Cipralex

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Cipralex 10 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Cipralex 10 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 33408
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Cipralex

®

5 mg filmovertrukne tabletter

Cipralex

®

10 mg filmovertrukne tabletter

Cipralex

®

15 mg filmovertrukne tabletter

Cipralex

®

20 mg filmovertrukne tabletter

escitalopram

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Bemærk: Der kan være kommet opdateringer til teksten i indlægssedlen, efter indlægssedlen er blevet

trykt og lagt i pakningen til din medicin. På www.indlaegsseddel.dk kan du finde den nyeste version af

indlægssedlen. Du skal rette dig efter den nyeste version – se dateringen nederst på indlægssedlerne.

Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din læge.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Cipralex

Sådan skal du tage Cipralex

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Cipralex indeholder det aktive stof escitalopram. Cipralex tilhører en gruppe lægemidler mod

depression, der kaldes SSRI-præparater (SSRI = selektive serotoningenoptagshæmmere). Disse midler

påvirker serotoninsystemet i hjernen ved at øge mængden af serotonin. Forstyrrelser i

serotoninsystemet anses for at være et vigtigt element i udviklingen af depression og lignende

sygdomme.

Cipralex anvendes til behandling af depression (moderate til svære depressive episoder) og

angsttilstande (såsom panikangst med eller uden agorafobi, socialfobi, generaliseret angst og

tvangstanker og/eller tvangshandlinger – også kaldet OCD).

Der kan gå et par uger, før du begynder at få det bedre. Bliv ved med at tage Cipralex, selv om det

tager nogen tid, før du mærker en bedring af din tilstand.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CIPRALEX

Tag ikke Cipralex

Hvis du er allergisk over for escitalopram eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cipralex

(angivet i punkt 6).

REG_016968

14.0

Hvis du tager anden medicin, som tilhører gruppen af medicin kaldet MAO-hæmmere

som f.eks. selegilin (bruges til behandling af Parkinsons sygdom), moclobemid (bruges til

behandling af depression) og linezolid (et antibiotikum).

Hvis du er født med eller har haft tilfælde med unormal hjerterytme (set på EKG; en

undersøgelse til evaluering af, hvordan hjertet fungerer).

Hvis du tager medicin mod et hjerterytmeproblem eller medicin, der kan påvirke

hjerterytmen (se også afsnittet ’Brug af anden medicin sammen med Cipralex’ nedenfor).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Cipralex. Fortæl det til lægen, hvis du har

andre sygdomme eller lidelser, så lægen eventuelt kan tage højde for dette. Det er særlig

vigtigt, at du fortæller lægen:

Hvis du har epilepsi. Behandling med Cipralex bør stoppes, hvis du får anfald for første

gang, eller hvis anfaldshyppigheden stiger (se også under 4 "Bivirkninger").

Hvis du lider af nedsat lever- eller nyrefunktion. I så fald kan lægen være nødt til at

justere dosis.

Hvis du har diabetes. Behandling med Cipralex kan ændre blodsukkertallet. Det kan

derfor være nødvendigt at justere dosis af insulin og/eller andre midler mod diabetes.

Hvis du har nedsat indhold af natrium i blodet.

Hvis du let kommer til at bløde eller få blå mærker.

Hvis du får elektrokonvulsiv behandling.

Hvis du har koronar hjertesygdom.

Hvis du lider af eller har lidt af hjerteproblemer eller for nylig har haft et hjerteanfald.

Hvis du har en lav hvilepuls, og/eller du ved, at du kan have saltmangel som følge af

langvarig alvorlig diaré og opkastning (kvalme) eller brug af diuretika (vanddrivende

medicin).

Hvis du oplever hurtig eller uregelmæssig hjertebanken, besvimelse, kollaps eller

svimmelhed, når du rejser dig op. Dette kan tyde på unormal hjerterytme.

Hvis du har eller har haft øjenproblemer, såsom visse former for glaukom (øget tryk i

øjet).

OBS!

Nogle patienter med maniodepressive lidelser kan gå ind i en manisk fase. Denne fase

kendetegnes ved usædvanlige og hurtigt skiftende ideer, en uforholdsmæssig lykketilstand og

overdrevet fysisk aktivitet. Kontakt lægen, hvis du oplever dette.

Symptomer i form af rastløshed eller problemer med at sidde eller stå stille kan også

forekomme under de første uger af behandlingen. Kontakt omgående lægen i tilfælde af disse

symptomer.

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller

tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage

antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage,

men nogle gange længere tid.

Du kan have øget risiko for sådanne tanker:

Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.

Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for

selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet

med antidepressiv medicin.

REG_016968

14.0

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv,

bør du straks kontakte din læge eller hospitalet.

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret

eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at

fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver

bekymrede over ændringer i din opførsel.

Børn og unge

Cipralex bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Du bør være opmærksom på, at

patienter under 18 år har en øget risiko for bivirkninger såsom selvmordsforsøg, selvmordstanker og

fjendtlighed (især aggressivitet, trodsighed og vrede), når de tager denne type medicin. Lægen kan

alligevel vælge at ordinere Cipralex til patienter under 18 år, fordi han/hun mener, at det vil være det

bedste for dem. Kontakt lægen, hvis en patient under 18 år har fået ordineret Cipralex, og du ønsker at

diskutere dette. Du bør informere lægen, hvis de nævnte problemer opstår eller tager til hos en patient

under 18 år, der får Cipralex. Langtidsdata om sikkerhed, hvad angår vækst, modning og kognitiv og

adfærdsmæssig udvikling, er endnu ikke påvist ved brug af Cipralex hos denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Cipralex

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Fortæl det til lægen, hvis du tager et af følgende lægemidler:

Non-selektive monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere), der indeholder phenelzin,

iproniazid, isocarboxazid, nialamid eller tranylcypromin som det aktive indholdsstof. Hvis du har

taget et af disse midler, skal der gå 14 dage, før du begynder at tage Cipralex. Efter ophør med

Cipralex skal der gå 7 dage, før du begynder at tage et af disse midler.

Reversible selektive MAO-A-hæmmere (RIMA), der indeholder moclobemid (til behandling af

depression).

Irreversible MAO-B-hæmmere, der indeholder selegilin (til behandling af Parkinsons sygdom).

Medicin af denne type øger risikoen for bivirkninger.

Antibiotikummet linezolid.

Lithium (til behandling af maniodepressive lidelser) og tryptophan.

Imipramin og desipramin (til behandling af depression).

Sumatriptan og lignende medicin (til behandling af migræne) og tramadol (mod svære smerter).

Medicin af denne type øger risikoen for bivirkninger.

Cimetidin, lansoprazol og omeprazol (til behandling af mavesår), fluvoxamin (mod depression)

og ticlopidin (nedsætter risikoen for apopleksi). Disse midler kan øge mængden af escitalopram i

blodet.

Prikbladet perikon (Hypericum perforatum) – et naturlægemiddel mod depression.

Acetylsalicylsyre og nonsteroide antiinflammatoriske midler (medicin til at lindre smerter eller

fortynde blodet, såkaldte antikoagulantia). Disse lægemidler kan øge tendensen til blødning.

Warfarin, dipyridamol og phenprocoumon (medicin til at fortynde blodet, såkaldte

antikoagulantia). Lægen vil sikkert undersøge blodets koagulationstid ved indledning og

afslutning af behandling med Cipralex for at sikre, at du stadig får en passende dosis af det

blodfortyndende middel.

Mefloquin (til behandling af malaria), bupropion (til behandling af depression) og tramadol (til

behandling af svære smerter) på grund af en øget risiko for sænkning af krampetærsklen.

Typiske antipsykotika (medicin til behandling af skizofreni og andre psykoser) og antidepressiva

(tricykliske antidepressiva og SSRI’ere) på grund af en øget risiko for sænkning af

krampetærsklen.

Flecainid, propafenon og metoprolol (mod hjerte-karsygdomme), clomipramin og nortriptylin

(mod depression) og risperidon, thioridazin og haloperidol (antipsykotika). Det kan være

nødvendigt at justere dosis af Cipralex.

REG_016968

14.0

Lægemidler, der nedsætter koncentrationen af kalium eller magnesium i blodet, da det kan øge

risikoen for livstruende hjerterytmeforstyrrelser.

Tag ikke Cipralex, hvis du får medicin mod problemer med hjerterytmen eller medicin, der kan

påvirke hjerterytmen, f.eks. klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. fentiazinderivater,

pimozid, haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle midler (f.eks. sparfloxacin,

moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin, malariabehandling, især halofantrin), visse antihistaminer

(astemizol, mizolastine). Hvis du har spørgsmål til dette, så kontakt din læge.

Brug af Cipralex sammen med mad, drikke og alkohol

Cipralex kan tages alene eller i forbindelse med et måltid (se under 3 "Sådan skal du tage Cipralex").

I lighed med en række lægemidler bør Cipralex ikke kombineres med alkohol, selv om Cipralex ikke

forventes at interagere med alkohol.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Tag ikke Cipralex, hvis du er gravid eller ammer, medmindre du har talt med lægen om de fordele og

ulemper, dette indebærer.

Hvis du tager Cipralex under de sidste 3 måneder af graviditeten, skal du være opmærksom på, at det

kan indebære følgende virkninger for den nyfødte: Åndedrætsbesvær, blålig hud, anfald,

temperatursvingninger, spiseproblemer, opkastning, lavt blodsukker, stive eller slappe muskler,

voldsomme reflekser, skælven, nervøsitet, irritabilitet, apati, vedvarende gråd, søvnighed og

søvnbesvær. Kontakt omgående lægen, hvis dit nyfødte barn har nogle af disse symptomer.

Fortæl din jordemoder og/eller læge, at du tager Cipralex. Når medicin som Cipralex tages under

graviditeten, især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand

med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos

den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse

symptomer starter normalt inden for 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt

straks din jordemoder eller læge.

Hvis du tager Cipralex, mens du er gravid, må du ikke stoppe behandlingen brat.

Escitalopram forventes at blive udskilt i modermælken.

Citalopram (et lægemiddel lig escitalopram) har i dyreforsøg nedsat sædkvaliteten. Teoretisk set kan

dette påvirke fertiliteten, men der er ikke set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle eller arbejde med værktøj eller maskiner, før

du ved, hvordan Cipralex påvirker dig.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE CIPRALEX

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne

REG_016968

14.0

Depression

Sædvanligvis anbefales en dosis på 10 mg Cipralex, der tages en gang dagligt. Lægen kan øge dosis

op til maks. 20 mg dagligt.

Panikangst

Startdosis er 5 mg Cipralex en gang dagligt i den første uge, hvorefter dosis øges til 10 mg dagligt.

Lægen kan øge dosis yderligere op til maks. 20 mg dagligt.

Socialfobi

Sædvanligvis anbefales en dosis på 10 mg Cipralex, der tages en gang dagligt. Lægen kan enten

nedsætte dosis til 5 mg dagligt eller øge dosis op til maks. 20 mg dagligt, afhængigt af hvordan du

reagerer på medicinen.

Generaliseret angst

Sædvanligvis anbefales en dosis på 10 mg Cipralex, der tages en gang dagligt. Lægen kan øge dosis

op til maks. 20 mg dagligt.

Tvangstanker/tvangshandlinger (OCD)

Sædvanligvis anbefales en dosis på 10 mg Cipralex, der tages en gang dagligt. Lægen kan øge dosis

op til maks. 20 mg dagligt.

Ældre patienter (over 65 år)

Det anbefales at starte med en dosis på 5 mg Cipralex, der tages en gang dagligt. Lægen kan øge dosis

til 10 mg dagligt.

Brug til børn og unge

Cipralex bør sædvanligvis ikke gives til børn og unge. Yderligere oplysninger: Se under 2 "Advarsler

og forsigtighedsregler".

Sådan skal du tage tabletterne

Cipralex kan tages alene eller i forbindelse med et måltid. Synk tabletten med lidt vand. Lad være med

at tygge dem, da smagen er bitter.

Om nødvendigt kan tabletterne deles, ved at du først anbringer tabletten på en plan overflade med

delekærven opad. Dernæst brydes tabletterne ved at trykke nedad med en pegefinger i hver ende af

tabletten som vist på tegningen.

Behandlingens varighed

Der kan gå et par uger, før du begynder at få det bedre. Bliv ved med at tage Cipralex, selv om det

tager nogen tid, før du mærker en bedring af din tilstand.

Du må ikke ændre doseringen af Cipralex uden først at have talt med lægen.

Bliv ved med at tage Cipralex i den periode, lægen har anbefalet. Hvis du stopper behandlingen for

tidligt, kan symptomerne vende tilbage. Det anbefales at fortsætte behandlingen i mindst 6 måneder,

efter at du har fået det godt igen.

REG_016968

14.0

Hvis du har taget for mange Cipralex

Kontakt omgående lægen, apoteket eller skadestuen på det nærmeste hospital, hvis du har taget mere

end den foreskrevne dosis Cipralex - også selv om der ikke er tegn på ubehag. Tegn på en overdosis

kan for eksempel være svimmelhed, skælven, ophidselse, krampe, koma, kvalme, opkastning,

forandringer i hjerterytmen, blodtryksfald eller forandringer i kroppens salt- og væskebalance. Tag

æsken/beholderen med Cipralex med hen til lægen eller på hospitalet.

Hvis du har glemt at tage Cipralex

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du glemmer at tage en

dosis, og du kommer i tanke om det lige før sengetid, skal du tage den med det samme. Fortsæt som

sædvanlig næste dag. Hvis du først kommer i tanke om det om natten eller næste dag, skal du springe

den glemte dosis over og fortsætte, som du plejer.

Hvis du holder op med at tage Cipralex

Hold ikke op med at tage Cipralex, før lægen anbefaler det. Når du har gennemført den planlagte

behandling, anbefales det normalt at nedtrappe Cipralex gradvist i løbet af nogle uger.

Når du holder op med at tage Cipralex, og især hvis det sker brat, kan du få ophørssymptomer. Det er

almindeligt ved stop på behandling med Cipralex. Risikoen er større efter langtidsbrug af Cipralex

eller ved store doser eller for hurtig nedtrapning af dosis. De fleste oplever, at symptomerne er milde

og aftager af sig selv i løbet af to uger. Hos nogle patienter kan de dog være generende eller langvarige

(2-3 måneder eller længere). Kontakt lægen, hvis du får svære ophørssymptomer, når du holder op

med at tage Cipralex. Lægen vil måske foreslå, at du begynder at tage tabletterne igen og dernæst

bruger længere tid på at nedtrappe dem.

Ophørssymptomer omfatter: Svimmelhed (usikker på benene, mister balancen), prikken/stikken, svien

og (mindre almindeligt) fornemmelse som ved elektrisk stød også i hovedet, søvnforstyrrelser

(voldsomme drømme, mareridt, søvnløshed), angst, hovedpine, kvalme, svedtendens (også om natten),

rastløshed eller ophidselse, skælven/rysten, forvirring eller desorientering, letpåvirkelig eller irritabel,

diaré (tynd afføring), synsforstyrrelser, uregelmæssig eller voldsom hjertebanken (palpitationer).

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne forsvinder som regel efter nogle få ugers behandling. Vær opmærksom på, at mange af

disse bivirkninger også kan være symptomer på sygdommen, og de vil derfor aftage, når du begynder

at få det bedre.

Hvis du oplever et eller flere af følgende symptomer, skal du straks kontakte din læge eller tage

på hospitalet:

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):

Usædvanlige blødninger, inklusive mave-tarmblødninger

Sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer):

Hævelser i hud, tunge, læber, svælg eller ansigt, nældefeber eller har besvær med at trække vejret

eller synke (alvorlig allergisk reaktion).

Høj feber eller lider af ophidselse, forvirring, skælven og pludselige muskelsammentrækninger,

kan det være tegn på en sjælden tilstand, der kaldes serotonergt syndrom.

Ikke kendte (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Vandladningsbesvær

Kramper (anfald) – se også under "Advarsler og forsigtighedsregler "

REG_016968

14.0

Hvis huden og det hvide i øjnene bliver gult, kan det være tegn på nedsat leverfunktion/hepatitis

Hurtige, uregelmæssige hjerteslag, besvimelse, som kan være symptom på en livstruende tilstand,

der kaldes Torsade de Pointes

Tanker om at gøre skade på dig selv eller selvmordstanker, se også afsnittet ”Advarsler og

forsigtighedsregler”

Pludselig hævelse i hud eller slimhinder (angioødem).

Endvidere er følgende bivirkninger indberettet:

Meget almindelige (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer):

Kvalme

Hovedpine

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):

Tilstoppet eller løbende næse (sinuitis)

Nedsat eller øget appetit

Angst, rastløshed, unormale drømme, problemer med at falde i søvn, søvnighed, svimmelhed,

gaben, skælven, prikken i huden

Diaré, forstoppelse, opkastning, mundtørhed

Øget svedtendens

Muskel- og ledsmerter (artralgi og myalgi)

Seksuelle forstyrrelser (forsinket ejakulation, erektionsproblemer, nedsat seksuallyst samt hos

kvinder problemer med at få orgasme)

Træthed, feber

Vægtstigning

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):

Nældefeber (urticaria), udslæt, kløe (pruritus)

Tænderskæren, ophidselse, nervøsitet, panikanfald, forvirring

Søvnforstyrrelser, smagsforstyrrelser, besvimelse (synkope)

Forstørrede pupiller (mydriasis), synsforstyrrelser, susen for ørerne (tinnitus)

Hårtab

Voldsomme menstruationer

Uregelmæssige menstruationer

Vægttab

Hurtig hjertebanken

Hævelser i arme eller ben

Næseblod

Sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer):

Aggressivitet, depersonalisering, hallucinationer

Langsom hjerterytme

Ikke kendte (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Nedsat natriumindhold i blodet (symptomerne er kvalme og ubehag med muskelsvækkelse eller

forvirring)

Svimmelhed når man rejser sig på grund af lavt blodtryk (ortostatisk blodtryk)

Unormal leverfunktionstest (forhøjede leverenzymer i blodet)

Bevægelsesforstyrrelser (ufrivillige muskelbevægelser)

Smertefuld erektion (priapisme)

Tegn på unormal blødning f.eks. fra hud eller slimhinder (ekkymose)

Øget udskillelse af hormonet ADH får kroppen til at tilbageholde vand og fortynde blodet, hvilket

nedsætter mængden af salt (SIADH)

Mælkeflåd hos mænd og hos kvinder, der ikke ammer

Mani

En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin

REG_016968

14.0

Ændring af hjerterytmen (kaldet ’forlænget QT-interval’, som kan ses på et elektrokardiogram

(EKG) – hjertets elektriske aktivitet)

Endvidere er der kendskab til en række bivirkninger af lægemidler, der virker på tilsvarende måde som

escitalopram (det aktive indholdsstof i Cipralex). Det drejer sig om:

Motorisk uro (akatisi)

Appetitløshed

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at

kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Cipralex indeholder:

Aktivt stof: Escitalopram. Hver Cipralex tablet indeholder 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg

escitalopram (som oxalat).

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica, talcum, croscarmellosenatrium og

magnesiumstearat.

Tabletovertræk: Hypromellose, macrogol 400 og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Cipralex foreligger som 5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg filmovertrukne tabletter. Tabletterne er

beskrevet nedenfor.

5 mg:

Runde, hvide bikonvekse filmovertrukne tabletter på 6 mm mærket med "EK" på den

ene side.

10 mg:

Ovale, hvide filmovertrukne tabletter på 8 x 5,5 mm. Tabletterne har delekærv og er

mærket med "E" og "L" på hver sin side af delekærven på tablettens ene side.

15 mg:

Ovale, hvide filmovertrukne tabletter på 9,8 x 6,3 mm. Tabletterne har delekærv og er

mærket med "E" og "M" på hver sin side af delekærven på tablettens ene side.

REG_016968

14.0

20 mg:

Ovale, hvide filmovertrukne tabletter på 11,5 x 7 mm. Tabletterne har delekærv og er

mærket med "E" og "N" på hver sin side af delekærven på tablettens ene side.

Cipralex fås i følgende pakningsstørrelser:

Blister (gennemsigtig) i karton

5, 10, 15 og 20 mg : 14, 28, 56 og 98 tabletter

Blister (hvid) i karton

5, 10, 15 og 20 mg : 14, 20, 28, 50, 100 og 200 tabletter

Polypropylenbeholder

15 og 20 mg: 100 tabletter

5 og 10 mg: 100 og 200 tabletter

Polyethylenbeholder

15 og 20 mg: 100 tabletter

5 og 10 mg: 100 og 200 tabletter

Unit-dosis

5, 10, 15 og 20 mg : 49x1, 56x1, 98x1, 100x1 og 500x1 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Repræsentant for Danmark

Lundbeck Pharma A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien:

Sipralexa

Bulgarien:

Cipralex

Cypern:

Cipralex

Danmark:

Cipralex

Den Tjekkiske Republik:

Cipralex

Estland:

Cipralex

Finland:

Cipralex

Frankrig:

Seroplex

Grækenland:

Cipralex

Holland:

Lexapro

Irland:

Lexapro

Island:

Cipralex

Italien:

Cipralex

Letland:

Cipralex 10 mg filmovertrukne tabletter

Cipralex 20 mg filmovertrukne tabletter

Litauen:

Cipralex

Luxembourg:

Sipralexa

Malta:

Cipralex

Norge:

Cipralex

REG_016968

14.0

Polen:

Cipralex

Portugal:

Cipralex

Rumænien:

Cipralex

Slovakiet:

Cipralex

Slovenien:

Cipralex

Spanien:

Cipralex

Storbritannien:

Cipralex

Sverige:

Cipralex

Tyskland:

Cipralex

Ungarn:

Cipralex

Østrig:

Cipralex

Denne indlægsseddel blev senest revideret 20. januar 2016

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Lægemiddelstyrelsen hjemmeside

www.sundhedsstyrrelsen.dk.

REG_016968

14.0

3-1-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 15 December 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 15 December 2011

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Atomoxetine (Strattera®) and the risk of increased blood pressure and heart rate, increased suspicion of risk of congenital malformations with the antiepileptic topiramate (Topimax® and others), and new recommendations for the antidepressant escitalopram.

Danish Medicines Agency

7-10-2011

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

With effect from 5 March 2012, the reimbursement is changed for certain medicinal products for treatment of depression and anxiety (antidepressants and anxiolytics). Based on the Reimbursement Committee's recommendation, the Danish Medicines Agency has decided that in future the general rule is that treatment with inexpensive medicines (e.g. sertraline and citalopram) must be attempted before reimbursement can be granted for more expensive medicines (e.g. escitalopram, duloxetine, pregabalin and agomelat...

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.