Cardil

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Cardil 120 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 120 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Cardil 120 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 49009
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cardil® 120 mg depottabletter

Diltiazemhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cardil

3. Sådan skal du tage Cardil

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Cardil er en medicin af typen calciumantagonister.

Cardil sænker blodtrykket og giver mere ilt til hjertet.

Du kan tage Cardil mod for højt blodtryk og til

forebyggelse af hjertekramper (angina pectoris).

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Cardil

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Cardil

hvis

• du er allergisk over for diltiazem

hydrochlorid,

andre calciumantagonister eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Cardil (angivet i afsnit 6).

• du har forstyrrelser i hjerterytmen (syg

sinusknude-syndrom eller hjerteblok, der ikke er

behandlet med pacemaker, ventrikulær takykardi,

atrieflimmer med WPW-syndrom).

• du har lavt blodtryk.

• din hjertefunktion er nedsat (hjerteinsufficiens),

evt. med påvirkning af lungefunktionen.

• du har meget langsom puls (mindre end 40 slag

i minuttet).

• du får medicin, der indeholder dantrolen eller

ivabradin.

• du har vand i lungerne.

• du har mange anfald af hjertekramper (angina

pectoris).

• du lige har haft en blodprop i hjertet med

komplikationer.

• du har haft blodprop i hjernen eller forbigående

tilfælde med iltmangel til hjernen.

• du har fået for meget digoxin (hjertemedicin).

• du er gravid eller ammer.

• du har akut kredsløbssvigt (kardiogent shock).

Cardil må ikke anvendes til nyfødte.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager

Cardil, hvis du

• er i behandling for hjertesvigt og vand i lungerne.

• samtidig er i behandling med betablokkere,

digoxin eller amiodaron (mod forhøjet blodtryk

og/eller visse hjertesygdomme).

• har forstyrrelser i hjerterytmen eller hjerteblok.

• har langsom puls.

• har nedsat lever- eller nyrefunktion.

• er ældre.

• har forsnævring af hjerteklapperne (aortastenose).

• har kronisk diarre f.eks. på grund af en

tarmsygdom.

• har anfald med meget hurtig puls.

• har for lavt blodtryk.

• har tendens til forstoppelse. Cardil

kan hæmme

tarmbevægelserne.

• du har stofskiftesygdommen akut porfyri

(mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske

forstyrrelser som f.eks. angst).

Hvis du er ældre eller har nedsat lever- eller

nyrefunktion, skal din hjerterytme kontrolleres

hyppigere.

Hvis du skal bedøves, skal du fortælle lægen, at du

tager Cardil.

Tabletrester fra depottabletterne kan af og til ses i

afføringen, men dette har ingen betydning.

Brug af anden medicin sammen med Cardil

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tal med din læge, hvis du tager

• anden medicin for hjertet, hjerterytmen eller

blodtrykket (quinidin, betablokkere, alfablokkere,

andre calciumantagonister, amiodaron, digoxin,

moricizin, ivabradin).

• medicin mod hjertekramper (nifedipin,

nitrat præparater).

• medicin (som indsprøjtning i en blodåre) mod

spasmer i musklerne (dantrolen).

• epilepsimedicin (carbamazepin, phenobarbital,

phenytoin).

• medicin mod psykiske sygdomme (imipramin,

nortriptylin, fluoxetin og lithium).

• medicin efter transplantation (ciclosporin,

sirolimus og tacrolimus).

• medicin til behandling af kræft (antiøstrogen,

tamoxifen).

• medicin mod angst, uro, sovemedicin og

bedøvelsesmidler (buspiron, alprazolam, triazolam,

midazolam, alfentanil, enfluran).

• medicin mod astma (theophyllin).

• binyrebarkhormon (prednisolon,

methyl prednisolon, prednison).

• medicin mod impotens (sildenafil).

• medicin mod forstørret prostata (alfuzosin).

• medicin mod for meget kolesterol og fedt i blodet

(statiner, som f.eks. simvastatin, atorvastatin,

lovastatin).

• medicin mod infektion (erythromycin,

clarithromycin, rifampicin).

• medicin mod mavesår (cimetidin og ranitidin).

• medicin mod HIV (HIV-proteasehæmmere).

• medicin mod svamp (af azoltypen).

• medicin der fremmer peristaltikken (cisaprid).

• medicin til bedøvelse (halothan og isofluran).

• naturlægemidlet perikum.

Brug af Cardil sammen med mad og drikke

Du skal tage Cardil før eller under et måltid.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

05-2017

P582377-5

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage Cardil, hvis du er gravid.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Cardil, da Cardil går

over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cardil kan give bivirkninger (f.eks. svimmelhed,

utilpashed), der i større eller mindre grad kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i

trafikken. Hvis disse bivirkninger opstår, bør du ikke

føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Efter

behandlingen er stabiliseret er det ikke sandsynligt,

at diltiazem vil påvirke din evne til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

Cardil

indeholder saccharose, lactose

og ricinusolie

Cardil indeholder saccharose og lactose. Kontakt

lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Cardil indeholder ricinusolie, som kan give

mavebesvær og diarré.

3. Sådan skal du tage Cardil

Tag altid Cardil nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Du skal tage Cardil depottabletter på omtrent samme

tid hver dag før eller under et måltid.

Du skal synke Cardil depottabletter hele eller delte

med et glas vand. Du må ikke tygge eller knuse dem.

Du kan måske se den hårde kerne fra tabletten i

afføringen.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

60 mg 3 gange dagligt. Dosis kan afhængigt af

virkningen øges til maksimalt 120 mg 3 gange

dagligt. Følg lægens anvisning.

Ældre

Du skal have en mindre dosis. Følg lægens anvisning.

Brug til børn

Cardil må ikke anvendes til børn på grund af

manglende viden om virkning og sikkerhed.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens

anvisning.

Cardil depottabletter fås i flere styrker. Vær derfor

opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan

bruge dine depottabletter til alle de anførte dose-

ringer.

Hvis du har taget for mange Cardil

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har taget mere af Cardil, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet

(og du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering er udtalt blodtryksfald,

der kan medføre besvimelse, langsom puls,

styrrelser i hjerterytmen (som kan være alvorlig),

svimmelhed, hovedpine, svækket bevidsthed, koma,

kramper, udslæt, lav legemstemperatur, åndenød,

vand i lungerne, ophør af vejrtrækning, ændringer

i blodbilledet, påvirket nyrefunktion, henfald af

muskelceller, iltmangel i mave-tarmkanalen, kvalme

og opkastninger.

Hvis du har glemt at tage Cardil

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige

dosis.

Hvis du holder op med at tage Cardil

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hvis du oplever en eller flere af nedenstående

alvorlige bivirkninger, skal du søge hjælp hos

læge eller på skadestue, ring evt. 112:

Meget almindelige – almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter):

• Forværring af hjertekramper (angina pectoris),

kortvarig besvimelse.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 100 patienter):

• Overledningsforstyrrelser i hjertet, hjertebanken.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed

samt infektioner og feber.

• Åndedrætsbesvær og væskeophobning i kroppen.

• Meget langsom eller hurtig puls, evt. også

uregelmæssig puls.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10

ud af 10.000 patienter):

• Akut nedsat nyrefunktion.

• Kraftig afskalning og afstødning af hud.

Sjældne – meget sjældne bivirkninger (forekommer hos

færre end 1 ud af 1.000 patienter):

• Hjertesvigt med trykken i brystet og åndenød,

alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen ekstra

hjerteslag.

• Besvimelsesanfald.

• Tarmslyng med voldsomme smerter i maven.

• Leverbetændelse med gulsot.

• Akut nyrebetændelse, der viser sig ved voldsomme

lændesmerter og feber.

• Bindevævssygdom (lupus erythematosus-lignende).

• Alvorlige psykiske forstyrrelser med mani, psykoser

og vrangforestillinger.

• Alvorlig hudreaktion med blærer og feber.

Ikke kendt (kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige

data):

• For få blodplader, der påvirker blodets evne til at

størkne.

• Alvorlig allergisk reaktion med hævelse af ansigt,

læber, tunge, svælg med vejrtræknings- og/eller

synkebesvær.

• Leverbetændelse

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere

end 1 ud af 10 patienter):

• Ødemer i hænder/fødder.

Meget almindelige - almindelige bivirkninger

(forekommer hos mere end 1 ud af 100 patienter):

• Kraftesløshed og svaghed, utilpashed.

• Hævede ankler.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 100 patienter):

• Sure opstød og trykken i maven, forstoppelse,

fordøjelsesbesvær, mavesmerter, kvalme.

• Hovedpine, svimmelhed.

• Rødmen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Blodmangel.

• Svimmelhed på grund af lavt blodtryk, når du

rejser dig op.

• Nervøsitet, søvnbesvær.

• Hoste.

• Opkastning, diarré.

• Kløende og skællende hududslæt, udslæt med

pletter eller små knuder, mæslingelignende udslæt.

• Nældefeber.

• Forøget urinmængde, hyppige små vandladninger,

vandladningstrang om natten.

• Stigning i leverenzymværdier.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10

ud af 10.000 patienter):

• Ledsmerter.

• Mundtørhed.

• Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Sjældne – meget sjældne bivirkninger (forekommer hos

færre end 1 ud af 1.000 patienter):

• Parkinsonisme.

• Forhøjet blodsukker hos sukkersygepatienter.

• Små blodudtrædninger i huden.

• Vægtøgning, nedsat appetit (anoreksi).

• Føleforstyrrelser (snurren, følelsesløshed, lugt- og

smagsforstyrrelser).

• Forvirring.

• Depression.

• Søvnløshed, søvnforstyrrelser.

• Bevægelsesforstyrrelser.

• Øresusen (tinnitus).

• Muskelsmerter.

• Lysoverfølsomhedsreaktioner.

• Impotens.

• Forstyrrelser i blodets evne til at størkne.

Ikke kendt (kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige

data):

• Humørsvingninger (herunder depression),

unormale drømme, hukommelsestab.

• Rysten, nervøsitet, ufrivillige bevægelser.

• Årebetændelse.

• Hævelse af tandkødet.

• Svedudbrud.

• Vækst af bryster hos mænd.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Cardil utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Tag ikke Cardil efter den udløbsdato, der står på

pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Cardil indeholder:

– Aktivt stof: Diltiazemhydrochlorid. Hver depot-

tablet indeholder 120 mg diltiazemhydrochlorid.

– Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat,

hydrogeneret ricinusolie, tørret aluminiumhydroxid

gel, dispergeret polyacrylat 30%, talcum,

magnesiumstearat, hypromellose, saccharose,

glycerol 85%, titandioxid (E 171) og polysorbat

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Cardil 120 mg depottabletter er hvide, aflange,

filmovertrukne depottabletter med delekærv, mærket

”DL 120” på den ene side.

Pakningsstørrelser

Cardil 120 mg fås i pakningsstørrelser á 60 og

120 depottabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Cardil

er et registreret varemærke, der tilhører Orion

Corporation.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

maj 2017.

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-4-2018

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CERTI-SINE (Phenylephrine Hydrochloride) Tablet [Certified Safety Manufacturing]

CERTI-SINE (Phenylephrine Hydrochloride) Tablet [Certified Safety Manufacturing]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

GLUCAGEN HYPOKIT (Glucagon Hydrochloride) Kit [Novo Nordisk]

GLUCAGEN HYPOKIT (Glucagon Hydrochloride) Kit [Novo Nordisk]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed