Citalopram "Sandoz"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Citalopram "Sandoz" 20 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Citalopram "Sandoz" 20 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 34595
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Citalopram Sandoz 10 mg filmovertrukne tabletter

Citalopram Sandoz 20 mg filmovertrukne tabletter

Citalopram Sandoz 30 mg filmovertrukne tabletter

Citalopram Sandoz 40 mg filmovertrukne tabletter

citalopram

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram Sandoz

Sådan skal du tage Citalopram Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Citalopram Sandoz tilhører en gruppe af antidepressive lægemidler, der kaldes selektive serotonin-

genoptagelseshæmmere (SSRI’er).

Citalopram Sandoz bruges til behandling af:

Depression (alvorlige depressive episoder)

Panikangst med eller uden agorafobi (f.eks. stor angst for at forlade hjemmet, gå i butikker eller

angst for offentlige steder).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram Sandoz

Tag ikke Citalopram Sandoz:

Hvis du er allergisk over for citalopram eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Hvis du tager monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere):

Det antidepressive middel moclobemid eksempelvis.

Den non-selektive MAO-hæmmer, linezolid (et antibiotikum), medmindre lægen holder dig under

nøje opsyn og kontrollerer dit blodtryk.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Den irreversible MAO-hæmmer selegilin (lægemiddel mod Parkinsons sygdom) kan godt bruges

sammen med citalopram i doser, der ikke overstiger 10 mg selegilin om dagen (se afsnittet ”Brug

af anden medicin sammen med Citalopram Sandoz”).

Hvis du har taget irreversible MAO-hæmmere inden for de sidste to uger, eller hvis du har taget

en reversibel MAO-hæmmer (RIMA) inden for det tidsrum, der er nævnt i indlægssedlen for den

pågældende RIMA (se afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Citalopram Sandoz”).

Hvis du holder op med at tage Citalopram Sandoz og skal begynde at bruge MAO-hæmmere, skal

du vente mindst syv dage (se afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Citalopram Sandoz”).

Hvis du er født med eller har haft tilfælde med unormal hjerterytme (set på EKG; en

undersøgelse til evaluering af hvordan hjertet fungerer).

Hvis du tager medicin mod et hjerterytmeproblem eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen.

Se også afsnittet “Brug af anden medicin sammen med Citalopram Sandoz” nedenfor.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Citalopram Sandoz.

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at

gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi

medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid.

Du kan have øget risiko for sådanne tanker:

Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.

Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for

selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med

antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks

kontakte din læge eller hospitalet.

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og

bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at

din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel.

Rastløshed/besvær med at sidde eller stå stille

I de første uger af behandlingen kan man få symptomer såsom rastløshed. Det kan f.eks. betyde, at du ikke

kan sidde eller stå stille (akatisi). Fortæl straks lægen, hvis du får sådanne symptomer. Det kan være

hensigtsmæssigt at justere dosis.

Øget angst

Ved behandling af panikangst tager det som regel 2-4 uger, før der ses en bedring. I begyndelsen af

behandlingen kan visse patienter opleve øget angst. Dette vil forsvinde ved fortsat behandling. Derfor er det

meget vigtigt, at du følger lægens anvisning og ikke afbryder behandlingen eller ændrer dosis uden først at

diskutere det med lægen.

Mani (hyperaktiv adfærd eller tankegang)

Kontakt lægen, hvis du går ind i en manisk periode, der er kendetegnet ved usædvanligt og hurtigt skiftende

ideer, ubegrundet lykke og overdreven fysisk aktivitet.

Afvænningssymptomer set ved ophør med selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI)

Du kan opleve afvænningssymptomer, når du holder op med at tage Citalopram Sandoz, især hvis det sker

brat (se afsnittene ”Sådan skal du tage Citalopram Sandoz" og "Bivirkninger"). Dette er almindeligt, når

behandlingen afbrydes. Risikoen er størst, hvis man har taget Citalopram Sandoz i lang tid eller i høje doser,

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

eller hvis dosis nedsættes for hurtigt. De fleste mennesker oplever, at symptomerne er milde og forsvinder af

sig selv inden for to uger. Dog kan de hos nogle patienter være mere alvorlige eller længerevarende (2-3

måneder eller mere).

Kontakt lægen, hvis du får alvorlige afvænningssymptomer, når du holder op med at tage Citalopram

Sandoz. Lægen vil måske ordinere, at du tager tabletterne igen og derefter afbryder behandlingen mere

gradvist.

Børn og unge under 18 år

Antidepressiva bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Du skal også vide, at patienter under

18 år har en øget risiko for bivirkninger som f.eks. selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed

(fortrinsvis aggression, ændret adfærd og vrede), når de tager denne type lægemidler. Trods dette kan din

læge ordinere Citalopram Sandoz til patienter under 18 år, fordi han/hun beslutter, at det er i deres bedste

interesse. Hvis din læge har ordineret Citalopram Sandoz til en patient under 18 år, og du vil drøfte dette,

skal du henvende dig til din læge. Du bør underrette din læge, hvis nogle af de ovennævnte symptomer

opstår eller forværres, når patienter under 18 år tager Citalopram Sandoz. Desuden er de langsigtede

sikkerhedseffekter vedrørende vækst, modning og erkendelses- og adfærdsmæssig udvikling i denne

aldersgruppe endnu ikke belyst.

Opsøg din læge, hvis:

Du udvikler feber, muskelstivhed eller rystelser og stærk uro. Det kan være, du lider af det

såkaldte serotoninsyndrom. Skønt dette syndrom forekommer sjældent, kan det resultere i en

tilstand, der kan være livstruende. Kontakt straks din læge. Behandlingen med Citalopram Sandoz

skal måske afbrydes.

Du tager naturlægemidler, der indeholder prikbladet perikon (Hypericum perforatum, se afsnittet

”Brug af anden medicin sammen med Citalopram Sandoz”).

Du tager lægemidler, der indeholder stoffer som sumatriptan eller andre triptaner, tramadol,

oxitriptan og tryptophan (se afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Citalopram Sandoz”).

Du er disponeret for unormal hjerterytme (forlænget QT-interval), eller hvis der er mistanke om, at

du lider af medfødt langt QT-syndrom, eller hvis du har lavt indhold af kalium eller magnesium i

blodet (hypokalæmi/hypomagnesæmi).

Du lider af eller har lidt af hjerteproblemer eller for nyligt har haft et hjerteanfald.

Du har en lav hvilepuls og/eller du ved, at du kan have saltmangel som følge af langvarig alvorlig

diarré og opkastning (kvalme) eller brug af diuretika (vanddrivende medicin).

Du oplever hurtig eller uregelmæssig hjertebanken, besvimelse, kollaps eller svimmelhed, når du

rejser dig op. Dette kan tyde på unormal hjerterytme.

Du er i risikogruppen for nedsat indhold af natrium i blodet (hyponatriæmi), f.eks. pga. samtidig

brug af andre lægemidler eller skrumpelever. Der er i sjældne tilfælde blevet indberettet

hyponatriæmi forbundet med et syndrom, der kaldes SIADH (utilstrækkelig udskillelse af

antidiuretisk hormon) under behandling med Citalopram Sandoz. Dette har især vist sig hos ældre

patienter.

Du har sukkersyge. Den dosis diabetesmedicin, du får, skal måske justeres.

Du har epilepsi. Hvis der opstår kramper, skal behandlingen afbrydes. Kontakt din læge.

Du har blødningslidelser, f.eks. blødninger fra underlivet eller i maven, eller hvis du tager medicin,

der påvirker blodets evne til at størkne, eller der øger risikoen for blødning (se afsnittet ”Brug af

anden medicin sammen med Citalopram Sandoz”), da Citalopram Sandoz kan øge risikoen for

blødning.

