Carepen Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Carepen Vet. 600 mg intramammær suspension
 • Dosering:
 • 600 mg
 • Lægemiddelform:
 • intramammær suspension
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Carepen Vet. 600 mg intramammær suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Kvæg

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 35930
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé

14. maj 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Carepen Vet., intramammær suspension

0.

D.SP.NR

22207

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Carepen Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver fyldt intramammærsprøjte à 10 g indeholder:

Aktivt stof: Benzylpenicillinprokain 600 mg (600.000 IE).

Hjælpestoffer: Methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216).

Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Intramammær suspension.

Hvid oliesuspension.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Kvæg (lakterende køer).

4.2

Terapeutiske indikationer

Mastitis hos lakterende køer forårsaget af penicillinfølsomme bakterier.

Som supplement til parenteral behandling med penicillin ved klinisk mastitis forårsaget af

invasive bakteriearter, f.eks S. aureus.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for penicillin eller prokain.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

35930_spc.doc

Side 1 af 4

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Uhensigtsmæssig brug af præparatet kan øge forekomsten af bakteriel resistens over for

penicillin. Ved brug af præparatet skal der tages højde for officiel og lokal antimikrobiel

politik. I nogle geografiske områder eller i nogle individuelle flokke er penicillinresistens

hos S. aureus udbredt.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Vask hænderne efter administrering af præparatet. Personer, som er overfølsomme over for

penicillin eller andre betalactam-antibiotika, bør undgå berøring med præparatet.

Benzylpenicillin kan forårsage overfølsomhedsreaktioner ved hudkontakt og indtagelse.

Disse inkluderer udslæt, opsvulmning af svælg, læber og ansigt samt åndenød. Opsøg

lægehjælp såfremt du oplever disse symptomer ved håndtering af præparatet.

4.6

Bivirkninger

Ved overfølsomhed over for penicillin eller prokain kan der optræde bivirkninger som

ødem, hudforandringer og anafylaktisk shock.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Præparatet er beregnet til behandling af mastitis hos lakterende køer. Præparatet kan

anvendes til drægtige køer.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Den baktericide effekt af penicillin modvirkes ved samtidig behandling med bakteriostatisk

virkende antibiotika som tetracyklin eller spiramycin.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

En sprøjtes indhold indføres i mælkekirtlen efter udmalkning én gang dagligt. For at opnå

højere lægemiddelkoncentration i vævet anbefales samtidig parenteral administration af

penicillin specielt i tilfælde hvor infektionen er forårsaget af invasive bakterierarter, f.eks

S. aureus. Behandlingen fortsættes i 3-5 dage.

Rengør pattespidsen omhyggeligt inden administrering. Fjern hætten på sprøjtens spids og

injicér indholdet i pattekanalen. Sprøjten har en dobbelt spids. Normalt anbefales det kun

at fjerne den yderste hætte hvorved der fremkommer en ca. 5 mm lang spids. Ved at bruge

den korte spids reduceres den mekaniske irritation af pattekanalen, når præparatet

administreres. Hvis den indre hætte også fjernes fremkommer en ca. 20 mm lang spids.

Denne kan bruges for at lette injektion, f.eks. i en patte med udtalt ødem. Efter injektion

masseres patten for at fordele præparatet jævnt. Kirtlen kan udmalkes hver anden time.

4.10

Overdosering

Ikke kendt.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 3 døgn.

Mælk: 6 døgn.

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

35930_spc.doc

Side 2 af 4

Farmakoterapeutisk gruppe: Beta-lactam antibakterica, penicilliner, til intramammært brug

ATC-kode: QJ51CE09

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Benzylpenicillin er et betalactam-antibiotikum med baktericid effekt. Det virker ved at

hæmme peptidoglukansyntesen hos grampositive bakterier. Benzylpenicillin har ingen

effekt på bakterier i hvilefase eller på de fleste gramnegative bakterier.

Streptokokker, som forårsager mastitis, er normalt følsomme over for penicillin. Både

Staphylococcus aureus og koagulase-negative stafylokokker producerer ofte

betalactamase. Disse stammer er resistente over for penicillin. Penicillin er dog stadig det

foretrukne antibiotikum til behandling af mastitis forårsaget af stafylokokker hos

lakterende køer, med mindre det ved en følsomhedstest er konstateret, at den patogene

bakterie er resistent over for penicillin. Penicillin er virksomt over for betalactamase-

negative bakterier i meget mindre koncentrationer end andre antibiotika. MIC værdier for

penicillin over for følsomme patogener er normalt mindre end 0,15 µg/ml.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Penicillin absorberes i ringe grad fra yveret. Ødem og eksudat fra mælkekirtlen kan

hæmme fordeling af penicillin i kirtelvævet og kan medføre, at der ikke opnås tilstrækkelig

lægemiddelkoncentration i vævet. Hos raske køer er én dosis Carepen vet.

intramammarium tilstrækkelig for at opretholde koncentrationen i mælken over MIC

værdien (0,15 µg/ml) for de penicillinfølsomme bakterier i mindst 24 timer, selv ved

udmalkning hver anden time.

Størstedelen af penicillin udskilles uændret med mælken. Omkring 40% af stoffet

elimineres med mælken ved første udmalkning og ca. 10% ved anden udmalkning.

Halvdelen af den indgivne penicillin dosis er hermed elimineret efter to udmalkninger.

Systemisk absorberet penicillin udskilles via nyrerne i uændret form.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Methylparahydroxybenzoat (E218)

Propylparahydroxybenzoat (E216)

Pionier MAA

Lecithin (E322)

Paraffinolie

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25

6.5

Emballage

Hvid polyethylen sprøjte med dobbelt spids pakket i kartonæske.

35930_spc.doc

Side 3 af 4

Pakningsstørrelser: 3 x 10 g med 3 renseservietter, 5 x 10 g med 5 renseservietter og

100 x 10 g med 100 renseservietter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Vetcare Ltd.

PO Box 99

24101 Salo

Finland

Repræsentant

Boehringer Ingelheim Animal

Health Nordics A/S

Strødamvej 52

2100 København Ø

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

35930

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

21. april 2004

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

14. maj 2018

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

35930_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

21-9-2018

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

CVM Update describing FDA Dear Veterinarian Letter about the differences between FDA-approved Mirataz (mirtazapine transdermal ointment), an animal drug with demonstrated safety and effectiveness to manage undesired weight loss in cats, and compounded formulations of transdermal mirtazapine.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-9-2018

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-6-2018

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

FDA is alerting dog owners and veterinarians about the risk of accidental overdose to dogs treated with the drug Sileo, a prescription gel that is given to dogs by mouth to treat noise aversion.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-5-2018

Veterinary Feed Directive (VFD)

Veterinary Feed Directive (VFD)

A VFD drug is intended for use in animal feeds, and such use of the VFD drug is permitted only under the professional supervision of a licensed veterinarian.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-12-2016

New chair of PhVWP-V

New chair of PhVWP-V

Lisbet Vesterager Borge, veterinarian, has been elected chair of the European Pharmacovigilance Working Party Veterinary (PhVWP-V).

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.