Ciloxan

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ciloxan 3 mg/ml øjendråber, opløsning
 • Dosering:
 • 3 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Ciloxan 3 mg/ml øjendråber, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 15071
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Indlægsseddel

KAPVORM

140 x 210 / 140 x 22 mm

AANTAL KLEUREN : 1

20/02/2009

recto-verso

Ciloxan 5 ml

44946-3

BELGIUM

V3

Quark 7

PMS ZWART

à 100%

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge CILOXAN

Sådan skal du bruge CILOXAN

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

CILOXAN

indeholder et antibiotikum, der virker på mange

forskellige bakterier.

Du kan bruge CILOXAN

mod øjenbetændelse (infektion).

Lægen kan have givet dig CILOXAN

for noget andet. Følg

altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE

CILOXAN

Brug ikke CILOXAN

:

Hvis du er overfølsom (allergisk) over for ciprofloxacin,

andre lignende stoffer (quinoloner), eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge CILOXAN

:

Kontakt straks lægen, hvis du får udslæt, kløe eller næl-

defeber. Ved åndedrætsbesvær ring 112.

Tal med lægen, inden du bruger CILOXAN

, hvis du har

skader eller sår på hornhinden.

Kontakt lægen hvis du ikke får det bedre, eller betæn-

delsen (infektionen) bliver værre.

Vær opmærksom på følgende:

Når du bruger CILOXAN

, skal du beskytte dig mod solen.

Du skal ikke bruge kontaktlinser mens du er i behand-

ling for øjenbetændelse (infektion).

Du skal normalt ikke bruge CILOXAN

til børn under

1 år. Tal med lægen.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger

anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder

også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i

udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler

samt kosttilskud.

Hvis du samtidig er i behandling med andre øjendråber,

skal der gå mindst 5 minutter mellem de 2 behandlinger.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen

form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge CILOXAN

efter lægens

anvisning.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge CILOXAN

efter aftale

med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

CILOXAN

øjendråber kan give sløret syn lige efter dryp-

ning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betje-

ne maskiner, indtil dit syn er klart igen.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstof-

fer i CILOXAN

CILOXAN

indeholder et konserveringsmiddel (benzalko-

niumklorid), som kan misfarve bløde kontaktlinser og give

øjenirritation.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE CILOXAN

Brug altid CILOXAN

nøjagtigt efter lægens anvisning. Er

du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn i alle aldre:

1 dråbe i det/de angrebne øje/øjne hver anden time i de

første 2 dage. Derefter er dosis 1 dråbe i det/de angreb-

ne øje/øjne hver fjerde time.

Hvordan bruger du CILOXAN

korrekt :

Vask hænder og sæt dig foran et spejl.

Skru låget af flasken.

Pas på at flaskens spids ikke rører noget, da indholdet

så kan blive forurenet.

Hold flasken med bunden i vejret mellem den ene

hånds tommel- og langfinger.

44946-3

CILOXAN

3 mg/ml, øjendråber, opløsning

Ciprofloxacin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret CILOXAN

øjendråber til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

KAPVORM

140 x 210 / 140 x 22 mm

AANTAL KLEUREN : 1

20/02/2009

recto-verso

Ciloxan 5 ml

44946-3

V3

BELGIUM

Quark 7

PMS ZWART

à 100%

44946-3

02-2009

Læn hovedet tilbage, og træk det nedre øjenlåg nedad,

med den anden hånds pegefinger.

Hold spidsen af flasken tæt hen til øjet, men uden at

røre det. Tryk let på flaskens bund med pegefingeren,

så det antal dråber lægen har ordineret, falder ned i

sprækken mellem øjet og det nederste øjenlåg.

Slip det nederste øjenlåg og luk øjet i 1 til 2 minutter,

så lægemidlet lettere optages.

Hvis det andet øje også skal behandles, gentages trin

5 - 7.

Skru til sidst låget på flasken.

Hvis du har brugt for meget CILOXAN

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt

mere CILOXAN

, end der står her, eller mere end lægen

har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har brugt for meget CILOXAN

, kan du skylle dine

øjne med lunkent vand.

Hvis du har glemt at bruge CILOXAN

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kom-

mer i tanker om det. Men hvis det snart er tid til næste

dosis, skal du springe den glemte dosis over og fortsætte

med den sædvanlige doseringsplan. Brug aldrig dobbelt

dosis.

Hvis du holder op med at bruge CILOXAN

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter

aftale med lægen.

4.

BIVIRKNINGER

CILOXAN

kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger:

Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse

(inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (ana-

fylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge

eller skadestue.

Alvorligt hududslæt med betændelseslignende tilstand

(inflammation) og afstødning af hudens øverste lag. Kon-

takt læge eller skadestue.

Blæreformet udslæt og betændelse (infektion) i huden,

især på hænder og fødder samt i og omkring munden

ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede.

Unormal følelse i øjet, irritation i øjet, kløe, rødme, ube-

hag, skorper på øjenlåget.

Ændret smag.

Ikke almindelige bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede.

Sløret syn, betændelse (infektion) eller sår, smerter i

øjet, hævede øjenlåg, lysfølsomme øjne, tåreflåd, hvide

belægninger, der forsvinder igen.

Hovedpine, kvalme, eksem.

Meget sjældne bivirkninger:

Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.

Udslæt, nældefeber.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Smerter i øjet.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er gene-

rende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til

Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive

bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirk-

ninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted www.meldenbivirkning.dk.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Kassér CILOXAN

4 uger efter åbning af flasken.

Brug ikke CILOXAN

efter den udløbsdato, der står på

pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til mil-

jøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

CILOXAN

3 mg/ml, øjendråber, opløsning indeholder:

Aktivt stof: Ciprofloxacin

Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumklorid (konserve-

ringsmiddel), natriumacetat, eddike-syre, mannitol, di-

natriumedetat,

natriumhydroxid

og/eller

saltsyre

( til

justering af surhedsgraden) og renset vand.

CILOXAN

s udseende og pakningsstørrelse

CILOXAN

er en farveløs opløsning i en 5 ml øjendråbe-

flaske (polyethylen).

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstil-

ler

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

SA Alcon-Couvreur NV,

Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgien.

Repræsentant for Danmark

Alcon Danmark A/S,

Rødovre Parkvej 25, 2610 Rødovre.

Tlf. 36 36 34 34

Fremstiller

SA Alcon-Couvreur NV,

Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgien.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 2008

© 2005, 2009 Alcon, Inc.