Cisplatin "Ebewe"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Cisplatin "Ebewe" 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 1 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Cisplatin "Ebewe" 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 32613
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Cisplatin Ebewe 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

cisplatin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Cisplatin Ebewe til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide om Cisplatin Ebewe

3. Sådan bliver du behandlet med Cisplatin Ebewe

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Cisplatin Ebewe tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes for cytostatika, og som anvendes til behandling

af kræft. Cisplatin Ebewe kan bruges alene, men det er mere almindeligt at bruge Cisplatin Ebewe i

kombination med andre cytostatika.

Cisplatin Ebewe kan ødelægge nogle celler i kroppen, som kan være årsag til visse kræfttyper (kræftsvulst i

testiklerne, kræftsvulst i æggestokkene, celleepiteliomer i hoved og hals (tumorer, der berører de yderste

vævslag i huden) og kræftsvulst i lungerne).

Lægen kan give dig yderligere oplysninger.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE OM CISPLATIN EBEWE

Du må ikke få Cisplatin Ebewe:

hvis du er overfølsom (allergisk) over for cisplatin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Cisplatin Ebewe.

hvis du er overfølsom (allergisk) over for andre lægemidler, der indeholder platin.

hvis du har nyreproblemer (renal dysfunktion).

hvis du lider af dehydrering (væskemangel).

hvis du lider af nedsat antal blodceller

hvis din hørelse er nedsat.

hvis du er gravid eller ammer.

i kombination med vaccine mod gul feber og phenytoin (se “Brug af anden medicin” nedenfor).

Advarsler og forsigtighedsregler

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Din læge vil tage en række test for at fastlægge niveauerne af calcium, natrium, kalium og

magnesium i dit blod og for at tjekke dine antal af blodlegemer og din lever- og nyrefunktion.

Cisplatin Ebewe skal altid indgives under nøje opsyn af en speciallæge med erfaring i brug af

kemoterapi.

Du vil få testet din hørelse inden hver behandling med Cisplatin Ebewe.

Hvis du lider af en nervesygdom, der ikke er forårsaget af Cisplatin Ebewe.

Hvis du har en infektion. Kontakt lægen.

Hvis du planlægger at få børn (se afsnittet “Graviditet, amning

og faderskab”).

Tal med lægen, hvis noget af dette nogensinde har været gældende for dig.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Bemærk, at følgende oplysninger også kan gøre sig gældende for lægemidler, som du har fået

tidligere, eller som du skal have i fremtiden.

De giftige virkninger af Cisplatin Ebewe kan øges, hvis du får det sammen med andre

cytostatika (lægemidler til behandling af kræft), såsom bleomycin, methotrexat og paclitaxel.

Den giftige virkning af Cisplatin Ebewe kan påvirke nyrerne i alvorlig grad, hvis du samtidig får

lægemidler, der kan have bivirkninger på nyrerne, såsom lægemidler til

forebyggelse/behandling af visse infektioner (antibiotika: cefalosporiner, aminoglykosider

og/eller amphotericin B) og kontrastmidler.

Den giftige virkning af Cisplatin Ebewe kan påvirke hørelsen, hvis du samtidig får lægemidler,

der kan have bivirkninger på hørelsen, såsom aminoglykosider.

Samtidig brug af lægemidler, der øger hastigheden af urinudskillelsen (loop-diuretika), og

cisplatin (cisplatindosis: over 60 mg/m

, urinudskillelse: under 1.000 ml i døgnet) kan resultere i

giftige virkninger på nyrerne og hørelsen.

Hvis du får lægemidler til behandling af overfølsomhed (antihistaminer såsom buclizin,

cyclizin, loxapin, meclozin, phenothiaziner, thioxanthener og/eller trimethobenzamider),

samtidig med at du er i behandling med Cisplatin Ebewe, kan det skjule de første tegn på en

høreskade (svimmelhed og/eller tinnitus).

Kombination af cisplatin og ifosfamid kan resultere i nedsat hørelse.

Virkningen af cisplatinbehandling kan være nedsat ved samtidig brug af pyridozin og

hexamethylmelamin.

Hvis Cisplatin Ebewe gives i kombination med bleomycin og vinblastin, kan det resultere i

bleghed eller blå misfarvning af fingre og/eller tæer (Raynauds syndrom).

