Ciproxina

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ciproxina 10 + 2 mg/ml øredråber, suspension
 • Dosering:
 • 10 + 2 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • øredråber, suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Ciproxina 10 + 2 mg/ml øredråber, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 58831
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

CIPROXINA

2 + 10 mg/ml øredråber, suspension

Ciprofloxacin/hydrocortison

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis

der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret Ciproxina til dig

personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt

for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis

du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge

Ciproxina

Sådan skal du bruge Ciproxina

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ciproxina øredråber er et svagt virkende

øremiddel med et antibiotikum og et

binyrebarkhormon (hydrocortison). Ciproxina

tilhører gruppen af antibiotika kaldet quinoloner

og virker ved at dræbe bakterier og dæmpe

inflammation.

Du kan bruge Ciproxina til behandling af

infektioner med bakterier, der er følsomme over

for Ciproxina, i øregangen og det ydre øre.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at

bruge Ciproxina

Brug ikke Ciproxina:

hvis du er allergisk over for ciprofloxacin,

hydrocortison eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Ciproxina (angivet i afsnit

hvis du er allergisk over for andre antibiotika

af typen quinoloner

hvis du har en virusinfektion i det ydre øre,

f.eks. skoldkopper eller herpes

hvis du har en svampeinfektion i det ydre

øre

hvis du har mistanke om eller har en skade

på trommehinden, herunder sprunget

trommehinden

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen før du tager Ciproxina

hvis du har mellemørebetændelse

Kontakt lægen hvis du oplever følgende under

behandling med Ciproxina

overfølsomheds- eller allergiske reaktioner,

symptomer kan være hududslæt og kløe,

nældefeber. Tal med lægen. Pludseligt

hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer) pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan

være livsfarligt. Ring 112

beskadigelse af huden, hvis den udsættes

for lys (svarende til overdreven solskoldning,

overdreven sollys bør undgås)

som ved andre antibiotika, kan der opstå en

superinfektion (ikke-følsomme organismer,

heriblandt svampe)

kortikosteroider kan maskere eller forværre

eksisterende infektioner og undertrykke

overfølsomhedsreaktioner over for

indholdsstoffer i Ciproxina

sløret syn eller andre synsforstyrrelser, da

det kan være grå stær, grøn stær eller

sjældne sygdomme i øjnene

ikke får det bedre, eller infektionen bliver

værre

Børn og unge

Børn under 2 år bør ikke bruge Ciproxina. Tal

med lægen.

Advarsel om hætten til dråbeapplikatoren

Denne lægemiddelbeholder indeholder

naturgummi/latex. Kan medføre svære allergiske

reaktioner.

Brug af anden medicin sammen med

Ciproxina

Fortæl det altid til lægen eller

apotekspersonalet, hvis du bruger anden

medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på

recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler

samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet

til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, bør du ikke bruge Ciproxina.

Tal med lægen.

Amning

Det vides ikke, om Ciproxina øredråber udskilles

i modermælken. Hvis du ammer, må du kun

bruge Ciproxina efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ciproxina påvirker ikke evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal du bruge Ciproxina

Brug altid Ciproxina nøjagtigt efter lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 2 år:

3 dråber i det inficerede øre 2 gange daglig i 7

dage.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis.

Følg lægens anvisninger.

Brug kun Ciproxina til drypning i øret.

Sådan bruger du Ciproxina korrekt

Ryst flasken grundigt inden brug. Flasken og

indholdet skal have stuetemperatur.

I584553 Ciproxina 09/2017

For at undgå at pipetten og suspensionen

forurenes, skal du være opmærksom på, ikke at

berøre øret, øregangen, omgivende områder

eller overflader med pipetten.

Læg dig ned med det inficerede øre opad og

dryp øret. Du bør blive liggende i mindst 30

sekunder efter drypningen, for at tillade fordeling

og optagelse af Ciproxina i øret.

Om nødvendigt, kan proceduren gentages for

det andet øre.

Hvis en dråbe ikke kommer i øret, så prøv igen.

Hvis du har brugt for meget Ciproxina

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har brugt mere Ciproxina, end der står i

denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har glemt at bruge Ciproxina

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart

du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal

tage den næste dosis, så spring den glemte

dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at bruge Ciproxina

Du skal altid fortsætte med at bruge medicinen,

indtil behandlingsforløbet er slut, også selvom

du har fået det bedre. Hvis du pludseligt holder

op med at bruge medicinen, kan infektionen

komme igen og dine symptomer blive værre.

Derudover kan bakterierne blive resistente over

for medicinen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er noget du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Blæreformet udslæt og betændelse i huden,

især på hænder og fødder samt i og omkring

munden ledsaget af feber. Kontakt læge

eller skadestue

Kraftig afskalning og afstødning af huden.

Kontakt læge eller skadestue

Alvorlig hududslæt med betændelse og

afstødning af hudens øverste lag. Kontakt

læge eller skadestue

Hyppigheden er ikke kendt:

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer)

pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion).

Kan være livsfarligt. Ring 112

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Kløe i øret

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer

hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Svamp/svampeinfektion i huden

Hovedpine, svimmelhed

Nedsat følelse ved berøring

Prikkende, snurrende fornemmelser eller

følelsesløshed i huden

Øresmerter, tilstopning af øret, ubehag i

øret, rødme i øregangen

Kvalme

Afskalning af hud

Nældefeber, udslæt og kløe

Overskydende øredråber, kan give ubehag i

øret, øresmerter eller hørelidelse (døvhed,

og nedsat hørelse).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Generelt udslæt, der kan forekomme flere

steder på kroppen, kan være kløende. Tal

med lægen

Hyppigheden er ikke kendt:

Nedsat hørelse, døvhed

Susen for ørerne (tinnitus)

Sløret syn. Tal med lægen

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Må ikke opbevares i køleskab.

Opbevar flasken i den ydre karton for at beskytte

mod lys.

Brug ikke Ciproxina efter den udløbsdato, der

står på pakningen.

Flasken kasseres 14 dage efter åbning.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af

hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Ciproxina 2 + 10 mg/ml, øredråber,

suspension indeholder:

Aktivt stof:

1 ml ciprofloxacinhydrochlorid svarende til 2 mg

ciprofloxacin og 10 mg hydrocortison.

Øvrige indholdsstoffer:

Polysorbat 20, natriumacetattrihydrat,

eddikesyre, benzylalkohol, phospholipon 90 H,

natriumchlorid, polyvinylalkohol og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Ciproxina er en let viskøs, hvid til råhvid

suspension, der leveres i en glasflaske.

Ciproxina fås i: Ciproxina 2 + 10 mg/ml i

pakninger med 1 x 10 ml samt en

dråbeapplikator, med en pipette og en latex

gummibold.

Ciproxina er klar til brug, når dråbeapplikatoren

er sat fast på flasken.

Indehaver af markedsføringstilladelsen,

ompakket og frigivet af:

EuroPharmaDK

Oddesundvej 39

6715 Esbjerg N