Carfelican

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Carfelican 50 mg/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 50 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Carfelican 50 mg/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 51053
 • Sidste ændring:
 • 18-07-2018

Produktresumé

1. september 2015

PRODUKTRESUMÉ

for

Carfelican, injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

28446

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Carfelican

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml indeholder:

Aktivt stof

Carprofen

50 mg

Hjælpestoffer

Benzylalkohol (E1519)

15 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

Klar, gul-brun opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund

4.2

Terapeutiske indikationer

Hund

Til kontrol af postoperativ smerte og inflammation efter ortopædisk og bløddelskirurgi

(herunder intraokulær kirurgi).

Til kontrol af postoperativ smerte efter kirurgi.

51053_spc.docx

Side 1 af 5

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til dyr, der har hjerte-, lever- eller nyresygdom eller gastrointestinale

problemer, hvor der er mulighed for gastrointestinal sårdannelse eller blødning.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for carprofen eller andre NSAID’er

eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Må ikke indgives som intramuskulær injektion.

Må ikke anvendes efter kirurgiske indgreb, der har været forbundet med betydeligt blodtab.

Må ikke anvendes gentagne gange til katte.

Må ikke anvendes til katte under 5 måneder.

Må ikke anvendes til hunde under 10 uger.

Se også afsnit 4.7, da produktet er kontraindiceret under drægtighed eller laktation.

4.4

Særlige advarsler

Ingen

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Den anbefalede dosis og behandlingsvarighed må ikke overskrides.

Anvendelse til ældre hunde og katte kan medføre yderligere risiko. Hvis en sådan

anvendelse ikke kan undgås, kan dyrene have behov for nedsat dosering og nøje klinisk

overvågning.

Anvendelse til dehydrerede, hypovolæmiske eller hypotensive dyr bør undgås, da der er

risiko for øget nyretoksicitet.

Samtidig indgift af potentielt nefrotoksiske præparater bør undgås.

NSAID’er kan medføre hæmning af fagocytose, og passende samtidig antimikrobiel

behandling bør således iværksættes ved behandling af inflammatoriske tilstande.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ved overfølsomhed over for carprofen bør kontakt med lægemidlet undgås.

Der skal udvises forsigtighed for at undgå selvinjektion ved hændeligt uheld. I tilfælde af

selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller

etikken bør vises til lægen.

Som det er tilfældet med andre NSAID’er, har carprofen i laboratorieundersøgelser vist sig

at medføre risiko for fotosensibilisering.

Undgå kontakt med hud og øjne. Eventuelle sprøjt vaskes straks af med rent, rindende

vand. Søg læge, hvis irritationen vedvarer.

4.6

Bivirkninger

Der er indberettet bivirkninger, der typisk er forbundet med NSAID’er, såsom opkastning,

blød afføring/diaré, okkult fækal blødning, appetitløshed og letargi. Disse bivirkninger

opstår generelt inden for den første uges behandling og er i de fleste tilfælde forbigående

og svinder efter behandlingens ophør, men kan i meget sjældne tilfælde være alvorlige

eller fatale.

I tilfælde af bivirkninger skal anvendelsen af produktet afbrydes, og en dyrlæge skal

konsulteres.

Som det er tilfældet med andre NSAID’er, er der risiko for sjældne renale eller

idiosynkratiske bivirkninger på leveren.

Der kan lejlighedsvis observeres reaktioner på injektionsstedet efter subkutan injektion.

51053_spc.docx

Side 2 af 5

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Laboratorieundersøgelser af rotter og kaniner har vist tegn på føtotoksiske virkninger af

carprofen i doser, der var tæt på den terapeutiske dosis.

Veterinærlægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt. Må ikke

anvendes til drægtige eller lakterende hunde eller katte.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Carprofen bør ikke indgives samtidig med eller inden for 24 timer efter en hvilken som

helst anden NSAID eller samtidig med glukokortikosteroider. Carprofen er kraftigt bundet

til plasmaproteiner og kan konkurrere med andre kraftigt bundne præparater, hvilket kan

føre til toksiske virkninger. Samtidig indgift med potentielt nefrotoksiske præparater bør

således undgås.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Hund

4 mg/kg (1 ml/12,5 kg) legemsvægt ved intravenøs eller subkutan injektion, helst givet på

tidspunktet for præmedicinering eller start af anæstesi.

Den parenterale behandling kan efterfølges af carprofen-tabletter som 4 mg/kg/dag i op til

5 dage for at forlænge den anagetiske og antiinflammatoriske dækning.

4 mg/kg (0,08 ml/1,0 kg) legemsvægt ved intravenøs eller subkutan injektion, helst givet

på tidspunktet for præmedicinering eller start af anæstesi. På grund af den længere

halveringstid hos katte og det smallere terapeutiske indeks skal der udvises særlig

forsigtighed for at ikke overskride eller gentage den anbefalede dosis, og det anbefales at

bruge en 1 ml gradinddelt sprøjte til at afmåle dosis nøjagtigt. Den parenteral behandling

må ikke efterfølges af behandling med carprofen-tabletter.

Proppen kan maksimalt punkteres 20 gange.

4.10

Overdosering

Der er ingen specifik antidot ved overdosering af carprofen. Den generelle symptomatiske

behandling, der normalt gør sig gældende for klinisk overdosering med NSAID’er, bør

anvendes.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Non-steroide antiinflammatoriske og antireumatiske

produkter.

ATCvet-kode: QM 01 AE 91.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Carprofen tihører 2-arylpropionsyre-gruppen af non-steroide antiinflammatoriske midler

(NSAID’er) og har antiinflammatoriske, analgetiske og antipyretiske egenskaber.

51053_spc.docx

Side 3 af 5

Som det er tilfældet med de fleste andre NSAID-præparater, hæmmer carprofen

cyklooxygenase-enzymet i arachidonsyre-kaskaden. Carprofens hæmning af

prostaglandinsyntesen er dog ringe i forhold til dets antiinflammatoriske og analgetiske

egenskaber. Ved terapeutiske doser til hunde og katte har der været ingen eller kun ganske

let hæmning af produkterne af cyklooxygenase (prostaglandiner og thromboxaner) eller

lipoxygenase (leukotriener).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter en enkelt subkutan dosis på 4 mg carprofen/kg til hunde blev den maksimale

plasmakoncentration (C

) på 16,0 µg/ml nået efter (T

) 4-5 timer.

Hos katte blev den maksimale plasmakoncentration (C

) på 26,0 µg/ml nået efter cirka

) 3-4 timer.

Biotilgængeligheden er 85 % hos hunde og over 90 % hos katte.

Carprofen har en plasma-elimineringstid på 10 timer hos hunde og 20 timer hos katte.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Benzylalkohol (E1519)

Arginin

Glychocholsyre

Lecithin

Natriumhydroxid (til justering af pH)

Saltsyre 10 % (til justering af pH)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette

lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 2 år.

Efter første åbning af den indre emballage: 28 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2

C - 8

C). Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

6.5

Emballage

20 ml ravfarvet type I hætteglas med bromobutyl-gummiprop, dækket af en

aluminiumshætte.

Hætteglasset er pakket enkeltvist i en papkarton.

Pakningsstørrelser: 20 ml.

Multi-pakker med 5 x 20 ml og 10 x 20 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis marekdsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

51053_spc.docx

Side 4 af 5

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

The Netherlands

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

51053

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

4. september 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

1. september 2015

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

51053_spc.docx

Side 5 af 5

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her