Citalopram "Teva"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Citalopram "Teva" 40 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 40 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Citalopram "Teva" 40 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 38640
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Citalopram Teva 20 mg og 40 mg filmovertrukne tabletter

citalopramhydrobromid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen til dette lægemiddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram Teva

Sådan skal du tage Citalopram Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Citalopram Teva tilhører en gruppe antidepressive lægemidler kaldet selektive

serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI'er).

Citalopram Teva bruges til behandling af depression (svære depressive episoder).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CITALOPRAM TEVA

Tag ikke Citalopram Teva:

hvis du er allergisk over for citalopram eller et af de øvrige indholdsstoffer i Citalopram Teva

(angivet i punkt 6).

hvis du samtidigt tager medicin mod depression kaldet monoaminooxidasehæmmere (også kaldet

MAO-hæmmere), f.eks. selegilin eller moclobemid, eller har taget dem inden for de seneste to

uger.

hvis du bliver behandlet med linezolid (et antibiotikum), medmindre du er under nøje observation

og får målt dit blodtryk.

hvis du er født med eller har haft tilfælde med unormal hjerterytme (set på EKG, som er en

undersøgelse til evaluering af, hvordan hjertet fungerer).

hvis du tager lægemidler mod hjerterytmeproblemer, eller lægemidler der kan påvirke

hjerterytmen.

Se også afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Citalopram Teva” nedenfor.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Citalopram Teva:

hvis du har sukkersyge, da behandling med Citalopram Teva kan påvirke dit blodsukkerniveau.

hvis du har epilepsi eller tidligere har haft krampeanfald, da der er risiko for krampeanfald ved

behandling med antidepressiv medicin.

hvis du får elektrochokbehandling.

hvis du lider af mani eller har haft mani. I dette tilfælde skal Citalopram Teva tages med

forsigtighed, og behandlingen skal afbrydes, når du går ind i en manisk fase.

hvis du har nyre- eller leverproblemer. Citalopram Teva anbefales ikke til patienter med alvorlige

nyreproblemer.

hvis du har en blødersygdom, da Citalopram Teva kan forårsage blødninger.

hvis du tager lægemidler, som fremkalder størkning af blodet (se "Brug af anden medicin

sammen med Citalopram Teva").

hvis du har et mavesår eller tidligere har haft en blødning i maven eller i tarmen.

hvis du lider af lavt kalium- eller magnesiumniveau i blodet.

hvis du lider af psykose med depressive anfald.

hvis du udvikler et såkaldt serotoninsyndrom. En kombination af symptomer som uro, skælven,

muskelsammentrækninger og feber kan indikere udviklingen af denne tilstand. Behandling med

Citalopram Teva skal straks afbrydes.

hvis du lider af eller har lidt af hjerteproblemer eller for nylig har haft et hjerteanfald.

hvis du har en lav hvilepuls og/eller ved, at du kan have af saltmangel som følge af langvarig

alvorlig diarré og opkastning eller brug af vanddrivende medicin (diuretika).

hvis du oplever hurtig uregelmæssig hjertebanken, besvimelse, kollaps eller svimmelhed, når du

rejser dig op. Dette kan tyde på unormal hjerterytme.

hvis du har øjenproblemer, såsom visse typer af glaukom (øget tryk i øjet).

I de første ugers behandling kan patienter, som tager et antidepressivt middel, få symptomer

såsom rastløshed og en manglende evne til at sidde eller stå stille. Hos patienter, som udvikler

disse symptomer, kan det være skadeligt at øge dosen.

Behandling med Citalopram Teva bør ophøre hos patienter, som får kramper (epilepsi), eller hvis

hyppigheden af kramper øges. Citalopram Teva bør ikke anvendes til patienter med ustabil

(ukontrolleret) epilepsi. Patienter med kontrolleret epilepsi bør overvåges nøje.

Citalopram bør ikke anvendes sammen med lægemidler, som har serotonerg virkning, herunder

smertestillende lægemidler og lægemidler, som anvendes til behandling af migræneanfald (se

"Brug af anden medicin sammen med Citalopram Teva").

Citalopram bør anvendes med forsigtighed af patienter med lavt natriumniveau.

Du må ikke pludseligt afbryde behandlingen med Citalopram Teva, da der kan forekomme

abstinensreaktioner (se punkt 3).

Selvmordstanker og forværring af depression

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om

at gøre skade på dig. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin,

fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage men nogle gange længere tid.

Du kan have øget risiko for sådanne tanker:

hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.

du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd

hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du

straks kontakte din læge eller hospitalet.

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende, om at du er deprimeret eller

angst, og bede dem læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem fortælle dig, hvis de synes,

at din depression bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel.

Børn og unge under 18 år

Citalopram Teva bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Du bør desuden være

opmærksom på, at patienter under 18 år har en øget risiko for bivirkninger såsom selvmordsforsøg,

selvmordstanker og fjendtlighed (især aggressivitet, trodsighed og vrede), når de tager denne type

lægemidler. Lægen kan alligevel vælge at ordinere Citalopram Teva til patienter under 18 år ud fra en

opfattelse af, at det vil være det bedste for dem. Kontakt lægen, hvis en patient under 18 år har fået

ordineret Citalopram Teva, og du ønsker at tale om dette. Du bør informere din læge, hvis de nævnte

problemer opstår eller tager til hos en patient under 18 år, der tager Citalopram Teva. Der foreligger

endnu ikke langtidsdata om sikkerhed, hvad angår vækst, modning og kognitiv og adfærdsmæssig

udvikling, ved brug af Citalopram Teva hos denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Citalopram Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

TAG IKKE Citalopram Teva:

hvis du får medicin mod problemer med hjerterytmen eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen,

f.eks. Klasse IA- og III-antiarytmika, antipsykotika (f.eks. fentiazin-derivater, pimozid,

haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle lægemidler (f.eks. sparfloxacin,

moxifloxacin, erythromycin i.v., pentamidin, behandling mod malaria, især halofantrin), visse

antihistaminer (astemizol, mizolastin). Hvis du har spørgsmål til dette, så kontakt din læge.

hvis du tager monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) som f.eks. fenelzin, isocarboxazid

eller tranylcypromin. Du må ikke tage Citalopram Teva i 14 dage efter afslutning af behandling

med en såkaldt irreversibel MAO-hæmmer. Tag ikke Citalopram Teva i det angivne tidsrum efter

afbrydelse af behandling med en reversibel MAO-hæmmer (f.eks. moclobemid), som er angivet i

indlægssedlen til den reversible MAO-hæmmer. Du må ikke tage MAO-hæmmere i 7 dage efter

afbrydelse af behandling med Citalopram Teva. Tag ikke Citalopram Teva, hvis du tager mere end

10 mg MAO-selegilin pr. dag.

hvis du tager pimozid (et lægemiddel mod psykose). Citalopram Teva må ikke tages sammen med

pimozid, da hjerterytmen kan blive påvirket.

lægemidler, der indeholder selegilin (medicin til behandling af Parkinsons sygdom).

Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du tager eller for nylig har taget noget af følgende:

Andre lægemidler med serotonerg virkning, såsom sumatriptan, andre triptaner eller tryptophan

(se afsnittet "Vær ekstra forsigtig med at tage Citalopram Teva").

Lægemidler, der forhindrer blodet i at størkne (antikoagulering), f.eks. warfarin, acetylsalicylsyre,

dipyridamol, ticlopidin.

Lægemidler, der sænker krampetærsklen, dvs. neuroleptika, mefloquin eller bupropion.

Naturlægemidler, der indeholder prikbladet perikon (hypericum perforatum).

Lægemidler mod smerter og betændelse kaldet ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler

(NSAID'er), såsom ibuprofen, ketoprofen og diclofenac.

Lægemidler til behandling af smerte, såsom tramadol (se "Advarsler og forsigtighedsregler”).

Lægemidler mod depression, f.eks. fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin.

Lægemidler mod migræne, f.eks. sumatriptan og andre triptaner (se "Advarsler og

forsigtighedsregler").

Lægemidler mod hjertesvigt, f.eks. metoprolol.

Lægemidler mod psykiske sygdomme, f.eks. lithium, risperidon eller chlorpromazin.

Lægemidler mod mavesår, f.eks. omeprazol, esomeprazol, lansoprazol eller cimetidin.

Lægemidler, der sænker indholdet af kalium eller magnesium i blodet, da disse tilstande øger

risikoen for livstruende hjerterytmeforstyrrelser (QT-forlængelse, torsades de pointes)

Linezolid (et antibiotikum).

Brug af Citalopram Teva sammen med mad, drikke og alkohol

Du frarådes at drikke alkohol under behandling med Citalopram Teva. Citalopram Teva kan tages med

eller uden mad.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Der er kun begrænset erfaring med brug af Citalopram under graviditet. Du må ikke tage Citalopram

Teva, hvis du er gravid, eller hvis du planlægger at blive gravid, medmindre din læge mener, at det er

absolut nødvendigt.

Fortæl din jordemoder og/eller læge, at du tager Citalopram Teva. Når medicin som Citalopram Teva

tages under graviditeten, især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det forøge risikoen for en

alvorlig tilstand hos den nyfødte kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte

(PPHN). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter

normalt inden for 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder

eller læge.

Behandlingen med Citalopram Teva bør ikke afbrydes brat. Hvis du tager Citalopram Teva i

graviditetens sidste 3 måneder, skal du informere lægen om det, da barnet kan have nogle symptomer

ved fødslen. Disse symptomer viser sig typisk inden for de første 24 timer efter fødslen. Symptomerne

omfatter barnets manglende evne til at sove eller amme ordentligt, problemer med vejrtrækningen, en

blålig hudfarve, eller at barnet fryser eller har det for varmt, kaster op, græder meget, har stive eller

slappe muskler, vedvarende bevidstløshed, rystelser, dirren eller kramper. Hvis dit barn har nogle af

disse symptomer ved fødslen, skal du kontakte lægen for at få råd.

Amning

Citalopram optages i brystmælken i små mængder. Der er risiko for, at barnet bliver påvirket af

lægemidlet. Hvis du tager Citalopram Teva, skal du tale med lægen, før du begynder at amme.

Fertilitet

Citalopram har i dyrestudier nedsat sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette påvirke fertiliteten, men der

er ikke set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Citalopram kan påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. Undlad at køre bil eller betjene

maskiner, før du ved, hvordan Citalopram Teva påvirker dig. Spørg lægen eller på apoteket, hvis du

har spørgsmål eller er i tvivl om noget.

Citalopram Teva indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE CITALOPRAM TEVA

Tag altid Citalopram Teva nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Citalopram Teva skal tages som en enkelt dosis om morgenen eller om aftenen. Citalopram Teva kan

tages sammen med eller uden mad. Tabletterne skal sluges med lidt vand eller anden væske.

Citalopram Teva virker ikke med det samme. En antidepressiv virkning vil typisk først indtræde, når

der er gået mindst to uger. Behandlingen bør fortsætte, indtil du har været symptomfri i 4-6 måneder.

Citalopram Teva skal nedtrappes langsomt. Det anbefales gradvist at reducere dosis over en periode på

1-2 uger. Afbryd ikke behandlingen med Citalopram Teva uden forudgående aftale med lægen, heller

ikke selvom du begynder at få det bedre. Reguler aldrig lægemiddeldosis uden forudgående aftale med

lægen.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne

Den sædvanlige dosis er 20 mg om dagen. Dette kan øges af din læge til højst 40 mg dagligt.

Ældre (> 65 år)

Startdosis skal reduceres til halvdelen af den anbefalede dosis, f.eks. 10-20 mg om dagen. Ældre

patienter bør normalt ikke få mere end 20 mg om dagen.

Børn og unge

Citalopram Teva bør ikke bruges til behandling af børn og unge under 18 år (se "Advarsler og

forsigtighedsregler").

Leverproblemer

For patienter med let til moderat nedsat leverfunktion bør startdosis være 10 mg pr. dag. Patienter med

nedsat leverfunktion bør ikke få mere end 20 mg om dagen. Patienter med nedsat leverfunktion bør

overvåges klinisk. Der bør udvises forsigtighed og ekstra varsom dosering i forbindelse med patienter

med svært nedsat leverfunktion.

Nyreproblemer

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med milde til moderate nyreproblemer. Citalopram Teva

frarådes til patienter med alvorlige nyreproblemer, da der ikke foreligger information for denne

patientgruppe.

Abstinenssymptomer ved afbrydelse af behandlingen

Brat afbrydelse af behandlingen bør undgås. Når du afbryder behandlingen med Citalopram Teva, skal

dosis gradvist reduceres over 1-2 uger for at mindske risikoen for abstinensreaktioner (se "Hvis du

holder op med at tage Citalopram Teva" og "Bivirkninger").

Hvis abstinenssymptomer opstår efter nedsættelse af dosis og derefter behandlingsophør, kan lægen

vælge at genoptage behandlingen med den tidligere ordinerede dosis. Derefter kan lægen vælge at

nedsætte dosis, men i et langsommere tempo.

Hvis du har taget for mange Citalopram Teva, filmovertrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Citalopram Teva, end der står i denne

information, eller flere end lægen har foreskrevet.

Symptomer i tilfælde af overdosering omfatter: søvnighed, en tilstand nær bevidstløshed med tydelig

mental inaktivitet, nedsat evne til at reagere på stimuli eller koma, kramper, ændringer i hjerterytmen

(f.eks. forlænget QT-interval), hjerterytmeforstyrrelse, kvalme, opkastning, misfarvning af huden, øget

svedtendens, hyperventilation. Egenskaber fra serotonin-syndromet kan forekomme (se afsnittet

"Bivirkninger"), særligt når anden medicin indtages samtidig.

Hvis du har glemt at tage Citalopram Teva

Hvis du glemmer en dosis, må du ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Citalopram Teva

Du må ikke holde op med at tage Citalopram Teva, medmindre det sker i samråd med lægen.

Eftersom der kan forekomme abstinensreaktioner, når behandlingen stoppes, anbefales det at reducere

dosis gradvist over 1-2 uger.

Abstinensreaktioner omfatter: svimmelhed, stikken og prikken, fornemmelser som ved elektrisk stød,

følelsesløshed, søvnløshed, intense drømme, uro, angst, kvalme, opkastning, rystelser, forvirring, øget

svedtendens, hovedpine, diarré, hjertebanken, følelsesmæssig ustabilitet, irritabilitet og

synsforstyrrelser. De fleste abstinensreaktioner er lette og selvbegrænsende, men kan være alvorlige

hos nogle patienter.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Nogle

få mennesker kan få en alvorlig allergisk reaktion. Dette er en meget sjælden, men alvorlig bivirkning.

Hvis du oplever nogle af følgende symptomer, skal du stoppe med at tage Citalopram Teva og

kontakte din læge omgående:

Hævelse af læber, ansigt og svælg (allergisk reaktion), som kan gøre det vanskeligt at synke

eller trække vejret.

Shock (betydeligt fald i blodtryk, bleghed, uro, svag og hurtig puls, klam hud, nedsat

bevidsthed), der forårsages af pludselig svær udvidelse af blodkarrene som følge af alvorlig

overfølsomhed over for visse lægemidler (anafylaktiske reaktioner).

Hurtige, uregelmæssige hjerteslag, besvimelse, som kan være symptom på en livstruende

tilstand, der kaldes Torsades de Pointes.

Serotonin-syndromet er rapporteret hos patienter, der er i behandling med denne type antidepressiv

medicin (SSRI). Underret lægen, hvis du oplever høj feber, skælven, muskelsammentrækninger og

angst, da disse symptomer kan være tegn på, at denne tilstand er under udvikling. Behandling med

Citalopram Teva skal afbrydes med det samme.

Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med Citalopram

Teva eller kort tid efter behandlingens ophør (se punkt 2 "Advarsler og forsigtighedsregler"). Kontakt

straks lægen eller tag straks på skadesstuen, hvis du får tanker om at gøre skade på dig selv eller har

selvmordstanker.

En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin.

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret med følgende omtrentlige hyppigheder:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)

søvnighed, problemer med at falde i søvn

hovedpine

du kan føle, at hjertet banker i brystet

kvalme, mundtørhed

øget svedtendens

en følelse af svaghed.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

vægttab, manglende appetit

rastløs uro, koncentrationsproblemer, unormale drømme (usædvanlige og intense drømme),

hukommelsestab, angst, nedsat sexlyst, følelsestomhed eller mangel på begejstring, forvirring,

nervøsitet

stikken og prikken eller følelsesløshed

rystelser, svimmelhed, ringen for ørerne (tinnitus), smerter i muskler og led

løbende og kløende næse

fordøjelsesbesvær/halsbrand, opkastning, mavesmerter, luft i maven, øget spytproduktion, diarré,

forstoppelse

vandladningsproblemer (f.eks. ufrivillig vandladning)

kvinders manglende evne til at opnå orgasme, impotens (manglende evne til at få eller opretholde

erektion), manglende sædafgang

kløe

træthed, gaben.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

vægtstigning, øget appetit, manglende appetit

optimisme, munterhed og velbefindende (eufori), aggression, nedsat evne til at kunne mærke sine

følelser, ligegyldighedsfølelse, hallucinationer, sygelig opstemthed (mani), generel følelse af

ubehag eller utilpashed

besvimelse

langsom hjerterytme, hurtig hjerterytme

hoste

nældefeber, hårtab, let ved at få blå mærker, lysfølsomhed, udvidede pupiller

vandladningsbesvær

hævelser af arme og ben

unormalt kraftige og langvarige menstruationer.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10.000 patienter)

blødning, f.eks. vaginalt, mave/tarm, i hud og slimhinder (slimhinderne i munden, nasale passager,

vagina og urinrøret)

krampeanfald, ufrivillige bevægelser, smagsforstyrrelser

bevægelsesforstyrrelser

leverbetændelse

lavere mængde af natrium i blodet, specielt hos ældre mennesker (hvilket forårsager

hallucinationer, forvirring, kramper, energimangel og muskelkramper eller svaghed)

feber.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

lavt antal blodplader i blodet (celler, der får blodet til at størkne), som kan medføre øget

blødningstendens eller dannelse af blå mærker

panikanfald, tænderskæren, rastløshed

utilstrækkelig udskillelse af antidiuretisk hormon (ADH) kendetegnet ved overdreven produktion

af urin

krampeanfald, svækkelse af frivillige bevægelser, dvs. rysten, tics, muskelstivhed,

bevægelsesbesvær, ufrivillige og/eller uregelmæssige muskelbevægelser i ansigtet, rastløshed i

arme og ben

synsforstyrrelser

svimmelhed når du rejser dig op hurtigt

ændringer i hjertets elektriske aktivitet (forlænget EKG QT-interval)

næseblod

blødning i maven eller tarmen

blødningsforstyrrelser, herunder blødning i hud og slimhinder

pludselig hævelser i hud og slimhinder

unormale leverfunktionstests

unormal mælkesekretion fra brystet

uregelmæssig menstruation

smertefuld erektion hos mænd

lavt kaliumindhold i blodet.

Eftersom der kan forekomme abstinensreaktioner, når behandlingen stoppes, anbefales det at reducere

dosis gradvist over 1-2 uger.

Abstinensreaktioner omfatter: svimmelhed, stikken og prikken, fornemmelser som ved elektrisk stød,

følelsesløshed, søvnløshed, intense drømme, uro, angst, kvalme, opkastning, rystelser, forvirring, øget

svedtendens, hovedpine, diarré, hjertebanken, emotionel ustabilitet, irritabilitet og synsforstyrrelser.

De fleste abstinensreaktioner er lette og selvbegrænsende.

Evt. opståede bivirkninger forsvinder typisk efter nogle få dage.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller ved at

kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Opbevar ikke dette lægemiddel ved temperaturer over 25 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Citalopram Teva indeholder:

Aktivt stof: citalopramhydrobromid.

Citalopram Teva 20 mg filmovertrukne tabletter: Hver filmovertrukket tablet indeholder 24,98

mg citalopramhydrobromid svarende til 20 mg citalopram.

Citalopram Teva 40 mg filmovertrukne tabletter: Hver filmovertrukket tablet indeholder 49,96

mg citalopramhydrobromid svarende til 40 mg citalopram.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: copovidon, croscarmellosenatrium (E466), glycerol (E422),

lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E470b), majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose

(E460i).

Filmovertræk: hypromellose (E464), mikrokrystallinsk cellulose (E460i), macrogolstearat

40 (E431) og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Citalopram Teva 20 mg filmovertrukne tabletter er ovale, hvide tabletter med en delekærv på

den ene side og en diameter på 8 mm.

Citalopram Teva 40 mg filmovertrukne tabletter er ovale, hvide tabletter med en delekærv på

den ene side og en diameter på 11 mm.

Produkterne fås i æsker med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 og 120 tabletter, 50 x 1

enhedsdosis pr. blisterpakning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller:

TEVA Pharmaceutical Works Co. Ltd.

Pallagi út, 13, 4042 Debrecen

Ungarn

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Belgien:

Citalopram Teva 20 mg filmomhulde tabletten

Citalopram Teva 40 mg filmomhulde tabletten

Danmark:

Citalopram Teva 20 mg

Citalopram Teva 40 mg

Estland:

Citalopram-Teva 20 mg

Citalopram-Teva 40 mg

Holland:

Citalopram 20 PCH, filmomhulde tabletten 20 mg

Citalopram 40 PCH, filmomhulde tabletten 40 mg

Irland:

Citalopram Teva 20 mg film-coated tablets

Citalopram Teva 40 mg film-coated tablets

Letland:

Citalopram Teva 20 mg

Citalopram Teva 40 mg

Litauen:

Citalopram-Teva 20 mg plévele dengtos tabletės

Citalopram-Teva 40 mg plévele dengtos tabletės

Norge:

Citalopram TEVA tabletti, filmdrasjert 20 mg

Citalopram TEVA tabletti, filmdrasjert 40 mg

Slovakiet:

Citalopram Teva 20 mg

Citalopram Teva 40 mg

Storbritannien:

Citalopram 20 mg tablets

Citalopram 40 mg tablets

Sverige:

Citalopram Teva, 20 mg filmdragerad tablett

Citalopram Teva, 40 mg filmdragerad tablett

Tjekkiet:

Citalopram Teva 20 mg

Citalopram Teva 40 mg

Denne indlægsseddel blev senest revideret 05/2017.

17-7-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA today confirmed a voluntary recall to the consumer / user level of 29 lots of single and 51 lots of combination valsartan medicines distributed under the Actavis label in the U.S. due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical. The impurity detected in the API is N- nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking wat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-7-2018

Major Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Due to The Potential Presence of a Probable Carcinogen (NDMA)

Major Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Due to The Potential Presence of a Probable Carcinogen (NDMA)

As a precautionary measure, the distribution firm, Major Pharmaceuticals, is issuing a nationwide voluntary recall of all lots within expiry of Valsartan which were supplied by Teva Pharmaceuticals and labeled as Major Pharmaceuticals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-1-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 15 December 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 15 December 2011

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Atomoxetine (Strattera®) and the risk of increased blood pressure and heart rate, increased suspicion of risk of congenital malformations with the antiepileptic topiramate (Topimax® and others), and new recommendations for the antidepressant escitalopram.

Danish Medicines Agency

1-12-2011

Danish Pharmacovigilance Update, 17 November 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 17 November 2011

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update, you can read about domperidone (Motilium® etc.) and potential risk of cardiac disorders, about the European Medicines Agency's recommendation on a lower dose of the antidepressant citalopram as well as about more interesting aspects of pharmacovigilance.

Danish Medicines Agency

7-10-2011

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

With effect from 5 March 2012, the reimbursement is changed for certain medicinal products for treatment of depression and anxiety (antidepressants and anxiolytics). Based on the Reimbursement Committee's recommendation, the Danish Medicines Agency has decided that in future the general rule is that treatment with inexpensive medicines (e.g. sertraline and citalopram) must be attempted before reimbursement can be granted for more expensive medicines (e.g. escitalopram, duloxetine, pregabalin and agomelat...

Danish Medicines Agency

22-10-2018

Irbesartan / Hydrochlorothiazide Teva (Teva B.V.)

Irbesartan / Hydrochlorothiazide Teva (Teva B.V.)

Irbesartan / Hydrochlorothiazide Teva (Active substance: irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 6974 of Mon, 22 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Teva B.V.)

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Teva B.V.)

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Active substance: Lamivudine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6476 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Docetaxel Teva (Teva B.V.)

Docetaxel Teva (Teva B.V.)

Docetaxel Teva (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6463 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Zoledronic acid Teva (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6466 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Cinqaero (Teva B.V.)

Cinqaero (Teva B.V.)

Cinqaero (Active substance: reslizumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6218 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3912T/18

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Temozolomide Teva (Teva B.V.)

Temozolomide Teva (Teva B.V.)

Temozolomide Teva (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5214 of Wed, 01 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Rasagiline ratiopharm (Teva B.V.)

Rasagiline ratiopharm (Teva B.V.)

Rasagiline ratiopharm (Active substance: rasagiline) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5108 of Mon, 30 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

Ovaleap (Teva B.V.)

Ovaleap (Teva B.V.)

Ovaleap (Active substance: Follitropin alfa) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3154 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2608/R/23

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Imatinib Teva B.V. (Teva B.V.)

Imatinib Teva B.V. (Teva B.V.)

Imatinib Teva B.V. (Active substance: imatinib) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)3008 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3013 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1369/201704

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2775 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Trisenox (Teva B.V.)

Trisenox (Teva B.V.)

Trisenox (Active substance: Arsenic trioxide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2778 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety