Carepen Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Carepen Vet. 600 mg intramammær suspension
 • Dosering:
 • 600 mg
 • Lægemiddelform:
 • intramammær suspension
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Carepen Vet. 600 mg intramammær suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Kvæg

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 35930
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Produktresumé

2. december 2008

PRODUKTRESUMÉ

for

Carepen Vet., intramammær suspension

0.

D.SP.NR

22207

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Carepen Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver fyldt intramammærsprøjte à 10 g indeholder:

Aktivt stof: Benzylpenicillinprokain 600 mg (600.000 IE).

Hjælpestoffer: Methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216).

Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Intramammær suspension.

Hvid oliesuspension.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Kvæg (lakterende køer).

4.2

Terapeutiske indikationer

Mastitis hos lakterende køer forårsaget af penicillinfølsomme bakterier.

Som supplement til parenteral behandling med penicillin ved klinisk mastitis forårsaget af

invasive bakteriearter, f.eks S. aureus.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for penicillin eller prokain.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen.

35930_spc.doc

Side 1 af 4

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Uhensigtsmæssig brug af præparatet kan øge forekomsten af bakteriel resistens over for

penicillin. Ved brug af præparatet skal der tages højde for officiel og lokal antimikrobiel

politik. I nogle geografiske områder eller i nogle individuelle flokke er penicillinresistens

hos S. aureus udbredt.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Vask hænderne efter administrering af præparatet. Personer, som er overfølsomme over for

penicillin eller andre betalactam-antibiotika, bør undgå berøring med præparatet.

Benzylpenicillin kan forårsage overfølsomhedsreaktioner ved hudkontakt og indtagelse.

Disse inkluderer udslæt, opsvulmning af svælg, læber og ansigt samt åndenød. Opsøg

lægehjælp såfremt du oplever disse symptomer ved håndtering af præparatet.

4.6

Bivirkninger

Ved overfølsomhed over for penicillin eller prokain kan der optræde bivirkninger som

ødem, hudforandringer og anafylaktisk shock.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Præparatet er beregnet til behandling af mastitis hos lakterende køer. Præparatet kan

anvendes til drægtige køer.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Den baktericide effekt af penicillin modvirkes ved samtidig behandling med bakteriostatisk

virkende antibiotika som tetracyklin eller spiramycin.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

En sprøjtes indhold indføres i mælkekirtlen efter udmalkning én gang dagligt. For at opnå

højere lægemiddelkoncentration i vævet anbefales samtidig parenteral administration af

penicillin specielt i tilfælde hvor infektionen er forårsaget af invasive bakterierarter, f.eks

S. aureus. Behandlingen fortsættes i 3-5 dage.

Rengør pattespidsen omhyggeligt inden administrering. Fjern hætten på sprøjtens spids og

injicér indholdet i pattekanalen. Sprøjten har en dobbelt spids. Normalt anbefales det kun

at fjerne den yderste hætte hvorved der fremkommer en ca. 5 mm lang spids. Ved at bruge

den korte spids reduceres den mekaniske irritation af pattekanalen, når præparatet

administreres. Hvis den indre hætte også fjernes fremkommer en ca. 20 mm lang spids.

Denne kan bruges for at lette injektion, f.eks. i en patte med udtalt ødem. Efter injektion

masseres patten for at fordele præparatet jævnt. Kirtlen kan udmalkes hver anden time.

4.10

Overdosering

Ikke kendt.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 3 døgn.

Mælk: 6 døgn.

35930_spc.doc

Side 2 af 4

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

Farmakoterapeutisk gruppe: Beta-lactam antibakterica, penicilliner, til intramammært brug

ATC-kode: QJ51CE09

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Benzylpenicillin er et betalactam-antibiotikum med baktericid effekt. Det virker ved at

hæmme peptidoglukansyntesen hos grampositive bakterier. Benzylpenicillin har ingen

effekt på bakterier i hvilefase eller på de fleste gramnegative bakterier.

Streptokokker, som forårsager mastitis, er normalt følsomme over for penicillin. Både

Staphylococcus aureus og koagulase-negative stafylokokker producerer ofte

betalactamase. Disse stammer er resistente over for penicillin. Penicillin er dog stadig det

foretrukne antibiotikum til behandling af mastitis forårsaget af stafylokokker hos

lakterende køer, med mindre det ved en følsomhedstest er konstateret, at den patogene

bakterie er resistent over for penicillin. Penicillin er virksomt over for betalactamase-

negative bakterier i meget mindre koncentrationer end andre antibiotika. MIC værdier for

penicillin over for følsomme patogener er normalt mindre end 0,15 µg/ml.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Penicillin absorberes i ringe grad fra yveret. Ødem og eksudat fra mælkekirtlen kan

hæmme fordeling af penicillin i kirtelvævet og kan medføre, at der ikke opnås tilstrækkelig

lægemiddelkoncentration i vævet. Hos raske køer er én dosis Carepen vet.

intramammarium tilstrækkelig for at opretholde koncentrationen i mælken over MIC

værdien (0,15 µg/ml) for de penicillinfølsomme bakterier i mindst 24 timer, selv ved

udmalkning hver anden time.

Størstedelen af penicillin udskilles uændret med mælken. Omkring 40% af stoffet

elimineres med mælken ved første udmalkning og ca. 10% ved anden udmalkning.

Halvdelen af den indgivne penicillin dosis er hermed elimineret efter to udmalkninger.

Systemisk absorberet penicillin udskilles via nyrerne i uændret form.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Methylparahydroxybenzoat (E218)

Propylparahydroxybenzoat (E216)

Pionier MAA

Lecithin (E322)

Paraffinolie

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25

6.5

Emballage

35930_spc.doc

Side 3 af 4

Hvid polyethylen sprøjte med dobbelt spids pakket i kartonæske.

Pakningsstørrelser: 3 x 10 g med 3 renseservietter, 5 x 10 g med 5 renseservietter og

100 x 10 g med 100 renseservietter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Vetcare Ltd.

PO Box 99

24101 Salo

Finland

Repræsentant:

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Strødamvej 52

2100 København Ø

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

35930

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

21. april 2004

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

2. december 2008

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

35930_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-6-2017Out-of-Stock – GastroGard ad us. vet., orale Paste

Out-of-Stock – GastroGard ad us. vet., orale Paste

Befristetes Inverkehrbringen in ausländischer Aufmachung.

Swissmedic - Swiss Agency for Therapeutic Products

7-3-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)657 of Fri, 02 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

8-1-2018

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)9005 of Wed, 20 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

12-12-2017

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

The need for a harmonised, approved ‘catalogue’ of pictograms was identified and this draft guidance was developed as a collaboration between the QRD (vet) group, the CMDv, CVMP and industry stakeholders. The use of pictograms from Annex 1 of this guidance will apply to the national authorisation procedures, including MRP and DCP and to the centralised procedure (EMA). The aim of the guidance is to outline the approval requirements and processes where pictograms from Annex 1 are used on the product liter...

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2017

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

Equisolon (Le Vet B.V.)

Equisolon (Le Vet B.V.)

Equisolon (Active substance: Prednisolone) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6866 of Tue, 10 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

21-9-2017

VET LUBE (Propylene Glycol) Gel [Clipper Distributing Company]

VET LUBE (Propylene Glycol) Gel [Clipper Distributing Company]

Updated Date: Sep 21, 2017 EST

US - DailyMed

10-8-2017

NEXGARD (Afoxolaner) Tablet, Chewable [Frontline Vet Labs]

NEXGARD (Afoxolaner) Tablet, Chewable [Frontline Vet Labs]

Updated Date: Aug 10, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

Updated Date: Jul 28, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

Prevomax (Le Vet Beheer B.V.)

Prevomax (Le Vet Beheer B.V.)

Prevomax (Active substance: maropitant) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)4338 of Wed, 21 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4331

Europe -DG Health and Food Safety