Citalopram "1A Farma"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Citalopram "1A Farma" 20 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Citalopram "1A Farma" 20 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 32867
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Citalopram 1A Farma 10 mg filmovertrukne tabletter

Citalopram 1A Farma 20 mg filmovertrukne tabletter

Citalopram 1A Farma 30 mg filmovertrukne tabletter

Citalopram 1A Farma 40 mg filmovertrukne tabletter

Citalopram 1A Farma 60 mg filmovertrukne tabletter

Citalopram

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret Citalopram 1A Farma til dig personligt. Lad derfor være med at give det

til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram 1A Farma

Sådan skal du tage Citalopram 1A Farma

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Citalopram 1A Farma tilhører en gruppe af antidepressive lægemidler, der kaldes selektive

serotonin-genoptagelseshæmmere (SSRI’er).

Citalopram 1A Farma bruges til behandling af:

Depression (alvorlige depressive episoder)

Panikangst med eller uden agorafobi (f.eks. stor angst for at forlade hjemmet, gå i

butikker eller angst for offentlige steder).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering, end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CITALOPRAM 1A FARMA

Tag ikke Citalopram 1A Farma

Hvis du er overfølsom (allergisk) over for citalopram eller et af de øvrige hjælpestoffer i

Citalopram 1A Farma.

Hvis du tager monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere):

Det antidepressive middel moclobemid eksempelvis.

Den non-selektive MAO-hæmmer, linezolid (et antibiotikum), medmindre lægen

holder dig under nøje opsyn og kontrollerer dit blodtryk.

irreversible

MAO-hæmmer selegilin (lægemiddel mod Parkinsons sygdom) kan

godt bruges sammen med citalopram i doser, der ikke overstiger 10 mg selegilin om

dagen (se afsnittet ”Brug af anden medicin”).

Hvis du har taget irreversible MAO-hæmmere inden for de sidste to uger, eller hvis

du har taget en reversibel MAO-hæmmer (RIMA) inden for det tidsrum, der er

nævnt i indlægssedlen for den pågældende RIMA (se afsnittet ”Brug af anden

medicin”).

Hvis du holder op med at tage Citalopram 1A Farma og skal begynde at bruge

MAO-hæmmere, skal du vente mindst syv dage (se afsnittet ”Brug af anden

medicin”).

Hvis du tager pimozid (et lægemiddel mod psykotiske tilstande).

Vær ekstra forsigtig med at tage Citalopram 1A Farma

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker

om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv

medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange

længere tid.

Du

kan have øget risiko for sådanne tanker:

Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.

Hvis du er

ung

. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for

selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med

antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv,

bør

du straks kontakte din læge eller hospitalet.

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende

om, at du er deprimeret eller

angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig,

hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over

ændringer i din opførsel.

Rastløshed/besvær med at sidde eller stå stille

I de første uger af behandlingen, kan man få symptomer såsom rastløshed. Det kan f.eks. betyde, at

du ikke kan sidde eller stå stille (akatisi). Fortæl straks lægen, hvis du får sådanne symptomer. Det

kan være hensigtsmæssigt at justere dosis.

Øget angst

Ved behandling af panikangst tager det som regel 2-4 uger, før der ses en bedring. I begyndelsen af

behandlingen kan visse patienter opleve øget angst. Dette vil forsvinde ved fortsat behandling.

Derfor er det meget vigtigt, at du følger lægens anvisning og ikke afbryder behandlingen eller

ændrer dosis uden først at diskutere det med lægen.

Mani

(hyperaktiv adfærd eller tankegang)

Kontakt lægen, hvis du går ind i en manisk periode, der er kendetegnet ved usædvanligt og hurtigt

skiftende ideer, ubegrundet lykke og overdreven fysisk aktivitet.

Afvænningssymptomer set ved ophør med selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI)

Du kan opleve afvænningssymptomer, når du holder op med at tage Citalopram 1A Farma, især

hvis det sker brat. (se ”Sådan skal du tage Citalopram 1A Farma" og "Bivirkninger"). Dette er

almindeligt, når behandlingen afbrydes. Risikoen er størst, hvis man har taget Citalopram 1A Farma

i lang tid eller i høje doser, eller hvis dosis nedsættes for hurtigt. De fleste mennesker oplever, at

symptomerne er milde og forsvinder af sig selv inden for to uger. Dog kan de hos nogle patienter

være mere alvorlige eller længerevarende (2-3 måneder eller mere).

Kontakt lægen, hvis du får alvorlige afvænningssymptomer, når du holder op med at tage

Citalopram 1A Farma. Lægen vil måske ordinere, at du tager tabletterne igen og derefter afbryder

behandlingen mere gradvist.

Børn og unge under 18 år

Citalopram 1A Farma bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Desuden gøres der

opmærksom på, at patienter under 18 år har en øget risiko for bivirkninger som f.eks.

selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (fortrinsvis aggression, ændret adfærd og vrede),

når de behandles med denne type lægemidler. Trods dette kan din læge ordinere Citalopram 1A

Farma til patienter under 18 år, hvis han/hun beslutter, at det er i deres bedste interesse. Hvis din

læge har ordineret Citalopram 1A Farma til en patient under 18 år, og du ønsker at drøfte dette, skal

du henvende dig til din læge. Du bør underrette din læge, hvis nogle af de ovennævnte symptomer

opstår eller forværres, når patienter under 18 år tager Citalopram 1A Farma. Derudover findes der

ingen oplysninger om sikkerheden for Citalopram 1A Farma med hensyn til vækst, modning og

erkendelses- og adfærdsmæssig udvikling i denne aldersgruppe.

Opsøg din læge hvis:

Du udvikler feber, muskelstivhed eller rystelser og stærk uro. Det kan være, du lider af det

såkaldte serotoninsyndrom. Skønt dette syndrom forekommer sjældent, kan det resultere i en

tilstand, der kan være livstruende. Kontakt straks din læge. Behandlingen med Citalopram

1A Farma skal måske afbrydes.

Du tager naturlægemidler, der indeholder prikbladet perikon (Hypericum perforatum, se

afsnittet ”Brug af anden medicin”).

Du tager lægemidler, der indeholder stoffer som sumatriptan eller andre triptaner, tramadol,

oxitriptan og tryptophan (se afsnittet ”Brug af anden medicin”).

Hvis du er disponeret for unormal hjerterytme (forlænget QT-interval), eller hvis der er

mistanke om, at du lider af medfødt langt QT-syndrom, eller hvis du har lavt indhold af

kalium eller magnesium i blodet (hypokalæmi/hypomagnesæmi).

Du er i risikogruppen for nedsat indhold af natrium i blodet (hyponatriæmi), f.eks. pga.

samtidig brug af andre lægemidler eller skrumpelever. Der er i sjældne tilfælde blevet

indberettet hyponatriæmi forbundet med et syndrom, der kaldes SIADH (utilstrækkelig

udskillelse af antidiuretisk hormon) under behandling med Citalopram 1A Farma. Dette har

især vist sig hos ældre patienter.

Du har sukkersyge. Den dosis antidiabetisk medicin, du får, skal måske justeres.

Du har epilepsi. Hvis der opstår kramper, skal behandlingen afbrydes. Kontakt din læge.

Du har blødningslidelser, f.eks. blødninger fra underlivet eller i maven, eller hvis du tager

medicin, der påvirker blodets evne til at størkne, eller der øger risikoen for blødning (se

afsnittet ”Brug af anden medicin”), da Citalopram 1A Farma kan øge risikoen for blødning.

Du i starten af behandlingen oplever søvnproblemer eller uro. Din læge vil måske justere

dosis.

Du skal have elektrochokbehandling.

Du har en såkaldt psykose med depressive episoder, da de psykotiske symptomer kan

forstærkes.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Visse andre lægemidler kan påvirke eller påvirkes af Citalopram 1A Farma. Nedenfor er nævnt

nogle af disse lægemidler:

Desipramin (mod depression). Indholdet af desipramin i blodet kan øges, derfor kan det være

nødvendigt at nedsætte desipramin-dosis.

Neuroleptika (mod mentale lidelser). Det kan ikke udelukkes, at der opstår flere bivirkninger.

Metoprolol (mod bl.a. hjertelidelser), flecainid og propafenon (mod hjerterytmeforstyrrelser),

andre lægemidler mod depression (clomipramin, nortriptylin) eller lægemidler til behandling

af psykoser (risperidon, thioridazin, haloperidol). Indholdet af disse lægemidler i blodet kan

stige.

Pimozid (et lægemiddel mod psykotiske tilstande). Citalopram og pimozid må

ikke

anvendes

samtidig, da denne kombination påvirker hjertefunktionen.

Lægemidler, der påvirker hjerterytmen (forlænger QT-intervallet) eller sænker indholdet af

kalium eller magnesium i blodet, da citalopram også sænker indholdet deraf.

Lægemidler, der sænker krampetærsklen, såsom andre lægemidler mod depression

(tricykliske SSRI’er), medicin mod psykotiske tilstande (såsom phenothiaziner,

thioxanthener og butyrophenoner), mefloquin, bupropion og tramadol (smertestillende).

Følgende lægemidler kan forstærke Citalopram 1A Farmas serotonerge virkning og kan forårsage

flere bivirkninger:

MAO-hæmmere (mod depression eller Parkinsons sygdom) (f.eks. moclobemid og selegilin

eller antibiotikummet linezolid). Med undtagelse af selegilin i doser, der ikke overskrider 10

mg dagligt, må du ikke bruge Citalopram 1A Farma sammen med MAO-hæmmere, da det

kan medvirke til alvorlige eller endog dødelige reaktioner (serotoninsyndrom). Der skal være

en pause imellem behandlingerne (se afsnittet ”tag ikke Citalopram 1A Farma”). Spørg din

læge.

Oxitriptan og tryptophan (produkter der omdannes til serotonin).

Lithium (mod sindslidelser).

Sumatriptan og andre triptaner (mod migræne).

Tramadol (mod stærke smerter).

Prikbladet perikon (Hypericum perforatum).

Cimetidin (mavemedicin) og andre lægemidler mod mavesår, såsom omeprazol, esomeprazol,

lansoprazol eller fluvoxamin (andet lægemiddel mod depression). I kombination med citalopram

kan disse forårsage et øget indhold af citalopram i blodet.

Følgende lægemidler øger risikoen for blødninger:

Warfarin og anden blodfortyndende medicin.

Acetylsalicylsyre og anden smertestillende medicin af typen NSAID’er (non-steroide

antiinflammatoriske stoffer) (f.eks. ibuprofen).

Dipyridamol og ticlopidin (hjertemedicin).

Phenothiazine og antipsykotika (mod sindslidelser).

Tricykliske antidepressiva (mod depression) (f.eks. imipramin).

Brug af Citalopram 1A Farma sammen med mad og drikke

Mad påvirker ikke Citalopram 1A Farmas virkning. Samtidig indtagelse af alkohol frarådes.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Der er kun begrænset erfaring med brugen af citalopram under graviditet. Tag ikke Citalopram 1A

Farma hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid, medmindre din læge finder det absolut

nødvendigt.

Du må ikke pludseligt afbryde behandlingen med Citalopram 1A Farma.

Fortæl din jordemoder og/eller læge at du tager Citalopram 1A Farma.

Hvis du tager Citalopram 1A Farma i de sidste 3 måneder af din graviditet, skal du informere din

læge om det, da dit barn kan blive født med visse symptomer. Symptomerne starter som regel i det

første døgn, efter barnet er blevet født. De bevirker at barnet ikke kan sove eller spise ordentligt, har

vejrtrækningsproblemer, har blålig hud, har det for varmt eller koldt, kaster op, græder meget, har

stive eller slappe muskler, er sløv, ryster, skælver eller har kramper. Hvis dit barn har nogen af disse

symptomer, når det bliver født, skal du straks kontakte din læge, der vil kunne rådgive dig.

Når medicin som Citalopram 1A Farma tages under graviditeten, især i de sidste 3 måneder af

graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos

den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)). Dette

medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt

indenfor 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller

læge.

Amning

Citalopram 1A Farma bliver udskilt i modermælken i små mængder. Der er en risiko for at det kan

påvirke dit barn. Hvis du tager Citalopram 1A Farma, skal du kontakte din læge, før du begynder at

amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Citalopram 1A Farma kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Citalopram 1A Farma

Dette lægemiddel indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig, at du ikke kan tåle visse

sukkerarter, skal du kontakte lægen, inden du begynder at tage Citalopram 1A Farma.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE CITALOPRAM 1A FARMA

Vær opmærksom på, at der kan gå 2-4 uger før du mærker en bedring. Behandlingen bør fortsætte

indtil du har været uden symptomer i 4-6 måneder. Når behandlingen med Citalopram 1A Farma

skal stoppe, skal dosis reduceres gradvist over en periode på 1-2 uger.

Citalopram 1A Farma bør indtages 1 gang dagligt, enten om morgenen eller om aftenen.

Drik et glas vand sammen med medicinen, der kan tages med eller uden mad.

For doser som ikke er mulige med én styrker, findes andre tilgængelige styrker af dette produkt.

VOKSNE:

Depression:

Den sædvanlige dosis er 20 mg 1 gang dagligt. Afhængig af behandlingens effekt kan dosis øges til

højst 60 mg 1 gang dagligt.

Panikangst:

Den sædvanlige startdosis er 10 mg 1 gang dagligt i den første uge. Herefter kan dosis øges til 20

mg 1 gang dagligt. Afhængig af behandlingens effekt kan dosis øges til højst 60 mg 1 gang dagligt.

Det kan tage op til 3 måneder at opnå fuld effekt af behandlingen.

ÆLDRE:

Depression og panikangst:

Den sædvanlige dosis er 10 mg 1 gang daglig. Afhængig af behandlingens effekt kan dosis øges til

højst 30 mg 1 gang dagligt.

BØRN OG UNGE UNDER 18 ÅR:

Citalopram 1A Farma bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år (se afsnittet ”vær

ekstra forsigtig med at tage Citalopram 1A Farma”).

NEDSAT LEVERFUNKTION:

Den sædvanlige startdosis er 10 mg 1 gang dagligt. Afhængig af behandlingens effekt kan dosis

øges til højst 30 mg 1 gang dagligt.

NEDSAT NYREFUNKTION:

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.

Tag altid Citalopram 1A Farma nøjagtigt efter lægens anvisning, Er du i tvivl så spørg lægen eller

apoteket.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Hvis du har taget for mange Citalopram 1A Farma

Kontakt lægen, skadestuen, eller apoteket, hvis du har taget mere af Citalopram 1A Farma, end der

står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomerne på overdosering kan være kvalme, opkastning, øget svedtendens, hurtig puls, sløvhed

og kramper.

Hvis du har glemt at tage Citalopram 1A Farma

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du blot følge din sædvanlige dosering. Du må ikke tage

dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Citalopram 1A Farma

Pludselig afbrydelse bør undgås. Når behandlingen med Citalopram 1A Farma skal afsluttes, skal

dosis gradvist nedsættes over et par uger for at mindske risikoen for afvænningssymptomer.

Hvis du får uacceptable symptomer efter en nedsættelse af dosis eller efter afbrydelse af

behandlingen, kan din læge ordinere, at du tager tabletterne igen og derefter afbryder behandlingen

mere gradvist.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4.

BIVIRKNINGER

Citalopram 1A Farma kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du oplever noget af nedenstående, skal du holde op med at tage Citalopram 1A Farma og

straks kontakte din læge eller tage til det nærmeste hospital:

Serotoninsyndrom som er set i sjældne tilfælde. Symptomerne herpå kan være feber,

muskelstivhed eller rystelser og alvorlig uro.

Alvorlige overfølsomhedsreaktioner, der kan medføre et stort fald i blodtrykket, bleghed,

angst, en hurtig, svag puls, svedig og fugtig hud, nedsat bevidsthed, rystelser,

åndedrætsbesvær og pludselig hævelse af hud og slimhinder.

Symptomerne på depression og panikangst fortsætter eller bliver værre. Dette gælder f.eks.

selvmordstanker eller tanker om at skade sig selv. I sjældne tilfælde er selvmordsforsøg

forekommet.

Andre mulige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Sløvhed

Problemer med at sove

Nervøsitet

Hovedpine

Rystelser

Svimmelhed

Hjertebanken

Kvalme

Tør mund

Forstoppelse

Diarré

Øget svedtendens

Sløret syn

Føler sig svag

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Søvnforstyrrelser, unormale drømme

Koncentrationsbesvær

Hukommelsessvigt

Angst

Seksuelle forstyrrelser i form af nedsat seksuallyst, for mænd impotens, nedsat sædafgang,

for kvinder problemer med at opnå orgasme samt menstruationssmerter

Øget eller manglende appetit

Sløvhed

Forvirring

Migræne

Prikkende og snurrende fornemmelse i huden

Hurtig puls

For højt eller lavt blodtryk

Svimmelhed og sortnen for øjnene, hvis man rejser sig for hurtigt

Fordøjelsesproblemer, opkastning, mavesmerter, luft i maven, øget spytafsondring

Vandladningsbesvær

Hyppig vandladning

Vægttab/-øgning

Betændelse i næsens slimhinder, bihulebetændelse

Udslæt

Kløen

Syns- og smagsforstyrrelser

Træthed

Gaben

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Mental opstemthed

Øget seksuallyst

Ufrivillige muskeltrækninger, kramper

Lav puls

Forhøjede levertal

Hoste

Lysfølsomhed

Ringen for ørerne

Muskelsmerter

Overfølsomhedsreaktioner

Besvimelse

Utilpashed

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Mave-tarmblødning, pletblødning eller andre former for blødning i huden eller

slimhinderne, psykomotorisk rastløshed/akatisi (manglende evne til at sidde stille) (se ”Vær

ekstra forsigtig med at tage Citalopram 1A Farma”).

Frekvensen ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med

citalopram eller kort efter behandlingsophør (se afsnit 2 ”Vær ekstra forsigtig med at tage

Citalopram 1A Farma”).

Derudover er der set følgende bivirkninger: Forstyrrelser i hjerterytmen (supraventrikulære

og ventrikulære arytmier), hallucinationer, opstemthed, uvirkelighedsfølelse eller

fremmedgørelse over for sig selv, panikangst, mælkesekretion fra brysterne, ledsmerter.

En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin.

Der er ingen kliniske data der viser at Citalipram 1A Farma medfører afhængighed.

Afvænningssymptomer set ved ophør med Citalopram 1A Farma

Det er almindeligt med afvænningssymptomer ved afbrydelse af behandlingen med Citalopram 1A

Farma. Der er indberettet følgende symptomer: Svimmelhed, stikkende eller snurrende

fornemmelse i huden, søvnforstyrrelser (inklusive søvnløshed og intense drømme), uro eller angst,

kvalme og/eller opkastning, rystelser og hovedpine. Oftest er disse symptomer milde og forsvinder

af sig selv. Dog kan de hos nogle patienter være mere alvorlige og/eller længerevarende.

Når behandlingen med Citalopram 1A Farma ikke længere er nødvendig, anbefales det derfor at den

afbrydes ved gradvist at nedsætte dosis (se pkt. 2 og 3).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre.

Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Brug ikke Citalopram 1A Farma efter den udløbsdato, der står på pakningen efter

’EXP’/’Udløbsdato’. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Citalopram 1A Farma indeholder:

Aktivt stof: citalopram.

Citalopram 1A Farma 10 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 10 mg citalopram (som citalopramhydrobromid)

Citalopram 1A Farma 20 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 20 mg citalopram (som citalopramhydrobromid)

Citalopram 1A Farma 30 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 30 mg citalopram (som citalopramhydrobromid)

Citalopram 1A Farma 40 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 40 mg citalopram (som citalopramhydrobromid)

Citalopram 1A Farma 60 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 60 mg citalopram (som citalopramhydrobromid)

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose. Glycerol 85%. Magnesiumstearat.

Majsstivelse. Lactosemonohydrat. Copovidon. Natriumstivelsesglycolat (type A).

Film-overtræk: Macrogol 6000. Hypromellose. Talcum. Titandioxid (E 171).

Citalopram 1A Farmas udseende og pakningsstørrelser

Citalopram 1A Farma 10 mg filmovertrukne tabletter

Hvide, runde, filmovertrukne tabletter uden delekærv.

Pakninger indeholdende 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 eller 100 tabletter i blisterpakning.

250 tabletter i HDPE-beholder*.

Citalopram 1A Farma 20 mg filmovertrukne tabletter

Hvide, aflange, hvælvede, filmovertrukne tabletter med delekærv og mærket C20.

Pakninger indeholdende 7, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 40, 49, 49 x 1, 50, 56, 60, 98, 100, 100 x 1 eller

250 tabletter i blisterpakning.

100 eller 250 tabletter i HDPE-beholder*.

Tabletten kan deles i to lige store halvdele.

Citalopram 1A Farma 30 mg filmovertrukne tabletter

Hvide, aflange, hvælvede, filmovertrukne tabletter med delekærv og mærket C30.

Pakninger indeholdende 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 49, 49 x 1, 50, 56, 98, 100 eller 100 x 1 tabletter i

blisterpakning.

Tabletten kan deles i to lige store halvdele.

Citalopram 1A Farma 40 mg filmovertrukne tabletter

Hvide, aflange, hvælvede, filmovertrukne tabletter med delekærv og mærket C40.

Pakninger indeholdende 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 49, 49 x 1, 50, 56, 60, 98, 100 eller 100 x 1

tabletter i blisterpakning.

Tabletten kan deles i to lige store halvdele.

Citalopram 1A Farma 60 mg filmovertrukne tabletter

Hvide, aflange, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med delekærv og mærket C60

Pakninger indeholdende 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 49, 49 x 1, 50, 56, 98, 100 eller 100 x 1 tabletter i

blisterpakning.

Tabletten kan deles i to lige store halvdele.

* Kun beregnet til dosisdispensering og hospitalsbrug.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

1A Farma A/S, Herstedøstervej 27-29, DK-2620 Albertslund, telefon 43 20 12 60.

e-mail: 1a.info@1apharma.com

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland.

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

10 mg:

Danmark

Citalopram 1A Farma, filmovertrukne tabletter 10 mg

Tyskland

Citalopram - 1 A Pharma 10 mg Filmtabletten

20 mg:

Danmark

Citalopram 1A Farma, filmovertrukne tabletter 20 mg

Tyskland

Citalopram - 1 A Pharma 20 mg Filmtabletten

30 mg:

Danmark

Citalopram 1A Farma, filmovertrukne tabletter 30 mg

Tyskland

Citalopram - 1 A Pharma 30 mg Filmtabletten

40 mg:

Danmark

Citalopram 1A Farma, filmovertrukne tabletter 40 mg

Tyskland

Citalopram - 1 A Pharma 40 mg Filmtabletten

60 mg:

Danmark

Citalopram 1A Farma, filmovertrukne tabletter 60 mg

Tyskland

Citalopram - 1 A Pharma 60 mg Filmtabletten

Denne indlægsseddel blev senest revideret den 3. juni 2010

3-1-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 15 December 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 15 December 2011

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Atomoxetine (Strattera®) and the risk of increased blood pressure and heart rate, increased suspicion of risk of congenital malformations with the antiepileptic topiramate (Topimax® and others), and new recommendations for the antidepressant escitalopram.

Danish Medicines Agency

1-12-2011

Danish Pharmacovigilance Update, 17 November 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 17 November 2011

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update, you can read about domperidone (Motilium® etc.) and potential risk of cardiac disorders, about the European Medicines Agency's recommendation on a lower dose of the antidepressant citalopram as well as about more interesting aspects of pharmacovigilance.

Danish Medicines Agency

7-10-2011

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

With effect from 5 March 2012, the reimbursement is changed for certain medicinal products for treatment of depression and anxiety (antidepressants and anxiolytics). Based on the Reimbursement Committee's recommendation, the Danish Medicines Agency has decided that in future the general rule is that treatment with inexpensive medicines (e.g. sertraline and citalopram) must be attempted before reimbursement can be granted for more expensive medicines (e.g. escitalopram, duloxetine, pregabalin and agomelat...

Danish Medicines Agency

27-8-2018

Beromun (BELPHARMA s.a.)

Beromun (BELPHARMA s.a.)

Beromun (Active substance: Tasonermin (Tumor Necrosis Factor alfa-1a)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5699 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/206/T/40

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Avonex (Biogen Netherlands B.V.)

Avonex (Biogen Netherlands B.V.)

Avonex (Active substance: Interferon Beta - 1a) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5392 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/102/T/178

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Plegridy (Biogen Netherlands B.V.)

Plegridy (Biogen Netherlands B.V.)

Plegridy (Active substance: peginterferon beta-1a) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4881 of Mon, 23 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2827/T/49

Europe -DG Health and Food Safety

17-7-2018

Rebif (Merck Serono Europe Limited)

Rebif (Merck Serono Europe Limited)

Rebif (Active substance: Interferon beta-1a) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4780 of Tue, 17 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/136/T/135

Europe -DG Health and Food Safety