Caspofungin "Regiomedica"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Caspofungin "Regiomedica" 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 50 mg
 • Lægemiddelform:
 • pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Caspofungin "Regiomedica" 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 56569
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

28. oktober 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Caspofungin "Regiomedica", pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

29946

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Caspofungin "Regiomedica"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

50 mg:

Hvert hætteglas indeholder 50 mg caspofungin (som acetat).

Efter rekonstitution indeholder 1 ml koncentrat 5,2 mg caspofungin.

70 mg:

Hvert hætteglas indeholder 70 mg caspofungin (som acetat).

Efter rekonstitution indeholder 1 ml koncentrat 7,2 mg caspofungin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Pulveret er et fast, hvidt/råhvidt pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af invasiv candidiasis hos voksne patienter eller børn.

Behandling af invasiv aspergillose hos voksne patienter eller børn, der er refraktære

eller intolerante over for amphotericin B, lipidformuleringer af amphotericin B

og/eller itraconazol. Refraktion defineres som progression af infektion eller manglende

bedring efter mindst 7 dages forudgående behandling med terapeutiske doser af

effektivt antimykotisk lægemiddel.

Empirisk behandling af formodede svampeinfektioner (som f.eks. Candida eller

Aspergillus) hos febrile voksne patienter eller børn med neutropeni.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Caspofungin skal initieres af en læge, som har erfaring i at behandle invasive

svampeinfektioner.

56569_spc.docx

Side 1 af 23

Dosering

Voksne patienter

Der bør gives enkelt mætningsdosis på 70 mg på Dag 1, herefter 50 mg daglig. Efter den

initiale 70 mg mætningsdosis, anbefales caspofungin 70 mg daglig til patienter som vejer

mere end 80 kg (se pkt. 5.2). Dosisjustering er ikke nødvendig på baggrund af køn og race

(se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population (12 måneder til 17 år)

Hos børn (i alderen 12 måneder til 17 år) skal dosis baseres på patientens

legemsoverfladeareal (se Instructions for Use in Paediatric Patients, Mosteller

Formula).

For alle indikationer bør en enkelt mætningsdosis på 70 mg/m

(som ikke må overstige en

faktisk dosis på 70 mg) administreres på Dag 1 efterfulgt af 50 mg/m

daglig (som ikke må

overstige en faktisk dosis på 70 mg daglig). Hvis den daglige dosis på 50 mg/m

tåles godt,

men ikke giver tilstrækkeligt klinisk respons, kan den daglige dosis øges til 70 mg/m

daglig (som ikke må overstige den faktiske daglige dosis på 70 mg).

Caspofungins sikkerhed og virkning hos nyfødte og spædbørn under 12 måneder er ikke

tilstrækkeligt undersøgt i kliniske studier. Forsigtighed tilrådes ved behandling af denne

aldersgruppe. Begrænsede data tyder på, at caspofungin 25 mg/m

daglig til nyfødte og

spædbørn (under 3 måneder) og 50 mg/m

daglig til små børn (3-11 måneder) kan

overvejes (se pkt. 5.2).

Varighed af behandling

Varigheden af empirisk behandling skal baseres på patientens kliniske respons.

Behandlingen bør fortsættes op til 72 timer efter resolution af neutropeni (ANC≥500).

Patienter med svampeinfektioner bør modtage behandling i mindst 14 dage og

behandlingen bør fortsættes i mindst 7 dage efter resolution af såvel neutropeni som

kliniske symptomer.

Behandlingsvarigheden ved invasiv candidiasis skal baseres på patientens kliniske og

mikrobiologiske respons. Når tegn og symptomer på invasiv candidiasis er forbedrede, og

dyrkning er negativ, kan skift til oral antimykotisk behandling overvejes. Generelt bør

antimykotisk behandling fortsætte i mindst 14 dage efter sidste positive dyrkning.

Behandlingsvarigheden for invasiv aspergillose fastsættes individuelt og bør baseres på

sværhedsgraden af patientens primærsygdom, restitution efter immunosuppression og

klinisk respons. Generelt bør behandlingen fortsætte i mindst 7 dage efter

symptomresolution.

Information vedrørende sikkerhed ved behandlingsvarighed over 4 uger er begrænset.

Tilgængelige data indikerer dog, at caspofungin fortsat er veltolereret ved længere

behandlingsforløb (op til 162 dage hos voksne patienter og 87 dage hos pædiatriske

patienter).

56569_spc.docx

Side 2 af 23

Særlige populationer

Ældre patienter

Arealet under kurven (AUC) øges med ca. 30 % hos ældre patienter (≥65 år). Systematisk

dosisjustering er dog ikke nødvendig. Erfaring med behandling af patienter ≥65 år er

begrænset (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis på baggrund af nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis til voksne patienter med let nedsat leverfunktion

(Child-Pugh score 5-6). Til voksne patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-

Pugh score 7-9) anbefales caspofungin 35 mg daglig på baggrund af farmakokinetiske

data. Initial mætningsdosis på 70 mg bør administreres på Dag 1. Der er ingen klinisk

erfaring hos voksne patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh score større end

9) og hos børn med alle grader af nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4).

Samtidig administration af induktorer af metaboliske enzymer

Begrænsede data tyder på, at det bør overvejes at øge den daglige dosis af caspofungin til

70 mg efter mætningsdosis på 70 mg, når caspofungin hos voksne patienter administreres

samtidigt med visse induktorer af metaboliske enzymer (se pkt. 4.5). Når caspofungin hos

børn (i alderen 12 måneder til 17 år) administreres samtidigt med de samme induktorer af

metaboliske enzymer (se pkt. 4.5), bør en dosis caspofungin på 70 mg/m

daglig overvejes

(som ikke må overstige en faktisk dosis på 70 mg).

Administration

Efter rekonstitution og fortynding skal opløsningen administreres ved langsom

intravenøs infusion over ca. 1 time. For vejledning om rekonstitution se pkt. 6.6.

Der findes både 70 mg og 50 mg hætteglas.

Caspofungin bør gives som infusion en gang daglig.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der er rapporteret om anafylaksi under administration af caspofungin. Hvis dette

forekommer, skal caspofungin seponeres, og passende behandling administreres. Der er

rapporteret om mulige histaminmedierede reaktioner, herunder udslæt, ansigtshævelse,

angioødem, pruritus, varmefornemmelse eller bronkospasmer, som kan kræve seponering

og/eller administration af passende behandling.

Begrænsede data tyder på at mindre almindelige ikke-Candida gærsvampe og ikke-

Aspergillus skimmelsvampe ikke dækkes af caspofungin. Virkningen af caspofungin over

for disse svampepatogener er ikke fastlagt.

Samtidig administration af caspofungin og ciclosporin er blevet evalueret hos raske voksne

frivillige og hos patienter. Nogle raske voksne frivillige, der fik ciclosporin 2 doser a 3

mg/kg sammen med caspofungin, viste forbigående stigninger i alanintransaminase

56569_spc.docx

Side 3 af 23

(ALAT) og aspartattransaminase (ASAT) på op til 3 gange den øvre grænse i

normalområdet, som svandt ved seponering. I et retrospektivt studie af 40 patienter, som

blev behandlet med caspofungin efter markedsføringen og ciclosporin i 1-290 dage

(median 17,5 dage), blev der ikke observeret nogen alvorlige hepatiske bivirkninger. Disse

data tyder på, at caspofungin kan anvendes hos patienter, der behandles med ciclosporin,

hvis de potentielle fordele overstiger de potentielle risici. Tæt monitorering af

leverenzymerne skal overvejes, hvis caspofungin og ciclosporin administreres samtidigt.

Hos voksne patienter med let til moderat nedsat leverfunktion øgedes AUC med hhv. ca. 20

% og 75 %. Reduktion af daglig dosis til 35 mg anbefales til voksne med moderat nedsat

leverfunktion. Der er ingen klinisk erfaring med voksne med svært nedsat leverfunktion

eller med børn med alle grader af nedsat leverfunktion. En højere eksponering end for

moderat nedsat leverfunktion forventes, og caspofungin skal anvendes med forsigtighed

hos disse patienter (se pkt. 4.2 og 5.2).

Der er set laboratoriemæssige abnormaliteter i leverfunktionsprøver hos raske frivillige

samt voksne og pædiatriske patienter, der er blevet behandlet med caspofungin. Hos nogle

voksne og pædiatriske patienter med alvorlige primærsygdomme, som havde fået adskillige

samtidige behandlingsregimer med caspofungin, er der rapporteret tilfælde af klinisk

signifikant leverdysfunktion, hepatitis og leversvigt; årsagssammenhæng med caspofungin

er ikke påvist. Patienter, som får unormale leverfunktionsprøver under behandling med

caspofungin, skal monitoreres for tegn på forværring af leverfunktionen, og risiko/fordel

ved fortsat caspofungin-behandling skal revurderes.