Brug af cisplatin ved samtidig behandling med paclitaxel eller i kombination med docetaxel kan

resultere i alvorlig nervebeskadigelse.

Kombineret brug af cisplatin og bleomycin og etoposid kan medføre nedsatte niveauer af

lithium i blodet. Lithiumniveauerne skal derfor kontrolleres regelmæssigt.

Cisplatin nedsætter phenytoins virkning på epilepsi.

Cisplatin kan nedsætte virkningen af lægemidler, der hæmmer blodstørkningen

(blodfortyndende medicin). Blodstørkningen skal derfor kontrolleres hyppigere i tilfælde af

kombineret brug.

Du må ikke få vacciner, der indeholder levende virusser, i de første tre måneder efter

behandling med cisplatin.

Graviditet, amning og faderskab

Spørg din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du begynder behandling med Cisplatin Ebewe.

Cisplatin Ebewe må ikke anvendes under

graviditet.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

DU

SKAL

ANVENDE

SIKKER

PRÆVENTION

UNDER

BEHANDLINGEN

MED

CISPLATIN EBEWE OG I MINDST 6 MÅNEDER EFTER OPHØR MED BEHANDLINGEN.

Cisplatin Ebewe må ikke anvendes under

amning.

MANDLIGE PATIENTER I BEHANDLING MED CISPLATIN EBEWE BØR IKKE GØRE

EN KVINDE GRAVID UNDER BEHANDLINGEN OG I OP TIL 6 MÅNEDER EFTER

BEHANDLINGEN.

Mænd rådes endvidere til at søge rådgivning om sædopbevaring, inden de starter

behandlingen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, der kræver din fulde opmærksomhed da Cisplatin Ebewe

kan forårsage søvnighed og/eller opkastning.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Cisplatin Ebewe

Cisplatin Ebewe indeholder 3,5 mg natrium pr. ml. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du

tage hensyn hertil.

3.

SÅDAN BLIVER DU BEHANDLET MED CISPLATIN EBEWE

Dosering og indgivelsesmåde

Cisplatin Ebewe skal altid gives af en læge med erfaring i kræftbehandling. Koncentratet bliver

fortyndet i en natriumchloridopløsning eller i en natriumchloridopløsning indeholdende glucose eller i

en natriumchloridopløsning indeholdende mannitol.

Cisplatin Ebewe indgives kun via indsprøjtning i en blodåre (en intravenøs infusion).

Cisplatin Ebewe må ikke komme i kontakt med materialer, der indeholder aluminium.

Den anbefalede dosis af Cisplatin Ebewe afhænger af din tilstand og de forventede virkninger ved

behandlingen og af, hvorvidt cisplatin gives alene (monoterapi) eller i kombination med andre

lægemidler (kombinationskemoterapi).

Cisplatin Ebewe (monoterapi):

Følgende doser anbefales:

enkelt

dosis på 50 til 120 mg/m

legemsoverflade hver 3. til 4. uge.

15 til 20 mg/m² dagligt i en periode på 5 dage hver 3. til 4. uge.

Cisplatin Ebewe i kombination med andre kemoterapeutiske midler (kombinationskemoterapi):

Den typiske dosis er 20 mg/m

eller derover hver 3. til 4. uge.

Ved behandling af lungetumorer er den typiske dosis 80 mg/m

For at undgå eller mindske nyreproblemer bør du drikke rigelige mængder af vand i det første døgn

efter behandling med Cisplatin Ebewe.

Hvis du har fået for meget Cisplatin Ebewe

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Cisplatin Ebewe, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Lægen vil sørge for, at du får den korrekte dosis til din sygdom. I tilfælde af overdosering kan du

opleve øgede bivirkninger. Lægen kan eventuelt give dig behandling for disse bivirkninger.

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

4.

BIVIRKNINGER

Cisplatin Ebewe kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du får bivirkninger, er det vigtigt, at du fortæller lægen om det inden næste behandling.

Fortæl det straks til lægen, hvis du oplever noget af følgende:

vedvarende eller alvorlig diarré eller opkastning

mundbetændelse (ømme læber eller mundsår)

hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg

uforklarlige luftvejssymptomer, såsom tør hoste, vejrtrækningsbesvær eller rallelyde fra

lungerne

synkebesvær

følelsesløshed eller snurren i fingre eller tæer

ekstrem træthed

usædvanlige blå mærker eller blødninger

tegn på en infektion, såsom ondt i halsen og feber

ubehag omkring eller på injektionsstedet under infusionen.

Bivirkninger kan være

meget almindelige

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter);

almindelige

(kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter);

ikke almindelige

(kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter);

sjældne

(kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter);

meget sjældne

(kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter).

Der kan opstå følgende bivirkninger:

Meget almindelige

Blod og lymfesystem:

Fald i antallet af hvide blodlegemer, hvilket gør dig mere udsat for infektioner

(leukopeni), fald i antallet af blodplader, hvilket øger risikoen for blå mærker og blødning (trombocytopeni),

samt fald i antallet af røde blodlegemer, hvilket kan medføre bleg hud og svaghed eller åndenød

(blodmangel).

Hørelse og balanceevne:

Høretab ledsaget af tinnitus.

Mave-tarm-kanalen:

Manglende appetit (anoreksi), kvalme, opkastning, diarré.

Nyrer og urinveje:

Nedsat nyrefunktion med symptomer såsom manglende dannelse af urin (anuri) og

urinforgiftning i blodet (uræmi) og meget høje niveauer af urinsyre (hyperurikæmi) i blodet (f.eks.

urinsyregigt).

Almene symptomer:

Feber.

Almindelige

Infektioner:

Infektioner og blodforgiftning (sepsis).

Blod og lymfesystem:

Fald i antallet af hvide blodlegemer (leukopeni; ca. 14 dage efter brug), fald i antallet

af blodplader (trombocytopeni; ca. 21 dage efter brug) og fald i antallet af røde blodlegemer (indtræder

senere end leukopeni og trombocytopeni).

Nervesystemet:

Perifer neuropati, der er kendetegnet ved tab af smags-, føle- og synssans samt nedsat

hjernefunktion (forvirring, sløret tale, undertiden blindhed, hukommelsestab og lammelse), pludselige,

jagende smerter, der går ud fra nakken, gennem ryggen og ned i benene, når du bøjer dig fremover,

rygmarvssygdom.

Hørelse og balanceevne:

Døvhed og svimmelhed.

Hjertet:

Uregelmæssigt hjerteslag, herunder langsommere hjerteslag (bradykardi) og hurtigere hjerteslag

(takykardi).

Blodkar:

Årebetændelse (flebitis).

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Luftvejssygdomme:

Vejrtrækningsbesvær (dyspnø), lungebetændelse (pneumoni) og vejrtrækningssvigt.

Lever og galdeveje:

Nedsat leverfunktion.

Hud:

Rødme og betændelse i huden (erytem, sår) på injektionsområdet.

Almene symptomer:

Hævelse (ødem), smerte.

Ikke almindelige

Immunsystemet:

Overfølsomhedsreaktioner, inklusive udslæt, eksem med svær kløe og knudedannelse

(urticaria), betændelse i huden (erytem) eller kløe (pruritus).

Mave-tarm-kanalen:

Metalaflejring på tandkødet.

Hud:

Hårtab (alopeci).

Det reproduktive system og brystet:

Forstyrrelser i dannelsen af sædceller og i ægløsningen samt smertefuld

brystforstørrelse hos mænd.

Sjældne

Blod:

Alvorlig blodmangel med gulsot (hæmolytisk anæmi), nedsat knoglemarvsfunktion kendetegnet ved

et kraftigt fald i antallet af hvide blodlegemer ledsaget af feber, alvorlig ømhed i halsen og mundsår

(agranulocytose) samt blodmangel som følge af nedsat dannelse af blodlegemer.

Immunsystemet:

Alvorlig overfølsomhed med lavt blodtryk (hypotension), hurtig puls (takykardi),

vejrtrækningsproblemer (dyspnø), problemer som følge af muskelkramper i luftvejene (bronkospasmer),

hævelse af ansigtet og feber, undertrykkelse af immunsystemet (immunsuppression).

Ernæring og metabolisme:

Nedsat niveau af elektrolytter (calcium, magnesium, natrium, phosphat, kalium) i

blodet med muskelkramper og/eller ændringer på elektrokardiogram (EKG) til følge, meget høje niveauer af

kolesterol i blodet. Øgede niveauer af amylase (enzym) i blodet.

Nervesystemet:

Tab af visse hjernefunktioner, herunder nedsat hjernefunktion kendetegnet ved spasmer og

nedsat bevidsthedsniveau (encefalopati), samt lukning af halspulsåren.

Øjne:

Synstab (blindhed), besvær med at skelne farver og forstyrrelser i øjenbevægelserne.

Hørelse:

Manglende evne til at føre en normal samtale, høretab (særligt hos børn og ældre patienter).

Hjertet:

Forhøjet blodtryk og hjerteanfald.

Mave-tarm-kanalen:

Betændelse i mundens slimhinder (stomatitis).

Lever og galdeveje:

Nedsat proteinniveau i blodet (albumin).

Ligesom andre lignende lægemidler øger Cisplatin Ebewe risikoen for leukæmi (sekundær leukæmi).

Meget sjælden

Hormoner:

Utilstrækkelig dannelse af vasopressinhormon i hjernen.

Ernæring og metabolisme:

Øgede niveauer af jern i blodet.

Nervesystemet:

Anfald (kramper).

Øjne:

Hævelse (papilødem), betændelse i øjets nerver kombineret med smerte og nedsat nervefunktion

(optisk neuritis), blindhed som følge af nedsat hjernefunktion.

Hjertet:

Hjertestop.

Blodkar:

Forstyrrelser i blodomløbet, f.eks. i hjernen, men også i fingre og tæer.

Hud:

Skaldethed på grund af hårtab.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton (for at beskytte mod lys).

Udløbsdato:

Brug ikke Cisplatin Ebewe efter den udløbsdato, der står på kartonen og hætteglasset

efter EXP.

Brug ikke Cisplatin Ebewe, hvis du bemærker synlige tegn på nedbrydning.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Hver milliliter (ml) opløsning indeholder 1 milligram (mg) cisplatin.

Hætteglas med 10 ml indeholder 10 mg cisplatin, hætteglas med 20 ml indeholder 20 mg cisplatin,

hætteglas med 50 ml indeholder 50 mg cisplatin, og hætteglas med 100 ml indeholder 100 mg

cisplatin.

Cisplatin Ebewe indeholder

Aktivt stof:

cisplatin.

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, fortyndet saltsyre, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Cisplatin Ebewe er en klar og farveløs til gullig infusionsvæske, opløsning i injektionshætteglas af glas.

Pakninger med 1, 5 eller 10 injektionshætteglas med 10 ml. Hvert injektionshætteglas indeholder 10 mg

cisplatin.

Pakninger med 1, 5 eller 10 injektionshætteglas med 20 ml. Hvert injektionshætteglas indeholder 20 mg

cisplatin.

Pakninger med 1, 5 eller 10 injektionshætteglas med 50 ml. Hvert injektionshætteglas indeholder 50 mg

cisplatin.

Pakninger med 1, 5 eller 10 injektionshætteglas med 100 ml. Hvert injektionshætteglas indeholder 100 mg

cisplatin.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Hætteglassene er pakket med eller uden en beskyttende plasticbeholder (OncoSafe®).

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach, Østrig

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Cisplatin Ebewe, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Repræsentant

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Denne indlægsseddel blev sidst ændret 13. marts 2014

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Regler for destruktion og anden håndtering

Cisplatin skal fortyndes inden brug. Undgå anordninger indeholdende aluminium, der kan komme i

kontakt med cisplatin (intravenøse infusionssæt, kanyler, katetre, nåle), under klargøring af

infusionsvæsken.

Klargøringen af infusionsvæsken skal foregå under aseptiske forhold.

Der skal anvendes en af følgende opløsninger til fortynding af koncentratet:

natriumchloridopløsning 0,9 %

blanding af natriumchloridopløsning 0,9 % og glucoseopløsning 5 % (1:1)

(koncentration efter fortynding: natriumchlorid 0,45 %, glucose 2,5 %).

hvis patienten ikke kan hydreres inden behandling med cisplatin, kan koncentratet fortyndes

med:

blanding af natriumchloridopløsning 0,9 % og mannitolopløsning 5 % (1:1) (koncentration efter

fortynding: natriumchlorid 0,45 %, mannitol 2,5 %).

Klargøring af Cisplatin Ebewe infusionsvæske, opløsning:

Den påkrævede mængde (dosis) af cisplatin skal fortyndes i 1

2 liter af en af ovennævnte opløsninger.

Den fortyndede opløsning må kun administreres via intravenøs infusion.

Der må kun anvendes klare og farveløse til gullige opløsninger uden synlige partikler.

Kun til engangsbrug.

Cytotoksika må kun klargøres til administration af personale, der er blevet uddannet i sikker

håndtering af sådanne præparater.

Der henvises til de lokale retningslinjer vedrørende håndtering af cytostatika.

Ligesom ethvert andet cytostatikum skal cisplatin anvendes med meget stor forsigtighed: handsker,

ansigtsmasker og beskyttelsestøj er påkrævet og livsvigtigt. Cisplatin bør, om muligt, kun håndteres i

stinkskab. Undgå kontakt med hud og/eller slimhinder. Gravide må ikke håndtere cisplatin.

Hudkontakt: Skyl med rigelige mængder vand. Anvend en salve i tilfælde af midlertidig svie.

(Bemærk! Nogle personer er følsomme over for platin og kan få en hudreaktion).

I tilfælde af spild skal der anvendes handsker under rengøringen. Spildet tørres op med en svamp, der

opbevares i et dertil indrettet område. Vask området to gange med vand. Put alt spildmateriale og alle

svampe i en plastikpose og forsegl den.

I tilfælde af spild skal alt materiale, der kommer i kontakt med

Cisplatin Ebewe, håndteres og bortskaffes i henhold til de lokale retningslinjer for cytostatika.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

Uforligeligheder

Cisplatin regerer med aluminium, hvilket resulterer i dannelse af et sort platinbundfald. Anordninger

indeholdende aluminium, der kan komme i kontakt med cisplatin (intravenøse infusionssæt, kanyler,

katetre, nåle), skal derfor undgås.

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er nævnt ovenfor.

Cisplatin må ikke fortyndes med glucoseopløsning 5 % alene eller mannitolopløsning 5 % alene. Det

må kun anvendendes i blandinger, der også indeholder natriumchlorid, som angivet ovenfor.

Antioxidanter (såsom natriummetabisulfit), bicarbonater (natriumbicarbonat), sulfater, fluorouracil og

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

paclitaxel kan inaktivere cisplatin i infusionssystemer.

Særlige opbevaringsforhold

Salgspakning:

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton.

Infusionsvæske, opløsning efter fortynding:

Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet i 48 timer efter ibrugtagning ved 2–8°C når den er beskyttet

mod lys for opløsninger med en endelig cisplatinkoncentration på 0,1 mg/ml efter fortynding af

cisplatinkoncentratet i en af følgende opløsninger:

Natriumchloridopløsning 0,9 %

Blanding af natriumchloridopløsning 0,9 % og glucoseopløsning 5 % (1:1)

Blanding af natriumchloridopløsning 0,9 % og mannitolopløsning 5 % (1:1).

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet anvendes straks.

Hvis produktet ikke anvendes øjeblikkeligt, har brugeren ansvaret for opbevaringstiden efter åbning

og opbevaringsforholdene før brug. Dette bør normalt ikke overstige 24 timer ved 2-8 ºC, medmindre

rekonstitueringen/fortyndingen (osv.) er sket under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

18-5-2018

Keytruda (pembrolizumab) or Tecentriq (atezolizumab): FDA Alerts Health Care Professionals and Investigators: FDA Statement - Decreased Survival in Some Patients in Clinical Trials Associated with Monotherapy

Keytruda (pembrolizumab) or Tecentriq (atezolizumab): FDA Alerts Health Care Professionals and Investigators: FDA Statement - Decreased Survival in Some Patients in Clinical Trials Associated with Monotherapy

Early reviews found patients in the monotherapy arms of both trials with PD-L1 low status had decreased survival compared to patients who received cisplatin- or carboplatin-based chemotherapy.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.