Du i starten af behandlingen oplever søvnproblemer eller uro. Din læge vil måske justere dosis.

Du skal have elektrochokbehandling.

Du har en såkaldt psykose med depressive episoder, da de psykotiske symptomer kan forstærkes.

Du har eller har haft panikangst.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Du har problemer med øjnene, f.eks. visse former for grøn stær.

Brug af anden medicin sammen med Citalopram Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

TAG IKKE Citalopram Sandoz, hvis du får medicin mod problemer med hjerterytmen eller medicin, der

kan påvirke hjerterytmen, f.eks. klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. phenothiazinderivater,

pimozid, haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle midler (f.eks. sparfloxacin,

moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin, malariabehandling, især halofantrin), visse antihistaminer

(astemizol, mizolastin). Hvis du har spørgsmål til dette, så kontakt din læge.

Visse lægemidler kan påvirke eller påvirkes af Citalopram Sandoz. Nedenfor er nævnt nogle af disse

lægemidler:

Desipramin (mod depression). Indholdet af desipramin i blodet kan øges, derfor kan det være

nødvendigt at nedsætte desipramin-dosis.

Metoprolol (mod bl.a. hjertelidelser), flecainid og propafenon (mod hjerterytmeforstyrrelser), andre

lægemidler mod depression (clomipramin, nortriptylin) eller lægemidler til behandling af psykoser

(risperidon, thioridazin, haloperidol). Indholdet af disse lægemidler i blodet kan stige.

Pimozid (et lægemiddel mod psykotiske tilstande). Citalopram og pimozid må ikke anvendes

samtidig, da denne kombination påvirker hjertefunktionen.

Lægemidler, der sænker indholdet af kalium eller magnesium i blodet, da disse tilstande øger

risikoen for livstruende hjerterytmeforstyrrelser (QT-forlængelse, torsades de pointes).

Lægemidler, der sænker krampetærsklen, såsom andre lægemidler mod depression (SSRI’er),

medicin mod psykotiske tilstande (såsom butyrophenoner og thioxanthener), mefloquin, bupropion

og tramadol (smertestillende).

Følgende lægemidler kan forstærke Citalopram Sandozs serotonerge virkning og kan forårsage flere

bivirkninger:

MAO-hæmmere (mod depression og Parkinsons sygdom) (f.eks. moclobemid og selegilin eller

antibiotikummet linezolid). Med undtagelse af selegilin i doser, der ikke overskrider 10 mg dagligt,

må du ikke bruge Citalopram Sandoz sammen med MAO-hæmmere, da det kan medvirke til

alvorlige eller endog dødelige reaktioner (serotoninsyndrom). Der skal være en pause imellem

behandlingerne (se afsnittet ”Tag ikke Citalopram Sandoz”). Spørg din læge.

Oxitriptan og tryptophan (produkter der omdannes til serotonin).

Lithium (mod sindslidelser).

Sumatriptan og andre triptaner (mod migræne).

Tramadol (mod stærke smerter).

Prikbladet perikon (Hypericum perforatum).

Cimetidin (mavemedicin) og andre lægemidler mod mavesår, såsom omeprazol, esomeprazol,

lansoprazol, ticlopidin eller fluvoxamin (andet lægemiddel mod depression). I kombination med

citalopram kan disse forårsage et øget indhold af citalopram i blodet.

Følgende lægemidler øger risikoen for blødninger:

Warfarin og anden blodfortyndende medicin.

Acetylsalicylsyre og anden smertestillende medicin af typen NSAID’s (non-steroide

antiinflammatoriske stoffer) (f.eks. ibuprofen).

Dipyridamol og ticlopidin (hjertemedicin).

Phenothiaziner og antipsykotika (mod sindslidelser).

Tricykliske antidepressiva (mod depression) (f.eks. imipramin).

Brug af Citalopram Sandoz sammen med mad og drikke

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Mad påvirker ikke Citalopram Sandozs virkning. Samtidig indtagelse af alkohol frarådes.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Tag ikke Citalopram Sandoz, hvis du er gravid eller planlægger at få et barn, medmindre du og din læge har

diskuteret, hvilke risici og fordele der er ved behandlingen.

Du må ikke pludseligt stoppe behandlingen med Citalopram Sandoz under graviditeten.

Tal med din læge, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe med behandlingen.

Fortæl din jordemoder og/eller læge, at du tager Citalopram Sandoz. Når medicin som Citalopram Sandoz

tages under graviditeten, især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig

tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension

hos den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse

symptomer starter normalt indenfor 24 timer efter fødslen.

Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge.

Hvis du tager Citalopram Sandoz i de sidste tre måneder af graviditeten og frem til fødselstidspunktet, kan

dit nyfødte barn få alvorlige bivirkninger eller abstinenser, såsom vejrtrækningsproblemer, blålig hud/læber,

uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser, temperatursvingninger, kramper, letargi (søvnlignende

sløvhedstilstand), søvnbesvær, problemer med fødeindtagelse, opkastning, lavt blodsukkerniveau, stive eller

slappe muskler, abnormt øgede reflekser, rysten, ekstrem nervøsitet eller nervøs rysten, irritabilitet,

vedvarende gråd og døsighed.

Hvis dit barn har nogle af disse symptomer, så kontakt straks din læge.

Amning

Citalopram Sandoz bliver udskilt i modermælken i små mængder. Der er en risiko for, at det kan påvirke dit

barn. Hvis du tager Citalopram Sandoz, skal du kontakte din læge, før du begynder at amme.

Fertilitet

Citalopram har i dyreforsøg nedsat sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette påvirke fertiliteten, men der er ikke

set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Citalopram påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Undlad at føre motorkøretøj og betjene maskiner, indtil du ved, hvordan du bliver påvirket af lægemidlet.

Citalopram påvirker normalt ikke evnen til at udføre normale daglige aktiviteter. Hvis du føler dig svimmel

eller søvnig, når begynder at tage denne medicin, skal du dog være forsigtig, når du fører motorkøretøj,

betjener maskiner eller udfører andre opgaver, som kræver din fulde opmærksomhed, indtil disse symptomer

aftager. Hvis du er usikker, så rådfør dig med lægen om, hvorvidt du kan udføre ovennævnte aktiviteter.

Citalopram Sandoz indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Citalopram Sandoz

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Vær opmærksom på, at der kan gå 2-4 uger, før du mærker en bedring. Behandlingen bør fortsætte, indtil du

har været uden symptomer i 4-6 måneder. Når behandlingen med Citalopram Sandoz skal stoppe, skal dosis

reduceres gradvist over en periode på 1-2 uger.

Citalopram Sandoz bør indtages 1 gang dagligt, enten om morgenen eller om aftenen.

Drik et glas vand sammen med medicinen, der kan tages med eller uden mad.

For doser som ikke er mulige med én styrke, findes andre tilgængelige styrker af dette produkt.

Den anbefalede dosis er

VOKSNE:

Depression:

Den anbefalede dosis er 20 mg dagligt. Dette kan øges af din læge til højst 40 mg dagligt.

Panikangst:

Startdosis er 10 mg dagligt i den første uge, inden dosis kan øges til 20-30 mg dagligt. Dosis kan øges af din

læge til højst 40 mg dagligt.

Det kan tage op til 3 måneder at opnå fuld effekt af behandlingen.

ÆLDRE (OVER 65 ÅR):

Depression og panikangst:

Startdosis bør reduceres til halvdelen af den anbefalede dosis, dvs. 10-20 mg dagligt. Ældre patienter bør

normalt ikke få mere end 20 mg dagligt.

BRUG TIL BØRN OG UNGE UNDER 18 ÅR:

Citalopram Sandoz bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år (se afsnittet ”Advarsler og

forsigtighedsregler”).

NEDSAT LEVERFUNKTION:

Den sædvanlige startdosis er 10 mg én gang dagligt. Patienter med leverproblemer bør ikke få mere end 20

mg dagligt.

NEDSAT NYREFUNKTION:

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket.

Hvis du har taget for meget Citalopram Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Citalopram Sandoz, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Nogle af de symptomer, der opstår i forbindelse med overdosering, kan være livstruende.

Afhængigt af den indtagne dosis viser overdosering af citalopram sig ved gener såsom uregelmæssigt

hjerteslag, krampeanfald, ændringer i hjerterytmen (hurtigere eller langsommere hjerteslag), kvalme,

opkastning, øget svedtendens, døsighed, bevidsthedstab, rysten, ændringer i blodtrykket (som kan stige eller

falde), serotoninsyndrom (se punkt 4), uro, svimmelhed, pupilforstørrelse, blålig hud, hurtigt åndedræt,

hjertestop, koma.

Hvis du har glemt at tage Citalopram Sandoz

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Citalopram Sandoz

Pludselig afbrydelse bør undgås. Når du stopper behandlingen med Citalopram Sandoz, skal dosis gradvist

nedsættes over et par uger for at mindske risikoen for afvænningssymptomer.

Hvis du får uacceptable symptomer efter en nedsættelse af dosis eller efter afbrydelse af behandlingen, kan

din læge vælge at gå tilbage til den tidligere dosis. Herefter kan din læge fortsætte nedtrapningen mere

gradvist.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne forsvinder normalt efter nogle få ugers behandling.

Adskillige af de bivirkninger, som er nævnt nedenfor, kan også være symptomer på din sygdom og vil

eventuelt forsvinde, når du begynder at få det bedre.

Hvis du oplever én eller flere af nedenstående bivirkninger, skal du holde op med at tage Citalopram

Sandoz og straks kontakte din læge eller tage til det nærmeste hospital.

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls.

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

Svær hudkløe (med hævede knuder).

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

Kvalme, muskelsvaghed, forvirring, træthed og muskeltrækninger på grund af for lavt indhold af

natrium i blodet. Hos nogle kan dette udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.

Leverbetændelse, gulsot.

Krampeanfald, som du har lidt af tidligere, bliver hyppigere.

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede

Pludselig overfølsomhedsreaktion (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær,

svimmelhed og besvimelse (anafylaktisk reaktion).

Hududslæt (nældefeber) og hævelser. Tilfælde af hævelse, der berører ansigt, læber og tunge, kan

være livstruende (angioødem).

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)

Selvmordstanker og selvmordsadfærd. Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er

rapporteret under behandling med citalopram eller kort efter behandlingsophør (se afsnittet

”Advarsler og forsigtighedsregler”). Kontakt lægen eller skadestuen.

Høj feber, skælven og pludselige muskeltrækninger, forvirring, sygelig opstemthed og uro.

Nedsat antal blodplader med øget risiko for blødning og blå mærker til følge.

Usædvanlige blødninger, herunder blødning i mave og tarm (blodigt opkast og/eller sort afføring på

grund af blødning i mave og tarm) og blødning fra livmoderen.

Hurtigt, uregelmæssigt hjerteslag, besvimelse som kan være symptom på en livstruende tilstand, der

kaldes torsade de pointes.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Du begynder at få krampeanfald for første gang.

Der er også rapporteret om følgende bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede

Hjertebanken, rysten, øget svedtendens.

Letargi (søvnlignende sløvhedstilstand), søvnighed, svaghed og skrøbelighed.

Søvnbesvær.

Rastløs uro, nervøsitet.

Svimmelhed.

Sløret syn (besvær med at læse små skriftstørrelser).

Mundtørhed, hvilket kan øge risikoen for karies – Du skal derfor børste dine tænder oftere end

sædvanligt, mens du tager Citalopram Sandoz.

Kvalme, forstoppelse.

Hovedpine.

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

Nedsat appetit, vægttab, øget appetit, smagsforstyrrelser.

Diarré, opkastning, gener fra mave og tarm (herunder tilbageløb af mavesyre og halsbrand),

mavesmerter, oppustet mave, øget spytafsondring.

Forhøjet blodtryk. Kontakt lægen. Forhøjet blodtryk skal behandles. Svært forhøjet blodtryk er

alvorligt.

Svimmelhed og mulig besvimelse (muligvis kun når du rejser dig op) på grund af lavt blodtryk.

Lavt blodtryk.

Feber.

Prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden.

Træthed, søvnbesvær, unormale drømme.

Migræne, ringen for ørerne (tinnitus).

Synsforstyrrelser.

Løbende næse, bihulebetændelse, gaben.

Vandladningsbesvær.

Kløe, udslæt.

Muskelsmerter, ledsmerter.

Ejakulationsproblemer, impotens (erektil dysfunktion).

Menstruationssmerter, orgasmeproblemer.

Nedsat libido.

Angst, forvirring, ligegyldighed.

Nedsat koncentration, opmærksomhedsforstyrrelser, usædvanlige drømme, hukommelsestab.

Abnorm stor vandladning (polyuri).

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt lægen eller skadestuen.

Besvimelse.

Krampeanfald.

Bevægelsesforstyrrelser og ufrivillige bevægelser.

Forstørrede pupiller.

Hoste.

Vandladningsbesvær, eventuelt manglende evne til vandladning. Dette kan være eller blive alvorligt.

Kontakt lægen.

Ødem (væskeophobning).

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Hårtab.

Nældefeber, kløende udslæt, udslæt, øget følsomhed af huden over for lys (lysoverfølsomhed).

Usædvanligt kraftige menstruationsblødninger.

Aggression (truende, eventuelt voldelig adfærd), følelse af uvirkelighed eller af fremmedgørelse over

for egen person.

Sygelig opstemthed (mani).

Opstemthed (eufori).

Øget libido.

Manglende appetit.

Utilpashed.

Vægtøgning.

Langsomt hjerteslag.

ellerellerSjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

Ufrivillige bevægelser.

Blødning.

ellerManglende evne til at sidde stille. Uro i benene.

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

Udskillelse af brystmælk.

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra de tilgængelige data)

Svaghed, nedsat muskelkraft, skælven og unormal hjerterytme på grund af lave niveauer af natrium i

blodet (hypokaliæmi). Hos nogle kan dette udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.

Næseblod.

Blodudtrædninger under huden.

Uregelmæssige, kraftige menstruationsblødninger.

Vedvarende, smertefuld penisrejsning. Kontakt lægen eller skadestuen så hurtigt som muligt.

Panikanfald.

Tænderskæren.

En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin.

Derudover kan Citalopram Sandoz forårsage bivirkninger, som du normalt ikke vil bemærke. Det drejer sig

om ændringer i visse analyseresultater, såsom levertal. Dette normaliseres, når behandlingen stoppes.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk, e-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Citalopram Sandoz indeholder:

Aktivt stof: citalopram.

Citalopram Sandoz 10 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 10 mg citalopram (som citalopramhydrobromid)

Citalopram Sandoz 20 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 20 mg citalopram (som citalopramhydrobromid)

Citalopram Sandoz 30 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 30 mg citalopram (som citalopramhydrobromid)

Citalopram Sandoz 40 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 40 mg citalopram (som citalopramhydrobromid)

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose, glycerol 85 %, magnesiumstearat, majsstivelse,

lactosemonohydrat, copovidon, natriumstivelsesglycolat (type A).

Filmovertræk: Macrogol 6000, hypromellose, talcum, titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Citalopram Sandoz 10 mg filmovertrukne tabletter

Hvide, runde, filmovertrukne tabletter uden delekærv.

Pakninger indeholdende 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 eller 100 tabletter i blisterpakning.

100 eller 250 tabletter i HDPE-beholder*.

Citalopram Sandoz 20 mg filmovertrukne tabletter

Hvide, aflange, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med delekærv og mærket C20.

Pakninger indeholdende 7, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 40, 49, 49 x 1, 50, 50 x 1, 56, 98, 100, 100 x 1

eller 250 tabletter i blisterpakning.

100 og 250 tabletter i HDPE-beholder*.

Tabletten kan deles i to lige store halvdele.

Citalopram Sandoz 30 mg filmovertrukne tabletter

Hvide, aflange, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med delekærv og mærket C30.

Pakninger indeholdende 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 49, 49 x 1, 50, 56, 98, 100 eller 100 x 1 tabletter i

blisterpakning.

100 tabletter i HDPE-beholder*.

Tabletten kan deles i to lige store halvdele.

Citalopram Sandoz 40 mg filmovertrukne tabletter

Hvide, aflange, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med delekærv og mærket C40.

Pakninger indeholdende 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 49, 49 x 1, 50, 56, 98, 100 eller 100 x 1 tabletter i

blisterpakning.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

100 eller 250 tabletter i HDPE-beholder*.

Tabletten kan deles i to lige store halvdele.

* Kun beregnet til dosisdispensering og hospitalsbrug.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest revideret 2014-08-20

9-11-2018

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. is voluntarily recalling one lot of Losartan Potassium Hydrochlorothiazide Tablets, USP 100mg/25mg to the consumer level. This product is being recalled due to the trace amount of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA) contained in the API Losartan, USP manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. Sandoz Inc. Losartan Potassium Hydrochlorothiazide product is manufactured by Lek Pharmaceuticals dd, Ljubljana, Slovenia. This impurity, which is a substance that occurs naturally in ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-1-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 15 December 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 15 December 2011

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Atomoxetine (Strattera®) and the risk of increased blood pressure and heart rate, increased suspicion of risk of congenital malformations with the antiepileptic topiramate (Topimax® and others), and new recommendations for the antidepressant escitalopram.

Danish Medicines Agency

1-12-2011

Danish Pharmacovigilance Update, 17 November 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 17 November 2011

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update, you can read about domperidone (Motilium® etc.) and potential risk of cardiac disorders, about the European Medicines Agency's recommendation on a lower dose of the antidepressant citalopram as well as about more interesting aspects of pharmacovigilance.

Danish Medicines Agency

7-10-2011

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

With effect from 5 March 2012, the reimbursement is changed for certain medicinal products for treatment of depression and anxiety (antidepressants and anxiolytics). Based on the Reimbursement Committee's recommendation, the Danish Medicines Agency has decided that in future the general rule is that treatment with inexpensive medicines (e.g. sertraline and citalopram) must be attempted before reimbursement can be granted for more expensive medicines (e.g. escitalopram, duloxetine, pregabalin and agomelat...

Danish Medicines Agency

15-10-2018

Riximyo (Sandoz GmbH)

Riximyo (Sandoz GmbH)

Riximyo (Active substance: rituximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6811 of Mon, 15 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Rixathon (Sandoz GmbH)

Rixathon (Sandoz GmbH)

Rixathon (Active substance: rituximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6230 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5856 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/725/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Zarzio (Sandoz GmbH)

Zarzio (Sandoz GmbH)

Zarzio (Active substance: Filgrastim) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5764 of Wed, 29 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Hyrimoz (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5097 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4320

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Halimatoz (Sandoz GmbH)

Halimatoz (Sandoz GmbH)

Halimatoz (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5098 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4866

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Hefiya (Sandoz GmbH)

Hefiya (Sandoz GmbH)

Hefiya (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5099 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4865

Europe -DG Health and Food Safety

13-7-2018

Erelzi (Sandoz GmbH)

Erelzi (Sandoz GmbH)

Erelzi (Active substance: etanercept) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4712 of Fri, 13 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4480 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4485 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-5-2018

Zessly (Sandoz GmbH)

Zessly (Sandoz GmbH)

Zessly (Active substance: infliximab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3215 of Wed, 23 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4647

Europe -DG Health and Food Safety