Carboplatin "Pfizer"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Carboplatin "Pfizer" 10 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 10 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Carboplatin "Pfizer" 10 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 15534
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Carboplatin "Pfizer"

10 mg/ml

koncentrat til infusionsvæske, opløsning

carboplatin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den in-

deholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirk-

ninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkningen og anvendelse

Det skal du vide om Carboplatin "Pfizer"

Sådan bliver du behandlet med Carboplatin "Pfizer"

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkningen og anvendelse

Carboplatin "Pfizer" er en cellegift, som bruges mod en række kræftformer bl.a. kræft i æggestok-

kene. Det virker ved at hæmme væksten af hurtigt voksende celler, herunder kræftceller.

Lægen kan give dig Carboplatin "Pfizer" for noget andet. Spørg lægen.

2.

Det skal du vide om Carboplatin ”Pfizer”

Du må ikke få Carboplatin "Pfizer", hvis du

er allergisk over for carboplatin eller andre platinstoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer

(angivet i punkt 6)

har dårligt fungerende knoglemarv

har meget nedsat nyrefunktion

har blødende svulster

har nedsat hørelse

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Carbopla-

tin "Pfizer".

Du vil altid blive behandlet med Carboplatin

"Pfizer" på en specialafdeling, hvor lægerne har særligt

kendskab til kræftsygdomme. Personalet på afdelingen vil fortælle dig om, hvad du skal være særlig

opmærksom på under og efter behandlingen. Denne vejledning kan være en hjælp til at huske det.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Carboplatin "Pfi-

zer". Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Mens du er i behandling med Carboplatin "Pfizer", skal du have taget blod- og urinprøver regel-

mæssigt.

Tal med lægen inden du får Carboplatin "Pfizer", hvis du:

har nedsat nyrefunktion.

tidligere har fået anden kræft- eller strålebehandling.

Kontakt straks læge eller sundhedspersonale, hvis du får:

smerter omkring stedet for indsprøjtning.

en allergisk reaktion, f.eks. hududslæt, åndenød eller hævelser.

Vær opmærksom på følgende:

Carboplatin "Pfizer" kan give kvalme og opkastning. Du vil få kvalmestillende medicin i

forbindelse med behandlingen.

Carboplatin "Pfizer" kan i visse tilfælde svække hørelsen. Tal med lægen eller sundheds-

personalet, hvis du får problemer med hørelsen. Din hørelse skal testes før behandlingsstart,

under behandling eller hvis der opstår symptomer på problemer med hørelsen. Det kan være

nødvendigt at ændre på dosis eller helt stoppe behandlingen. Påvirkningen af hørelsen kan

være mere udtalt hos børn. Der er set forsinket høretab hos børn. Børns hørelse bør følges

nøje også lang tid efter at behandlingen er ophørt.

Carboplatin ”Pfizer” kan give fosterskader. Både mænd og kvinder skal bruge sikker præ-

vention, så længe de får Carboplatin ”Pfizer”. Tal med lægen.

Du må ikke blive vaccineret med levende eller svækkede vacciner (herunder vaccination

mod gul feber) under og lige efter behandlingen med Carboplatin ”Pfizer”, fordi der derved

er risiko for alvorlige eller livstruende infektioner. Tal med lægen.

Der er set synsforstyrrelser herunder synstab efter brug af meget høje doser af carboplatin

hos patienter med nedsat nyrefunktion. Synet vender tilbage eller normaliseres næsten in-

denfor uger efter at behandling med høje doser er ophørt.

Brug af anden medicin sammen med Carboplatin ”Pfizer”

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen, hvis du

får anden medicin eller strålebehandling mod kræft.

får medicin mod infektion (fx gentamicin).

får eller tidligere har fået medicin, som du får kvalme af.

får medicin mod epilepsi (fx phenytoin eller phosphenytoin).

får medicin, som kan påvirke nyrerne.

får vanddrivende medicin.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du vil normalt ikke blive behandlet med Carboplatin ”Pfizer”, hvis du er gravid. Lægen vil vurdere

det for hver enkelt.

