Caspofungin "Teva"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Caspofungin "Teva" 70 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 70 mg
 • Lægemiddelform:
 • pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Caspofungin "Teva" 70 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 55241
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

21. august 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Caspofungin "Teva", pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

29566

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Caspofungin "Teva"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

50 mg:

Hvert hætteglas indeholder 50 mg caspofungin (som acetat).

Efter rekonstituering (se pkt. 6.6) indeholder hver ml koncentrat 5,2 mg caspofungin.

70 mg:

Hvert hætteglas indeholder 70 mg caspofungin (som acetat).

Efter rekonstituering (se pkt. 6.6) indeholder hver ml koncentrat 7,2 mg caspofungin.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

50 mg: Hvert hætteglas indeholder ca. 0,28-0,90 mg natrium.

70 mg: Hvert hætteglas indeholder ca. 0,38-1,24 mg natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Pulveret er et frysetørret, hvidt til råhvidt pulver, frit for synlige tegn på kontaminering.

pH: 5,6-7,0.

Osmolalitet:

50 mg: ca. 211 mOsmol/kg

70 mg: ca. 275 mOsmol/kg

55241_spc.docx

Side 1 af 20

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af invasiv candidiasis hos voksne eller børn.

Behandling af invasiv aspergillose hos voksne eller børn, som er refraktære eller

intolerante over for amphotericin B, lipidformuleringer af amphotericin B og/eller

itraconazol. Refraktær defineres ved progression af infektion eller manglende bedring

efter minimum 7 dages forudgående behandling med terapeutiske doser af effektiv

antimykotisk behandling.

Empirisk behandling af formodede svampeinfektioner (så som Candida eller

Aspergillus) hos febrile, neutropeniske voksne patienter eller børn.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Caspofungin "Teva" skal initieres af en læge, som har erfaring med behandling af invasive

svampeinfektioner.

Dosering

Voksne patienter

Der bør gives en enkelt bolusdosis på 70 mg på Dag 1, og efterfølgende af 50 mg daglig.

Efter den initiale bolusdosis70 mg, anbefales 70 mg caspofungin daglig til patienter, som

vejer mere end 80 kg (se pkt. 5.2). Dosisjustering er ikke nødvendig på baggrund af køn og

race (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population (12 måneder til 17 år)

Hos pædiatriske patienter (i alderen 12 måneder til 17 år) bør doseringen baseres på

patientens legemsareal (se Instructions for Use in Paediatric Patients, Mosteller

Formula).

Til alle indikationer bør en enkelt bolusdosis på 70 mg/m

(som ikke må overstige en

faktisk dosis på 70 mg) administreres på Dag 1, og efterfølgende af 50 mg/m

daglig (som

ikke må overstige en faktisk dosis på 70 mg daglig). Hvis den daglige dosis på 50 mg/m

tolereres godt, men ikke giver tilstrækkelig klinisk respons, kan den daglige dosis øges til

70 mg/m

daglig (som ikke må overstige en faktisk daglig dosis på 70 mg).

Caspofungins sikkerhed og effekt hos nyfødte og spædbørn under 12 måneder er ikke

tilstrækkeligt undersøgt i kliniske studier. Forsigtighed tilrådes ved behandling af denne

aldersgruppe. Begrænsede data tyder på, at caspofungin 25 mg/m

daglig til nyfødte og

spædbørn (i alderen under 3 måneder) og 50 mg/m

daglig til små børn (i alderen 3-11

måneder) kan overvejes (se pkt. 5.2).

Behandlingsvarighed

Varigheden af empirisk behandling skal baseres på patientens kliniske respons.

Behandlingen bør fortsættes op til 72 timer efter resolution af neutropeni (ANC≥500).

Patienter med svampeinfektioner bør modtage behandling i mindst 14 dage, og

behandlingen bør fortsættes i mindst 7 dage efter resolution af såvel neutropeni som

kliniske symptomer.

Behandlingsvarigheden ved invasiv candidiasis skal baseres på patientens kliniske og

mikrobiologiske respons. Efter at tegn og symptomer på invasiv candidiasis er forbedrede,

Mosteller RD: Simplified Calculation of Body Surface Area. N Engl J Med 1987 Oct 22;317(17):1098 (letter)

55241_spc.docx

Side 2 af 20

og dyrkning er negativ, kan skift til oral antimykotisk behandling overvejes. Generelt bør

antimykotisk behandling fortsætte i mindst 14 dage efter sidste positive dyrkning.

Behandlingsvarigheden for invasiv aspergillose fastsættes individuelt og skal baseres på

sværhedsgraden af patientens underliggende sygdom, restitution efter immunosuppression

og klinisk respons. Generelt bør behandlingen fortsætte i mindst 7 dage efter

symptomresolution.

Sikkerhedsinformationen vedrørende behandlingsvarighed over 4 uger er begrænset.

Tilgængelige data indikerer dog, at caspofungin fortsat er veltolereret ved længere

behandlingsforløb (op til 162 dage hos voksne patienter og 87 dage hos pædiatriske

patienter).

Særlige populationer

Ældre patienter

Arealet under kurven (AUC) øges med ca. 30 % hos ældre patienter (65 år eller derover).

Systematisk dosisjustering er dog ikke nødvendig. Erfaring med behandling af patienter i

alderen 65 år eller derover er begrænset (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis på baggrund af nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis til voksne patienter med let nedsat leverfunktion

(Child-Pugh score 5-6). Til voksne patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-

Pugh score 7-9) anbefales 35 mg caspofungin daglig på baggrund af farmakokinetiske

data. En initial bolusdosis på 70 mg bør administreres på Dag 1. Der er ingen klinisk

erfaring for voksne patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh score højere end

9) og hos pædiatriske patienter med enhver grad af nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4).

Co-administration af induktorer af metaboliske enzymer

Begrænsede data tyder på, at det bør overvejes at øge den daglige dosis af caspofungin til

70 mg efter bolusdosis på 70 mg, når caspofungin hos voksne patienter administreres

samtidigt med visse induktorer af metaboliske enzymer (se pkt. 4.5). Når caspofungin

administreres hos pædiatriske patienter (i alderen 12 måneder til 17 år) samtidigt med de

samme induktorer af metaboliske enzymer (se pkt. 4.5), bør en dosis caspofungin på 70

mg/m

daglig overvejes (som ikke må overstige en faktisk daglig dosis på 70 mg).

Administration

Efter rekonstitution er Caspofungin "Teva" en gennemsigtig til meget lysegul opløsning

uden opalisering.

Efter rekonstitution og fortynding skal opløsningen administreres ved langsom intravenøs

infusion over ca. 1 time. For vejledning om rekonstitution se pkt. 6.6.

Der findes både 70 mg og 50 mg hætteglas.

Caspofungin bør gives som infusion en gang daglig.

4.3

Kontraindikationer

55241_spc.docx

Side 3 af 20

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der er rapporteret om anafylaksi under administration af caspofungin. Hvis dette

forekommer, skal caspofungin seponeres og passende behandling administreres. Der er

rapporteret om mulige histaminmedierede reaktioner, herunder udslæt, ansigtshævelse,

angioødem, pruritus, varmefornemmelse eller bronkospasmer, som kan kræve seponering

og/eller administration af passende behandling.

Begrænsede data tyder på, at mindre almindelige ikke-Candida gærsvampe og ikke-

Aspergillus skimmelsvampe ikke dækkes af caspofungin. Effekten af caspofungin over for

disse svampepatogener er ikke fastlagt.

Samtidig administration af caspofungin og ciclosporin er blevet evalueret hos frivillige,

raske voksne og hos voksne patienter. Nogle frivillige, raske voksne, der fik 2 doser

ciclosporin a 3 mg/kg sammen med caspofungin, viste forbigående stigninger i alanin-

transaminase (ALAT) og aspartat-transaminase (ASAT) på op til 3 gange den øvre grænse

i normalområdet (ULN), hvilket forbedres ved seponering af behandlingen. I et

retrospektivt studie med 40 patienter, som blev behandlet med caspofungin efter

markedsføringen og ciclosporin i 1-290 dage (median 17,5 dage), blev der ikke observeret

nogen alvorlige hepatiske bivirkninger. Disse data tyder på, at caspofungin kan anvendes

hos patienter, der behandles med ciclosporin, hvis de potentielle fordele overstiger de

potentielle risici. Tæt monitorering af leverenzymerne bør overvejes, hvis caspofungin og

ciclosporin administreres samtidigt.

Hos voksne patienter med let til moderat nedsat leverfunktion øgedes AUC med hhv. ca.

20 % og 75 %. Reduktion af daglig dosis til 35 mg anbefales til voksne med moderat

nedsat leverfunktion. Der er ingen klinisk erfaring med voksne med svært nedsat

leverfunktion eller med børn med alle grader af nedsat leverfunktion. En højere

eksponering end ved moderat nedsat leverfunktion forventes, og caspofungin skal

anvendes med forsigtighed hos disse patienter (se pkt. 4.2 og 5.2).

Der er set laboratoriemæssige abnormaliteter i leverfunktionstests hos raske frivillige samt

voksne og pædiatriske patienter, der er blevet behandlet med caspofungin. Hos nogle

voksne og pædiatriske patienter med alvorlige primærsygdomme, som fik flere lægemidler

med caspofungin samtidig, er der rapporteret tilfælde af klinisk signifikant

leverdysfunktion, hepatitis og leversvigt; årsagssammenhæng med caspofungin er ikke

påvist. Patienter, som udviklede abnormale leverfunktionstests under behandling med

caspofungin, bør monitoreres for tegn på forværring af leverfunktionen, og benefit/risk ved

fortsat caspofungin-behandling skal revurderes.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. hætteglas, hvilket vil

sige, at produktet i det væsentlige er natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

In vitro-undersøgelser viser, at caspofungin ikke hæmmer noget enzym i cytokrom P450

(CYP)-systemet. I kliniske studier inducerede caspofungin ikke CYP3A4-metabolisme af

andre stoffer. Caspofungin er ikke et substrat for P-glycoprotein og er et dårligt substrat for

cytokrom P450-enzymer. Der er dog i farmakologiske og i kliniske studier vist interaktion

mellem caspofungin og andre lægemidler (se nedenfor).

55241_spc.docx

Side 4 af 20

I to kliniske studier med raske voksne, øgede ciclosporin A (en dosis a 4 mg/kg eller to

doser a 3 mg/kg administreret med 12 timers mellemrum) caspofungins AUC med ca. 35

%. Disse øgninger i AUC hænger sandsynligvis sammen med reduceret hepatisk optagelse

af caspofungin. Caspofungin øgede ikke plasmaniveauerne af ciclosporin. Ved samtidig

administration af caspofungin og ciclosporin sås forbigående stigninger i lever-ALAT og

-ASAT på op til 3 gange i normalområdet, som bedres ved seponering af lægemidlet. I et

retrospektivt studie med 40 patienter, som blev behandlet med caspofungin efter

markedsføringen og ciclosporin i 1-290 dage (median 17,5 dage), blev der ikke observeret

alvorlige hepatiske bivirkninger (se pkt. 4.4). Tæt monitorering af leverenzymerne bør

overvejes, hvis de to produkter administreres samtidigt.

Caspofungin reducerede trough-koncentrationen af tacrolimus med 26 % hos frivillige

raske voksne. Standardmonitorering af serumkoncentrationer af tacrolimus samt

hensigtsmæssig justering af tacrolimusdosis er obligatirisk til patienter i behandling med

begge præparater.

Kliniske studer med frivillige, raske voksne viser, at itraconazol, amphotericin B,

mycophenolat, nelfinavir eller tacrolimus ikke ændrer caspofungins farmakokinetik i

klinisk relevant grad. Caspofungin havde ingen indvirkning på farmakokinetikken for

amphotericin B, itraconazol, rifampicin eller mycophenolatmofetil. Selvom sikkerhedsdata

er begrænsede, synes det ikke at kræve særlige forholdsregler, når amphotericin B,

itraconazol, nelfinavir eller mycophenolatmofetil administreres sammen med caspofungin.

Rifampicin forårsagede en 60 % øgning i AUC og 170 % øgning i trough-koncentrationen

af caspofungin på den første dag med co-administration, når lægemidlerne blev initieret

samtidigt hos raske voksne frivillige. Trough-niveauerne for caspofungin faldt gradvist

efter gentagen administration. Efter to ugers administration havde rifampicin begrænset

effekt på AUC, mens trough-niveauerne var 30 % lavere end hos voksne patienter, som fik

caspofungin alene. Interaktionsmekanismen kan muligvis skyldes en initial hæmning og

efterfølgende induktion af transportproteiner. En lignende effekt kan forventes for andre

lægemidler, der inducerer metaboliske enzymer. Begrænsede data fra populations-

farmakokinetiske studer indikerer, at samtidig administration af caspofungin og

induktorerne efavirenz, nevirapin, rifampicin, dexamethason, fenytoin eller carbamazepin

kan resultere i et fald i caspofungins AUC. Det bør overvejes at øge den daglige dosis af

caspofungin til 70 mg hos voksne patienter, efter bolusdosen på 70 mg, når induktorer af

metaboliske enzymer administreres samtidigt (se pkt. 4.2).

Alle lægemiddelinteraktionsstudier hos voksne, som er beskrevet ovenfor, blev udført med

en daglig caspofungindosis på 50 eller 70 mg. Interaktion mellem højere doser af

caspofungin og andre lægemidler er ikke formelt undersøgt.

Resultaterne fra regressionsanalyser af farmakokinetiske data tyder på, at samtidig

administration af dexamethason og caspofungin til pædiatriske patienter kan medføre

klinisk betydningsfulde fald i tough-koncentrationer af caspofungin. Dette fund kan

indikere, at pædiatriske patienter vil få sammenlignelige fald med induktorer som voksne.

Når caspofungin administreres til pædiatriske patienter (i alderen 12 måneder til 17 år)

sammen med induktorer af lægemiddelelimination, såsom rifampicin, efavirenz, nevirapin,

phenytoin, dexamethason eller carbamazepin, bør en caspofungindosis på 70 mg/m

daglig

overvejes (må ikke overstige en faktisk daglig dosis på 70 mg).

55241_spc.docx

Side 5 af 20

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

I studier udført med han- og hunrotter havde caspofungin ingen virkning på fertiliteten (se

pkt. 5.3). Der er ingen kliniske data for caspofungin til vurdering af dets indvirkning på

fertiliteten.

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data for anvendelse af caspofungin hos gravide kvinder.

Caspofungin må ikke anvendes under graviditet, medmindre dette er klart nødvendigt.

Dyrestudier har påvist udviklingstoksicitet (se pkt. 5.3). Caspofungin er vist at passere

placentabarrieren i dyrestudier.

Amning

Det er ukendt, om caspofungin udskilles i human mælk. De tilgængelige

farmakodynamiske/toksikologiske data fra dyrestudier viser, at caspofungin udskilles i

mælk. Kvinder, der får caspofungin, bør ikke amme.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er foretaget studier af, hvorvidt lægemidlet påvirker evnen til at føre bil og betjene

maskiner. Der kan dog forekomme bivirkninger (f.eks. allergiske reaktioner, svimmelhed,

krampeanfald), som kan have indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Der er rapporteret om overfølsomhedsreaktioner (anafylaksi og mulige histaminmedierede

reaktioner) (se pkt. 4.4).

Hos patienter med invasiv aspergillose er der også rapporteret om lungeødemer, ARDS

(Adult Respiratory Distress Syndrome) samt radiografiske infiltrationer.

Voksne patienter

I kliniske studier modtog i alt 1.865 voksne individer enkeltdoser eller gentagne doser af

caspofungin: 564 patienter med febril neutropeni (studier med empirisk behandling), 382

patienter med invasiv candidiasis, 228 patienter med invasiv aspergillose, 297 patienter

med lokaliserede Candida-infektioner og 394 personer inkluderet i fase I-studier.

Patienterne i studiet med empirisk behandling havde modtaget kemoterapi for malignitet

eller havde fået hæmatopoietisk stamcelletransplantation (inklusive 39 allogene

transplantationer). I studierne med patienter med dokumenterede Candida-infektioner

havde de fleste patienter med invasive Candida-infektioner alvorlige primærsygdomme

(for eksempel hæmatologisk eller anden malignitet, nyligt større kirurgisk indgreb, hiv),

med behov for adskillige samtidige lægemidler. Patienterne i det non-komparative

Aspergillus-studie havde ofte alvorlige prædisponerende tilstande (for eksempel

knoglemarvs- eller stamcelletransplantation, malign hæmatologisk sygdom, solide tumorer

eller organtransplantation), med behov for adskillige samtidige lægemidler.

Flebitis var, hos alle patientpopulationer, en hyppigt rapporteret bivirkning fra

infusionsstedet. Andre lokale reaktioner inkluderede erythem, smerter/ømhed, kløe,

væsken samt brændende fornemmelse.

55241_spc.docx

Side 6 af 20

Indberettede kliniske- og laboratoriemæssige abnormaliteter blandt alle voksne, der er

behandlet med caspofungin (i alt 1.780), var sædvanligvis milde og krævede sjældent

seponering.

Følgende bivirkninger blev rapporteret:

(meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til

<1/100))

Blod og lymfesystem:

Almindelig: nedsat hæmoglobin, nedsat hæmatokrit, fald i antal hvide blodlegemer.

Ikke almindelig: anæmi, trombocytopeni, koagulopati, leukopeni, stigning i eosinofiltal,

fald i trombocyttal, stigning i trombocyttal, fald i lymfocyttal, stigning i antal hvide

blodlegemer, fald i neutrofiltal.

Metabolisme og ernæring:

Almindelig: hypokaliæmi.

Ikke almindelig: overhydrering, hypomagnesiæmi, anoreksi, elektrolytforstyrrelser,

hyperglykæmi, hypokalcæmi, metabolisk acidose.

Psykiske forstyrrelser:

Ikke almindelig: angst, desorientering, søvnløshed.

Nervesystemet:

Almindelig: hovedpine.

Ikke almindelig: svimmelhed, dysgeusi, paræstesi, døsighed, tremor, hypæstesi.

Øjne:

Ikke almindelig: okulær icterus, sløret syn, øjenlågsødem, øget tåresekretion.

Hjerte:

Ikke almindelig: palpitationer, takykardi, arytmi, atrieflimren, venstresidig

hjerteinsufficiens.

Vaskulære sygdomme:

Almindelig: flebit.

Ikke almindelig: tromboflebit, rødmen, hedeture, hypertension, hypotension.

Luftveje, thorax og mediastinum:

Almindelig: dyspnø.

Ikke almindelig: næsetilstopning, faryngolaryngeal smerte, takypnø, bronkospasmer, hoste,

paroksysmal natlig dyspnø, hypoksi, rallen, hvæsende vejrtrækning.

Mave-tarm-kanalen:

Almindelig: kvalme, diarré, opkastning.

Ikke almindelig: abdominalsmerter, øvre abdominalsmerter, tør mund, dyspepsi,

mavegener, abdominal udspiling, ascites, obstipation, dysfagi, flatulens.

Lever og galdeveje:

Almindelig: forhøjede levertal (ALAT, ASAT, alkalisk fosfatase, konjugeret bilirubin,

blodbilirubin).

55241_spc.docx

Side 7 af 20

Ikke almindelig: kolestase, hepatomegali, hyperbilirubinæmi, gulsot, abnormal

leverfunktion, levertoksicitet, leversygdom, forhøjet gamma-glutamyltransferase.

Hud og subkutane væv:

Almindelig: udslæt, pruritus, erytem, hyperhidrose.

Ikke almindelig: erythema multiforme, makuløst udslæt, makulopapuløst udslæt, kløende

udslæt, urticaria, allergisk dermatitis, universel pruritus, erytematøst udslæt, universelt

udslæt, mæslingelignende udslæt, hudlæsioner.

Knogler, led, muskler og bindevæv:

Almindelig: artralgi.

Ikke almindelig: rygsmerter, ekstremitetssmerter, knoglesmerter, muskelsvaghed, myalgi.

Nyrer og urinveje:

Ikke almindelig: nyreinsufficiens, akut nyresvigt.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet:

Almindelig: pyreksi, kuldegysninger, kløe på infusionsstedet.

Ikke almindelig: Smerter, smerter på kateterindstiksstedet, træthed, kuldefølelse,

varmefølelse, erytem på infusionsstedet, induration på infusionsstedet, smerte på

infusionsstedet, hævelse på infusionsstedet, flebit på injektionsstedet, perifert ødem,

ømhed, gener i brystet, brystsmerter, ansigtsødem, følelse af temperaturændring i kroppen,

induration, ekstravasation på infusionsstedet, irritation på infusionsstedet, flebit på

infusionsstedet, udslæt på infusionsstedet, urticaria på infusionsstedet, erytem på

injektionsstedet, ødem på injektionsstedet, smerte på injektionsstedet, hævelse på

injektionsstedet, utilpashed, ødemer.

Undersøgelser:

Almindelig: nedsat kalium i blodet, nedsat albumin i blodet.

Ikke almindelig: øget kreatinin i blodet, positiv test for røde blodlegemer i urinen, fald i

totalprotein, protein i urinen, forlænget protrombintid, forkortet protrombintid, nedsat

natrium i blodet, øget natrium i blodet, nedsat calcium i blodet, øget calcium i blodet,

nedsat chlorid i blodet, øget blodglucose, nedsat magnesium i blodet, nedsat fosfor i

blodet, øget fosfor i blodet, øget indhold af urinstof i blodet, forlængelse af aktiveret partiel

tromboplastintid, nedsat hydrogencarbonat i blodet, øget indhold af chlorid i blodet, øget

indhold af kalium i blodet, forhøjet blodtryk, nedsat indhold af urinsyre i blodet, blod i

urinen, unormale vejrtrækningslyde, fald i carbondioxid, stigning i koncentrationen af

immunosuppressiva, stigning af INR (international normalised ratio), cylindre i urinen,

positiv test for hvide blodlegemer i urinen samt øget pH i urinen.

Caspofungin er også blevet vurderet ved 150 mg daglig (i op til 51 dage) hos 100 voksne

patienter (se pkt. 5.1). Studiet sammenlignede caspofungin 50 mg daglig (efter en

bolusdosis på 70 mg på dag 1) versus 150 mg daglig i behandlingen af invasiv candidiasis.

I denne patientgruppe var sikkerheden for caspofungin ved den høje dosis generelt den

samme som hos de patienter, der fik caspofungin i en daglig dosis på 50 mg. Den del af

patienterne, der fik en alvorlig lægemiddelrelateret bivirkning eller en lægemiddelrelateret

bivirkning, som førte til seponering af caspofungin, var sammenlignelig i de to

behandlingsgrupper.

Pædiatriske patienter

55241_spc.docx

Side 8 af 20

Data fra 5 kliniske studier med 171 pædiatriske patienter indikerer, at den overordnede

incidens af kliniske bivirkninger (26,3 %; 95 % CI-19,9, 33,6) ikke er værre end for

voksne i behandling med caspofungin (43,1 %; 95 % CI-40,0, 46,2). Dog har pædiatriske

patienter sandsynligvis en anden bivirkningsprofil sammenlignet med voksne patienter. De

mest almindelige lægemiddelrelaterede kliniske bivirkninger, der er rapporteret hos

pædiatriske patienter behandlet med caspofungin var pyreksi (11,7 %), udslæt (4,7 %) og

hovedpine (2,9 %).

Følgende bivirkninger er rapporteret:

(meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10))

Blod og lymfesystem:

Almindelig: øgede eosinofiltal.

Nervesystemet:

Almindelig: hovedpine.

Hjerte:

Almindelig: takykardi.

Vaskulære sygdomme:

Almindelig: rødmen, hypotension.

Lever og galdeveje:

Almindelig: forhøjede leverenzymer (ASAT, ALAT), forhøjet gamma-glutamyltransferase.

Hud og subkutane væv:

Almindelig: udslæt, pruritus.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet:

Meget almindelig: feber.

Almindelig: kuldegysninger, smerter ved indstiksstedet.

Undersøgelser:

Almindelig: nedsat kalium i blodet, hypomagnesiæmi, øget glucose, fald i fosfor og

stigning i fosfor.

Erfaringer efter markedsføring

Følgende bivirkninger er rapporteret efter markedsføring:

Lever og galdeveje:

Leverdysfunktion.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet:

Hævelser og perifere ødemer.

Undersøgelser:

Hyperkalcæmi.

Indberetning af formodede bivirkninger

55241_spc.docx

Side 9 af 20

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er rapporteret utilsigtet administration af op til 400 mg caspofungin i løbet af en dag.

Disse tilfælde har ikke resulteret i klinisk vigtige bivirkninger. Caspofungin er ikke

dialysérbar.

4.10

Udlevering

BEGR - kun til sygehuse

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: J 02 AX 04. Antimykotikum til systemisk anvendelse.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Caspofungin er et semisyntetisk lipopeptid (echinocandin), syntetiseret fra et

fermenteringsprodukt af Glarea lozoyensis. Caspofunginacetat hæmmer syntesen af beta-

(1,3)-D-glucan, en vigtig bestanddel af cellevæggen i mange trådsvampe og i gær. Beta-

(1,3)-D-glucan findes ikke i pattedyrsceller.

Caspofungin virker fungicidt mod candidagær. In vitro- og in vivo-studier viser, at når

Aspergillus udsættes for caspofungin, resulterer det i lysering og død af svampetrådenes

apikale spidser og punkter, hvor cellevækst og celledeling finder sted.

Farmakodynamisk virkning

Caspofungin virker in vitro mod Aspergillus-arter (Aspergillus fumigatus (N = 75),

Aspergillus flavus (N = 111), Aspergillus niger (N = 31), Aspergillus nidulans (N = 8),

Aspergillus terreus (N = 52), og Aspergillus candidus (N = 3)). Caspofungin virker også in

vitro mod Candida-arter (Candida albicans (N = 1.032), Candida dubliensis (N = 100),

Candida glabrata (N = 151), Candida guilliermondii (N = 67), Candida kefyr (N = 62),

Candida krusei (N = 147), Candida lipolytica (N = 20), Candida lusitaniae (N = 80),

Candida parapsilosis (N = 215), Candida rugosa (N = 1), og Candida tropicalis (N =

258)), inklusive isolater med multiresistente transportmutationer og dem med erhvervet

eller egenstimulerende resistens mod fluconazol, amphotericin B og 5-flucytosin. Der blev

udført følsomhedstest i overensstemmelse med en modifikation af såvel Clinical and

Laboratory Standards Institute (CLSI - tidligere kendt som National Committee for

Clinical Laboratory Standards (NCCSL)) M38-A2-metoden (for Aspergillus-arter) og

M27-A3-metoden (for Candida-arter). EUCAST har fastlagt standardiserede teknikker for

følsomhedstest for gærsvampe. EUCAST har dog ikke godkendt fortolkede grænseværdier

55241_spc.docx

Side 10 af 20

for caspofungin. Under behandling er der identificeret Candida-isolater med reduceret

følsomhed over for caspofungin hos et lille antal patienter (MIC-værdier for caspofungin >

2 mg/l (stigning på 4 til 30 gange i MIC) er rapporteret ved anvendelse af standardiserede

MIC-testteknikker godkendt af CLSI). Den resistensmekanisme, der blev identificeret, var

FKS1/FKS2-genmutation. Disse tilfælde har været associeret med dårlige kliniske

resultater. Udvikling af in vitro-resistens over for caspofungin af Aspergillus-arter er

identificeret. I begrænset klinisk erfaring er resistens over for caspofungin set hos patienter

med invasiv aspergillose. Resistensmekanismen er ikke fastlagt. Incidensen af resistens

over for caspofungin ved forskellige kliniske isolater af Candida og Aspergillus er sjælden.

Klinisk virkning og sikkerhed

Invasiv Candidiasis hos voksne patienter: Der blev inkluderet 239 patienter i et initialt

studie med henblik på at sammenligne caspofungin med amphotericin B til behandling af

invasiv candidiasis. 24 patienter havde neutropeni. Den hyppigste diagnose var

blodforgiftning (candidaæmi) (77 %, n=186) og Candida-peritonitis (8 %, n=19); patienter

med Candida endocarditis, osteomyelitis eller meningitis blev ekskluderet fra dette studie.

Efter en bolusdosis på 70 mg blev caspofungin 50 mg administreret en gang daglig, mens

amphotericin B blev administreret med 0,6-0,7 mg/kg/dag til patienter uden neutropeni

eller 0,7-1,0 mg/kg/dag til patienter med neutropeni. Gennemsnitsvarigheden af intravenøs

behandling var 11,9 dage med et interval på 1-28 dage. Et gunstigt respons krævede både

resolution af symptomer og mikrobiologisk clearance af candida-infektionen. 224 patienter

blev inkluderet i den primære effektanalyse (MITT analyse) af respons efter afslutning af

IV-behandling; positive responsrater for behandling af invasiv candidiasis var

sammenlignelige for caspofungin (73 % (80/109)) og amphotericin B (62 % (71/115)) (%

forskel 12,7 (95,6 % CI -0,7; 26,0)). Blandt patienter med candidaæmi, var den positive

respons rate efter endt IV-behandling sammenlignelig for caspofungin (72 % (66/92)) og

amphotericin B (63 % (59/94)) i den primære effektanalyse (MITT-analyse) (% forskel

10,0 (95,0 % CI -4,5; 24,5)) Data fra patienter med ikke-blod infektionssteder var mere

begrænsede. Gunstige responsrater hos patienter med neutropeni var 7/14 (50 %) i

caspofungin-gruppen og 4/10 (40 %) i amphotericin B-gruppen. Disse begrænsede data

støttes af resultatet af det empiriske behandlingsstudie.

I et andet studie fik patienter med invasiv candidiasis caspofungin 50 mg/dag (efter en

bolusdosis på 70 mg på Dag 1) eller caspofungin 150 mg/dag (se pkt. 4.8). I dette studie

blev caspofungindosen administreret over 2 timer (i stedet for standardadministrationen

over 1 time). Studiet ekskluderede patienter, hvor der var mistanke om Candida

endocarditis, meningitis eller osteomyelitis. Da dette var et primært terapistudie, blev

patienter, som var refraktære over for tidligere antimykotisk behandling, også udelukket.

Antallet af patienter med neutropeni var også begrænset i dette studie (8,0 %). Effekten var

et sekundært effektmål i dette studie. De patienter, der opfyldte inklusionskriterierne og fik

en eller flere doser caspofungin, blev inkluderet i effektanalysen. Det samlede positive

respons ved afslutningen af caspofunginbehandlingen var sammenligneligt i de to

behandlingsgrupper: 72 % (73/102) og 78 % (74/95) i behandlingsgrupperne med

henholdsvis caspofungin 50 mg og 150 mg (difference 6,3 % (95 % konfidensinterval -5,9;

18,4)).

Invasiv Aspergillose hos voksne patienter: 69 voksne patienter (i alderen 18-80) med

invasiv aspergillose blev inkluderet i et åbent, non-komparativt studie, med henblik på at

vurdere sikkerhed, tolerabilitet samt effekten af caspofungin. Patienterne skulle være enten

refraktære (sygdomsprogression eller manglende bedring ved andre antimykotiske

behandlinger givet i mindst 7 dage) (84 % af de inkluderede patienter), eller intolerante (16

55241_spc.docx

Side 11 af 20

% af de inkluderede patienter) over for andre antimykotiske standardbehandlinger. De

fleste patienter havde primærsygdomme (malign hæmatologisk sygdom (N = 24), allogen

knoglemarvstransplantation eller stamcelletransplantation (N = 18), organtransplantation

(N = 8), solid tumor (N = 3), eller andre tilstande (N = 10)). Der anvendtes faste

definitioner, fastsat efter ”Mycoses Study Group” kriterier, til at diagnosticere invasiv

aspergillose og til behandlingsrespons (gunstigt respons krævede klinisk signifikant

radiografisk forbedring såvel som forbedring i tegn og symptomer). Den gennemsnitlige

varighed af behandlingen var 33,7 dage, med et interval på 1-162 dage. Et uafhængigt

ekspertpanel fastslog, at 41 % (26/63) af patienterne, der fik mindst en dosis caspofungin,

havde gunstigt respons. Af de patienter der fik mere end 7 dages behandling med

caspofungin, havde 50 % (26/52) gunstigt respons. Raterne af gunstigt respons for

patienter som enten var refraktære eller intolerante overfor tidligere behandlinger var hhv.

36 % (19/53) og 70 % (7/10). Selvom doserne af tidligere anvendt antimykotisk

behandling for 5 af patienterne, der var inkluderet som refraktære, var lavere end de doser

der ofte gives for invasiv aspergillose, var raterne af gunstigt respons under caspofungin-

behandling for disse patienter sammenlignelige med dem set for resten af de refraktære

patienter (henholdsvis 2/5 og 17/48). Responsraterne hos patienter med lungesygdom eller

ekstrapulmonal sygdom var hhv. 47 % (21/45) og 28 % (5/18). Blandt patienterne med

ekstrapulmonal sygdom havde 2 ud af 8 patienter, der også havde verificeret, sandsynlig

eller mulig CNS-indblanding, gunstigt respons.

Empirisk behandling af febrile voksne patienter med neutropeni: I et studie blev der

inkluderet i alt 1.111 patienter med vedholdende feber og neutropeni. Disse blev behandlet

enten med caspofungin 50 mg en gang daglig efter bolusdosis på 70 mg caspofungin eller

liposomal amphotericin B 3,0 mg/kg/dag. Egnede patienter havde fået kemoterapi mod

malignitet eller havde fået hæmatopoietisk stamcelletransplantation, og havde neutropeni

(<500 celler/mm

i 96 timer) og havde haft feber (>38,0 °C) uden respons i mere end 96

timer til parenteral antibakteriel behandling. Patienterne skulle behandles i op til 72 timer

efter resolution af neutropeni, dog i højst 28 dage. Patienter med påvist svampeinfektion

kunne imidlertid behandles i længere tid. Hvis lægemidlet var veltolereret, men feberen var

vedholdende og den kliniske tilstand forværredes efter 5 dages behandling, kunne

doseringen af studiemedicinen øges til 70 mg/dag caspofungin (13,3 % af de behandlede

patienter) eller til 5,0 mg/kg/dag liposomal amphotericin B (14,3 % af de behandlede

patienter). Der inkluderedes 1.095 patienter i den primære MITT (modificeret intention til

at behandle) effekt analyse af generelt fordelagtigt respons; caspofungin (33,9 %) var lige

så effektiv som liposomal amphotericin B (33,7 %) (% forskel 0,2 (95,2 % CI -5,6; 6,0)).

Et samlet fordelagtigt respons krævede, at alle 5 kriterier var opfyldt: (1) succesfuld

behandling af enhver baseline svampeinfektion (caspofungin 51,9 % (14/27), liposomal

amphotericin B 25,9 % (7/27)), (2) gennembruds svampeinfektion under administration af

studiemedicinen og i op til 7 dage efter endt behandling (caspofungin 94,8 % (527/556),

liposomal amphotericin B 95,5 % (515/539)), (3) overlevelse i 7 dage efter afsluttet

behandling med studiemedicin (caspofungin 92,6 % (515/556), liposomal amphotericin B

89,2 % (481/539)), (4) ingen afbrydelse af behandling med studiemedicinen på grund af

lægemiddelrelateret toksicitet eller manglende effekt caspofungin 89,7 % (499/556),

liposomal amphotericin B 85,5 % (461/539)), og (5) resolution af feber i perioden med

neutropeni (caspofungin 41,2 % (229/556), liposomal amphotericin B 41,4 % (223/539)).

Responsraterne for caspofungin og liposomal amphotericin B for baseline infektioner

grundet Aspergillus-arter var henholdsvis 41,7 % (5/12) og 8,3 % (1/12), og Candida-arter

66,7 % (8/12) og 41,7 % (5/12). Patienter i caspofungin-gruppen oplevede

gennembrudsinfektioner ved følgende ikke-almindelige gær- og skimmelsvampe:

Trichosporon-arter (1), Fusarium-arter (1), Mucor-arter (1) og Rhizopus-arter (1).

55241_spc.docx

Side 12 af 20

Pædiatrisk population

Caspofungins sikkerhed og effekt blev vurderet hos pædiatriske patienter i alderen 3

måneder til 17 år i to prospektive, kliniske multicenterstudier. Designet for studiet,

diagnostiske kriterier og kriterierne for vurdering af effekten var de samme som i de

tilsvarende studier for voksne patienter (se pkt. 5.1).

Det første studie, som omfattede 82 patienter i alderen 2-17 år, var et randomiseret,

dobbeltblindet studie, som sammenlignede caspofungin (50 mg/m

i.v. en gang daglig efter

en 70 mg/m

bolusdosis på Dag 1 (som ikke må overstige 70 mg daglig) med liposomal

amphotericin B (3 mg/kg i.v. daglig) på en 2:1 behandlingsmåde (56 på caspofungin, 26 på

liposomal amphotericin B) som empirisk behandling hos børn med vedvarende feber og

neutropeni. Overordnet var succesraten i MITT-analyseresultaterne, justeret i henhold til

risikostrata, følgende: 46,6 % (26/56 for caspofungin og 32,2 % (8/25) for liposomal

amphotericin B.

Det andet studie var et prospektivt, open-label, ikke-komparativt studie til vurdering af

caspofungins sikkerhed og effekt hos pædiatriske patienter (i alderen 6 måneder til 17 år)

med invasiv candidiasis, candidiasis i øsofagus og invasiv aspergillosis (som livsreddende

behandling). 49 patienter blev inkluderet og fik caspofungin 50 mg/m

i.v. en gang daglig

efter en bolusdosis på 70 mg/m

på Dag 1 (som ikke måtte overstige 70 mg daglig), hvoraf

48 blev inkluderet i MITT-analysen. Af disse patienter havde 37 invasiv candidiasis, 10

havde invasiv aspergillosis og 1 patient havde candidiasis i øsofagus. Den gunstige

responsfordeling, i henhold til indikation, var ved afslutningen af caspofunginbehandlingen

følgende i MITT-analysen: 81 % (30/37) ved invasiv candidiasis, 50 % (5/10) ved invasis

aspergillosis og 100 % (1/1) ved candidiasis i øsofagus.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fordeling

Caspofungin bindes i udstrakt grad til albumin. Den ubundne fraktion af caspofungin i

plasma varierer fra 3,5 % i raske frivillige til 7,6 % i patienter med invasiv candidiasis.

Distributionen er hovedansvarlig for caspofungins plasmafarmakokinetik og er det

hastighedskontrollerende trin i både alfa- og beta-dispositionsfaserne. Distribution til væv

toppede 1,5-2 dage efter dosering, hvor 92 % af dosis var distribueret til vævet. Det er

sandsynligt, at kun en lille del af det caspofungin, der optages i vævene, senere vender

tilbage til plasma som det oprindelige stof. Derfor sker eliminationen uden en

distributionsligevægt, og et estimat af det sande fordelingsvolumen for caspofungin er i

øjeblikket umuligt at opnå.

Biotransformation

Caspofungin nedbrydes spontant til en åben ringstruktur. Yderligere metabolisme

involverer peptidhydrolyse og N-acetylering. To mellemprodukter, dannet under

nedbrydningen af caspofungin ved ringåbning, danner kovalente adduktorer til

plasmaproteiner, resulterende i irreversibel binding til plasmaproteiner i mindre grad.

In vitro-studer viser, at caspofungin ikke hæmmer cytokrom P450-enzymer 1A2, 2A6,

2C9, 2C19, 2D6 eller 3A4. I kliniske studier hverken inducerede eller hæmmede

caspofungin CYP3A4 metabolisme af andre lægemidler. Caspofungin er ikke et substrat

for P-glycoprotein og er et dårligt substrat for cytokrom P450-enzymer.

55241_spc.docx

Side 13 af 20

Elimination

Eliminationen af caspofungin fra plasma er langsom med en clearance på 10-12 ml/min.

Plasmakoncentrationen af caspofungin falder i et polyfasisk mønster efter enkelt 1-times

intravenøse infusioner. Der opstår en kortvarig alfa-fase umiddelbart efter infusion

efterfulgt af en beta-fase med en halveringstid på 9-11 timer. Der opstår ligeledes

yderligere en gamma-fase med en halveringstid på 45 timer. Distribution er, frem for

ekskretion og biotransformationer, den dominerende mekanisme der påvirker

plasmaclearance.

Ca. 75 % af en radioaktiv dosis blev genfundet i løbet af 27 dage: 41 % i urinen og 34 % i

fæces. Caspofungin udskilles og biotransformeres i ringe grad inden for de første 30 timer

efter administration. Udskillelsen er langsom og den terminale halveringstid af

radioaktivitet var 12-15 dage. En lille mængde af caspofungin udskilles uændret i urinen

(ca. 1,4 % af dosis).

Caspofungin udviser moderat non-lineær farmakokinetik med øget akkumulation ved

stigende doser, og dosisafhængighed for tiden indtil opnåelse af steady-state efter

administration af gentagne doser.

Særlige populationer

Der er set øget eksponering for caspofungin hos voksne patienter med nedsat nyrefunktion

og let nedsat leverfunktion, kvindelige patienter samt hos ældre patienter. Generelt var

forøgelsen beskeden og ikke tilstrækkelig til at nødvendiggøre dosisjustering. Hos voksne

patienter med moderat nedsat leverfunktion eller høj vægt kan en dosisjustering være

nødvendig (se nedenfor).

Vægt: I de populationsfarmakokinetiske analyser hos voksne candidiasispatienter blev det

fundet, at vægten havde en indvirkning på caspofungins farmakokinetik.

Plasmakoncentrationerne falder med øget vægt. Den gennemsnitlige eksponering for en

voksen patient med en kropsvægt på 80 kg var forudsagt til at være ca. 23 % lavere end for

en voksen patient med en kropsvægt på 60 kg (se pkt. 4.2).

Nedsat leverfunktion: Hos voksne patienter med let til moderat nedsat leverfunktion

øgedes AUC med hhv. ca. 20 og 75 %. Der er ingen klinisk erfaring hos voksne patienter

med svært nedsat leverfunktion og hos børn med alle grader af nedsat leverfunktion. Det er

i et studie med gentagne doser vist, at en dosisreduktion af daglig dosis til 35 mg til voksne

patienter med moderat nedsat leverfunktion giver et AUC svarende til det, der ses hos

voksne forsøgspersoner med normal leverfunktion, der modtog standardbehandling (se pkt.

4.2).

Nedsat nyrefunktion: I et klinisk studie med enkeltdosis 70 mg svarede caspofungins

farmakokinetik hos frivillige, raske voksne med let nedsat nyrefunktion (kreatininclearance

50-80 ml/min) til, hvad der observeredes hos kontrolgruppen. Moderat nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance 31-49 ml/min.), fremskreden nyreinsufficiens (kreatininclearance 5-30

ml/min.) samt nedsat nyrefunktion i slutstadiet (kreatininclearance <10 ml/min. og

dialyseafhængig) øgede i moderat grad plasmakoncentrationer af caspofungin efter

administration af enkeltdosis (30-49 % for AUC). Hos voksne patienter med invasiv

candidiasis, esophageal candidiasis eller invasiv aspergillose, som fik gentagne, daglige

doser caspofungin 50 mg, havde let til fremskreden nedsat nyrefunktion dog ingen

betydelig effekt på koncentrationen af caspofungin. Det er ikke nødvendigt at justere dosis

55241_spc.docx

Side 14 af 20

til patienter med nedsat nyrefunktion. Caspofungin er ikke dialysérbart, og yderligere

dosering er derfor ikke nødvendig efter hæmodialyse.

Køn: Plasmakoncentrationer af caspofungin var gennemsnitligt 17-38 % højere hos

kvinder end hos mænd.

Ældre patienter: Der sås beskeden stigning i AUC (28 %) og C24t (32 %) hos ældre,

mandlige patienter sammenlignet med unge, mandlige patienter. Der er hos patienter som

behandledes empirisk eller som havde invasiv candidiasis set en tilsvarende beskeden

stigning hos ældre patienter sammenlignet med yngre.

Race: Patientfarmakokinetiske data indikerer, at der ikke er set klinisk signifikante

forskelle i caspofungins farmakokinetik hos patienter af europæisk, negroid,

sydamerikansk og sydamerikansk/indiansk afstamning.

Pædiatriske patienter: Hos unge (12-17 år), som fik caspofungin 50 mg/m

(max. 70 mg

daglig), var caspofungins AUC0-24t i plasma generelt den samme som hos voksne, der fik

caspofungin 50 mg daglig. Alle de unge fik doser >50 mg daglig, og faktisk fik 6 ud af 8

den maksimale dosis på 70 mg/dag. Caspofungins plasmakoncentration hos disse unge

faldt relativt i forhold til de voksne, der fik 70 mg daglig, som var den dosis, der oftest blev

givet til unge.

Hos børn (2-11 år), der fik caspofungin 50 mg/m

(max. 70 mg daglig), var caspofungins

AUC0-24t i plasma efter flere doser den samme som hos voksne, der fik caspofungin 50

mg/dag.

Hos små børn (12-23 måneder), der fik caspofungin 50 mg/m

daglig (max. 70 mg daglig),

var caspofungins AUC0-24t i plasma efter flere doser den samme som hos voksne, der fik

caspofungin 50 mg daglig og som hos større børn (2-11 år), der fik 50 mg/m

daglig.

Generelt er de data, der er tilgængelige vedrørende farmakokinetik, effekt og sikkerhed

begrænsede hos patienter i alderen 3-10 måneder. Farmakokinetiske data fra ét 10-

måneders barn, der fik 50 mg/m

, viste et AUC0-24t, der lå inden for samme område, som

det der var set hos større børn og voksne ved henholdsvis 50 mg/m

og en dosis på 50 mg,

mens AUC0-24t hos ét 6-måneders barn, der fik 50 mg/m

, var noget højere.

Hos nyfødte og spædbørn (<3 måneder), der fik caspofungin 25 mg/m

daglig (svarende til

en daglig gennemsnitsdosis på 2,1 mg/kg), var caspofungins højeste koncentration (C1t) og

caspofungins trough-koncentration (C24t) efter flere doser den samme som hos voksne, der

fik caspofungin 50 mg daglig. På Dag 1 var C1t den samme, og C24t var let forhøjet (36

%) hos disse nyfødte og spædbørn i forhold til voksne. Dog sås variationer både i C1t (Dag

4 geometrisk gennemsnit 11,73 μg/ml, interval 2,63 til 22,05 μg/ml) og C24t (Dag 4

geometrisk gennemsnit 3,55 μg/ml, interval 0,13 til 7,17 μg/ml). Målinger vedrørende

AUC0-24t blev ikke udført i dette studie på grund af få plasmaprøver.

Bemærk, at caspofungins effekt og sikkerhed ikke er blevet undersøgt tilstrækkeligt i

prospektive kliniske studier med nyfødte og spædbørn under 3 måneder.

55241_spc.docx

Side 15 af 20

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Toksicitetsstudier med gentagne doser på op til 7-8 mg/kg givet intravenøst, viste

reaktioner fra injektionsstedet hos rotter og aber, tegn på histaminfrigørelse hos rotter, samt

tegn på leverbivirkninger hos aber.

Udviklingstoksicitetsundersøgelser med rotter viste, at caspofungin forårsagede nedsat

føtalvægt samt øgning i forekomsten af ufuldstændig ossifikation af vertebra, sternebra og

kranie ved doser på 5 mg/kg, hvilket blev forbundet med maternelle bivirkninger så som

tegn på histaminfrigørelse hos gravide rotter. Der sås også en øgning i forekomsten af

cervikale ribben. Caspofungin er i in vitro-assays negativ med henblik på genotoksicitet,

såvel som i in vivo-tests med knoglemarvskromosom hos mus. Der er ikke udført

langtidsundersøgelser med dyr med henblik på at vurdere caspofungins carcinogene

potentiale. I studier udført med han- og hunrotter var der ingen virkning på fertiliteten med

caspofungin op til 5 mg/kg/dag.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Saccharose

Mannitol (E421)

Eddikesyre, koncentreret (E260)

Natriumhydroxid (til justering af pH) (E524)

6.2

Uforligeligheder

Må ikke blandes med solvenser indeholdende glucose, da Caspofungin "Teva" ikke er

stabilt i solvenser indeholdende glucose. På grund af manglende kompatibilitetsstudier må

dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

24 måneder.

Kemisk og fysisk stabilitet af det rekonstituerede koncentrat under brug er blevet påvist i

24 timer ved 25 °C eller derunder, hvis det er rekonstitueret med vand til injektion.

Kemisk og fysisk stabilitet af den fortyndede infusionsopløsning til patienten under brug er

blevet påvist i 24 timer ved 25 °C og i 48 timer ved 2-8 °C, hvis det er fortyndet med

natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %), 4,5 mg/ml (0,45 %) eller 2,25 mg/ml (0,225 %)

infusionsvæske eller Ringer-laktat-opløsning.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet anvendes straks. Hvis opløsningen ikke

anvendes straks, er opbevaringstider og -forhold før anvendelse brugerens ansvar og vil

normalt ikke være mere end 24 timer ved 2-8 °C, medmindre rekonstitution og fortynding

er sket under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Uåbnede hætteglas: Opbevares i køleskab (2-8 °C).

Opbevaringsforhold efter rekonstitution og fortynding af lægemidlet, se pkt. 6.3

55241_spc.docx

Side 16 af 20

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

50 mg: 10 ml farveløst hætteglas (type I glas) med grå (bromobutyl) gummiprop med

aluminiumbånd og rødt (polypropylen) plastiklåg med flip off-låg.

70 mg: 10 ml farveløst hætteglas (type I glas) med grå (bromobutyl) gummiprop med

aluminiumbånd og orange (polypropylen) plastiklåg med flip off-låg.

Leveres i pakninger med 1 hætteglas.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Rekonstituering af Caspofungin "Teva"

BRUG IKKE SOLVENS INDEHOLDENDE GLUCOSE, da Caspofungin "Teva" ikke er

stabilt i solvens indeholdende glucose. Caspofungin "Teva" MÅ IKKE BLANDES ELLER

INFUNDERES SAMMEN MED ANDEN MEDICIN, da der ikke findes data vedrørende

forligelighed mellem Caspofungin "Teva" og andre intravenøse substanser,

tilsætningsstoffer eller lægemidler. Inspicér infusionsopløsningen visuelt for partikler eller

misfarvning.

Efter rekonstitution er Caspofungin "Teva" en gennemsigtig til meget lysegul opløsning

uden opalisering.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE HOS VOKSNE PATIENTER

Trin 1. Rekonstitution af almindelige hætteglas

For at rekonstituere pulveret bringes hætteglasset til stuetemperatur, og der tilsættes

aseptisk 10,5 ml vand til injektion. Koncentrationen af det rekonstituerede hætteglas vil

være:

5,2 mg/ml med udgangspunkt i et 50 mg hætteglas

7,2 mg/ml med udgangspunkt i et 70 mg hætteglas.

Det hvide/råhvide, kompakte, frysetørrede pulver vil opløses fuldstændig. Bland forsigtigt,

indtil der fremkommer en klar opløsning. Rekonstituerede opløsninger skal inspiceres

visuelt for partikler eller misfarvning. Denne rekonstituerede opløsning kan opbevares i op

til 24 timer ved 25 °C eller derunder.

Trin 2. Tilsætning af rekonstitueret Caspofungin "Teva" til patientens

infusionsopløsning

Solvenser til den endelige infusionsvæske, opløsning er: natriumchlorid til

injektionsvæske, opløsning eller Ringer-laktat-opløsning. Infusionsopløsningen klargøres

aseptisk ved at tilsætte den foreskrevne mængde af rekonstitueret koncentrat (som vist i

tabellen nedenfor) til en 250 ml infusionspose eller -flaske. Infusioner med reduceret

volumen af 100 ml kan anvendes for daglige doser på 50 mg eller 35 mg, hvis dette er

nødvendigt af medicinske årsager. Opløsningen må ikke anvendes, hvis den er uklar, eller

hvis der er bundfald.

55241_spc.docx

Side 17 af 20

FORTYNDING AF INFUSIONSOPLØSNINGEN TIL VOKSNE

50 mg

DOSIS*

Volumen af

rekonstitueret

Caspofungin

"Teva" til

overførsel til

intravenøs pose

eller flaske

Standardklargøring

(rekonstitueret

Caspofungin "Teva"

tilsat 250 ml) endelig

koncentration

Reduceret

infusionsvolumen

(rekonstitueret

Caspofungin "Teva"

tilsat 100 ml) endelig

koncentration

50 mg

10 ml

0,20 mg/ml

50 mg ved reduceret

volumen

10 ml

0,47 mg/ml

35 mg ved moderat

nedsat leverfunktion

(fra et 50 mg-

hætteglas)

7 ml

0,14 mg/ml

35 mg ved moderat

nedsat leverfunktion

(fra et 50 mg-

hætteglas) ved

reduceret volumen

7 ml

0,34 mg/ml

*der skal anvendes 10,5 ml ved rekonstitution af alle hætteglas.

70 mg

DOSIS*

Volumen af

rekonstitueret

Caspofungin

"Teva" til

overførsel til

intravenøs pose

eller flaske

Standardklargøring

(rekonstitueret

Caspofungin "Teva"

tilsat 250 ml) endelig

koncentration

Reduceret

infusionsvolumen

(rekonstitueret

Caspofungin "Teva"

tilsat 100 ml) endelig

koncentration

70 mg

10 ml

0,28 mg/ml

Anbefales ikke

70 mg (fra to 50 mg-

hætteglas)**

14 ml

0,28 mg/ml

Anbefales ikke

35 mg ved moderat

nedsat leverfunktion

(fra et 70 mg-

hætteglas)

5 ml

0,14 mg/ml

0,34 mg/ml

*der skal anvendes 10,5 ml ved rekonstitution af alle hætteglas.

** hvis der ikke forefindes et 70 mg-hætteglas, kan 70 mg-dosis tilberedes fra to 50 mg-hætteglas.

VEJLEDNING VED ANVENDELSE TIL BØRN

Beregning af legemsareal (BSA) mhp. dosering til børn

Før tilberedning af infusion skal patientens legemsareal (BSA) beregnes ved hjælp af

følgende formel: (Mostellerformlen)

55241_spc.docx

Side 18 af 20

Legemsareal

m

Højde

x vægt

3600

Tilberedning af 70 mg/m

2

infusion til børn >3 måneder (ved brug af et 50 mg eller 70

mg-hætteglas)

1.

Bestem den bolusdosis, der skal anvendes til barnet ved hjælp af patientens

legemsareal (som beregnet ovenfor) og følgende ligning:

Legemsareal (m

) x 70 mg/m

= bolusdosis

Den maksimale bolusdosis på Dag 1 bør ikke overstige 70 mg uanset til den beregnede

dosis for patienten.

2.

Det afkølede hætteglas med Caspofungin "Teva" bringes til stuetemperatur.

3.

Tilsæt aseptisk 10,5 ml vand til injektion

. Denne rekonstituerede opløsning kan

opbevares i op til 24 timer ved 25 °C eller derunder

. Dette vil give en endelig

caspofungin-koncentration i hætteglasset på:

5,2 mg/ml med udgangspunkt i et 50 mg hætteglas

7,2 mg/ml med udgangspunkt i et 70 mg hætteglas.

4.

Tag den mængde af lægemidlet, der svarer til den beregnede bolusdosis (Trin 1), fra

hætteglasset. Overfør aseptisk denne mængde (ml)

rekonstitueret Caspofungin "Teva"

til en i.v.-pose (eller flaske) med 250 ml 0,9 %, 0,45 % eller 0,225 %

natriumchloridopløsning eller Ringer-laktat-opløsning. Alternativt kan mængden (ml)

af rekonstitueret Caspofungin "Teva" tilsættes en reduceret mængde 0,9 %, 0,45 %

eller 0,225 % natriumchloridopløsning eller Ringer-laktat-opløsning, som ikke må

overstige en endelig koncentration på 0,5 mg/ml. Denne infusionsopløsning skal

anvendes inden for 24 timer, hvis den opbevares ved 25 °C eller derunder eller inden

for 48 timer, hvis den opbevares på køl ved 2-8 °C.

Tilberedning af 50 mg/m

2

infusion til børn >3 måneder (ved brug af et 50 mg eller 70

mg-hætteglas)

1.

Bestem den reelle daglige vedligeholdelsesdosis, der skal anvendes til barnet ved

hjælp af patientens legemsareal (som beregnet ovenfor) og følgende ligning:

Legemsareal (m

) x 50 mg/m

= daglig vedligeholdelsesdosis

Den daglige vedligeholdelsesdosis bør ikke overstige 70 mg uanset den beregnede

dosis for patienten.

2.

Det afkølede hætteglas med Caspofungin "Teva" bringes til stuetemperatur.

3.

Tilsæt aseptisk 10,5 ml vand til injektion

. Denne rekonstituerede opløsning kan

opbevares i op til 24 timer ved 25 °C eller derunder

. Dette vil give en endelig

caspofungin-koncentration i hætteglasset på:

5,2 mg/ml med udgangspunkt i et 50 mg hætteglas

7,2 mg/ml med udgangspunkt i et 70 mg hætteglas.

4.

Tag den mængde af lægemidlet, der svarer til den beregnede daglige

vedligeholdelsesdosis (Trin 1), fra hætteglasset. Overfør aseptisk denne mængde (ml)

rekonstitueret Caspofungin "Teva" til en i.v.-pose (eller flaske) med 250 ml 0,9 %,

0,45 % eller 0,225 % natriumchloridopløsning eller Ringer-laktat-opløsning.

Alternativt kan mængden (ml)

af rekonstitueret Caspofungin "Teva" tilsættes en

reduceret mængde 0,9 %, 0,45 % eller 0,225 % natriumchloridopløsning eller Ringer-

laktat-opløsning, som ikke må overstige en endelig koncentration på 0,5 mg/ml. Denne

infusionsopløsning skal anvendes inden for 24 timer, hvis den opbevares ved 25 °C

eller derunder eller inden for 48 timer, hvis den opbevares på køl ved 2-8 °C.

Bemærkninger vedrørende tilberedning:

55241_spc.docx

Side 19 af 20

Det hvide/råhvide pulver vil opløses fuldstændigt. Bland forsigtigt, indtil en klar

opløsning fremkommer.

Inspicér den rekonstituerede opløsning visuelt for partikler eller misfarvning under

rekonstitution og før infusion. Anvend ikke opløsningen, hvis den er uklar, eller hvis der

er bundfald.

Caspofungin "Teva" er formuleret med henblik på at kunne give den fulde dosis, der er

angivet på hætteglassets etiket (hhv. 50 mg eller 70 mg), når der trækkes 10 ml op af

hætteglasset.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83a

2860 Søborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

50 mg: 55240

70 mg: 55241

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

10. juni 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

21. august 2017

55241_spc.docx

Side 20 af 20

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

10-8-2018

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approved Annovera (segesterone acetate and ethinyl estradiol vaginal system), a combined hormonal contraceptive for women of reproductive age used to prevent pregnancy and is the first vaginal ring contraceptive that can be used for an entire year.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-7-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA today confirmed a voluntary recall to the consumer / user level of 29 lots of single and 51 lots of combination valsartan medicines distributed under the Actavis label in the U.S. due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical. The impurity detected in the API is N- nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking wat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-7-2018

Major Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Due to The Potential Presence of a Probable Carcinogen (NDMA)

Major Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Due to The Potential Presence of a Probable Carcinogen (NDMA)

As a precautionary measure, the distribution firm, Major Pharmaceuticals, is issuing a nationwide voluntary recall of all lots within expiry of Valsartan which were supplied by Teva Pharmaceuticals and labeled as Major Pharmaceuticals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-3-2018

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

OTTAWA - Health Canada is advising Canadians that it will be conducting a safety review of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat uterine fibroids in women. Health Canada's review is a result of Canadian and European reports of serious adverse events affecting the liver.

Health Canada

2-10-2018

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Teva B.V.)

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Teva B.V.)

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Active substance: Lamivudine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6476 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-10-2018

EU/3/03/133 (Shire Orphan Therapies GmbH)

EU/3/03/133 (Shire Orphan Therapies GmbH)

EU/3/03/133 (Active substance: Icatibant acetate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6432 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/054/02/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Cinqaero (Teva B.V.)

Cinqaero (Teva B.V.)

Cinqaero (Active substance: reslizumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6218 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3912T/18

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Ulipristal Acetate Gedeon Richter (Gedeon Richter Plc.)

Ulipristal Acetate Gedeon Richter (Gedeon Richter Plc.)

Ulipristal Acetate Gedeon Richter (Active substance: Ulipristal Acetate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5779 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/5017

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2058 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2058 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2058 (Active substance: 1-(3-methylbutanoyl)-L-aspartyl-L-threonyl-L-histidyl-L-phenylalanyl-L-prolyl-(L-cystinyl-L-isoleucyl-[(N6-(S)-4-carboxy-4-palmitamidobutanoyl)-L-lysinyl]-L-phenylalanyl-L-glutamyl-L-prolyl-L-arginyl-L-serinyl-L-lysinyl-L-glycinyl-L-cystinyl)-L-lysinamide, disulfide, acetate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5730 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/099/18

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

CANCIDAS (Merck Sharp and Dohme B.V.)

CANCIDAS (Merck Sharp and Dohme B.V.)

CANCIDAS (Active substance: caspofungin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5517 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/379/T/67

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Cetrotide (Merck Europe B.V.)

Cetrotide (Merck Europe B.V.)

Cetrotide (Active substance: Cetrorelix (as acetate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5373 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/233/T/67

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Temozolomide Teva (Teva B.V.)

Temozolomide Teva (Teva B.V.)

Temozolomide Teva (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5214 of Wed, 01 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Rasagiline ratiopharm (Teva B.V.)

Rasagiline ratiopharm (Teva B.V.)

Rasagiline ratiopharm (Active substance: rasagiline) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5108 of Mon, 30 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/17/1834 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/17/1834 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/17/1834 (Active substance: Cyclo[L-alanyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-prolyl-L-glutaminyl-L-lysyl-L-tyrosyl-D-prolyl-L-prolyl-(2S)-2-aminodecanoyl-L-alpha-glutamyl-L-threonyl]acetate salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3797 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/244/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/13/1114 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/13/1114 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/13/1114 (Active substance: Cyclo[L-alanyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-prolyl-L-glutaminyl-L-lysyl-L-tyrosyl-D-prolyl-L-prolyl-(2S)-2-aminodecanoyl-L-alpha-glutamyl-L-threonyl] acetate salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3798 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/166/12/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Active substance: terbinafine / florfenicol / betamethasone acetate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3406 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

Ovaleap (Teva B.V.)

Ovaleap (Teva B.V.)

Ovaleap (Active substance: Follitropin alfa) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3154 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2608/R/23

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Imatinib Teva B.V. (Teva B.V.)

Imatinib Teva B.V. (Teva B.V.)

Imatinib Teva B.V. (Active substance: imatinib) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)3008 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3013 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1369/201704

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2775 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Trisenox (Teva B.V.)

Trisenox (Teva B.V.)

Trisenox (Active substance: Arsenic trioxide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2778 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

17-4-2018

EU/3/11/945 (Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited)

EU/3/11/945 (Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited)

EU/3/11/945 (Active substance: Ornithine phenylacetate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2355 of Tue, 17 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/105/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety