Chorulon Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Chorulon Vet. 1.500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 1.500 IE
 • Lægemiddelform:
 • pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Chorulon Vet. 1.500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Hest, Hund, Kvæg

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 09157
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé

20. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Chorulon Vet., pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

6100

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Chorulon Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof:

1 hætteglas pulver (1 dosis) indeholder:

Choriongonadotropin, svarende til 1500 IE

Hjælpestoffer:

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hest. Kvæg. Hund.

4.2

Terapeutiske indikationer

Kvæg:

Ovariecyster (brummersyge).

Ovulationsinduktion.

Hest:

Ovulationsinduktion.

Hund:

Ovulationsinduktion.

4.3

Kontraindikationer

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller

flere af hjælpestofferne.

4.4

Særlige advarsler

Ingen.

09157_spc.doc

Side 1 af 3

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og

indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.

I tilfælde af kontakt med huden ved hændeligt uheld skal der øjeblikkeligt vaskes af med vand

og sæbe.

4.6

Bivirkninger

Induktion af antistofproduktion og evt. anafylaktiske reaktioner efter gentagen injektion.

4.7

Drægtighed og diegivning

Må ikke anvendes under drægtighed.

Kan anvendes under diegivning.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Kvæg:

1.500 - 3.000 IE i.m.

Hest:

1.500 - 3.000 IE i.m.

Hund:

100 - 500 IE i.m.

Pulver opløses i medfølgende solvens.

Til intramuskulær injektion.

4.10

Overdosering

Ingen.

4.11

Tilbageholdelsestid

Kassation af injektionsstedet ved slagtning inden for 6 døgn efter behandling.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

QG 03 GA 01

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Choriongonadotropinum NFN, humant (HCG), har hovedsagelig LH effekt og inducerer

modning og ovulation af follikler, samt dannelse og udvikling af corpus luteum. Hos handyr

stimuleres de interstitielle (Leidiske) celler til sekretion af testosteron.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

09157_spc.doc

Side 2 af 3

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1.

Hjælpestoffer

Pulver: Dinatriumphosphat dihydrat, mannitol, natriumdihydrogenphosphatdihydrat.

Solvens: Dinatriumphosphatdihydrat, natriumdihydrogenphosphatdihydrat, vand til

injektionsvæsker.

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning:

3 år.

Efter opløsning:

24 timer ved 2ºC - 8ºC.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25ºC.

6.5

Emballage

Hætteglas.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

Holland

Repræsentant

MSD Animal Health A/S

Havneholmen 25

1561 København V

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSES NUMMER

9157

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE.

2. februar 1984

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20.november 2017

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

09157_spc.doc

Side 3 af 3

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

21-9-2018

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

CVM Update describing FDA Dear Veterinarian Letter about the differences between FDA-approved Mirataz (mirtazapine transdermal ointment), an animal drug with demonstrated safety and effectiveness to manage undesired weight loss in cats, and compounded formulations of transdermal mirtazapine.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-9-2018

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-6-2018

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

FDA is alerting dog owners and veterinarians about the risk of accidental overdose to dogs treated with the drug Sileo, a prescription gel that is given to dogs by mouth to treat noise aversion.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-5-2018

Veterinary Feed Directive (VFD)

Veterinary Feed Directive (VFD)

A VFD drug is intended for use in animal feeds, and such use of the VFD drug is permitted only under the professional supervision of a licensed veterinarian.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-12-2016

New chair of PhVWP-V

New chair of PhVWP-V

Lisbet Vesterager Borge, veterinarian, has been elected chair of the European Pharmacovigilance Working Party Veterinary (PhVWP-V).

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.