Du skal undgå at blive gravid, da Carboplatin ”Pfizer” kan give fosterskader. Både mænd og kvin-

der skal bruge sikker prævention under behandlingen. Kontakt straks lægen, hvis du bliver gravid,

mens du får Carboplatin "Pfizer".

Kvinder:

Under behandling med Carboplatin "Pfizer"

kan din ægløsning og menstruation ophøre.

Normalt vender ægløsning og menstruation tilbage efter behandlingen. Du kan komme tidligt i

overgangsalderen.

Mænd:

Carboplatin "Pfizer"

kan påvirke sædkvaliteten, så der enten er få eller ingen sædceller. Normal

sædkvalitet kan vende tilbage adskillige år efter endt behandling. Hvis du i fremtiden ønsker at

blive far, bør du tale med din læge om muligheden for nedfrysning af sæd inden behandlingen.

Amning

Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Carboplatin "Pfizer" er nødvendig. Tal med

lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Carboplatin "Pfizer" kan give bivirkninger (f.eks. kvalme og opkastning), der i større eller mindre

grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

Sådan bliver du behandlet med Carboplatin ”Pfizer”

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får, og hvor tit du skal have den. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.

De vil få indsprøjtet Carboplatin "Pfizer" i en blodåre sædvanligvis som en engangsdosis hver 4.

uge. Det vil normalt være en læge eller sygeplejerske, der giver indsprøjtningen.

Børn

Børn må normalt ikke få Carboplatin ”Pfizer”. Lægen vil vurdere det for hver enkelt.

Ældre patienter over 65 år

Du skal måske have en anden dosis. Spørg lægen.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Du skal måske have en anden dosis. Spørg lægen.

Hvis De har fået for meget Carboplatin

"Pfizer"

Kontakt lægen, hvis du tror, du har fået for meget Carboplatin "Pfizer". Symptomer på overdosering

kan være svære forandringer i blodet, som kan vise sig ved betændelser, blodmangel med sløjhed og

bleghed, tendens til blødning, voldsom kvalme og opkastning, nervepåvirkning, f.eks. smagsforstyr-

relser, føleforstyrrelser eller hørenedsættelse. Ved mistanke om overdosering vil du blive indlagt på

hospitalet.

Hvis en dosis er glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du mangler at få en dosis.

Hvis behandlingen bliver stoppet

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Carboplatin "Pfizer".

4.

Bivirkninger

Carboplatin "Pfizer" kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger af Carboplatin "Pfizer" afhænger af dosis.

Alvorlige bivirkninger, som du eller din pårørende øjeblikkeligt skal reagere på

Hvis du får alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte lægen eller sundhedspersonalet. Hvis du

får alvorlige bivirkninger, efter du er udskrevet, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Almindelig sløjhed, tendens til betændelse (infektioner), især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).

Blodmangel der kan vise sig i form af bleghed, træthed og svimmelhed.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Forstyrrelser i hjerte-kar systemet.

Alvorlig blødning.

Pludselige overfølsomhedsreaktioner inden for minutter til timer, f.eks. hududslæt, ånde-

drætsbesvær, feber uden synlig årsag, blodtryksfald og besvimelse (anafylaktoide reaktio-

ner).

Trykken for brystet og åndenød.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Dårligt hjerte med åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, hurtig puls, hævede

ben.

Blodprop i hjernen eller hjerneblødning med lammelser, talebesvær, bevidstløshed.

Blodprop, kan være dødelig.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Nyresvigt ledsaget af alvorlig blodmangel med gulsot og blødninger i huden.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Uregelmæssig puls.

Blindhed.

Akut nyresvigt med kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse.

Blodforgiftning med høj feber og almen sløjhed.

Kræft pga. af behandlingen. Kan komme flere år efter behandlingen.

Vævsdød pga. udsivning af carboplatin i vævet omkring stedet for indsprøjtning.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

Tilstande med utilstrækkelig blodtilførsel til hjertet f.eks. hjertestop/blodprop i hjertet, viser

sig ved åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Høretab, der kun opdages ved en høreprøve.

Kvalme, opkastning, mavesmerter, mavekrampe.

