Cetrotide

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Cetrotide
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Cetrotide
  Den Europæiske Union
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Hypofysiske og hypotalamiske hormoner og analoger
 • Terapeutisk område:
 • Ovulationsinduktion
 • Terapeutiske indikationer:
 • Forebyggelse af for tidlig ægløsning hos patienter, der gennemgår en kontrolleret ovarie stimulering efterfulgt af oocyt-pick-up og assisteret reproduktionsteknikker.

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • autoriseret
 • Autorisationsnummer:
 • EMEA/H/C/000233
 • Autorisation dato:
 • 13-04-1999
 • EMEA kode:
 • EMEA/H/C/000233
 • Sidste ændring:
 • 26-02-2018

Offentlige vurderingsrapport

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/337942/2016

EMEA/H/C/00233

EPAR - sammendrag for offentligheden

Cetrotide

cetrorelix

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Cetrotide. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet

og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine

anbefalinger om, hvordan Cetrotide skal anvendes.

Hvad er Cetrotide?

Cetrotide er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof cetrorelix. Cetrotide fås som et pulver og en

opløsningsvæske (en solvens), som bruges til at fremstille en opløsning, der gives som indsprøjtning.

Hvad anvendes Cetrotide til?

Cetrotide anvendes til forebyggelse af præmatur ægløsning (for tidlig ægløsning fra æggestokkene).

Det gives til kvinder, som får ovariestimulation (fertilitetsbehandling, hvor æggestokkene bliver

stimuleret til at producere flere æg).

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Cetrotide?

Behandlingen med Cetrotide bør gennemføres af en læge med erfaring i denne type

fertilitetsbehandling. Cetrotide gives som en injektion under huden i den nederste del af abdomen

(maven). Den anbefalede dosis er 0,25 mg hver 24 timer, enten om morgenen eller om aftenen.

Behandlingen startes på dag 5 eller 6 efter ovariestimulationen og fortsættes i hele

ovariestimulationsperioden indtil aftenen før eller morgenen den dag, hvor ovulationsinduktionen

(ægløsning) er planlagt.

Cetrotide

EMA/337942/2016

Side 2/3

På grund af risikoen for svære allergiske reaktioner bør den første injektion overvåges af en læge, og

patienten bør være under nøje observation i 30 minutter. Efterfølgende injektioner kan udføres af

patienten selv, forudsat at patienten er blevet gjort opmærksom på, hvilke symptomer der kunne tyde

på en allergisk reaktion, og hvad man skal gøre, hvis en sådan opstår. Lægemidlet bør injiceres

langsomt på et nyt sted i abdomen hver dag.

Hvordan virker Cetrotide?

Det aktive stof i Cetrotide, cetrorelix, blokerer virkningen af luteiniserende hormonfrigivende hormon

(LHRH) i kroppen. LHRH kontrollerer produktionen og frigivelsen af et andet hormon kaldet

luteiniserende hormon (LH), som forårsager ægløsning. Under fertilitetsbehandling anvendes

ovariestimulation til at få ovarierne til at producere flere æg. Cetrotide standser produktionen af LH

ved at blokere virkningen af LHRH og forhindrer derfor for tidlig ægløsning fra ovarierne af æg, der er

umodne og uegnede til anvendelse inden for teknikker som invitrobefrugtning (IVF).

Hvordan blev Cetrotide undersøgt?

Cetrotides evne til at forebygge præmatur ægløsning er blevet undersøgt i tre hovedundersøgelser, der

omfattede 814 kvinder. Cetrotide blev sammenlignet med buserelin næsespray og triptorelin

depotinjektion. Disse lægemidler virker på frigivelsen af LH, men virker ved at overstimulere

produktionen af LHRH, således at kroppen ophører med at danne LH. Det vigtigste mål for virkningen

var forebyggelsen af præmatur LH-produktion.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Cetrotide?

