Cefa-Cure Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Cefa-Cure Vet. 1000 mg tabletter
 • Dosering:
 • 1000 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Cefa-Cure Vet. 1000 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 30109
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

20. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Cefa-Cure Vet., tabletter 50 mg, 200 mg og 1000 mg

0.

D.SP.NR

6701

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Cefa-Cure Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Deklaration

Tabletter 50 mg, mængde pr. tablet:

Cefadroxilmonohydrat 52,5 mg

Tabletter 200 mg, mængde pr. tablet:

Cefadroxilmonohydrat 210,0 mg

Tabletter 1000 mg, mængde pr. tablet:

Cefadroxilmonohydrat 1050,0 mg

Se afsnit 6.1 for en fuldstændigfortegnelse over hjælpestoffer.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund. Kat.

4.2

Terapeutiske indikationer

Infektioner forårsaget af cefadroxilfølsomme mikroorganismer hos hund og kat.

4.3

Kontraindikationer

Penicillinallergi.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen.

30109_spc.doc

Side 1 af 3

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

Andre forsigtighedsregler

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Ingen.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Den baktericide virkning af cefalosporiner modvirkes af bakteriostatisk virkende farmaka

som: erytromycin og tetracyklin og potenseres af aminoglycosider. Der er synergisk

virkning med fucidin.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

50 mg/tablet, 200 mg/tablet og 1000 mg/tablet: 10-20 mg/kg 2 gange daglig.

Behandlingen skal fortsætte, indtil hunden eller katten har været feberfri eller symptomfri i

mindst 48 timer.

4.10

Overdosering

Ingen.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Cefadroxil, et semisyntetisk beta-lactam-antibiotikum af 1. generationscefalosporiner med

bactericid effekt over for et bredt spektrum af grampositive bakterier, inkl.

laktamaseproducerende stafylokokker. Cefadroxil har moderat effekt over for visse

gramnegative bakterier og har generelt ikke effekt over for anaerobe bakterier.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Biotilgængeligheden af cefalosporiner efter peroral administration er 75-90%.

Cefalosporiner fordeles bredt i organismen.

Ekskretionen foregår væsentligst gennem nyrerne i uomdannet form.

5.3

Miljømæssige forhold

30109_spc.doc

Side 2 af 3

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Magnesiumstearat. Cellulose, mikrokrystallinsk.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballage

Blisterpakning.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

Holland

Repræsentant

MSD Animal Health A/S

Havneholmen 25

1561 København V

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

MTnr.: 50 mg:

13185

MTnr.: 200 mg:

13186

MTnr.:1000 mg:

30109

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

27. oktober 1988

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20.november 2017

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

30109_spc.doc

Side 3 af 3

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her