Celluvisc

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Celluvisc 10 mg/ml øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder
 • Dosering:
 • 10 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Celluvisc 10 mg/ml øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 30105
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Celluvisc 1,0% øjendråber, opløsning

Carmellosenatrium

Læs denne indlægsseddel grundigt, før De begynder at bruge denne medicin, da den indeholder

vigtige oplysninger.

De kan få Celluvisc uden recept. Brug altid denne medicin nøjagtigt som beskrevet i denne

indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis De får bivirkninger herunder,

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at bruge Celluvisc

Sådan skal De bruge Celluvisc

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Celluvisc er et tåreerstatningsmiddel, som indeholder det lubrikerende middel carmellosenatrium. Det

anvendes til behandling af symptomerne på tørre øjne (f.eks. ømhed, brænden, irritation eller tørhed).

Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre.

2.

Det skal De vide før De begynder att bruge Celluvisc

Brug ikke Celluvisc:

hvis De er overfølsom (allergisk) over for carmellosenatrium eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Celluvisc (anført under pkt. 6).

Advarsler og forholdsregler

Kontaktlinser bør fjernes før hver drypning og kan isættes igen efter 15 minutter.

Brug af anden medicin sammen medCelluvisc

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig eller

muligvis skal til at bruge det. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Anvendelse af andre øjenpræparater bør finde sted 15 minutter før inddrypning af Celluvisc.

Graviditet og amning

Celluvisc kan anvendes under graviditet og amning.

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Celluvisc kan forårsage forbigående sløret syn, typisk i 1-15 minutter. Bilkørsel og brug af maskiner

frarådes, med mindre synet er klart.

3.

Sådan skal De bruge Celluvisc

Celluvisc er til okulær anvendelse (inddryppes i øjet).

Brug altid denne medicin nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens,

apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

Den anbefalede dosis er 1-2 dråber Celluvisc i det/de berørte øje/øjne efter behov.

Kontroller at pipetten er hel inden brug. Opløsningen bør bruges straks efter åbning. For at undgå

forurening eller mulige øjenskader må beholderens spids ikke berøre øjet eller andre overflader. Vask

hænder inden brug.

Fjern en engangspipette fra rækken.

Hold pipetten med spidsen opad og vrid vingen af.

Træk forsigtigt ned i det nedeste øjenlåg, så der dannes en lomme. Vend pipetten om og tryk på

den, så der idryppes en dråbe i hvert øje. Blink med øjnene et par gange.

Eventuelle rester i pipetten må ikke bruges på et senere tidspunkt. Det er meget vigtigt, at De

bortskaffer den og ikke beholder den.

Hvis der opstår irritation, smerter, rødmen eller synsforandringer, eller hvis Deres tilstand forværres,

skal De stoppe med at bruge Celluvisc og kontakte lægen eller apoteket.

Hvis De har tage for mange Celluvisc øjendråber

Ingen skadelig virkning. Spørg Deres læge eller apotek til råds, hvis De er bekymret.

Hvis De har glemt at bruge Celluvisc

Inddryp næste dosis efter behov eller ifølge apotekets eller lægens anvisninger. De må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for glemte enkeltdoser.

Spørg lægen,apoteket eller sundhedspersonalet, hvis der er noget vedrørende denne medicin, De er i

tvivl om eller føler Dem usikker på.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende uønskede reaktioner eller lægeligt relevante uønskede hændelser blev rapporteret under

kliniske forsøg:

Almindelige bivirkninger

(opstår hos mellem 1 og 10 patienter ud af 100) er:

Øjenirritation (herunder fornemmelse af brænden og ubehag), øjensmerter, kløende øjne,

synsforstyrrelser.

Data efter markedsføring

Følgende uønskede reaktioner eller lægeligt relevante uønskede hændelser er blevet rapporteret siden

markedsføringen af lægemidlet:

Ikke almindelige bivirkninger

(opstår hos mellem 1 og 10 patienter ud af 1000) er:

Allergiske reaktioner (herunder hævede øjne eller øjenlåg), sløret syn, øget tåreproduktion (tåreflåd),

klistrede øjne, skorpedannelse på øjenlåget og/eller medicinrester, en følelse af, at der er noget i øjet,

rødmen af øje/øjenlåg, ringere syn, øjenskade på overfladen af øjet på grund af, at hætteglasset har rørt

øjet under brug.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Sådan opbevarer De Celluvisc

Opbevare lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 25°C.

Brug ikke pakken, hvis den viser tegn på, at der har været pillet ved den. Må ikke anvendes, hvis

væsken skifter farve eller bliver plumret.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakkens indhold og andre oplysninger

Celluvisc indeholder:

Aktivt stof: Carmellosenatrium 10 mg/ml.

Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, natriumlaktat, kaliumchlorid, calciumchlorid og renset

vand.

Indholdsstofferne i Celluvisc er sammensat, så de svarer til den naturlige tårevæske.

Celluviscs udseende og pakningstørrelse

Celluvisc er en klar, farveløs til lysegul opløsning i en lille gennemsigtig (boble-lignende) beholder

(kaldet en ”enkeltdosisbeholder”). Enkeltdosisbeholderen åbnes ved at vride den vingeformede top af.

Hver enkeltdosisbeholder indeholder 0,4 ml opløsning.

En pakning indholder 5, 10, 20, 30, 40, 60 eller 90 enkeltdosisbeholdere. Ikke alle pakningsstørrelser

er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

County. Mayo

Irland

Repræsentant for Danmark:

Allergan Norden AB

Strandbergsgatan 61

112 51 Stockholm

Sverige

Tlf.: +46 8 594 100 00

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Denmark

Celluvisc

Finland

Celluvisc 1.0% Silmätipat, liuos

Germany

Celluvisc 1% Augentropfen

Greece

Celluvisc 1.0% w/v Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα

Ireland

Celluvisc 1.0% w/v Eye drops, solution, unit dose

Portugal

Celluvisc, colírio, solução a 1,0%.

Spain

Viscofresh 10 mg/ml Colirio en solución

Celluvisc 1.0% w/v Eye drops, solution, unit dose

Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2016.