Hårtab.

Muskelsmerter.

Kraftesløshed og svaghed.

Smerter.

Du kan få forstyrrelser i saltbalancen. Dette kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med læ-

gen, hvis du får nogen af disse symptomer:

Krampe i hænderne, prikken i hænder og fødder og muskelsvaghed.

Svaghed og nedsat kraft i musklerne og lammelser.

Uregelmæssig, langsom eller hurtig puls.

Kvalme, utilpashed, forvirring, koma.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Blødning. Kan være eller blive alvorligt.

Betændelseslignende sygdom i lungerne.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed evt. smerter i hænder og fødder.

Smagsforstyrrelser.

Synsforstyrrelser, forbigående synstab.

Tinnitus, høretab.

Diarre, forstoppelse.

Betændelse og sår på slimhinder i mund, spiserør, endetarm eller skede. Kan være eller blive

alvorligt.

Ledsmerter.

Infektion (betændelse). Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen.

Feber og kuldegysninger.

Nældefeber, udslæt, rødmen, kløe.

Påvirkning af leverens funktion. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte læ-

Vandladningsforstyrrelser.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Reaktioner på stedet for indsprøjtning (rødme, hævelse og smerter).

Influenzalignende tilstand.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Appetitmangel.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Svært forhøjet blodtryk

er alvorligt.

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Væskemangel og udtørring: Tørst, almen svaghed, hurtig puls, svimmelhed, besvimelse.

Udtalt væskemangel er en alvorlig bivirkning. Kontakt læge.

Utilpashed.

Carboplatin "Pfizer" kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det dre-

jer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. forhøjede levertal eller prøver for nyrefunktionen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S,

Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Carboplatin "Pfizer" ved temperaturer over 25 ºC.

Opbevar Carboplatin "Pfizer" i original emballage.

Opbevar brugsfærdig infusionsvæske i køleskab (2-8 ºC).

Brug ikke Carboplatin "Pfizer" efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den foregående måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Carboplatin "Pfizer" koncentrat til infusionsvæske, opløsning 10 mg/ml indeholder:

Aktivt stof: Carboplatin.

Øvrige indholdsstoffer: Vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningstørrelse

Udseende

Carboplatin "Pfizer" infusionsvæske er en klar farveløs til svag gul opløsning.

Pakningstørrelser

Hætteglas af plast med gummiprop og flip-off hætte.

Pakningsstørrelser: 5x5 ml, 5x15 ml og 5x45 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.

Fremstiller

Pfizer Service Company bvba, Hoge Wei, 10, B-1930 Zaventem, Belgien.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret august 2014.

Instruktion til læger og sundhedspersonale

Følgende oplysninger er kun til læger og sundhedspersonale:

Instruktioner til personalet vedrørende sikker håndtering

Arbejdstilsynets regler om håndtering af cytostatika bør følges.

Forberedelser og forsigtighedsregler:

Tilberedning:

Den beregnede mængde Carboplatin “Pfizer”, koncentrat til infusionsvæske, 10 mg/ml fortyndes

med enten sterilt vand eller glucoseinfusionsvæske, 50 mg/ml. Carboplatin "Pfizer", koncentrat til

infusionsvæske kan fortyndes ned til en laveste koncentration på 0,5 mg/ml.

Sædvanligvis fortyndes den beregnede carboplatindosis i de respektive infusionsvæsker op til et

volumen på 500 ml.

Særlige forholdsregler ved forlænget i.v. infusion:

Det kan ikke anbefales at fortynde carboplatin i 0,9 % natriumchloridopløsning ved forlænget i.v infu-

sion. Dette skyldes at carboplatin nedbrydes med 5 % af startkoncentrationen i løbet af 24 timer ved

25 ºC. Derudover kan fortynding i natriumchloridopløsning medføre omdannelse til cisplatin og der-

med øge risikoen for toksicitet.

Bemærk

Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet.

Instruktion vedrørende håndtering af cytostatika:

Håndtering af Carboplatin “Pfizer” bør foretages i speciel tilberedningsbænk, beskyttelses-

handsker og overtrækstøj anvendes. Såfremt speciel tilberedningsbænk ikke findes, supple-

res med mundbind og beskyttelsesbriller.

Affald (injektionsflasker, kompresser, injektionssprøjter o.l.) der har været i kontakt med

Carboplatin “Pfizer”, skal håndteres som risikoaffald.

Hvis Carboplatin “Pfizer” kommer på huden, skylles med rigelige mængder koldt vand, ef-

terfulgt af grundig vask med vand og sæbe.

Hvis Carboplatin “Pfizer” kommer i øjnene, skylles grundigt med store mængder koldt vand

og øjenlæge kontaktes med det samme.

5-3-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling three lots of Hydromorphone HCl Injection, USP CII 10 mg/mL, 1 mL in 2 mL Single Dose Vials lot numbers 71330DD (NDC 0409-2634-01), and 691853F and 700753F (NDC 0703-0110-01 – Teva lots) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall on February 07, 2018 due to the potential that units from these lots may be empty or cracked at the bottom of the glass vial.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-2-2018

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 3 lots of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, 100 mg/20 mL Vial (NDC 0409-2267-20), and one lot of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Novaplus® (NDC 0409-2267-25) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall due to the discovery of cracks on the rim surface of vials for these lots, which is covered by the stopper and crimp seal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-1-2018

Shortage of EpiPen (0.3 mg) auto-injector in Canada

Shortage of EpiPen (0.3 mg) auto-injector in Canada

OTTAWA – Pfizer Canada has advised Health Canada that there is currently a shortage of EpiPen auto-injectors in the 0.3 mg format (DIN 00509558). The shortage is reported to be due to a manufacturing disruption and is currently anticipated to be resolved by March 2, 2018. According to Pfizer, the shortage does not impact EpiPen Jr (0.15 mg) products, which remain available.

Health Canada

17-11-2017

Greenstone Issues Voluntary Nationwide Recall of Diphenoxylate Hydrochloride and Atropine Sulfate Tablets, USP Due to Possible Sub Potent and Super Potent Tablets

Greenstone Issues Voluntary Nationwide Recall of Diphenoxylate Hydrochloride and Atropine Sulfate Tablets, USP Due to Possible Sub Potent and Super Potent Tablets

For Immediate Release – PEAPACK, NJ, November 16, 2017 - Greenstone LLC, a wholly owned subsidiary of Pfizer Inc., is voluntarily recalling multiple lots of diphenoxylate hydrochloride and atropine sulfate tablets, USP to the consumer level. Greenstone initiated this recall because product from these lots has the potential to be super potent or sub potent.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-4-2018

CYTOMEL (Liothyronine Sodium) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

CYTOMEL (Liothyronine Sodium) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

Sutent (Pfizer Limited)

Sutent (Pfizer Limited)

Sutent (Active substance: sunitinib) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2512 of Mon, 23 Apr 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2018

TAPAZOLE (Methimazole) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

TAPAZOLE (Methimazole) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

CARBOPLATIN Injection, Solution [Ingenus Pharmaceuticals, LLC]

CARBOPLATIN Injection, Solution [Ingenus Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

TORISEL (Temsirolimus) Kit [Wyeth Pharmaceuticals Inc., A Subsidiary Of Pfizer Inc.]

TORISEL (Temsirolimus) Kit [Wyeth Pharmaceuticals Inc., A Subsidiary Of Pfizer Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

VIROPTIC (Trifluridine) Solution [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

VIROPTIC (Trifluridine) Solution [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

Pregabalin Pfizer (Pfizer Limited)

Pregabalin Pfizer (Pfizer Limited)

Pregabalin Pfizer (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1537 of Fri, 09 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-2-2018

Dynastat (Pfizer Limited)

Dynastat (Pfizer Limited)

Dynastat (Active substance: Parecoxib ) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1234 of Mon, 26 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Lyrica (Pfizer Limited)

Lyrica (Pfizer Limited)

Lyrica (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1146 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Vfend (Pfizer Limited)

Vfend (Pfizer Limited)

Vfend (Active substance: voriconazole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1127 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

XALKORI (Crizotinib) Capsule [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

XALKORI (Crizotinib) Capsule [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

Bosulif (Pfizer Limited)

Bosulif (Pfizer Limited)

Bosulif (Active substance: Bosutinib) - Centralised - Annual renewal - Commission Decision (2018)908 of Mon, 12 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2373/AR/27

Europe -DG Health and Food Safety

8-2-2018

NITROSTAT (Nitroglycerin) Tablet [Parke-Davis Div Of Pfizer Inc]

NITROSTAT (Nitroglycerin) Tablet [Parke-Davis Div Of Pfizer Inc]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

CARBOPLATIN Injection, Solution [Alvogen Inc.]

CARBOPLATIN Injection, Solution [Alvogen Inc.]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

PROCARDIA (Nifedipine) Capsule [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

PROCARDIA (Nifedipine) Capsule [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

IBRANCE (Pfizer Limited)

IBRANCE (Pfizer Limited)

IBRANCE (Active substance: palbociclib) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)548 of Fri, 26 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3853/II/7

Europe -DG Health and Food Safety

26-1-2018

DUAVIVE (Pfizer Limited)

DUAVIVE (Pfizer Limited)

DUAVIVE (Active substance: oestrogens conjugated / bazedoxifene) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)546 of Fri, 26 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-1-2018

XALKORI (Pfizer Limited)

XALKORI (Pfizer Limited)

XALKORI (Active substance: crizotinib) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)415 of Mon, 22 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2489/II/50

Europe -DG Health and Food Safety

8-1-2018

SKELAXIN (Metaxalone) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

SKELAXIN (Metaxalone) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

DAYPRO (Oxaprozin) Tablet, Film Coated [G.D. Searle LLC Division Of Pfizer Inc]

DAYPRO (Oxaprozin) Tablet, Film Coated [G.D. Searle LLC Division Of Pfizer Inc]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Enbrel (Pfizer Limited)

Enbrel (Pfizer Limited)

Enbrel (Active substance: Etanercept) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)8994 of Wed, 20 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

18-12-2017

ROMIDEPSIN Kit [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

ROMIDEPSIN Kit [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

CARBOPLATIN Injection, Solution [Hospira, Inc.]

CARBOPLATIN Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

LIPITOR (Atorvastatin Calcium) Tablet, Film Coated [Parke-Davis Div Of Pfizer Inc]

LIPITOR (Atorvastatin Calcium) Tablet, Film Coated [Parke-Davis Div Of Pfizer Inc]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

27-11-2017

Carboplatin vs. Cytoxan

Carboplatin vs. Cytoxan

Carboplatin and Cytoxan (cyclophosphamide) are anti-cancer medications used to treat ovarian cancer.

US - RxList

20-11-2017

DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

ReFacto AF (Pfizer Limited)

ReFacto AF (Pfizer Limited)

ReFacto AF (Active substance: Moroctocog alfa ) - Referral - Commission Decision (2017)7737 of Fri, 17 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/232/A31/134

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2017

Revatio (Pfizer Limited)

Revatio (Pfizer Limited)

Revatio (Active substance: sildenafil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)7622 of Tue, 14 Nov 2017

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2017

Prevenar (Pfizer Limited)

Prevenar (Pfizer Limited)

Prevenar (Active substance: pneumoccocal saccharide conjugated vaccine, adsorbed) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2017) 7651 of Tue, 14 Nov 2017

Europe -DG Health and Food Safety

7-11-2017

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

TIKOSYN (Dofetilide) Capsule [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

TIKOSYN (Dofetilide) Capsule [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

25-10-2017

Prevenar 13 (Pfizer Limited)

Prevenar 13 (Pfizer Limited)

Prevenar 13 (Active substance: Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (13-valent, adsorbed)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)7240 of Wed, 25 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

18-10-2017

EU/3/17/1923 (Pfizer Limited)

EU/3/17/1923 (Pfizer Limited)

EU/3/17/1923 (Active substance: Glasdegib maleate) - Orphan designation - Commission Decision (2017)7056 of Wed, 18 Oct 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/106/17

Europe -DG Health and Food Safety