Cetrotide var lige så effektivt som sammenligningsbehandlingerne til at forhindre en pludselig stigning i

produktionen af LH. Mellem 95 % og 97 % af de patienter, der fik Cetrotide, oplevede ingen LH-

stigning, sammenlignet med 98 % for buserelin og 97 % for triptorelin. Efter at den assisterede

reproduktionsprocedure var gennemført, blev 23 % af de patienter, der fik Cetrotide, gravide,

sammenlignet med 32 % i sammenligningsgrupperne.

Hvilken risiko er der forbundet med Cetrotide?

De hyppigste bivirkninger ved Cetrotide (som optræder hos mellem 1 og 10 patienter ud af 100) er

overstimulation af æggestokkene i mild til moderat grad (hvilket kan forekomme som en bivirkning

ved selve ovariestimulationsproceduren) og reaktioner på injektionsstedet, f.eks. rødme, kløe og

hævelse. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Cetrotide fremgår af

indlægssedlen.

Cetrotide må ikke anvendes til personer, der er overfølsomme (allergiske) over for cetrorelix eller

andre af indholdsstofferne, over for hormoner, som kemisk svarer til gonadotropinfrigørende hormon,

eller over for ekstrinsiske peptidhormoner (hormonlægemidler svarende til Cetrotide). Cetrotide må

ikke anvendes til kvinder, der er gravide eller ammer, eller til patienter med svær nyresygdom. Den

fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Cetrotide godkendt?

CHMP konkluderede, at Cetrotide er et sikkert og effektivt alternativ til eksisterende behandlinger til

forebyggelse af præmatur ægløsning. CHMP besluttede, at fordelene ved Cetrotide opvejer risiciene, og

anbefalede udstedelse af en markedsføringstilladelse for Cetrotide.

Cetrotide

EMA/337942/2016

Side 3/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Cetrotide?

I produktresuméet og indlægssedlen er der indføjet anbefalinger og forholdsregler, som

sundhedspersonale og patienter skal følge med henblik på sikker og effektiv anvendelse af Cetrotide.

Andre oplysninger om Cetrotide

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Cetrotide den 13. april 1999.

Den fuldstændige EPAR for Cetrotide findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Cetrotide, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 06-2016.

Indlægsseddel

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cetrotide 0,25 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Cetrorelixacetat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Cetrotide

Sådan skal du bruge Cetrotide

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sådan skal du blande og indsprøjte Cetrotide

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Cetrotide indeholder lægemidlet cetrorelixacetat. Dette lægemiddel hindrer kroppen i at frigøre æg fra

æggestokken under menstruationscyklen. Cetrotide tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes ’anti-

gonadotropinfrigivende hormoner’.

Anvendelse

Cetrotide er et af de lægemidler, der anvendes i forbindelse med ’assisteret reproduktionsteknik’ som

hjælp til at blive gravid. Det standser ægløsning øjeblikkeligt. Dette er nødvendigt, fordi lægen

muligvis ikke vil være i stand til at udtage æggene, hvis de løsnes for tidligt (præmatur ægløsning).

Virkemåde

Cetrotide blokerer et naturligt hormon i kroppen kaldet LHRH (’luteiniserende hormonfrigørende

hormon’).

LHRH kontrollerer et andet hormon, der kaldes LH (’luteiniserende hormon’).

LH stimulerer ægløsning under menstruationscyklen.

Det betyder, at Cetrotide standser den kæde af reaktioner, der fører til frigørelsen af æg fra

æggestokken. Når æggene er klar til at blive udtaget, vil du få et andet lægemiddel, som frigiver dem

(fremkalde ægløsning).

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Cetrotide

Brug ikke Cetrotide

hvis du er allergisk over for cetrorelixacetat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cetrotide

(angivet i punkt 6).

hvis du er allergisk over for lægemidler, der ligner Cetrotide (alle andre peptidhormoner).

hvis du er gravid eller ammer.

hvis du lider af nyresygdomme i svær grad.

Brug ikke Cetrotide, hvis et eller flere af ovenstående punkter gælder for dig. Kontakt lægen, før du

bruger dette lægemiddel, hvis du er i tvivl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Allergier

Fortæl det altid til lægen, før du bruger Cetrotide, hvis du har en allergi i øjeblikket eller tidligere har haft

allergier.

Ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS)

Cetrotide anvendes sammen med lægemidler, som stimulerer æggestokkene til at udvikle flere æg, der

kan løsnes. Mens du får, eller efter at du har fået disse lægemidler, kan du eventuelt udvikle ovarielt

hyperstimulationssyndrom (OHSS). Dette indebærer, at folliklerne overudvikles og bliver til store

cyster.

Se punkt 4, ’

Bivirkninger

’, vedrørende mulige tegn, som du skal være opmærksom på, og hvad du i

givet fald skal gøre.

Anvendelse af Cetrotide i mere end én cyklus

Erfaringen med at tage Cetrotide i mere end én cyklus er begrænset. Din læge vil nøje undersøge,

hvilke fordele og risici det vil indebære for dig, hvis du har behov for at tageCetrotide i mere end én

cyklus.

Leversygdom

Fortæl det altid til lægen, før du bruger Cetrotide, hvis du har en leversygdom. Cetrotide er ikke blevet

undersøgt hos patienter med leversygdom.

Nyresygdom

Fortæl det altid til lægen, før du bruger Cetrotide, hvis du har en nyresygdom. Cetrotide er ikke blevet

undersøgt hos patienter med nyresygdom.

Børn og unge

Cetrotide er ikke indiceret til børn og unge.

Brug af anden medicin sammen med Cetrotide

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Brug ikke Cetrotide, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cetrotide forventes ikke at påvirke din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

3.

Sådan skal du bruge Cetrotide

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Anvendelse af denne medicin

Denne medicin er udelukkende beregnet til injektion lige under maveskindet (subkutant). Vælg et nyt

sted på maven hver dag for at mindske hudirritationen.

Din læge skal overvåge din første injektion. Din læge eller sygeplejerske vil vise dig, hvordan

du skal klargøre og indsprøjte medicinen.

De efterfølgende injektioner kan du selv udføre, hvis din læge har gjort dig opmærksom på de

symptomer, der kan tyde på allergi, og på de mulige alvorlige eller livstruende reaktioner, der

kræver øjeblikkelig behandling (se punkt 4 ’

Bivirkninger

’).

Læs og følg omhyggeligt instruktionerne i slutningen af denne indlægsseddel under overskriften

Sådan skal du blande og indsprøjte Cetrotide

’.

Du begynder med at tage et andet lægemiddel den 1. dag i din behandlingscyklus. Derefter

begynder du at tage Cetrotide nogle få dage senere (se næste punkt ’

Dosering

’).

Dosering

Indsprøjt indholdet af 1 hætteglas (0,25 mg Cetrotide) en gang hver dag. Det er bedst at bruge

medicinen på samme tidspunkt hver dag med 24 timer mellem hver dosis.

Du kan vælge at indsprøjte hver morgen

eller

hver aften.

Hvis du indsprøjter hver morgen: Start med injektionerne på den 5. eller 6. dag af

behandlingscyklen. Din læge vil oplyse dig om den præcise dato og tidspunkt. Du skal fortsætte

med at bruge denne medicin til og med den morgen, hvor dine æg skal udtages (fremkaldelse af

ægløsning).

ELLER

Hvis du indsprøjter hver aften: Start med injektionerne på den 5. dag af behandlingscyklen. Din

læge vil oplyse dig om den præcise dato og tidspunkt. Du skal fortsætte med at bruge denne

medicin, til og med aftenen før dine æg skal udtages (fremkaldelse af ægløsning).

Hvis du har brugt for meget Cetrotide

Der forventes ingen skadelige virkninger, hvis du kommer til at indsprøjte for meget af denne medicin.

Medicinen vil virke længere. Der kræves normalt ingen særlige forholdsregler.

Hvis du har glemt at bruge Cetrotide

Hvis du har glemt en dosis, skal du indsprøjte den, så snart du kommer i tanker om det, og

kontakte lægen.

Du må ikke indsprøjte en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Allergiske reaktioner

Varm, rød hud, kløe (ofte i skridtet eller armhulerne), røde, kløende, hævede områder (udslæt),

løbenæse, hurtig eller uregelmæssig puls, opsvulmet tunge og hals, nysen, hvæsen eller alvorlig

vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed. Du kan have fået en mulig alvorlig, livstruende allergisk

reaktion over for medicinen. Dette er ikke almindeligt (kan forekomme hos op til 1 ud af

100 kvinder).

Hvis du bemærker nogen af ovennævnte bivirkninger, skal du holde op med at tage Cetrotide og straks

kontakte din læge.

Ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS)

Dette kan forekomme på grund af de lægemidler, du tager for at stimulere æggestokkene.

Smerter i underlivet sammen med kvalme eller opkastning kan være symptomer på ovarielt

hyperstimulationssyndrom (OHSS). Det kan tyde på, at æggestokkene har overreageret på

behandlingen, og at der er udviklet store cyster på æggestokkene. Denne bivirkning er

almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 kvinder).

OHSS kan blive alvorligt med tydeligt forstørrede æggestokke, nedsat urinproduktion,

vægtstigning, vejrtrækningsbesvær eller væske i maven eller brystet. Denne bivirkning er ikke

almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 kvinder).

Hvis du bemærker nogen af ovennævnte bivirkninger, skal du straks kontakte din læge.

Andre bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 kvinder):

Let og kortvarig hudirritation, såsom rødmen, kløe eller hævelse kan opstå på injektionsstedet.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 kvinder):

Kvalme

Hovedpine.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på hætteglasset efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Cetrotidepulveret i hætteglasset og det sterile vand (solvensen) i den fyldte injektionssprøjte har

samme udløbsdato. Udløbsdatoen er trykt på etiketterne og på yderpakningen.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Det uåbnede præparat kan opbevares i den originale yderpakning ved stuetemperatur (ikke over 30 °C)

i op til 3 måneder.

Må ikke nedfryses eller placeres ved siden af et fryseskab eller en frysepakke.

Opbevar hætteglasset i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Opløsningen skal anvendes umiddelbart efter tilberedning.

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker, at det hvide pulver i hætteglasset har skiftet udseende. Tag

ikke Cetrotide, hvis den klargjorte opløsning i hætteglasset ikke er klar og farveløs, eller hvis der er

partikler i den.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cetrotide indeholder

Aktivt stof: Cetrorelixacetat. Hvert hætteglas indeholder 0,25 mg cetrorelixacetat.

Øvrige indholdsstoffer: Mannitol.

Solvensen er vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Cetrotide er et hvidt pulver til injektionsvæske, opløsning, i et hætteglas med gummiprop. Det leveres i

pakninger med 1 eller 7 hætteglas (ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført).

For hvert hætteglas indeholder pakningerne:

1 injektionssprøjte fyldt med sterilt vand til injektionsvæsker (solvens). Vandet er beregnet til

blanding med pulveret i hætteglasset.

1 kanyle med

gult

mærke til at indsprøjte det sterile vand i hætteglasset og trække den tilberedte

medicin ud af hætteglasset.

1 kanyle med

gråt

mærke til at indsprøjte medicinen lige under maveskindet

2 spritservietter til rensning.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Merck Serono Europe Limited, 56 Marsh Wall, London E14 9TP, Storbritannien

Fremstiller

Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, D-64293 Darmstadt, Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

MERCK NV/SA

Tél/Tel: +32 2 686 07 11

Lietuva

Merck Serono UAB

Tel: +370 37320603

България

„Мерк България“ ЕАД

Teл.: +359 24461 111

Luxembourg/Luxemburg

MERCK NV/SA,

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 2 686 07 11

Česká republika

Merck spol.s.r.o

Tel: +420 272084211

Magyarország

Merck Kft.

Tel: +36-1-463-8100

Danmark

Merck A/S

Tlf: +45 35253550

Malta

Vivian Corporation Ltd

Tel: +356-22-588600

Deutschland

Merck Serono GmbH

Tel: +49-6151-6285-0

Nederland

Merck BV

Tel: +31-20-6582800

Eesti

Merck Serono OÜ

Tel: +372 682 5882

Norge

Merck Serono Norge

Tlf: +47 67 90 35 90

Ελλάδα

Merck A.E.

ηλ

: +30-210-61 65 100

Österreich

Merck GesmbH.

Tel: +43 1 57600-0

España

Merck S.L.

Línea de Información: 900 102 964

Tel: +34-91-745 44 00

Polska

Merck Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 53 59 700

France

Merck Serono s.a.s.

Tél.: +33-4-72 78 25 25

Numéro vert : 0 800 888 024

Portugal

Merck, s.a.

Tel: +351-21-361 35 00

Hrvatska

Merck d.o.o,

Tel: +385 1 4864 111

România

Merck România SRL

Tel: +40 21 319 88 50

Íreland

Merck Serono Ltd, United Kingdom

Tel: +44-20 8818 7200

Slovenija

MERCK d.o.o.

Tel: +386 1 560 3 800

Ísland

Icepharma hf

Tel: + 354 540 8000

Slovenská republika

Merck spol. s r.o.

Tel: + 421 2 49 267 111

Italia

Merck Serono S.p.A.

Tel: +39-06-70 38 41

Suomi/Finland

Merck Oy

Puh/Tel: +358-9-8678 700

Κύπρος

Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ

Τηλ.: +357 22490305

Sverige

Merck AB

Tel: +46-8-562 445 00

Latvija

Merck Serono SIA

Tel: +371 67152500

Merck Serono Ltd

Tel: +44-20 8818 7200

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

SÅDAN SKAL DU BLANDE OG INDSPRØJTE CETROTIDE

I dette afsnit beskrives, hvordan du blander pulveret og det sterile vand (solvens), og derefter

hvordan du indsprøjter medicinen.

Læs hele denne vejledning grundigt igennem, inden du begynder at tage medicinen.

Denne medicin er kun beregnet til dig - lad aldrig andre tage den.

Brug kun kanyle, hætteglas og injektionssprøjte én gang.

Inden du starter

1.

Dette præparat skal have nået stuetemperatur før injektion. Fjern fra køleskabet ca.

30 minutter før brug.

2.

Vask hænderne.

Det er vigtigt, at dine hænder og de ting, du bruger, er så rene som muligt.

3.

Læg alt, hvad du skal bruge, på en ren overflade:

Et hætteglas med pulver

En injektionssprøjte fyldt med sterilt vand (solvens)

En kanyle med et

gult

mærke til at indsprøjte det sterile vand i hætteglasset og trække

den tilberedte medicin ud af hætteglasset

En kanyle med et

gråt

mærke til at indsprøjte medicinen lige under maveskindet

To spritservietter.

Blanding af pulver og vand med henblik på tilberedning af medicinen

1.

Fjern hætten fra hætteglasset

Der sidder en gummiprop under hætten – lad den blive siddende i hætteglasset.

Tør gummiproppen og metalringen af med den ene spritserviet.

2.

Tilsætning af vand fra den fyldte injektionssprøjte til pulveret i hætteglasset

Tag kanylen med det

gule

mærke ud af emballagen.

Fjern hætten fra den fyldte injektionssprøjte og skru den gule kanyle på den. Fjern hætten

fra kanylen.

Stik den gule kanyle gennem midten af gummiproppen på hætteglasset.

Tryk forsigtigt injektionssprøjtens stempel ind og injicer vandet ind i hætteglasset. Brug

ikke andre former for vand.

Lad injektionssprøjten blive siddende i gummiproppen.

3.

Blanding af pulver og vand i hætteglasset

Hold godt fast på injektionssprøjten og hætteglasset, mens du forsigtigt drejer dem rundt,

så pulver og vand blandes. Når opløsningen er færdigblandet, er den klar og uden

partikler.

Undlad at ryste blandingen, da det kan medføre, at der kommer bobler i medicinen.

4.

Fyldning af injektionssprøjten med medicin fra hætteglasset

Vend hætteglasset på hovedet.

Træk langsomt stemplet tilbage for at trække medicinen ud af hætteglasset og ind i

injektionssprøjten.

Hvis der er medicin tilbage i hætteglasset, skal den gule kanyle trækkes ud, indtil spidsen

af kanylen lige netop sidder inde i gummiproppen. Hvis du ser gennem mellemrummet i

gummiproppen fra siden, kan du kontrollere, hvordan kanylen og væsken bevæger sig.

Kontrollér, at al medicinen er trukket ud af hætteglasset.

Sæt hætten på den gule kanyle. Skru den gule kanyle af injektionssprøjten og læg

injektionssprøjten ned.

Klargøring af injektionsstedet og injektion af medicinen

1.

Fjernelse af luftbobler

Tag kanylen med det

grå

mærke ud af emballagen. Skru den grå kanyle på

injektionssprøjten og tag hætten af den grå kanyle.

Hold injektionssprøjten, så den grå kanyle peger opad, og kontrollér, om der er

luftbobler.

Eventuelle luftbobler kan fjernes ved, at du forsigtigt banker på injektionssprøjten, indtil

alle luftboblerne har samlet sig i toppen. Tryk derefter forsigtigt stemplet ind, indtil

luftboblerne er forsvundet.

Undlad at berøre den grå kanyle og sørg for, at den ikke berører nogen overflader.

2.

Rensning af injektionsstedet

Vælg et injektionssted på maven. Det er bedst i området lige omkring navlen. For at

undgå at huden irriteres, skal du vælge forskellige injektionssteder i området omkring

navlen hver dag.

Rens huden på det valgte injektionssted med spritserviet nummer to ved at føre den i en

cirkulær bevægelse.

3.

Indstik gennem huden

Hold injektionssprøjten i én hånd på samme måde som en blyant.

Løft forsigtigt huden omkring injektionsstedet op i en fold mellem to fingre på den anden

hånd og hold godt fast i denne fold.

Stik langsomt den grå kanyle helt ind i huden i en vinkel på omkring 45-90 grader. Slip

derefter hudfolden.

4.

Injektion af medicin

Træk forsigtigt injektionssprøjtens stempel tilbage. Hvis der kommer blod: Fortsæt som

beskrevet under punkt 5.

Hvis der ikke kommer blod: Skub

langsomt

stemplet ind for at indsprøjte medicinen.

Når hele opløsningen er sprøjtet ind, trækkes den grå kanyle langsomt ud i samme vinkel,

som den blev stukket ind i.

Brug spritserviet nummer to til forsigtigt at trykke på injektionsstedet.

5.

Hvis der kommer blod

Tag langsomt den grå kanyle ud i samme vinkel, som den blev stukket ind i.

Brug spritserviet nummer to til forsigtigt at trykke på det sted, hvor du lige har stukket

igennem huden.

Udtøm medicinen i en vask og følg trin 6, som det er beskrevet nedenfor.

Vask hænderne og start forfra med et nyt hætteglas og en fyldt injektionssprøjte.

6.

Bortskaffelse

Brug kun kanyle, hætteglas og injektionssprøjte én gang.

Sæt hætterne på kanylerne, inden de bortskaffes, for at undgå, at der sker personskader.

Spørg på apoteket, hvordan man sikkert bortskaffer brugte kanyler, hætteglas og

injektionssprøjter.

6-8-2018

Cetrotide (Merck Europe B.V.)

Cetrotide (Merck Europe B.V.)

Cetrotide (Active substance: Cetrorelix (as acetate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5373 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/233/T/67

Europe -DG Health and Food Safety