Cerall

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Cerall Flydende bejdse
 • Lægemiddelform:
 • Flydende bejdse
 • Sammensætning:
 • 10000000000 CFU/ml Pseudomonas chlororaphis stamme MA342
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Cerall Flydende bejdse
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav til vandmiljø (indendørs anvendelse).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

CERALL

®

Svampemiddel nr. 590-2.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelses-middelforordningen 1107/2009.

Aktivstof

Pseudomonas chlororaphis, MA 342 10

CFU/mL (20 % w/w)

Formulering

Midlet er et suspensionspræparat til bejdsning.

Holdbarhed

2 måneder fra produktionsdato, se separat mærkning på emballage.

Batch nr.

Se separat mærkning på emballage.

Opbevaring

+4°C til +8°C

Nettoindhold: 1000 L

Producent og produktgodkendelsesindehaveren:

Lantmännen BioAgri AB

Fågelbacksvägen 3, SE-756 51 Uppsala, Sverige, Tel: +46 18 67 49 00

Svampemiddel

Må kun anvendes til bejdsning af hvede og triticale i lukkede industrielle anlæg.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver

gyldig autorisation.

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Indeholder Pseudomonas chlororaphis MA342; kan udløse en allergisk reaktion

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bejdsning af hvede og triticale i lukkede industrielle anlæg.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen

nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet

(SP1).

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Det bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i en beholder/emballage og

plomberes.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der

straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket

normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp: ”VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302 + P352).

De bejdsede korn er bejdset med Cerall som indeholder Pseudomonas chlororaphis MA342.

Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer

CERALL

®

BRUGSANVISNING

01 Produktdata

Aktivstof

Pseudomonas chlororaphis, MA 342 10

CFU/mL (20 % w/w)

Formulering

Midlet er et suspensionspræparat til bejdsning.

Batch nr.

Se separat mærkning på emballage.

Opbevaring

+4°C til +8°C

Emballage

1000 L

Sidste anvendelsesdag gælder kun hvis produktet opbevares ved den angivne temperatur. Ved åbnet

emballage bør opbevaring i mere end en uge undgås.

02 Godkendt anvendelse

Må kun anvendes til bejdsning af hvede og triticale i lukkede industrielle bejdseanlæg. CERALL kan

anvendes til økologisk dyrkning.

03 Behandlingsfrister og restriktioner

Det bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i en beholder/emballage og

plomberes.

04 Virkemåde og virkningsspektrum

CERALL er et biologisk bejdsemiddel. Produktet forebygger svampesygdomme ved, at aktivstoffet,

bakterien Pseudomonas chlororaphis, sandsynligvis konkurrerer med svampesygdomme om plads og

næring på frøet og inducerer en resistensreaktion i planten. Bakterierne producerer også små

mængder svampedræbende stof. På den behandlede såsæd ligger bakterierne i dvale. Når såsæden

spirer aktiveres bakterierne og er aktive på rødder til og med 5-bladsstadiet. Behandlet såsæd kan

lagres med bibeholdt effekt i op til 1 år.

05 Afgrøder og dosering

Afgrøde

Skadegørere

Anvendelsesområde

Dosering

Vår- og

vinterhvede

samt

Vår- og

vintertriticale

Udsædsbåren stinkbrand

(Tilletia tritici)

Hvedebrunplet

(Septoria nodorum)

Spireskadende Fusarium

(Fusarium spp.)

Bejdsning må kun foretages af

certificeret såsæd C2 efter

forudgående sygdomsanalyse

af såsæden og kun, hvis

forekomst af stinkbrand er

under 50 sporer/g.

10 ml/kg

CERALL må kun anvendes på certificeret såsæd C2, og kun efter forudgående sygdomsanalyse af

såsæden og kun, hvis forekomst af stinkbrand er mellem 10 og 50 brandsporer pr. g hvede eller

triticale. Partier med forekomst af stinkbrand under 10 sporer/g behøver ikke bejdsning i henhold til

gældende vejledning. CERALL har ikke virkning mod jordbåren stinkbrand. CERALL må derfor ikke

anvendes, hvis der er konstateret forekomst af jordbåren stinkbrand.

Hvis spireevnen i ubehandlet såsæd ligger under grænsen for certificering, anbefales prøvebejdsning

og fortest. Formålet er at undersøge om den nedsatte spireevne er forårsaget af faktorer som CERALL

ikke

påvirke

såsom

mekaniske

skader,

fejlagtig

lagring

eller

dybtliggende

smitte

Fusarium/Microdochium eller Stagonospora/Septoria. Hvis såsæden indholder mere end 20 % smitte

med disse sygdomme, anbefales prøvebejdsning og prøveudsåning i sand eller jord under kølige og

fugtige forhold. Temperaturen bør ligge mellem +6

C og +8

06 Bejdseteknik, rengøring m.m.

CERALL kan anvendes i de fleste bejdseanlæg. Det bedste resultat opnås i maskiner forsynet med

efterblander i form af snegl, fingersnegl eller anden type omrøring. CERALL kan anvendes ved

temperaturer over 0°C. Rengøring af bejdseanlægget: Anlægget gennemskylles med vand og

opvaskemiddel inden kalibrering og bejdsning.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering

(P501).

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

07 Optimale virkningsforhold

Bejdsningen skal ske i egnede anlæg, der giver en ensartet fordeling af CERALL på kernerne. Kornet

skal være af god kvalitet med ensartet kernestørrelse og fri for støv og urenheder.

08 Tankblanding

Kontakt Lantmännen BioAgri AB for nærmere information.

09 Omsåning; efterfølgende afgrøder

Ingen restriktion.

10 At bemærke

Lantmännen BioAgri AB er ansvarlig for, at produktet har den sammensætning, som er anmeldt til

myndighederne, såfremt den forefindes i original indpakning, samt opbevares og anvendes

forskriftsmæssigt.

Lantmännen BioAgri AB fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder

følgeskader, det er opstået gennem ikke-forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af

produktet. Opmærksomheden henledes på, at faktorer som vejrlig, jordbundsforhold, sorter,

resistens og behandlingsteknik kan påvirke produktets effekt.