Carvedilol "Teva"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Carvedilol "Teva" 6,25 mg tabletter
 • Dosering:
 • 6,25 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Carvedilol "Teva" 6,25 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 37419
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Carvedilol Teva 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg og 25 mg tabletter

carvedilol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Carvedilol Teva

Sådan skal du tage Carvedilol Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Carvedilol Teva tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes betablokkere. Betablokkere får dine blodårer til

at slappe af og udvide sig og nedsætter din puls, hvorved dit hjerte slår langsommere, og dit blodtryk sænkes.

Carvedilol Teva anvendes til:

behandling af brystsmerter (angina)

behandling af forhøjet blodtryk.

Carvedilol Teva kan også bruges som supplerende behandling ved behandling af nedsat hjertefunktion.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CARVEDILOL TEVA

Tag ikke Carvedilol Teva:

hvis du er allergisk over for carvedilol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Carvedilol Teva (angivet i

punkt 6).

hvis du lider af eller har lidt af astma eller andre lungesygdomme, medmindre du forinden har rådført dig

med din læge eller med apotekspersonalet.

hvis du har problemer med hjertet (f.eks. ”hjerteblok” eller ustabilt hjertesvigt), da Carvedilol Teva ikke

egner sig til personer med visse typer hjerteproblemer.

hvis du har en usædvanlig langsom puls (mindre end 50 slag i minuttet) eller meget lavt blodtryk

(systolisk blodtryk under 85 mmHg), der nogle gange kan forårsage svimmelhed, besvimelse eller en

fornemmelse af at være ør, når du rejser dig op.

hvis du får verapamil eller diltiazem via indsprøjtning eller infusion (ved hjælp af et drop).

hvis du har et problem med syreniveauet i blodet (metabolisk acidose).

hvis du har leverproblemer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Carvedilol Teva:

hvis du har sukkersyge, da advarselssignalerne ved for lavt blodsukker er mindre tydelige end normalt.

hvis du har nyreproblemer.

hvis du har Raynauds syndrom eller perifer vaskulær sygdom, der gør, at dine hænder og fødder bliver

kolde, eller at det stikker og prikker i dem.

hvis du har problemer med skjoldbruskkirtlen.

hvis du tidligere har haft alvorlige allergiske reaktioner, eller du gennemgår desensibiliseringsbehandling

(langsom tilvænning til det, du er allergisk overfor) for at forebygge allergi, f.eks. mod hvepse- eller

bistik.

hvis du har psoriasis (områder med fortykket og skællet hud).

hvis du bruger kontaktlinser, da Carvedilol Teva kan give tørre øjne.

hvis du har haft problemer med at tage debrisoquin (anvendes til behandling af forhøjet blodtryk).

hvis du har et fæokromocytom (en svulst i en af dine binyrer), medmindre dette er tilstrækkeligt

kontrolleret med medicin.

hvis du lider af en særlig type brystsmerter kaldet Prinzmetals angina.

hvis du har meget langsom puls (mindre end 50 slag i minuttet).

Brug af anden medicin sammen med Carvedilol Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette skyldes, at Carvedilol Teva kan have indflydelse på nogle lægemidlers virkemåde. Andre lægemidler

kan også have indflydelse på, hvordan Carvedilol Teva virker.

Tal med din læge, hvis du tager et eller flere af nedenstående lægemidler:

andre lægemidler til behandling af dit hjerte eller forhøjet blodtryk, i særdeleshed

antiarytmika (mod ændret hjerterytme), f.eks. amiodaron

kalciumkanalblokkere, f.eks. amlodipin, diltiazem, verapamil, nifedipin

hjertemedicin, f.eks. digoxin

nitrater, f.eks. glyceryltrinitrat

guanethidin, reserpin, methyldopa

clonidin

monoaminoxidase-hæmmere (til behandling af depression), f.eks. moclobemid

barbiturater (sovemiddel), f.eks. amylobarbiton

phenothiaziner (mod opkastning og kvalme), f.eks. prochlorperazin

antidepressiva (til behandling af depression), f.eks. amitriptylin, fluoxetin

ciclosporin (anvendes efter organtransplantation)

insulin eller tabletter til behandling af sukkersyge

nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID’er), f.eks. ibuprofen (mod smerter, stivhed og

betændelse i ømme knogler, led og muskler)

kortikosteroider (til hæmning af betændelse, f.eks. beclometason)

østrogenbehandlinger (bruges som prævention eller hormonsubstitutionsbehandling)

rifampicin (til behandling af tuberkulose)

cimetidin (til behandling af mavesår)

ketoconazol (til behandling af svampeinfektioner)

haloperidol (til behandling af psykiske sygdomme)

erythromycin (et antibiotikum til behandling af bakterielle infektioner)

sympatomimetika (stof, der efterligner nervesystemet), f.eks. ephedrin eller bronkodilaterende beta-

agonister

ergotamin (til behandling af migræne)

neuromuskulære blokkere (muskelafslappende præparater anvendt i narkose), f.eks. atracuriumbesilat

vasodilaterende midler (midler til udvidelse af blodkar)

guanfacin (til behandling af forhøjet blodtryk).

Hvis du skal opereres og lægges i narkose, skal du fortælle hospitalet eller tandlægen, at du tager Carvedilol

Teva.

Brug af Carvedilol Teva sammen med mad, drikke og alkohol

Du må ikke drikke alkohol, mens du tager Carvedilol Teva.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Du bør ikke tage denne

medicin, medmindre din læge har rådet dig til det.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Carvedilol Teva kan virke sløvende i større eller mindre grad, og du kan føle dig svimmel, når du tager

Carvedilol Teva. Sandsynligheden for dette er størst, når du påbegynder behandlingen, eller hvis

behandlingen ændres, og når du drikker alkohol. Hvis dette er tilfældet for dig, skal du undlade at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

Carvedilol Teva indeholder lactose

Patienter, som er overfølsomme over for lactose skal være opmærksomme på, at Carvedilol Teva indeholder

en lille mængde lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke

tåler visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE CARVEDILOL TEVA

Tag altid Carvedilol Teva nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Tabletterne bør tages med et glas vand.

Din læge vil måske kontrollere dig i begyndelsen af behandlingen, eller hvis din dosis øges. Denne

kontrol kan omfatte urin- og blodprøver.

Den sædvanlige dosis er:

Forhøjet blodtryk

Voksne: Den sædvanlige startdosis er 12,5 mg én gang dagligt i de 2 første dage, hvorefter den

anbefalede dosis er 25 mg én gang dagligt. Hvis det er nødvendigt, kan din læge øge din dosis gradvist.

Den maksimale dosis pr. gang er 25 mg, og den maksimale dosis pr. dag er 50 mg.

Ældre: Den sædvanlige startdosis er 12,5 mg én gang dagligt. Hvis det er nødvendigt, kan din læge øge

din dosis gradvist.

Angina

Voksne: Den sædvanlige startdosis er 12,5 mg 2 gange dagligt i 2 dage, hvorefter den anbefalede dosis

er 25 mg 2 gange dagligt. Hvis det er nødvendigt, kan din læge øge din dosis gradvist. Den maksimale

daglige dosis er 50 mg 2 gange dagligt.

Ældre: Den sædvanlige startdosis er 12,5 mg 2 gange dagligt i 2 dage, hvorefter den anbefalede dosis er

25 mg 2 gange dagligt, hvilket er den maksimale daglige dosis.

Nedsat hjertefunktion

Tabletterne skal tages med mad for at reducere risikoen for, at dit blodtryk falder, når du rejser dig op, da du

kan blive svimmel, ør eller besvime.

Voksne: Den sædvanlige startdosis er 3,125 mg 2 gange dagligt i 2 uger. Din læge kan evt. gradvist øge

din dosis til 25 mg 2 gange dagligt. Den maksimale dosis er 25 mg 2 gange dagligt for patienter med en

kropsvægt på under 85 kg. Patienter, der har en kropsvægt på over 85 kg, kan tage en maksimaldosis på

50 mg 2 gange dagligt.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er muligt, at din læge vil ordinere en lavere dosis, hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion.

Ældre

Det er muligt, at din læge vil kontrollere dig grundigere.

Brug til børn og unge (under 18 år)

Børn og unge under 18 år bør ikke tage Carvedilol Teva.

Hvis du har taget for mange Carvedilol Teva

Du skal straks kontakte nærmeste skadestue eller din læge, hvis du (eller en anden) tager en stor samlet

mængde tabletter, eller hvis du tror, at et barn har slugt én af tabletterne. En overdosis kan forårsage lavt

blodtryk (og resultere i svimmelhed, rysten og svaghedsfornemmelse), hvæsende vejrtrækning, opkastning,

krampeanfald, meget langsom puls, hjertesvigt/-anfald, åndedrætsproblemer og besvimelse.

Hvis du har glemt at tage Carvedilol Teva

Hvis du glemmer at tage en dosis Carvedilol Teva, så tag den, så snart du kommer i tanke om det,

medmindre det er ved at være tid til at tage den næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Carvedilol Teva

Du må ikke pludselig holde op med at tage dine tabletter, da dette kan give bivirkninger. Hvis behandlingen

skal standses, vil din læge gradvist reducere din dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne er mindre sandsynlige, hvis du er i behandling for hjertekrampe (angina) eller forhøjet

blodtryk, end hvis du er i behandling for nedsat hjertefunktion.

Mulige bivirkninger hos patienter, der bliver behandlet for nedsat hjertefunktion:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

svimmelhed

hovedpine

hjerteproblemer

følelse af svækkelse eller træthed

lavt blodtryk (følelse af svimmelhed eller af at være ør)

langsom hjerterytme, svimmelhed eller besvimelse, når du rejser dig op (som følge af for lavt

blodtryk).

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

infektioner i luftvejene (bronkitis), lungerne (lungebetændelse), næse og hals

urinvejsinfektioner

blodmangel

vægtøgning

forhøjet kolesterolindhold i blodet

manglende kontrol af blodsukker hos personer med sukkersyge

nedtrykthed

problemer med synet, ømme eller tørre øjne, øjenirritation

langsom hjerterytme

hævede hænder, ankler eller fødder

kredsløbsproblemer, væskeophobning

besvimelse eller svimmelhed, når du rejser dig op (som følge af for lavt blodtryk)

forværring

kolde

hænder

fødder

patienter,

lider

Raynauds

syndrom

eller

kredsløbsproblemer

vejrtrækningsproblemer

kvalme, uro i maven, opkastning

diarré

smerter i hænder, fødder

nyreproblemer, herunder ændringer i vandladningen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

søvnproblemer

svimmelhed, besvimelse

snurrende fornemmelse eller følelsesløshed

hjerteproblemer, smerter i brystet

hudproblemer (hududslæt, kløe, områder med tør hud)

hårtab

impotens (problemer med at få eller opretholde erektion).

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

nedsat antal blodplader (der medfører usædvanlige blødninger eller uforklarlige blå mærker)

tilstoppet næse.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

lavt antal hvide blodlegemer

allergiske reaktioner

ændringer i leverfunktion (konstateret ud fra prøver)

problemer med at holde på vandet (inkontinens hos kvinder)

udslæt i huden, omkring mund, øjne og på kønsdele (Stevens-Johnsons syndrom: sjælden

hudsygdom med blæreformet udslæt og betændelse i huden samt blødning i og omkring munden,

øjne, næse og kønsdele) eller kraftig afskalning og afstødning af hud (toksisk epidermal nekrolyse:

alvorligt hududslæt, som først ses på kroppen som smertefulde, rødlige pletter, der udvikler sig til

blærer og afskalning af hud. Hududslættet er ofte ledsaget af feber og kulderystelser, ømme muskler

og en generel følelse af ubehag eller erythema multiforme: et alvorligt hududslæt, der kan

forekomme i munden og andre steder på kroppen. Hudforandringerne ses som røde, ofte kløende

pletter (minder om udslæt som ved mæslinger), der starter på arme og ben og nogen gange i ansigtet

og på resten af kroppen. Pletterne kan have blærer og udvikle sig til hævede, røde pletter med en

hvid midte. Hududslættet ledsages ofte af feber, ondt i halsen, hovedpine og/eller diarré.

forekomme

ændringer

blodsukkerniveauet

nedsat

blodsukkerkontrol

patienter

sukkersyge.

Du bør fortælle din læge, hvis dine symptomer eller din tilstand forværres, da dosis af dine øvrige

lægemidler eller Carvedilol Teva måske skal ændres.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides

Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

Brug ikke Carvedilol Teva efter den udløbsdato, der står på den ydre pakning. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned. Der kan stå en forkortelse for udløbsdato (f.eks. Exp) på æsken og blisterkortet.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Carvedilol Teva indeholder:

Det aktive stof er carvedilol.

Hver 3,125 mg tablet indeholder 3,125 mg af det aktive stof carvedilol.

Hver 6,25 mg tablet indeholder 6,25 mg af det aktive stof carvedilol.

Hver 12,5 mg tablet indeholder 12,5 mg af det aktive stof carvedilol.

Hver 25 mg tablet indeholder 25 mg af det aktive stof carvedilol.

De øvrige indholdsstoffer er: lactosemonohydrat, povidon, crospovidon, silica, kolloid vandfri og

magnesiumstearat. Tabletterne indeholder følgende farvestoffer:

3,125 mg tabletter: gul og rød jernoxid (E172)

6,25 mg tabletter: gul jernoxid (E172)

12,5 mg tabletter: rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Carvedilol Teva er runde, flade tabletter med delekærv på den ene side og præget på den anden side med

“CVL” øverst. Derudover:

3,125 mg tabletter: lys ferskenfarve med ”T1” nederst

6,25 mg tabletter: lysegul til gul med ”T2” nederst

12,5 mg tabletter: marmoreret, lys murstensrød med ”T3” nederst

25 mg tabletter: hvid til råhvid med ”T4” nederst.

3,125 mg tabletterne fås i pakningsstørrelser med 28, 30, 50 og 100 tabletter.

6,25 mg, 12,5 mg og 25 mg tabletterne fås i pakningsstørrelser med 14, 28, 30, 50, 56 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi ùt 13, 4042 Debrecen, Ungarn

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Belgien

Carvedilol Teva 6.25mg, 12.5mg Tabletten

Danmark

Carvedilol Teva 3.125mg, 6.25mg, 12.5mg & 25mg Tabletter

Italien

Carvedilol Teva 3.125mg, 6.25mg, 12.5mg & 25mg Compresse

Polen

Carvedilolum 123ratio, 6.25mg, 12.5mg & 25mg tabletki

Portugal

Carvedilol Teva 3.125mg, 6.25mg, 12.5mg & 25mg Comprimidos

Slovakiet

Carvedilol-Teva 6.25mg, 12.5mg & 25mg

Spanien

Carvedilol Teva 6.25mg & 25mg Comprimidos EFG

Storbritannien

Teva Carvedilol 3.125mg, 6.25mg, 12.5mg & 25mg Tablets

Sverige

Carvedilol Teva 25mg Tablett

Tyskland

Carvedilol-Teva 3.125mg, 6.25mg, 12.5mg & 25mg Tabletten

Tjekkiet

Carvedilol-Teva 6.25mg, 12.5mg & 25mg

Ungarn

Carvol 3.125mg, 6.25mg, 12.5mg & 25mg tabletta

Denne indlægsseddel blev sidst revideret i 05/2017.

5-3-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling three lots of Hydromorphone HCl Injection, USP CII 10 mg/mL, 1 mL in 2 mL Single Dose Vials lot numbers 71330DD (NDC 0409-2634-01), and 691853F and 700753F (NDC 0703-0110-01 – Teva lots) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall on February 07, 2018 due to the potential that units from these lots may be empty or cracked at the bottom of the glass vial.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-4-2018

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

PROGLYCEM (Diazoxide) Suspension [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PROGLYCEM (Diazoxide) Suspension [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

GLYBURIDE Tablet [TEVA Pharmaceuticals USA Inc]

GLYBURIDE Tablet [TEVA Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

DIAMOX SEQUELS (Acetazolamide) Capsule, Extended Release [Teva Women'S Health, Inc.]

DIAMOX SEQUELS (Acetazolamide) Capsule, Extended Release [Teva Women'S Health, Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

ACETAZOLAMIDE Capsule, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

ACETAZOLAMIDE Capsule, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Golden State Medical Supply Inc.]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Golden State Medical Supply Inc.]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

CARVEDILOL PHOSPHATE Capsule, Extended Release [Golden State Medical Supply Inc.]

CARVEDILOL PHOSPHATE Capsule, Extended Release [Golden State Medical Supply Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [ACETRIS HEALTH, LLC]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [ACETRIS HEALTH, LLC]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

ISONIAZID Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

ISONIAZID Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DuoResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

DuoResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

DuoResp Spiromax (Active substance: budesonide / formoterol) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1614 of Wed, 14 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

13-3-2018

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

Myfenax (Teva B.V.)

Myfenax (Teva B.V.)

Myfenax (Active substance: Mycophenolate mofetil) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)1485 of Wed, 07 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10550/201705

Europe -DG Health and Food Safety

7-3-2018

Mycophenolate mofetil Teva (Teva B.V.)

Mycophenolate mofetil Teva (Teva B.V.)

Mycophenolate mofetil Teva (Active substance: Mycophenolate mofetil) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)1486 of Wed, 07 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/882/PSUSA/10550/201705

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Active substance: budesonide / formoterol) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1410 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-3-2018

HYDROXYUREA Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

HYDROXYUREA Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

HALOPERIDOL DECANOATE Injection [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

HALOPERIDOL DECANOATE Injection [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Airexar Spiromax (Teva B.V.)

Airexar Spiromax (Teva B.V.)

Airexar Spiromax (Active substance: salmeterol/fluticasone propionate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1122 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Aerivio Spiromax (Teva B.V.)

Aerivio Spiromax (Teva B.V.)

Aerivio Spiromax (Active substance: salmeterol/fluticasone propionate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1123 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Olanzapine Teva (Teva B.V.)

Olanzapine Teva (Teva B.V.)

Olanzapine Teva (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1130 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-2-2018

PARAGARD T 380A (Copper) Intrauterine Device [Teva Women'S Health, Inc.]

PARAGARD T 380A (Copper) Intrauterine Device [Teva Women'S Health, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

Colobreathe (Teva B.V.)

Colobreathe (Teva B.V.)

Colobreathe (Active substance: Colistimethate sodium) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)648 of Thu, 01 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-2-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 640 of Thu, 01 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-1-2018

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

PIOGLITAZONE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PIOGLITAZONE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

Zoledronic acid Teva Pharma (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva Pharma (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva Pharma (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)411 of Mon, 22 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-1-2018

NEOMYCIN SULFATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

NEOMYCIN SULFATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

15-1-2018

Levetiracetam Teva (Teva B.V.)

Levetiracetam Teva (Teva B.V.)

Levetiracetam Teva (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)201 of Mon, 15 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety