/ha)

Tryk (bar)

Hastighed (km/t)

ISO F 015

ISO F 025

ISO F 03

SPECIMEN

Forslag til sprøjteteknik ved risiko for afdrift (“Low drift”):

Dyse

Vand (L/ha)

Tryk (bar)

Hastighed (km/t)

ISO LD 015

ISO LD 025

ISO LD 03

Omsåning

Hvis der bliver tale om omsåning om foråret efter en forårsbehandlet afgrøde, kan der

kun sås korn, majs eller rajgræs.

TANKBLANDING

Cleave

er meget fleksibel som blandingspartner og kan blandes med de fleste

herbicider, fungicider og vækstregulatorer. Cleave kan dog ikke blandes med

produkter indeholdende clodinafop. Det kan ikke anbefales at tankblande med

fenoxaprop præperater, da effekten af græsherbicidet kan reduceres.

RESISTENSSTRATEGI

Aktivstoffet fluroxypyr, tilhører gruppe O i henhold til HRAC og har auxinvirkning.

Risikoen for udvikling af resistens anses for at være meget lille. For nærværende er der

ikke kendte tilfælde af resistens overfor fluroxypyr. Aktivstoffet florarulam, tilhører

gruppe B i henhold til HRAC. Der er fundet resistens overfor florasulam hos fuglegræs

(Stellaria media) og kornvalmue (Papaver rhoeas) i Danmark.

ADAMA anbefaler, at der kun anvendes et ALS produkt pr. afgrøde til bekæmpelse

af ukrudt. For at undgå resistensudvikling anbefaler ADAMA, at der anvendes

ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet – gerne i blandinger,

hvor flere komponenter bidrager med effekt mod ovennævnte ¨risikoarter¨. Det

anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i

forbindelse med reduceret jordbearbejdning bør disse anbefalinger følges nøje. Vær

opmærksom på, at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan

skyldes begyndende resistensudvikling.

FREMSTILLING AF SPRØJTEVÆSKEN

Sørg altid for, at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden

tilberedning af sprøjtevæsken begynder. Dette gælder især, hvis sprøjten har været

anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende produkter

påfyldes den ønskede mængde produkt, som suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende

SPECIMEN

skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/ beholdere. Gentag

proceduren med at åbne/lukke for bundventilen til der ikke er synlige spor af Cleave

fyldestationen.

Direkte injektion: Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede

produkt automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift

og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af

systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

RENGØRING

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller

på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på

vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til

indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank

med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæske kan fortyndes og at der

kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis

fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den

maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det

sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger

og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet

opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til

Miljøstyrelsen vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af

bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016.

TOM EMBALLAGE

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for

affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for

farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør

skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

OPBEVARING

Opbevares tørt og frostfrit og ikke sammen med foder og fødevarer.

SPECIMEN

PRODUKTANSVAR

ADAMA fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder

følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller

anvendelse af produktet. Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til

deres leverandør.

Registrerede varemærker:

Cleave

- ADAMA Agan Ltd.

SPECIMEN

CLEAVE

®

Productname

Cleave

Country

Denmark

Package size

4x5 L

Label code

ANECLVDK5LT/01/C1

Label dimensions

165 x 300 (hxw)

Name

Taco Plinck

Label date

Dec 2016

Draft

Approved

Analyse:

Fluroxypyr 100 g/L (10.7 % w/w)

Florasulam 2,5 g/L (0.25% w/w)

Formulering:

Midlet er et suspoemulsionskoncentrat (SE)

Ukrudtsmiddel nr.: 396-64

Virkemåde: HRAC O & B

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3-one, naphthalene, dodecylben-

zenesulphonic syre og calcium bis (tetrapropylenebenzenesulp-

honate).

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelses-

midler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Fabrikationsnummer og produktionsdato: se emballagen

Holdbarhed: Minimum 2 år fra produktionsdatoen

Godkendelsesindehaver:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 GK Leusden

Holland

www.adama.com

4 x 5 L

ADAMA Agan Ltd.

ANECLVDK5LT/01/C1

T5419C/01

CLEAVE

®

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og

uden udlæg af græs samt frøgræs og græs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af

professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver

gyldig autorisation.

SPECIMEN

Productname

Cleave

Country

Denmark

Package size

4x5 L

Label code

ANECLVDK5LT/01/C2

Label dimensions

165 x 300 (hxw)

Name

Taco Plinck

Label date

Dec 2016

Draft

Approved

Analyse:

Fluroxypyr 100 g/L (10.7 % w/w)

Florasulam 2,5 g/L (0.25% w/w)

Formulering:

Midlet er et suspoemulsionskoncentrat (SE)

Ukrudtsmiddel nr.: 396-64

Virkemåde: HRAC O & B

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3-one, naphthalene, dodecylben-

zenesulphonic syre og calcium bis (tetrapropylenebenzenesulp-

honate).

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelses-

midler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Fabrikationsnummer og produktionsdato: se emballagen

Holdbarhed: Minimum 2 år fra produktionsdatoen

Godkendelsesindehaver:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 GK Leusden

Holland

www.adama.com

4 x 5 L

ADAMA Agan Ltd.

ANECLVDK5LT/01/C2

T5419D01

CLEAVE

®

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og

uden udlæg af græs samt frøgræs og græs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af

professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver

gyldig autorisation.

Scan for brug

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af græs samt frøgræs og græs.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Forårsager hudirritation (H315).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Undgå indånding af spray (P261).

Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse

for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af græs samt frøgræs og græs.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i korn ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 32.

Behandlet græs kan anvendes til afgræsning og slet med en behandlingsfrist på 14 dage.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer,

der lever i vand (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær

overfladevand (SP1).

Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket (P403+P233).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge

i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt

skylning (P305+P351+P338).

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313).

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

UN 3082

SPECIMEN

Productname

Cleave®

Country

Denmark

Package size

30x20 L

Label code

ANECLVDK5LT/01/X

Label dimensions

210 x 297 (hxw)

Name

Taco Plinck

Label date

Dec 2016

Draft

Approved

ANECLVDK5LT/01/X

T5419P/01

CLEAVE

®

30 x 20 L

ADAMA

Northern Europe B.V.

SPECIMEN