Certican

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Certican 0,25 mg tabletter
 • Dosering:
 • 0,25 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Certican 0,25 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 35644
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Certican® 0,25 mg tabletter

Certican® 0,5 mg tabletter

Certican® 0,75 mg tabletter

Certican® 1,0 mg tabletter

everolimus

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Certican til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Certican

Sådan skal du tage Certican

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Certican er everolimus.

Everolimus tilhører en gruppe af lægemidler kaldet immundæmpende lægemidler. Det anvendes til

voksne for at forhindre kroppens immunsystem i at afstøde en transplanteret nyre, et hjerte eller en

lever. Certican skal anvendes sammen med andre lægemidler, såsom ciclosporin for nyre- og

hjertetransplantationer, tacrolimus for levertransplantation og kortikosteroider.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Certican

Tag ikke Certican

hvis du er allergisk (overfølsom) over for everolimus eller et af de øvrige indholdsstoffer

(angivet i afsnit 6).

hvis du er allergisk (overfølsom) over for sirolimus.

Tal med lægen og stop med at tage Certican, hvis noget af ovenstående gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Certican:

Medicin, der nedsætter immunforsvaret som Certican, nedsætter din krops evne til at kæmpe

mod infektioner. Det anbefales, at du kontakter din læge eller transplantationscenter hvis du

har feber, utilpashed eller lokale symptomer som fx hoste eller en brændende følelse, når du

tisser, som er kraftig eller varer ved over flere dage. Kontakt straks din læge eller

transplantationscenter, hvis du føler dig svimmel, har talebesvær, hukommelsestab,

hovedpine, nedsat syn eller krampeanfald, da det kan være symptomer på en sjælden, men

meget alvorlig lidelse, kaldet progressiv multipel leukoencefalopati (PML).

Hvis du har fået en stor operation, eller hvis du stadig har et sår, der ikke er helet efter

operation, kan Certican øge risikoen for problemer med sårheling.

Lægemidler, der hæmmer immunsystemet som Certican, øger risikoen for at udvikle kræft,

særligt i huden og i lymfesystemet. Du bør derfor begrænse den mængde sollys og UV-lys

(ultraviolet lys), du udsættes for, ved at bære beskyttende beklædning og hyppigt anvende en

solcreme med høj beskyttelsesfaktor.

Din læge vil føre omhyggelig kontrol med din nyrefunktion, dit indhold af fedtstoffer (lipider)

og sukker i blodet, såvel som mængden af proteiner i din urin.

Fortæl det til din læge, hvis du har leverproblemer eller tidligere har haft en sygdom, der kan

have påvirket din lever, da det så kan være nødvendigt at ændre din Certican-dosis.

Fortæl det til din læge, hvis du oplever luftvejsproblemer (fx hoste, vejrtrækningsproblemer

og hiven efter vejret). Din læge kan beslutte, om du skal fortsætte med Certican og i givet fald

hvordan du skal fortsætte, og/eller om du skal have anden medicin til at forbedre tilstanden.

Certican kan nedsætte sædproduktionen hos mænd og dermed nedsætte evnen til at få børn.

Dette er normalt reversibelt. Mandlige patienter, som ønsker at få børn, bør rådføre sig om sin

behandling med sin læge.

Ældre (65 år og derover)

Der er begrænset erfaring med at give Certican til ældre patienter.

Børn og unge (under 18 år)

Certican bør ikke bruges til børn og unge med en transplanteret nyre, da der ikke er tilstrækkelig

erfaring med brug af Certican til denne aldersgruppe. Certican må ikke bruges til børn og unge med en

transplanteret lever.

Brug af anden medicin sammen med Certican

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, fx naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Visse former for medicin kan have indflydelse på hvordan Certican virker i kroppen. Tal derfor med

din læge, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler:

Anden immundæmpende medicin end ciclosporin, tacrolimus eller kortikosteroider.

Antibiotika, som fx rifampicin, rifabutin, clarithromycin, erythromycin eller telithromycin.

Antiviral medicin, som fx ritonavir, efavirenz, nevirapine, nelfinavir, indinavir eller

amprenavir, der bruges til behandling af HIV- infektion.

Medicin, der bruges til behandling af svampeinfektioner, som fx voriconazole, fluconazole,

ketoconazole eller itraconazole.

Medicin, der bruges til behandling af epilepsi, som fx phenytoin, phenobarbital eller

carbamazepine.

Medicin, der bruges til behandling af forhøjet blodtryk eller hjerteproblemer, som fx

verapamil, nicardipine eller diltiazem.

Dronedaron, et lægemiddel der bruges til at regulere din hjerterytme.

Medicin, der bruges til at sænke kolesteroltallet, som fx atorvastatin, pravastatin eller fibrater.

Medicin, der bruges til behandling af akutte krampeanfald, eller bruges som beroligende

middel før eller under operation eller andre behandlingsmetoder, som fx midazolam.

Octreotid, et lægemiddel der bruges til at behandle akromegali, en sjælden hormonlidelse, der

oftest opstår hos midaldrende voksne.

Imatinib, et lægemiddel der bruges til at hæmme væksten af unormale celler.

Prikbladet perikum (

Hypericum perforatum

), et naturlægemiddel der bruges til at behandle

depression.

Hvis du skal vaccineres, skal du tale med lægen først.

Brug af Certican sammen med mad og drikke

Mad kan påvirke, hvor meget Certican der optages. For at opretholde et konstant niveau af Certican i

kroppen, skal du altid tage Certican på den samme måde. Du skal altid tage det enten sammen med

mad eller altid på tom mave.

Tag ikke Certican sammen med grapefrugt eller grapejuice, da dette kan have indflydelse på, hvordan

Certican virker i kroppen.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Du må ikke bruge Certican under graviditet, medmindre din læge mener, at det er strengt nødvendigt.

Hvis du er kvinde i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, mens du anvender

Certican og indtil 8 uger efter behandlingens ophør.

Du må ikke amme, mens du tager Certican. Det er uvist, om Certican udskilles i modermælken.

Certican kan have en indvirkning på mandlig frugtbarhed.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det forventes ikke, at Certican påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Certican indeholder lactose

Certican tabletter indeholder lactose. Hvis du ikke kan tåle forskellige sukkerarter (glucose, galactose,

lactose), skal du tale med din læge, før du bruger Certican.

3.

Sådan skal du tage Certican

Din læge vil bestemme præcis, hvilken Certican-dosis du skal tage og hvornår du skal tage den.

Tag altid Certican nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Den sædvanlige startdosis er 1,5 mg/dag til nyre- og hjertetransplaterede patienter, og

2,0 mg/dag til levertransplanterede patienter.

Denne er som regel delt i to doser, én om morgenen og én om aftenen.

Sådan skal du tage Certican

Certican skal kun indtages gennem munden.

Knus ikke tabletten.

Synk tabletten hel sammen med et glas vand.

Du bør tage den første dosis af medicinen så hurtigt som muligt efter en nyre- og hjertetransplantation

og ca. fire uger efter en levertransplantation.

Du bør tage tabletterne sammen med ciclosporin mikroemulsion, hvis du er nyre- og/eller

hjertetransplanteret og med tacrolimus, hvis du er levertransplanteret.

Du må ikke skifte fra Certican tabletter til Certican dispergible tabletter uden først at have talt med din

læge.

Kontrol under behandling med Certican

Din læge kan ændre din dosis afhængig af koncentrationen af Certican i dit blod, og afhængig af hvor

godt du reagerer på behandlingen. Din læge vil tage regelmæssige blodprøver for at måle niveauet af

everolimus og ciclosporin i dit blod. Din læge vil også omhyggeligt kontrollere din nyrefunktion,

mængden af lipider i blodet, dit blodsukker, samt mængden af proteiner i din urin.

Hvis du har taget for meget Certican

Hvis du tager mere af denne medicin, end du skal, skal du omgående kontakte lægen.

Hvis du har glemt at tage Certican

Hvis du har glemt at tage en dosis tabletter, så tag den så snart du kommer i tanker om det og tag

næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Spørg din læge til råds. Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Certican

Stop ikke med at tage Certican, medmindre din læge fortæller dig, at du skal. Du skal tage denne

medicin, så længe du har behov for immundæmpende medicin for at forebygge afstødning af din

transplanterede nyre, dit transplanterede hjerte eller din transplanterede lever. Hvis du stopper med at

tage Certican, vil der være en større risiko for, at din krop afstøder dit transplanterede organ.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Da du tager Certican sammen med andre lægemidler, er det ikke altid klart, om bivirkningerne skyldes

Certican eller de andre lægemidler.

Følgende bivirkninger kræver øjeblikkelig lægehjælp:

infektioner,

lungebetændelse,

allergiske reaktioner,

feber og blå mærker, der kan forekomme som røde pletter, med eller uden uforklarlig træthed,

forvirring, gulfarvning af huden eller øjnene, mindre mængde urin (trombotisk

microangiopati, hæmolytisk uræmisk syndrom).

Hvis du skulle få nogle af følgende symptomer:

vedvarende eller forværring af lunge/åndedrætssymptomer, som fx hoste,

vejrtrækningsproblemer eller hvæsen,

feber, utilpashed, bryst- eller mavesmerter, kuldegysninger, brændende følelse når du tisser,

hævet ansigt, læber, tunge eller svælg,

synkebesvær,

spontane blå mærker eller blødning uden årsag,

udslæt,

smerte, usædvanlig varme, hævelse eller sivende væske fra operationssåret,

skal du stoppe med at tage Certican og

straks kontakte din læge.

Andre indberettede bivirkninger er:

Meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

infektioner (virus-, bakterie- og svampeinfektioner),

infektioner i de nedre luftveje, som fx lungebetændelse,

infektioner i de øvre luftveje, som fx betændelse i svælget og almindelig forkølelse,

betændelse i urinvejene,

anæmi (nedsat antal røde blodceller),

nedsat antal hvide blodceller, hvilket medfører højere risiko for infektion, nedsat antal

blodplader, som kan medføre blødning og/eller blå mærker,

forhøjet fedtindhold (lipider, kolesterol og triglycerider) i blodet,

start af sukkersyge (højt sukkerniveau i blodet),

nedsat kaliumniveau i blodet,

angst,

problemer med at falde i søvn (søvnløshed),

hovedpine,

væskeansamling i hjertesækken, der i alvorlige tilfælde kan nedsætte hjertets evne til at pumpe

blod rundt,

forhøjet blodtryk,

venetrombose (blokering af en større blodåre af en blodprop),

væskeansamling i lungerne og i brystkassens hulrum, der i alvorlige tilfælde kan give

vejrtrækningsproblemer,

hoste,

kortåndethed,

diarré,

kvalme,

opkastning,

mavesmerter,

generelle smerter,

feber,

hævelser i hud og slimhinder,

unormal sårheling.

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter):

blodforgiftning,

sårinfektion,

kræft og godartede tumorer,

hudkræft,

nyreskade med lavt antal blodplader og lavt antal røde blodceller med eller uden udslæt

(trombocytopenisk purpura/ hæmolytisk uræmisk syndrom),

nedbrydning af røde blodceller,

nedsat antal røde blodceller og blodplader,

hurtig hjerterytme,

næseblod,

nedsat antal blodceller (symptomer kan omfatte svaghed, blå mærker og hyppige infektioner),

størknet blod i nyrens blodkar, som kan føre til afstødning af transplantatet oftest indenfor de

første 30 dage efter en nyretransplantation,

forstyrrelser i blodets størkningsevne,

cyste med lymfevæske,

smerter i mund og hals,

betændelse i bugspytkirtlen,

mundsår,

akne,

nældefeber og andre allergiske symptomer, som fx hævelse af ansigt eller hals (angioødem),

udslæt,

ledsmerter,

muskelsmerter,

protein i urinen,

nyreproblemer,

impotens,

brok ved operationsstedet,

unormal leverfunktionstest,

menstruationsforstyrrelser (herunder fravær af eller kraftige menstruationer).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter):

kræft i lymfevævet (lymfom/lymfoproliferative sygdomme efter transplantation),

lavt niveau af testosteron,

lungebetændelse,

betændelse eller betændelseslignende tilstande i leveren,

gulsot,

cyster (væskefyldte blærer) på æggestokkene.

Andre bivirkninger

Andre bivirkninger, der er set hos et lille antal mennesker, men den præcise hyppighed er ikke kendt:

unormal ophobning af proteiner i lungerne (symptomerne kan omfatte vedvarende tør hoste,

træthed og vejrtrækningsbesvær),

betændelse i blodkar

alvorligt udslæt med hævelse af huden.

Kontakt lægen

, hvis du har nogle spørgsmål angående nogen af disse bivirkninger.

Der kan også opstå bivirkninger, som du ikke er opmærksom på, såsom unormale resultater fra

laboratorieprøver, inklusive prøver af nyrefunktionen. Dette betyder, at din læge vil tage blodprøver

for at overvåge eventuelle forandringer i dine nyrer, så længe du er i behandling med Certican.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Certican utilgængeligt for børn.

Brug ikke Certican efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste

dag i den nævnte måned.

Opbevar blisterpakningerne i den originale pakning for at beskytte mod lys og fugt.

Brug ikke Certican-pakninger, hvis de er beskadiget eller viser tegn på at have været åbnet.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Certican indeholder

Aktivt stof: everolimus. Hver tablet indeholder 0,25, 0,5, 0,75 eller 1 mg everolimus.

Øvrige indholdsstoffer:

Certican 0,25 mg tabletter: butylhydroxytoluen (E 321), magnesiumstearat, lactosemonohydrat (2

mg), hypromellose, crospovidon og vandfri lactose (51 mg).

Certican 0,5 mg tabletter: butylhydroxytoluen (E 321), magnesiumstearat, lactosemonohydrat (4

mg), hypromellose, crospovidon og vandfri lactose (74 mg).

Certican 0,75 mg tabletter: butylhydroxytoluen (E 321), magnesiumstearat, lactosemonohydrat (7

mg), hypromellose, crospovidon og vandfri lactose (112 mg).

Certican 1,0 mg tabletter: butylhydroxytoluen (E 321), magnesiumstearat, lactosemonohydrat (9

mg), hypromellose, crospovidon og vandfri lactose (149 mg).

Certicans udseende og pakningsstørrelser

Certican 0,25 mg tabletter er hvide/gullige, marmorerede, runde, flade tabletter på 6 mm præget

med ”C” på den ene side og ”NVR” på den anden side.

Certican 0,5 mg tabletter er hvide/gullige, marmorerede, runde, flade tabletter på 7 mm præget

med ”CH” på den ene side og ”NVR” på den anden side.

Certican 0,75 mg tabletter er hvide/gullige, marmorerede, runde, flade tabletter på 8,5 mm præget

med ”CL” på den ene side og ”NVR” på den anden side.

Certican 1,0 mg tabletter er hvide/gullige, marmorerede, runde, flade tabletter på 9 mm præget

med ”CU” på den ene side og ”NVR” på den anden side.

Certican tabletter fås i pakninger, der indeholder 50, 60, 100 eller 250 tabletter.

Ikke alle styrker og pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Certican er også tilgængelig som

dispergible tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

E-mail: skriv.til@novartis.com

Dette lægemiddel er godkendt i EU/EØS medlemslande under følgende navn:

Land:

Navn:

Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern,

Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Tyskland, Grækenland, Ungarn,Island, Irland,

Italien, Letland, Litauen, Luxemborg, Malta,

Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien,

Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige,

Storbritannien

Certican

Denne indlægsseddel blev senest ændret november/2016

29-5-2018

Orphan designation: Everolimus, for the: Treatment of tuberous sclerosis

Orphan designation: Everolimus, for the: Treatment of tuberous sclerosis

Europe - EMA - European Medicines Agency

4-6-2018

Votubia (Novartis Europharm Limited)

Votubia (Novartis Europharm Limited)

Votubia (Active substance: Everolimus) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)3624 of Mon, 04 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2311/X/45

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

EU/3/10/764 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/10/764 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/10/764 (Active substance: Everolimus) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3038 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Afinitor (Novartis Europharm Limited)

Afinitor (Novartis Europharm Limited)

Afinitor (Active substance: everolimus) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3000 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1038/T/57

Europe -DG Health and Food Safety