Clamoxyl Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Clamoxyl Vet. 150 mg/ml injektionsvæske, suspension
 • Dosering:
 • 150 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, suspension
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Clamoxyl Vet. 150 mg/ml injektionsvæske, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Får, Hund, Kat, Kvæg, Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 15053
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé

15. juni 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Clamoxyl Vet., injektionsvæske, suspension

0.

D.SP.NR

6074

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Clamoxyl Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder:

Amoxicillin 150 mg som amoxicillintrihydrat

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Kvæg. Svin. Får. Hund. Kat.

4.2

Terapeutiske indikationer

Infektion forårsaget af amoxicillinfølsomme bakterier hos kvæg, svin, får, hund og kat.

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til dyr med kendt overfølsomhed over for det aktive stof.

Bør ikke anvendes oralt eller parenteralt til kaniner, marsvin, hamstre og løbemus. Det

anbefales at udvise forsigtighed ved brug til andre mindre planteædere.

Bør ikke anvendes intravenøst eller intratekalt.

4.4

Særlige advarsler

Ingen.

15053_spc.doc

Side 1 af 4

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Anvendelse af produktet skal være baseret på følsomhedstestning af bakterier isoleret fra

dyret. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, bør behandling baseres på lokale epidemiologiske

oplysninger.

Ryst hætteglasset før brug. Produktet indeholder ikke antimikrobielle konserveringsmidler.

Aftør septum før udtagelse af hver enkelt dosis. Eftersom amoxicillin hurtigt hydrolyserer i

forbindelse med vand, er det vigtigt at anvende en tør, steril nål og sprøjte, når

suspensionen trækkes ud for ikke at kontaminere den resterende suspension med

vanddråber.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Penicillin og cephalosporiner kan medføre en overfølsomhedsreaktion (allergi) efter

injektion, indhalering, indtagelse eller hudkontakt. Overfølsomhed over for penicillin kan

medføre krydsreaktion over for cephalosporiner og omvendt.

Allergiske reaktioner over for disse stoffer kan i nogle tilfælde være alvorlige. Undlad at

håndtere produktet, hvis du ved, at du er sensibiliseret, eller hvis du er blevet frarådet at

arbejde med denne type præparater.

Håndter produktet meget omhyggeligt for at undgå eksponering, idet alle anbefalede

forholdsregler skal iagttages.

Hvis du udvikler symptomer efter eksponering (f.eks. hududslæt), bør du søge læge og vise

lægen denne advarsel. Hævelser i ansigtet, ved læberne eller omkring øjnene eller

åndedrætsbesvær er mere alvorlige symptomer og kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Der bør udvises forsigtighed for at undgå selvindgivelse ved hændeligt uheld.

Vask hænderne efter brug.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Allergiske reaktioner (allergiske hudreaktioner, anafylaksi).

I tilfælde af allergiske reaktioner skal brug af produktet straks ophøre.

Modforanstaltninger i tilfælde af en allergisk reaktion omfatter:

I tilfælde af anafylaksi: epinephrin (adrenalin) og glukokortikoider.

I tilfælde af allergisk hudreaktioner: antihistaminer og/eller glukokortikoider.

Brug af produktet kan i nogle tilfælde medføre smerte og/eller vævsreaktioner på

injektionsstedet.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Vurder benefit/risk-forholdet før brug.

15053_spc.doc

Side 2 af 4

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Den bakterielle virkning af penicillin kan forstyrres ved samtidig indtagelse af

farmakologiske produkter med bakteriostatisk virkning, som f.eks. erythromycin og

tetracyclin.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

10-15 mg/kg legemsvægt i 3-5 dage

Applikation: intramuskulært eller subkutant.

Amoxicillin hydrolyserer hurtigt i tilstedeværelse af vand, benyt derfor en tør sprøjte og

kanyle ved udtagning.

For at sikre korrekt dosis og undgå underdosering bør legemsvægten fastsættes så nøjagtigt

som muligt.

4.10

Overdosering

Produktet har meget ringe akut toksicitet og tåles godt ved parenteral indgift. Der kan af og

til forekomme reaktioner på injektionsstedet ved den anbefalede dosis, men der forventes

ingen yderligere bivirkninger ved en utilsigtet overdosis.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 30 dage efter intramuskulær og subkutan administration.

Mælk: 3 dage efter intramuskulær og subkutan administration.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: amoxicillin

ATCvet-kode: QJ 01 CA 04

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Amoxicillin er et bredspektret, semisyntetisk penicillinderivat (aminopenicillin), der udøver

en baktericid effekt over for mange såvel grampositive som gramnegative bakterier.

Amoxicillin har ingen effekt overfor penicillinaseproducerende bakterier.

Amoxicillin nedbryder irreversibelt peptidoglycaner (polypeptider) i den eksisterende

cellevæg snarere end nydannede cellevægge i bakterievækstfasen.

Amoxicillin udøver en baktericid effekt, der indtræder hurtigere end ampicillinets.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Sammenlignet med ampicillin opnås noget højere vævskoncentrationer og bedre fordeling i

organismen.

Amoxicillin indgår i det enterohepatiske kredsløb og hovedparten udskilles gennem nyrerne.

5.3

Miljømæssige forhold

15053_spc.doc

Side 3 af 4

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Polysorbat 80

Aluminiumstearat

Ethyloleat

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen

6.5

Emballage

Hætteglas.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Repræsentant

Orion Pharma Animal Health A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

15053

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

21. oktober 1983

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

15. juni 2017

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

15053_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

21-9-2018

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

CVM Update describing FDA Dear Veterinarian Letter about the differences between FDA-approved Mirataz (mirtazapine transdermal ointment), an animal drug with demonstrated safety and effectiveness to manage undesired weight loss in cats, and compounded formulations of transdermal mirtazapine.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-9-2018

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-6-2018

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

FDA is alerting dog owners and veterinarians about the risk of accidental overdose to dogs treated with the drug Sileo, a prescription gel that is given to dogs by mouth to treat noise aversion.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-5-2018

Unauthorized prescription antibiotic drugs seized from Gigi's Market in Ottawa, ON, may pose serious health risks

Unauthorized prescription antibiotic drugs seized from Gigi's Market in Ottawa, ON, may pose serious health risks

Health Canada has seized four unauthorized drugs from Gigi’s Market, 23 Montreal Road, Ottawa, ON. The products (Ampicillin, Kamox, Medampi and Medomox) are labelled to contain antibiotic drugs (ampicillin or amoxicillin) that can only be dispensed by a healthcare professional to a patient with a valid prescription. The products listed below have not been evaluated by Health Canada for safety, effectiveness or quality and may pose serious health risks.

Health Canada

8-5-2018

Veterinary Feed Directive (VFD)

Veterinary Feed Directive (VFD)

A VFD drug is intended for use in animal feeds, and such use of the VFD drug is permitted only under the professional supervision of a licensed veterinarian.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-12-2016

New chair of PhVWP-V

New chair of PhVWP-V

Lisbet Vesterager Borge, veterinarian, has been elected chair of the European Pharmacovigilance Working Party Veterinary (PhVWP-V).

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.