Efter markedsføring er der set tilfælde af Stevens-Johnsons syndrom (SJS) og toksisk

epidermal nekrolyse (TEN) ved brug af caspofungin. Der skal udvises forsigtighed hos

patienter med allergiske hudreaktioner i anamnesen (se pkt. 4.8).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

In-vitro studier viser, at caspofungin ikke hæmmer noget enzym i cytokrom P450 (CYP)

systemet. I kliniske studier, inducerede caspofungin ikke CYP3A4 metabolisme af andre

stoffer. Caspofungin er ikke et substrat for P-glykoprotein og er et dårligt substrat for CYP-

enzymer. Der er dog i farmakologiske, og i kliniske, studier vist interaktion mellem

caspofungin og andre lægemidler (se nedenfor).

I to kliniske studier med raske voksne frivillige, øgede ciclosporin A (en dosis a 4 mg/kg

eller to doser a 3 mg/kg administreret med 12 timers mellemrum) caspofungins AUC med

ca. 35 %. Disse øgninger i AUC hænger sandsynligvis sammen med reduceret hepatisk

optagelse af caspofungin.

Caspofungin øgede ikke ciclosporins plasmaniveauer. Der sås, ved samtidig administration

af caspofungin og ciclosporin, forbigående stigninger i lever ALAT og ASAT, på op til 3

gange i normalområdet, som svandt ved seponering. I et retrospektivt studie af 40 patienter,

som blev behandlet med caspofungin efter markedsføringen og ciclosporin i 1-290 dage

(median 17,5 dage), blev der ikke observeret alvorlige hepatiske bivirkninger (se pkt. 4.4).

Tæt monitorering af leverenzymerne skal overvejes, hvis de to produkter administreres

samtidigt.

Caspofungin reducerede mindste målte koncentration af tacrolimus med 26 % hos frivillige

raske voksne. Standardmonitorering af serumkoncentrationer af tacrolimus, samt

hensigtsmæssig justering af tacrolimusdosis, skal anvendes til patienter i behandling med

begge præparater.

56569_spc.docx

Side 4 af 23

Kliniske studier med raske voksne frivillige viser, at itraconazol, amphotericin B,

mycophenolat, nelfinavir eller tacrolimus ikke ændrer caspofungins farmakokinetik i

klinisk relevant grad. Caspofungin havde ingen indvirkning på farmakokinetikken for

amphotericin B, itraconazol, rifampicin eller mycophenolatmofetil. Selvom sikkerhedsdata

er begrænsede, kræves ingen særlige forholdsregler, når amphotericin B, itraconazol,

nelfinavir eller mycophenolatmofetil administreres sammen med caspofungin.

Rifampicin forårsagede en 60 % øgning i AUC og 170 % øgning i mindste målte

koncentration af caspofungin på den første dag med samtidig administration når

lægemidlerne blev initieret samtidigt hos raske voksne frivillige. Det mindste målte niveau

for caspofungin faldt gradvist efter gentagen administration. Efter to ugers administration

havde rifampicin begrænset virkning på AUC, mens det mindste målte niveau var 30 %

lavere end hos voksne patienter, som fik caspofungin alene.

Interaktionsmekanismen kan muligvis skyldes en initial hæmning og efterfølgende

induktion af transportproteiner. En lignende virkning kan forventes for andre lægemidler,

der inducerer metaboliske enzymer. Begrænsede data fra populations-farmakokinetiske

studier indikerer, at samtidig administration af caspofungin og induktorerne efavirenz,

nevirapin, rifampicin, dexamethason, fenytoin eller carbamazepin kan resultere i et fald i

caspofungins AUC. Det bør overvejes at øge den daglige dosis af caspofungin til 70 mg

hos voksne patienter, efter mætningsdosis på 70 mg, når induktorer af metaboliske

enzymer administreres samtidigt (se pkt. 4.2).

Alle lægemiddelinteraktionsstudier hos voksne, som er beskrevet ovenfor, blev udført med

en daglig caspofungindosis på 50 eller 70 mg. Interaktion mellem højere doser af

caspofungin og andre lægemidler er ikke formelt undersøgt.

Resultaterne fra regressionsanalyser af farmakokinetiske data tyder på, at samtidig

administration af dexamethason og caspofungin kan medføre klinisk betydningsfulde fald i

dalkoncentrationer af caspofungin hos børn. Dette fund kan indikere, at børn vil få de

samme fald med induktorer som voksne. Når caspofungin administreres til børn (12

måneder til 17 år) sammen med induktorer af lægemiddelelimination, som rifampicin,

efavirenz, neviparin, phenytoin, dexamethason eller carbamazepin, bør en

caspofungindosis på 70 mg/m

daglig overvejes (må ikke overstige en faktisk daglig dosis

på 70 mg).

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

I studier udført med han- og hunrotter var der ingen virkning på fertiliteten med

caspofungin (se pkt. 5.3). Der er ingen kliniske data for caspofungin til vurdering af dets

indvirkning på fertiliteten.

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af caspofungin hos gravide kvinder.

Caspofungin må ikke anvendes under graviditet, med mindre dette er klart nødvendigt.

Dyrestudier har påvist udviklingstoksicitet (se pkt. 5.3). Caspofungin er vist at passere

placentabarrieren i dyrestudier.

Amning

Det er ukendt, om caspofungin udskilles i human mælk. De tilgængelige

56569_spc.docx

Side 5 af 23

farmakodynamiske/toksikologiske data fra dyrestudier viser, at caspofungin udskilles i

mælk. Kvinder, der får caspofungin, bør ikke amme.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke lavet studier af, hvorvidt caspofungin påvirker evnen til at føre bil og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Der er rapporteret om overfølsomhedsreaktioner (anafylaksi og mulige histaminmedierede

reaktioner) (se pkt. 4.4).

Hos patienter med invasiv aspergillose er der også rapporteret om lungeødemer, ARDS

(Adult Respiratory Distress Syndrome) samt radiografiske infiltrationer.

Voksne patienter

I alt 1.865 voksne personer modtog i kliniske studier enkeltdoser eller gentagne doser

caspofungin: 564 patienter med febril neutropeni (studie med empirisk behandling), 382

patienter med invasiv candidiasis, 228 patienter med invasiv aspergillose, 297 patienter

med lokaliserede Candida infektioner og 394 personer blev inkluderet i fase I studier.

Patienterne i studiet med empirisk behandling havde modtaget kemoterapi for malignitet

eller havde fået hæmatopoietisk stamcelle transplantation (inklusive 39 allogene

transplantationer). I studierne med patienter med dokumenterede Candida infektioner

havde de fleste patienter med invasive Candida-infektioner alvorlige primærsygdomme

(for eksempel hæmatologisk eller anden malignitet, nyligt større kirurgisk indgreb, HIV),

med behov for adskillige samtidige behandlingsregimer.

Patienterne i det non-komparative Aspergillus-studie havde ofte alvorlige prædisponerende

tilstande (for eksempel knoglemarvs- eller stamcelletransplantation, malign hæmatologisk

sygdom, solide tumorer eller organtransplantation), med behov for adskillige samtidige

behandlingsregimer.

Phlebitis var, hos alle patientpopulationer, en hyppigt rapporteret bivirkning fra

infusionsstedet. Andre lokale reaktioner inkluderede erythem, smerter/ømhed, kløe, væsken

samt brændende fornemmelse.

Indberettede kliniske og laboratoriemæssige abnormaliteter blandt alle voksne, der er

behandlet med caspofungin (i alt 1.780), var sædvanligvis milde og krævede sjældent

seponering.

Liste over bivirkninger i tabelform

Følgende bivirkninger er rapporteret under kliniske studier og/eller efter markedsføring:

(Meget almindelig (≥1/10), Almindelig (≥1/100 til <1/10), Ikke almindelig (≥1/1.000 til

<1/100), Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data))

Blod og lymfesystem

Almindelig

Nedsat hæmoglobin, nedsat hæmatokrit, nedsat antal hvide blodlegemer

Ikke almindelig

Anæmi, trombocytopeni, koagulopati, leukopeni, forhøjet eosinofiltal, fald i

trombocyttal, forhøjet trombocyttal, fald i lymfocyttal, forhøjet antal hvide

blodlegemer, fald i neutrofiltal

56569_spc.docx

Side 6 af 23

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Hypokaliæmi

Ikke almindelig

Overhydrering, hypomagnesiæmi, anoreksi, elektrolytforstyrrelser,

hyperglykæmi, hypokalcæmi, metabolisk acidose

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig

Angst, desorientering, søvnløshed

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

Ikke almindelig

Svimmelhed, dysgeusi, paræstesi, døsighed, tremor, hypæstesi

Øjne

Ikke almindelig

Okulær icterus, sløret syn, øjenlågsødem, øget tåresekretion

Hjerte

Ikke almindelig

Palpitationer, takykardi, arytmi, atrieflimren, kongestivt hjerteinsufficiens

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Phlebitis

Ikke almindelig

Trombophlebitis, ansigtsrødme, hedeture, hypertension, hypotension

Luftveje, thorax og mediasinum

Almindelig

Dyspnø

Ikke almindelig

Næsetilstopning, faryngolaryngeal smerte, takypnø, bronkospasmer, hoste,

paroksysmatisk natlig dyspnø, hypoksi, rhonchi, hvæsende vejrtrækning

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Kvalme, diarré, opkastning

Ikke almindelig

Abdominalsmerter, øvre abdominalsmerter, mundtørhed, dyspepsi,

abdominalgener, abdominal udspiling, ascites, obstipation, dysfagi, flatulens

Lever og galdeveje

Almindelig

Forhøjede levertal (ALAT, ASAT, alkalisk fosfatase, konjugeret bilirubin,

blodbilirubin)

Ikke almindelig

Kolestase, hepatomegali, hyperbilirubinæmi, gulsot, unormal leverfunktion,

levertoksicitet, leversygdom, forhøjet gammaglutamyltransferase

Hud og subkutane væv

Almindelig

Udslæt, pruritus, erytem, hyperhidrose

Ikke almindelig

Erythema multiforme, makuløst udslæt, makulopapuløst udslæt, kløende

udslæt, urticaria, allergisk dermatitis, universel pruritus, erytematøst udslæt,

universelt udslæt, morbilliformt udslæt, hudlæsioner

Ikke kendt

Toksisk epidermal nekrolyse og Stevens-Johnsons syndrom (se pkt. 4.4)

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig

Artralgi

Ikke almindelig

Rygsmerter, ekstremitetssmerter, knoglesmerter, muskelsvaghed, myalgi

56569_spc.docx

Side 7 af 23

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig

Nedsat nyrefunktion, akut nyresvigt

Almene symptomer og reakioner på administraionsstedet

Almindelig

Pyreksi, kuldegysninger, kløe på infusionsstedet

Ikke almindelig

Smerter, smerter på kateterstedet, træthed, kuldefølelse, varmefølelse,

erytem på infusionsstedet, induration på infusionsstedet, smerte på

infusionsstedet, hævelse på infusionsstedet, phlebitis på infusionsstedet,

perifert ødem, ømhed, gener i brystet, brystsmerter, ansigtsødem, følelse af

temperaturændring, induration, ekstravasation på infusionsstedet, irritation

på infusionsstedet, phlebitis på infusionsstedet, udslæt på infusionsstedet,

urticaria på infusionsstedet, erytem på infusionsstedet, ødem på

infusionsstedet, smerter på infusionsstedet, hævelse på infusionsstedet,

utilpashed, ødemer

Undersøgelser

Almindelig

Nedsat kalium i blodet, nedsat albumin i blodet

Ikke almindelig

Forhøjet blodkreatinin, positiv test for røde blodlegemer i urinen, nedsat

totalprotein, protein i urinen, forlænget protrombintid, forkortet

protrombintid, nedsat natrium i blodet, forhøjet natrium i blodet, nedsat

calcium i blodet, forhøjet calcium i blodet, nedsat chlorid i blodet, forhøjet

blodglucose, nedsat magnesium i blodet, nedsat phosphor i blodet, forhøjet

phosphor i blodet, forhøjet urinstof i blodet, forlænget aktiveret partiel

tromboplastintid, nedsat hydrogencarbonat i blodet, forhøjet indhold af

chlorid i blodet, forhøjet kalium i blodet, forhøjet blodtryk, nedsat urinsyre i

blodet, blod i urinen, unormale vejrtrækningslyde, fald i carbondioxid,

stigning i koncentrationen af immunsuppresiva, stigning i INR, cylindre i

urinen, positiv test for hvide blodlegemer i urinen, øget pH i urinen.

Caspofungin er også blevet vurderet ved 150 mg daglig (i op til 51 dage) hos 100 voksne

patienter (se pkt. 5.1). Studiet sammenlignede caspofungin 50 mg daglig (efter en

startdosis på 70 mg på dag 1) versus 150 mg daglig i behandlingen af invasiv candidiasis. I

denne patientgruppe var sikkerheden for caspofungin ved den høje dosis generelt den

samme som hos de patienter, der fik caspofungin i en daglig dosis på 50 mg. Den del af

patienterne, der fik en alvorlig lægemiddelrelateret bivirkning eller en lægemiddelrelateret

bivirkning, som førte til seponering af caspofungin, var sammenlignelig i de to

behandlingsgrupper.

Pædiatriske patienter

Data fra 5 kliniske studier hos 171 børn indikerer, at den overordnede incidens af kliniske

bivirkninger (26,3 %; 95 %CI-19,9, 33,6) ikke er værre end for voksne i behandling med

caspofungin (43,1 %; 95 % CI-40,0, 46,2). Dog har børn sandsynligvis en anden

bivirkningsprofil i forhold til voksne patienter. De mest almindelige lægemiddelrelaterede

kliniske bivirkninger, der er rapporteret hos børn behandlet med caspofungin var pyreksi

(11,7 %), udslæt (4,7 %) og hovedpine (2,9 %).

Der blev rapporteret følgende bivirkninger:

(Meget almindelig (≥1/10), Almindelig (≥1/100 til <1/10))

Blod og lymfesystem:

56569_spc.docx

Side 8 af 23

Almindelig: Forhøjet eosinofiltal

Nervesystemet:

Almindelig: Hovedpine

Hjerte:

Almindelig: Takykardi

Vaskulære sygdomme:

Almindelig: Ansigtsrødme, hypotension

Lever og galdeveje:

Ikke almindelig: Forhøjede leverenzymer (ASAT, ALAT)

Hud og subkutane væv:

Ikke almindelig: Udslæt, pruritus

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet:

Almindelig: Feber

Ikke almindelig: Kuldegysninger, smerter ved kateterstedet

Undersøgelser:

Almindelig: Nedsat kalium i blodet, hypomagnesiæmi, forhøjet glucose, fald i phosphor og

stigning i phosphor

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger til

Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er rapporteret utilsigtet administration af op til 400 mg caspofungin i løbet af en dag.

Disse tilfælde har ikke resulteret i klinisk vigtige bivirkninger. Caspofungin er ikke

dialyserbart.

4.10

Udlevering

BEGR - kun til sygehuse

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: J 02 AX 04. Antimykotikum til systemisk anvendelse.

56569_spc.docx

Side 9 af 23

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Caspofunginacetat er et semisyntetisk lipopeptid (echinocandin), syntetiseret fra et

fermenteringsprodukt af Glarea lozoyensis. Caspofunginacetat hæmmer syntesen af beta

(1,3)-D-glucan, en vigtig bestanddel af cellevæggen i mange trådsvampe og i gær. Beta

(1,3)-D-glucan findes ikke i pattedyrsceller.

Caspofungin virker fungicidt mod candidagær. In vitro og in vivo studier viser, at når

Aspergillus udsættes for caspofungin, resulterer det i lysering og død af svampetrådenes

apikale spidser og punkter ved cellevækst og celledeling.

Farmakodynamisk virkning

Caspofungin virker in vitro mod Aspergillusarter (Aspergillus fumigatus [N = 75],

Aspergillus flavus [N = 111], Aspergillus niger [N = 31], Aspergillus nidulans [N = 8],

Aspergillus terreus [N = 52] og Aspergillus candidus [N = 3]). Caspofungin virker in vitro

også mod Candidaarter (Candida albicans [N = 1032], Candida dubliensis [N = 100],

Candida glabrata [N = 151], Candida guilliermondii [N = 67], Candida kefyr [N = 62],

Candida krusei [N = 147], Candida lipolytica [N = 20], Candida lusitaniae [N = 80],

Candida parapsilosis [N = 215], Candida rugosa [N = 1] og Candida tropicalis [N =

258]), inklusive isolater med multiresistente transportmutationer og dem med erhvervet

eller egenstimulerende resistens mod fluconazol, amphotericin B og 5-flucytosin. Der blev

udført følsomhedstest i overensstemmelse med en modifikation af såvel Clinical and

Laboratory Standards Institute (CLSI tidligere kendt som National Committee for Clinical

Laboratory Standards [NCCSL]) M38-A2-metoden (for Aspergillusarter) og M27-A3-

metoden (for Candidaarter).

EUCAST har fastlagt standardiserede teknikker for følsomhedstest for gærsvampe.

EUCAST-grænseværdier er endnu ikke fastlagt for caspofungin på grund af en betydelig

variation mellem laboratorierne i grænseværdier for den mindste hæmmende koncentration

(MIC-værdier). I stedet for grænseværdier skal Candida-isolater, som er følsomme for

anidulafungin såvel som for micafungin, anses for at være følsomme for caspofungin.

Ligeledes kan C. parapsilosis-isolater, som er intermediært følsomme for anidulafungin og

micafungin, anses for at være intermediært følsomme for caspofungin.

Resistensmekanisme

Under behandling er der identificeret Candida-isolater med reduceret følsomhed over for

caspofungin hos et lille antal patienter (MIC-værdier for caspofungin > 2 mg/l (stigning på

4 til 30 gange i MIC) er rapporteret ved anvendelse af standardiserede MIC-testteknikker

godkendt af CLSI). Den resistensmekanisme, der blev identificeret, er FKS1- og/eller

FKS2-genmutationer (for C. glabrata). Disse tilfælde har været associeret med dårlige

kliniske resultater.

Udvikling af in vitro resistens over for caspofungin af Aspergillusarter er identificeret. I

begrænset klinisk erfaring er resistens over for caspofungin set hos patienter med invasiv

aspergillose.

Resistensmekanismen er ikke fastlagt. Incidensen af resistens over for caspofungin ved

forskellige kliniske isolater af candida og Aspergillus er sjælden.

56569_spc.docx

Side 10 af 23

Klinisk virkning og sikkerhed

Invasiv Candidiasis hos voksne patienter: Der blev inkluderet 239 patienter i et initialt

studie med henblik på at sammenligne caspofungin med amphotericin B til behandling af

invasiv candidiasis. 24 patienter havde neutropeni. Den hyppigste diagnose var

blodforgiftning (candidaæmi) (77 %, n=186) og Candida-peritonitis (8 %, n=19); patienter

med Candida endocarditis, osteomyelitis eller meningitis blev holdt ude af dette studie.

Der administreredes, efter en mætningsdosis på 70 mg, caspofungin 50 mg, en gang daglig,

mens amphotericin B administreredes med 0,6-0,7 mg/kg/dag til patienter uden neutropeni

og 0,7-1,0 mg/kg/dag til patienter med neutropeni. Gennemsnitsvarigheden af intravenøs

behandling var 11,9 dage, med et variationsområde på 1-28 dage. Et gunstigt respons

krævede både resolution af symptomer og mikrobiologisk clearance af candida-

infektionen. 224 patienter blev inkluderet i den primære effektanalyse (MITT analyse) af

respons efter afslutning af IV-behandling; positive responsrater for behandling af invasiv

candidiasis var sammenlignelige for caspofungin (73 % [80/109]) og amphotericin B (62 %

[71/115]) [% forskel 12,7 (95,6 % CI -0,7; 26,0)]. Blandt patienter med candidaæmi, var

den positive respons rate efter endt IV-behandling sammenlignelig for caspofungin (72 %

(66/92)) og amphotericin B (63 % (59/94)) i den primære effektanalyse (MITT analyse)

[% forskel 10,0 (95,0 % CI -4,5; 24,5)] Data fra patienter med ikke-blod infektionssteder

var mere begrænsede. Gunstige responsrater hos patienter med neutropeni var 7/14 (50 %)

i caspofungin-gruppen og 4/10 (40 %) i amphotericin B-gruppen. Disse begrænsede data

støttes af resultatet af studiet af empirisk behandling.

I et andet studie fik patienter med invasiv candidiasis caspofungin 50 mg/dag (efter en

startdosis på 70 mg på dag 1) eller caspofungin 150 mg/dag (se pkt. 4.8). I dette studie blev

caspofungindosen administreret over 2 timer (i stedet for standardadministrationen over 1

time).

Studiet udelukkede patienter, hvor der var mistanke om Candida endocarditis, meningitis

eller osteomyelitis. Da dette var et primært studie, blev patienter, som var refraktære over

for tidligere antimykotisk behandling, også udelukket. Antallet af patienter med neutropeni

var også begrænset i dette studie (8,0 %). Virkning var et andet sekundært endpoint i dette

studie. De patienter, der opfyldte inklusionskriterierne og fik en eller flere doser

caspofungin, blev inkluderet i effektanalysen. Den samlede positive respons ved

afslutningen af caspofunginbehandlingen var den samme i de to behandlingsgrupper: 72 %

(73/102) og 78 % (74/95) i behandlingsgrupperne med henholdsvis caspofungin 50 mg og

150 mg (difference 6,3 % [95 % konfidensinterval -5,9; 18,4]).

Invasiv Aspergillose hos voksne patienter: 69 voksne patienter (i alderen 18-80) med

invasiv aspergillose blev inkluderet i et åbent, non-komparativt studie, med henblik på at

vurdere sikkerhed, tolerabilitet samt virkning af caspofungin. Patienterne skulle være enten

refraktære (sygdomsprogression eller manglende bedring ved andre antimykotiske

behandlinger givet i mindst 7 dage) (84 % af de inkluderede patienter), eller intolerante (16

% af de inkluderede patienter) over for andre antimykotiske standardbehandlinger. De

fleste patienter havde primærsygdomme (malign hæmatologisk sygdom [N = 24], allogen

knoglemarvstransplantation eller stamcelletransplantation [N = 18], organtransplantation

[N = 8], solid tumor [N = 3], eller andre tilstande [N = 10]). Der anvendtes faste

definitioner, fastsat efter "Mycoses Study Group" kriterier, til at diagnosticere invasiv

aspergillose og til behandlingsrespons (gunstigt respons krævede klinisk signifikant

radiografisk forbedring såvel som forbedring i tegn og symptomer). Den gennemsnitlige

varighed af behandlingen var 33,7 dage, inden for en ramme af 1-162 dage. Et uafhængigt

ekspertpanel fastslog, at 41% (26/63) af patienterne, der fik mindst en dosis caspofungin,

56569_spc.docx

Side 11 af 23

havde gunstigt respons. Af de patienter der fik mere end 7 dages behandling med

caspofungin, havde 50 % (26/52) gunstigt respons. Raterne af gunstigt respons for

patienter som enten var refraktære eller intolerante overfor tidligere behandlinger var hhv.

36 % (19/53) og 70 % (7/10). Selvom doserne af tidligere anvendt antimykotisk

behandling for 5 af patienterne, der var inkluderet som refraktære, var lavere end de doser

der ofte gives for invasiv aspergillose, var raterne af gunstigt respons under

caspofunginbehandling for disse patienter magen til dem set for resten af de refraktære

patienter (henholdsvis 2/5 og 17/48). Responsraterne hos patienter med lungesygdom eller

ekstrapulmonal sygdom var hhv. 47 % (21/45) og 28 % (5/18). Blandt patienterne med

ekstrapulmonal sygdom havde 2 ud af 8 patienter, der også havde verificeret, sandsynlig

eller mulig CNS-inddragning, gunstigt respons.

Empirisk behandling af febrile voksne patienter med neutropeni: I et studie blev der

inkluderet i alt 1.111 patienter med vedholdende feber og neutropeni. Disse blev behandlet

enten med caspofungin 50 mg en gang daglig efter mætningsdosis på 70 mg caspofungin

eller liposomal amphotericin B 3,0 mg/kg/dag. Egnede patienter havde fået kemoterapi

mod malignitet eller havde fået hæmatopoietisk stamcelle transplantation, og havde

neutropeni (<500 celler/mm

i 96 timer) og havde haft feber (>38,0 °C) uden respons i

mere end 96 timer til parenteral antibakteriel behandling. Patienterne skulle behandles i op

til 72 timer efter resolution af neutropeni, dog i højst 28 dage.

Patienter med påvist svampeinfektion kunne imidlertid behandles i længere tid. Hvis

lægemidlet var veltolereret, men feberen var vedholdende og den kliniske tilstand

forværredes efter 5 dages behandling, kunne doseringen af studiemedicinen øges til 70

mg/dag caspofungin (13,3 % af de behandlede patienter) eller til 5,0 mg/kg/dag liposomal

amphotericin B (14,3 % af de behandlede patienter). Der inkluderedes 1.095 patienter i den

primære MITT (modificeret intention til at behandle) effektanalyse af generelt fordelagtigt

respons; caspofungin (33,9 %) var lige så effektivt som liposomal amphotericin B (33,7 %)

[% forskel 0,2 (95,2 % CI -5,6; 6,0)]. Et samlet fordelagtigt respons krævede at alle 5

kriterier var opfyldt: (1) succesfuld behandling af enhver baseline svampeinfektion

(caspofungin 51,9 % [14/27], liposomal amphotericin B 25,9 % [7/27]), (2) ingen ny- eller

genopstået svampeinfektion under administration af studiemedicinen og i op til 7 dage

efter endt behandling (caspofungin 94,8 % [527/556], liposomal amphotericin B 95,5 %

[515/539]), (3) overlevelse i 7 dage efter afsluttet behandling med studiemedicin

(caspofungin 92,6 % [515/556], liposomal amphotericin B 89,2 % [481/539]), (4) ingen

afbrydelse af behandling med studiemedicinen på grund af lægemiddelrelateret toksicitet

eller manglende virkning caspofungin 89,7 % [499/556], liposomal amphotericin B 85,5 %

[461/539]), og (5) resolution af feber i perioden med neutropeni (caspofungin 41,2 %

[229/556], liposomal amphotericin B 41,4 % [223/539]). Responsraterne for caspofungin

og liposomal amphotericin B for baseline infektioner grundet Aspergillus arter var

henholdsvis 41,7 % (5/12) og 8,3 % (1/12), og Candida arter 66,7 % (8/12) og 41,7 %

(5/12). Patienter i caspofungin-gruppen oplevede gennembrudsinfektioner ved følgende

ikke-almindelige gær- og skimmelsvampe: Trichosporon arter (1), Fusarium arter (1),

Mucor arter (1) og Rhizopus arter (1).

Pædiatrisk population

Caspofungins sikkerhed og virkning blev vurderet hos børn i alderen 3 måneder til 17 år i

to prospektive, kliniske multicenterstudier. Designet for studiet, diagnostiske kriterier og

kriterierne for vurdering af virkningen var de samme som i de tilsvarende studier for

voksne patienter (se pkt. 5.1).

56569_spc.docx

Side 12 af 23

Det første studie, som inkluderede 82 patienter i alderen 2-17 år, var et randomiseret,

dobbeltblindt studie, som sammenlignede caspofungin (50 mg/m

iv en gang daglig efter en

70 mg/m

mætningsdosis på Dag 1 [som ikke må overstige 70 mg daglig] med liposomal

amphotericin B (3 mg/kg iv daglig) på en 2:1 behandlingsmåde (56 på caspofungin, 26 på

liposomal amphotericin B) som empirisk behandling hos børn med vedvarende feber og

neutropeni. Overordnet var succesraten i MITT-analyseresultaterne, justeret i henhold til

risikostrata, følgende: 46,6 % (26/56 for caspofungin og 32,2 % (8/25) for liposomal

amphotericin B.

Det andet studie var et prospektivt, åbent, ikke-komparativt studie til vurdering af

caspofungin sikkerhed og virkning hos børn (i alderen 6 måneder til 17 år) med invasiv

candidiasis, candidiasis i øsofagus og invasiv aspergillosis (som livsreddende behandling).

49 patienter blev inkluderet og fik caspofungin 50 mg/m

iv en gang daglig efter en

mætningsdosis på 70 mg/m

på dag 1 (som ikke måtte overstige 70 mg daglig), hvoraf 48

blev inkluderet i MITT-analysen. Af disse patienter havde 37 invasiv candidiasis, 10 havde

invasiv aspergillose og 1 patient havde candidiasis i øsofagus. Den gunstige

responsfordeling, i henhold til indikation, var ved afslutningen af caspofunginbehandlingen

følgende i MITT-analysen: 81 % (30/37) ved invasiv candidiasis, 50 % (5/10) ved invasiv

aspergillosis og 100 % (1/1) ved candidiasis i øsofagus.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fordeling

Caspofungin bindes i udstrakt grad til albumin. Den ubundne fraktion af caspofungin i

plasma varierer fra 3,5 % i raske frivillige til 7,6 % i patienter med invasiv candidiasis.

Distributionen er hovedansvarlig for caspofungin plasmafarmakokinetik og er det

hastighedskontrollerende trin i både alfa- og beta-dispositionsfasen. Distribution til væv

toppede 1,5-2 dage efter dosering, hvor 92 % af dosis var distribueret til vævet. Det er

sandsynligt, at kun en lille del af det caspofungin, der optages i vævene, senere vender

tilbage til plasma som det oprindelige stof. Derfor sker eliminationen uden en

distributionsligevægt, og et estimat af det sande fordelingsvolumen for caspofungin er i

øjeblikket umuligt at opnå.

Biotransformation

Caspofungin nedbrydes spontant til en åben ringstruktur. Yderligere metabolisme

involverer peptidhydrolyse og N-acetylering. To mellemprodukter, dannet under

nedbrydningen af caspofungin ved ringåbning, danner kovalente adduktorer til

plasmaproteiner, resulterende i irreversibel binding til plasmaproteiner i mindre grad.

In vitro studier viser, at caspofungin ikke hæmmer CYP-enzymer 1A2, 2A6, 2C9, 2C19,

2D6 eller 3A4. I kliniske studier hverken inducerede eller hæmmede caspofungin CYP3A4

metabolisme af andre lægemidler. Caspofungin er ikke substrat for P-glykoprotein, og er et

dårligtsubstrat for CYP-enzymer.

Elimination

Eliminationen af caspofungin fra plasma er langsom med en clearance på 10-12 ml/min.

Plasmakoncentrationen af caspofungin falder i et polyfasisk mønster efter enkelt 1-times

intravenøs infusion. Der opstår en kortvarig alfa-fase umiddelbart efter infusion, efterfulgt

af en beta-fase med en halveringstid på 9-11 timer. Der opstår ligeledes yderligere en

gamma-fase med en halveringstid på 45 timer. Distribution er, frem for ekskretion og

biotransformation, den dominerende mekanisme der påvirker plasmaclearance.

56569_spc.docx

Side 13 af 23

Ca. 75 % af en radioaktivt mærket dosis blev genfundet i løbet af 27 dage: 41 % i urinen

og 34 % i fæces. Caspofungin udskilles og biotransformeres i ringe grad inden for de første

30 timer efter administration. Udskillelsen er langsom, med en terminal halveringstid af

radioaktivitet på 12-15 dage. En lille mængde af caspofungin udskilles uændret i urinen

(ca. 1,4 % af dosis).

Caspofungin udviser moderat non-lineær farmakokinetik med øget akkumulering ved

stigende doser, og tiden indtil steady-state opnås, efter administration af gentagne doser.

Særlige populationer

Der er set øget optagelse af caspofungin hos voksne patienter med nedsat nyrefunktion

eller let nedsat leverfunktion, hos kvindelige patienter samt hos ældre patienter. Generelt

var øgningen beskeden og ikke tilstrækkelig til at nødvendiggøre dosisjustering. Hos

voksne patienter med moderat nedsat leverfunktion eller høj vægt kan en dosisjustering

være nødvendig (se nedenfor).

Vægt: I populationsfarmakokinetiske studier hos voksne candidiasispatienter blev det

fundet, at vægten havde en indvirkning på caspofungins farmakokinetik.

Plasmakoncentrationerne falder med øget vægt. Den gennemsnitlige eksponering for en

voksen patient med en kropsvægt på 80 kg var forudsagt til at være ca. 23 % lavere end for

en voksen patient med en kropsvægt på 60 kg (se pkt. 4.2).

Nedsat leverfunktion: Hos voksne patienter med let til moderat nedsat leverfunktion øgedes

AUC med hhv. ca. 20 og 75 %. Der er ingen klinisk erfaring hos voksne patienter med

svært nedsat leverfunktion og hos børn med alle grader af nedsat leverfunktion. Det er i et

studie med gentagne doser vist, at en dosisreduktion af daglig dosis til 35 mg til voksne

patienter med moderat nedsat leverfunktion giver et AUC svarende til det, der ses hos

voksne forsøgspersoner med normal leverfunktion, der modtog standardbehandling (se pkt.

4.2).

Nedsat nyrefunktion: I et klinisk studie med enkeltdosis 70 mg, svarede caspofungins

farmakokinetik hos raske voksne frivillige med let nedsat nyrefunktion (creatininclearance

50-80 ml/min) til, hvad der sås hos kontrolgruppen. Moderat nedsat nyrefunktion

(creatininclearance 31- 49 ml/min), fremskreden nyreinsufficiens (creatininclearance 5-30

ml/min) samt nedsat nyrefunktion i slutstadiet (creatininclearance <10 ml/min og

dialyseafhængig) øgede i moderat grad plasmakoncentrationer af caspofungin efter

administration af enkeltdosis (30 – 49 % for AUC). Hos voksne patienter med invasiv

candidiasis, esophageal candidiasis eller invasiv aspergillose, som fik gentagne, daglige

doser caspofungin 50 mg, havde let til fremskreden nedsat nyrefunktion dog ingen

betydelig virkning på koncentrationen af caspofungin. Det er ikke nødvendigt at justere

dosis til patienter med nedsat nyrefunktion. Caspofungin er ikke dialyserbart, og yderligere

dosering er derfor ikke nødvendig efter hæmodialyse.

Køn: Plasmakoncentrationer af caspofungin var gennemsnitligt 17-38 % højere hos kvinder

end hos mænd.

Ældre patienter: Der sås beskeden stigning i AUC (28 %) og C

(32 %) hos ældre,

mandlige patienter sammenlignet med unge, mandlige patienter. Der er, hos patienter som

behandledes empirisk eller som havde invasiv candidiasis, set en tilsvarende beskeden

stigning hos ældre patienter sammenlignet med yngre.

56569_spc.docx

Side 14 af 23

Race: Patientfarmakokinetiske data indikerer at der ikke er set klinisk signifikante forskelle

i caspofungins farmakokinetik hos patienter af europæisk, negroid, sydamerikansk og

sydamerikansk/indiansk afstamning.

Pædiatriske patienter: Hos unge (12-17 år), der fik caspofungin 50 mg/m

(max. 70 mg

daglig), var caspofungin AUC

0-24t

i plasma generelt den samme som hos voksne, der fik

caspofungin 50 mg daglig. Alle de unge fik doser >50 mg daglig, og faktisk fik 6 ud af 8

den maksimale dosis på 70 mg/dag. Caspofungins plasmakoncentration hos disse unge

faldt relativt i forhold til de voksne, der fik 70 mg daglig, som var den dosis, der oftest blev

givet til unge.

Hos børn (2-11 år), der fik caspofungin 50 mg/m

(max. 70 mg daglig), var caspofungin

0-24t

i plasma efter flere doser den samme som hos voksne, der fik caspofungin 50

mg/dag.

Hos små børn (12-23 måneder), der fik caspofungin 50 mg/m

daglig (max. 70 mg daglig),

var caspofungins AUC

0-24t

i plasma efter flere doser den samme som hos voksne, der fik

caspofungin 50 mg daglig og som hos større børn (2-11 år), der fik 50 mg/m

daglig.

Generelt er de data, der er tilgængelige vedrørende farmakokinetik, virkning og sikkerhed

begrænsede hos patienter i alderen 3-10 måneder. Farmakokinetiske data fra ét 10-

måneders barn, der fik 50 mg/m

, viste et AUC

0-24t

, der lå inden for samme område, som

det der var set hos større børn og voksne ved henholdsvis 50 mg/m

og en dosis på 50 mg,

mens AUC

0-24t

hos ét 6-måneders barn, der fik 50 mg/m

, var noget højere.

Hos nyfødte og spædbørn (<3 måneder), der fik caspofungin 25 mg/m

daglig (svarende til

en daglig gennemsnitsdosis på 2,1 mg/kg), var caspofungins højeste koncentration (C

) og

caspofungins laveste koncentration (C

) efter flere doser den samme som hos voksne, der

fik caspofungin 50 mg daglig. På Dag 1 var C

den samme, og C

var let forhøjet (36 %)

hos disse nyfødte og spædbørn i forhold til voksne. Dog sås variationer både i C

(Dag 4

geometrisk gennemsnit 11,73 µg/ml, spænd 2,63 til 22,05 µg/ml) og C

(Dag 4 geometrisk

gennemsnit 3,55 µg/ml, spænd 0,13 til 7,17 µg/ml). Målinger vedrørende AUC

0-24t

blev

ikke udført i dette studie på grund af ringe mængde plasmaprøver. Bemærk at caspofungins

virkning og sikkerhed ikke er blevet undersøgt i prospektive kliniske studier med nyfødte

og spædbørn under 3 måneder.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Studier vedrørende toksicitet ved gentagne doser udført med rotter og aber, hvor der

anvendtes doser på op til 7-8 mg/kg givet intravenøst, viste reaktioner fra injektionsstedet

hos rotter og aber, tegn på histaminfrigørelse hos rotter, samt tegn på leverbivirkninger hos

aber.

Udviklingstoksicitetsstudier med rotter viste, at caspofungin forårsagede nedsat føtalvægt

samt øgning i forekomsten af ufuldstændig ossifikation af vertebra, sternebra og kranie ved

doser på 5 mg/kg, hvilket blev forbundet med maternelle bivirkninger så som tegn på

histaminfrigørelse hos gravide rotter. Der sås også en øgning i forekomsten af cervikale

ribben. Caspofungin er i in vitro studier negativ med henblik på genotoksicitet, såvel som i

in vivo studier med knoglemarvskromosom hos mus. Der er ikke udført langtidsstudier med

dyr med henblik på at vurdere caspofungins carcinogene potentiale. I studier udført med

han- og hunrotter var der ingen virkning på fertiliteten med caspofungin op til 5

56569_spc.docx

Side 15 af 23

mg/kg/dag.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Saccharose

Mannitol (E421)

Succinat (E363)

Natriumhydroxid (til justering af pH) (E524)

6.2

Uforligeligheder

Må ikke blandes med solvens indeholdende glucose, da Caspofungin "Regiomedica" ikke

er stabilt i solvens indeholdende glucose. På grund af manglende kompatibilitetsstudier må

dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

2 år

Rekonstitueret koncentrat: Skal anvendes straks.

Holdbarhedsstudier har vist, at koncentratet til infusionsvæske kan opbevares i op til 24

timer, hvis det opbevares ved 25°C eller mindre og rekonstitueres med vand til

injektionsvæsker.

Fortyndet infusionsvæske til patienten: Skal anvendes straks.

Holdbarhedsstudier har vist at produktet kan anvendes inden for 24 timer hvis det

opbevares ved 25°C eller mindre, eller inden for 48 timer hvis den intravenøse

infusionspose (flaske) opbevares i køleskab (2-8°C) og fortyndet med natriumchlorid 9

mg/ml (0,9 %), 4,5 mg/ml (0,45 %) eller 2,25 mg/ml (0,225 %) infusionsvæske eller

Ringer-lactat-infusionsvæske.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme. Anvendelse af

andre opbevaringstider og -betingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24

timer ved 2 til 8°C, medmindre rekonstitutionen/fortyndingen er udført under kontrollerede

og validerede aseptiske betingelser.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Uåbnede hætteglas: Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet (2 - 8°C).

Opbevaringsforhold efter rekonstitution og fortynding af lægemidlet, se pkt. 6.3

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

15 ml hætteglas (type-I glas) med grå butylgummiprop og en gennemsigtig (50 mg)/orange

(70 mg) flip-off-hætte.

Pakningsstørrelser: 1 hætteglas.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Rekonstitution af

Caspofungin "Regiomedica" 50 mg

BRUG IKKE SOLVENS INDEHOLDENDE GLUCOSE, da Caspofungin "Regiomedica"

ikke er stabilt i solvens indeholdende glucose. Caspofungin "Regiomedica" MÅ IKKE

56569_spc.docx

Side 16 af 23

BLANDES ELLER INFUNDERES SAMMEN MED ANDEN MEDICIN, da der ikke

findes data vedrørende forligelighed mellem Caspofungin "Regiomedica" og andre

intravenøse substanser, tilsætningsstoffer eller lægemidler. Efterse infusionsvæsken for

partikler eller misfarvning.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE HOS VOKSNE PATIENTER

Trin 1: Rekonstitution af almindelige hætteglas

For at rekonstituere pulveret skal hætteglasset opnå stuetemperatur, og 10,5 ml vand til

injektionsvæsker tilsættes aseptisk. Koncentrationen i det rekonstituerede hætteglas vil

være 5,2 mg/ml.

Det hvide/råhvide faste frysetørrede pulver vil opløses fuldstændig. Bland forsigtigt, indtil

der fremkommer en klar, farveløs til let gullig opløsning. Det rekonstituerede koncentrat

skal undersøges visuelt for partikler eller misfarvning. Det rekonstituerede koncentrat kan

opbevares i op til 24 timer ved 25°C eller derunder.

Trin 2: Tilsætning af rekonstitueret Caspofungin "Regiomedica" til infusionsvæske

til patienten

Solvens til den endelige infusionsvæske er: Natriumchlorid-injektionsvæske eller Ringer-

lactat-injektionsvæske. Infusionsvæsken tilberedes ved aseptisk at tilsætte et passende

volumen rekonstitueret koncentrat (som vist i tabellen nedenfor) til en 250 ml

infusionspose eller -flaske. Infusion af et reduceret volumen på 100 ml kan anvendes ved

daglige doser på 50 mg eller 35 mg, hvis dette er nødvendigt af medicinske årsager.

Infusionsvæsken må ikke anvendes, hvis den er uklar, eller hvis der er bundfald.

FREMSTILLING AF INFUSIONSVÆSKE TIL VOKSNE

DOSIS*

Volumen af

rekonstituere

it Caspofungin

"Regiomedica

" tl overføirsel

tl initravenøis

pose eller

faske

Sitandard-fremstlling

(rekonstituereit

Caspofungin

"Regiomedica"

overføirit tl 250 ml)

endelig

koncenitraton

Reducereit

infusionsvolumen

(rekonstituereit

Caspofungin

"Regiomedica"

overføirit tl 100 ml)

endelig

koncenitraton

50 mg

10 ml

0,20 mg/ml

50 mg ved reduceret

volumen

10 ml

0,47 mg/ml

35 mg ved moderait nedsait

leverfunkton

(fra eit 50 mg hæteglas)

7 ml

0,14 mg/ml

56569_spc.docx

Side 17 af 23

35 mg ved moderait nedsait

leverfunkton (fra eit 50 mg

hæteglas) ved reducereit

volumen

7 ml

0,34 mg/ml

*Der skal anvendes 10,5 ml ved rekonstitution af alle hætteglas.

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE HOS BØRN

Beregning af legemsoverfladeareal mhp. dosering til børn

Før fremstilling af infusionsvæske skal patientens legemsoverfladeareal beregnes ved

hjælp af følgende formel: (Mostellerformlen

Legemsoverfladeareal(m

Fremstilling af 70

mg/m

2

infusionsvæske til børn >3 måneder (ved brug af 50-mg

hætteglas)

Bestem den mætningsdosis, der skal anvendes til barnet, ved hjælp af patientens

legemsoverfladeareal (som beregnet ovenfor) og følgende ligning:

Legemsoverfladeareal (m

) x 70 mg/m

= Mætningsdosis

Den maksimale mætningsdosis på Dag 1 må ikke overstige 70 mg uanset den

beregnede dosis.

Det køleskabskolde hætteglas med Caspofungin "Regiomedica" bringes til

stuetemperatur.

Tilsæt aseptisk 10,5 ml vand til injektionsvæsker

. Dette giver en endelig Caspofungin

"Regiomedica" koncentration i hætteglasset på 5,2 mg/ml. Det rekonstituerede

koncentrat kan opbevares i op til 24 timer ved 25 °C eller derunder

Udtag det volumen af lægemidlet, der svarer til den beregnede mætningsdosis (Trin 1),

fra hætteglasset. Overfør aseptisk dette volumen (ml)

rekonstitueret Caspofungin

"Regiomedica" til en i.v.-pose (eller flaske) med 250 ml 0,9 %, 0,45 % eller 0,225 %

natriumchlorid-injektionsvæske eller Ringer-lactat-injektionsvæske. Alternativt kan

voluminet (ml)

af rekonstitueret Caspofungin "Regiomedica" overføres til en

reduceret mængde 0,9%, 0,45 % eller 0,225 % natriumchlorid-injektionsvæske eller

Ringer-lactat-injektionsvæske, men den endelige koncentration af infusionsvæsken må

ikke overstige 0,5 mg/ml. Infusionsvæsken skal anvendes inden for 24 timer, hvis den

opbevares ved 25 °C eller derunder, og inden for 48 timer, hvis den opbevares i

køleskab ved 2-8 °C.

Fremstilling af 50

mg/m

2

infusionsvæske til børn >3 måneder (ved brug af 50-mg

hætteglas)

Bestem den daglige vedligeholdelsesdosis, der skal anvendes til barnet, ved hjælp af

patientens legemsoverfladeareal (som beregnet ovenfor) og følgende ligning:

Legemsoverfladeareal (m

) x 50 mg/m

= Daglig vedligeholdelsesdosis

Den daglige vedligeholdelsesdosis må ikke overstige 70 mg uanset den beregnede

dosis.

Det køleskabskolde hætteglas med Caspofungin "Regiomedica" bringes til

stuetemperatur.

56569_spc.docx

Side 18 af 23

Højde (cm)

vægt (kg)

3600

Tilsæt aseptisk 10,5 ml vand til injektionsvæsker

. Dette giver en endelig Caspofungin

"Regiomedica" koncentration i hætteglasset på 5,2 mg/ml. Det rekonstituerede

koncentrat kan opbevares i op til 24 timer ved 25 °C eller derunder

Udtag det volumen af lægemidlet, der svarer til den beregnede daglige

vedligeholdelsesdosis (Trin 1), fra hætteglasset. Overfør aseptisk dette volumen (ml)

rekonstitueret Caspofungin "Regiomedica" til en i.v.-pose (eller flaske) med 250 ml

0,9 %, 0,45 % eller 0,225 % natriumchlorid-injektionsvæskevæske eller Ringer-lactat-

injektionsvæskevæske. Alternativt kan voluminet (ml)

af rekonstitueret Caspofungin

"Regiomedica" overføres til en reduceret mængde 0,9 %, 0,45 % eller 0,225 %

natriumchlorid-injektionsvæske eller Ringer-lactat-injektionsvæske, men den endelige

koncentration af infusionsvæsken må ikke overstige 0,5 mg/ml. Infusionsvæsken skal

anvendes inden for 24 timer, hvis den opbevares ved 25 °C eller derunder, og inden

for 48 timer, hvis den opbevares i køleskab ved 2-8 °C.

Bemærkninger vedrørende fremstilling:

a.

Det hvide/råhvide pulver vil opløses fuldstændigt. Bland forsigtigt, indtil en klar,

farveløs til let gullig opløsning fremkommer.

b.

Kontroller visuelt den rekonstituerede opløsning for partikler og misfarvning

under rekonstitutionen og før infusion. Anvend ikke

koncentratet/infusionsvæsken, hvis det/den er uklar eller der er bundfald.

c.

Caspofungin "Regiomedica" er formuleret mhp. at kunne give den fulde dosis,

der er angivet på hætteglassets etiket (50 mg), når 10 ml trækkes op af

hætteglasset.

Mosteller RD: Simplified Calculation of Body Surface Area. N Engl J Med 1987 Oct

22;317(17): 1098 (letter)

Rekonstitution af Caspofungin "Regiomedica" 70 mg

BRUG IKKE SOLVENS INDEHOLDENDE GLUCOSE da Caspofungin

"Regiomedica" ikke er stabilt i solvens indeholdende glucose. Caspofungin

"Regiomedica". MÅ IKKE BLANDES ELLER INFUNDERES SAMMEN MED

ANDEN MEDICIN, da der ikke findes data vedrørende forligelighed mellem

Caspofungin "Regiomedica" og andre intravenøse substanser, tilsætningsstoffer eller

medicin. Efterse infusionsvæsken for partikler eller misfarvning.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE HOS VOKSNE PATIENTER

Trin 1 Rekonstitution af almindelige hætteglas

For at rekonstituere pulveret, skal hætteglasset opnå stuetemperatur, og 10,5 ml vand til

injektionsvæsker tilsættes aseptisk. Koncentrationen i det rekonstituerede hætteglas vil

være 7,2 mg/ml.

Det hvide/råhvide faste frysetørrede pulver vil opløses fuldstændig. Bland forsigtigt, indtil

der fremkommer en klar, farveløs til let gullig opløsning. Det rekonstituerede koncentrat

skal undersøges visuelt for partikler eller misfarvning. Det rekonstituerede koncentrat kan

opbevares i op til 24 timer ved 25°C eller derunder.

56569_spc.docx

Side 19 af 23

Trin 2 Tilsætning af rekonstitueret Caspofungin "Regiomedica" til infusionsvæske til

patienten

Solvens til den endelige infusionsvæske er: Natriumchlorid-injektionsvæske eller Ringer-

lactat-injektionsvæske. Infusionsvæsken tilberedes ved aseptisk at tilsætte et passende

volumen af rekonstitueret koncentrat (som vist i tabellen nedenfor) til en 250 ml

infusionspose eller -flaske. Infusion af et reduceret volumen på 100 ml kan anvendes ved

daglige doser på 50 eller 35 mg, hvis dette er nødvendigt af medicinske årsager.

Infusionsvæsken må ikke anvendes, hvis den er uklar, eller hvis der er bundfald.

FREMSTILLING AF INFUSIONSVÆSKE TIL VOKSNE

DOSIS*

Volumen af

rekonstiuerei

Caspofungin

"Regiomedica

" tl overførsel

tl iniravenøs

pose eller

faske

Siandard-

fremstlling

(rekonstiuerei

Caspofungin

"Regiomedica"

overføri tl 250 ml)

endelig

konceniraton

Reducerei

infusionsvolumen

(rekonstiuerei

Caspofungin

"Regiomedica"

overføri tl 100

ml) endelig

konceniraton

70 mg

10 ml

0,28 mg/ml

Anbefales ikke

70 mg (fra ito 50 mg

hæteglas)**

14 ml

0,28 mg/ml

Anbefales ikke

35 mg ved moderait

nedsait leverfunkton (fra

eit 70 mg hæteglas)

5 ml

0,14 mg/ml

0,34 mg/ml

*Der skal anvendes 10,5 ml ved rekonstitution af alle hætteglas

**Hvis 70 mg hætteglas ikke er tilgængeligt, kan 70 mg dosis tilberedes ud fra to 50 mg

hætteglas

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE HOS BØRN

Beregning af legemsoverfladeareal mhp. dosering til børn

Før fremstilling af infusionsvæske skal patientens legemsoverfladeareal beregnes ved

hjælp af følgende formel: (Mostellerformlen

Legemsoverfladeareal(m

2

) =

Fremstilling

af 70

mg/m

2

infusionsvæske

til børn >3 måneder (ved brug af 70-mg

hætteglas)

Bestem den mætningsdosis, der skal anvendes til barnet, ved hjælp af patientens

legemsoverfladeareal (som beregnet ovenfor) og følgende ligning:

Legemsoverfladeareal (m

) x 70 mg/m

= Mætningsdosis

Den maksimale mætningsdosis på Dag 1 må ikke overstige 70 mg uanset den

beregnede dosis.

Det køleskabskolde hætteglas med Caspofungin "Regiomedica" bringes til

stuetemperatur.

56569_spc.docx

Side 20 af 23

Højde (cm)

vægt (kg)

3600

Tilsæt aseptisk 10,5 ml vand til injektionsvæsker

. Dette giver en endelig Caspofungin

"Regiomedica" koncentration i hætteglasset på 7,2 mg/ml. Det rekonstituerede

koncentrat kan opbevares i op til 24 timer ved 25 °C eller derunder

Udtag det volumen af lægemidlet, der svarer til den beregnede mætningsdosis (Trin 1),

fra hætteglasset. Overfør aseptisk dette volumen (ml)

rekonstitueret Caspofungin

"Regiomedica" til en i.v.-pose (eller flaske) med 250 ml 0,9 %, 0,45 % eller 0,225 %

natriumchlorid-injektionsvæske eller Ringer-lactat-injektionsvæske. Alternativt kan

voluminet (ml)

af rekonstitueret Caspofungin "Regiomedica" overføres til en

reduceret mængde 0,9 %, 0,45 % eller 0,225 % natriumchlorid-injektionsvæske eller

Ringer-lactat-injektionsvæske, men den endelige koncentration af infusionsvæsken må

ikke overstige 0,5 mg/ml. Infusionsvæsken skal anvendes inden for 24 timer, hvis den

opbevares ved 25 °C eller derunder, og inden for 48 timer, hvis den opbevares i

køleskab ved 2-8 °C.

Fremstilling

af 50

mg/m

2

infusionsvæske

til børn >3 måneder (ved brug af 70-mg

hætteglas)

Bestem den daglige vedligeholdelsesdosis, der skal anvendes til barnet, ved hjælp af

patientens legemsoverfladeareal (som beregnet ovenfor) og følgende ligning:

Legemsoverfladeareal (m

) x 50 mg/m

= Daglig vedligeholdelsesdosis

Den daglige vedligeholdelsesdosis må ikke overstige 70 mg uanset den beregnede

dosis.

Det køleskabskolde hætteglas med Caspofungin "Regiomedica" bringes til

stuetemperatur.

Tilsæt aseptisk 10,5 ml vand til injektionsvæsker

. Dette giver en endelig Caspofungin

"Regiomedica" koncentration i hætteglasset på 7,2 mg/ml. Det rekonstituerede

koncentrat kan opbevares i op til 24 timer ved 25 °C eller derunder

Udtag det volumen af lægemidlet, der svarer til den beregnede daglige

vedligeholdelsesdosis (Trin 1), fra hætteglasset. Overfør aseptisk dette volumen (ml)

rekonstitueret Caspofungin "Regiomedica" til en i.v.-pose (eller flaske) med 250 ml

0,9 %, 0,45 % eller 0,225 % natriumchlorid-injektionsvæske eller Ringer-lactat-

injektionsvæske. Alternativt kan voluminet (ml)

af rekonstitueret Caspofungin

"Regiomedica" overføres til en reduceret mængde 0,9%, 0,45 % eller 0,225 %

natriumchlorid-injektionsvæske eller Ringer-lactat-injektionsvæske, men den endelige

koncentration af infusionsvæsken må ikke overstige 0,5 mg/ml. Infusionsvæsken skal

anvendes inden for 24 timer, hvis den opbevares ≤25 °C eller derunder, og inden for

48 timer, hvis den opbevares i køleskab ved 2-8 °C.

Bemærkninger vedrørende fremstilling:

a.

Det hvide/råhvide pulver vil opløses fuldstændigt. Bland forsigtigt, indtil en klar,

farveløs til let gullig opløsning fremkommer.

b.

Kontroller visuelt den rekonstituerede opløsning for partikler og misfarvning under

rekonstitutionen og før infusion. Anvend ikke koncentratet/infusionsvæsken, hvis

det/den er uklar eller der er bundfald.

c.

Caspofungin "Regiomedica" er formuleret mhp. at kunne give den fulde dosis, der er

angivet på hætteglassets etiket (70 mg), når 10 ml trækkes op af hætteglasset.

Mosteller RD: Simplified Calculation of Body Surface Area. N Engl J Med 1987 Oct

22;317(17): 1098 (letter)

56569_spc.docx

Side 21 af 23

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Regiomedica GmbH

Spitalstr. 22

79539 Lörrach

Tyskland

56569_spc.docx

Side 22 af 23

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

50 mg:

56569

70 mg:

56570

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

28. oktober 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

56569_spc.docx

Side 23 af 23

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

10-8-2018

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approved Annovera (segesterone acetate and ethinyl estradiol vaginal system), a combined hormonal contraceptive for women of reproductive age used to prevent pregnancy and is the first vaginal ring contraceptive that can be used for an entire year.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-3-2018

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

OTTAWA - Health Canada is advising Canadians that it will be conducting a safety review of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat uterine fibroids in women. Health Canada's review is a result of Canadian and European reports of serious adverse events affecting the liver.

Health Canada

1-10-2018

EU/3/03/133 (Shire Orphan Therapies GmbH)

EU/3/03/133 (Shire Orphan Therapies GmbH)

EU/3/03/133 (Active substance: Icatibant acetate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6432 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/054/02/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Ulipristal Acetate Gedeon Richter (Gedeon Richter Plc.)

Ulipristal Acetate Gedeon Richter (Gedeon Richter Plc.)

Ulipristal Acetate Gedeon Richter (Active substance: Ulipristal Acetate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5779 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/5017

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2058 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2058 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2058 (Active substance: 1-(3-methylbutanoyl)-L-aspartyl-L-threonyl-L-histidyl-L-phenylalanyl-L-prolyl-(L-cystinyl-L-isoleucyl-[(N6-(S)-4-carboxy-4-palmitamidobutanoyl)-L-lysinyl]-L-phenylalanyl-L-glutamyl-L-prolyl-L-arginyl-L-serinyl-L-lysinyl-L-glycinyl-L-cystinyl)-L-lysinamide, disulfide, acetate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5730 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/099/18

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

CANCIDAS (Merck Sharp and Dohme B.V.)

CANCIDAS (Merck Sharp and Dohme B.V.)

CANCIDAS (Active substance: caspofungin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5517 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/379/T/67

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Cetrotide (Merck Europe B.V.)

Cetrotide (Merck Europe B.V.)

Cetrotide (Active substance: Cetrorelix (as acetate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5373 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/233/T/67

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/17/1834 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/17/1834 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/17/1834 (Active substance: Cyclo[L-alanyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-prolyl-L-glutaminyl-L-lysyl-L-tyrosyl-D-prolyl-L-prolyl-(2S)-2-aminodecanoyl-L-alpha-glutamyl-L-threonyl]acetate salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3797 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/244/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/13/1114 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/13/1114 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/13/1114 (Active substance: Cyclo[L-alanyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-prolyl-L-glutaminyl-L-lysyl-L-tyrosyl-D-prolyl-L-prolyl-(2S)-2-aminodecanoyl-L-alpha-glutamyl-L-threonyl] acetate salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3798 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/166/12/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Active substance: terbinafine / florfenicol / betamethasone acetate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3406 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

17-4-2018

EU/3/11/945 (Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited)

EU/3/11/945 (Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited)

EU/3/11/945 (Active substance: Ornithine phenylacetate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2355 of Tue, 17 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/105/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety