Carboplatin "Fresenius Kabi"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Carboplatin "Fresenius Kabi" 10 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 10 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Carboplatin "Fresenius Kabi" 10 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 48062
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Carboplatin Fresenius Kabi 10 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

(50 mg/5 ml, 150 mg/15 ml, 450 mg/45 ml og 600 mg/60 ml)

carboplatin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel for dette produkt kan findes på www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide om Carboplatin Fresenius Kabi

Sådan bliver du behandlet med Carboplatin Fresenius Kabi

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Hvad Carboplatin er

Carboplatin hører til en gruppe lægemidler, der går under betegnelsen platinforbindelser, der anvendes

til kræftbehandling.

Hvad Carboplatin bruges til

Lægemidlet bruges til behandling af fremskreden kræft i æggestokkene og småcellet lungekræft.

2.

DET SKAL DU VIDE OM CARBOPLATIN FRESENIUS KABI

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning.

Du må ikke få Carboplatin Fresenius Kabi:

hvis du er allergisk over for carboplatin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6)

hvis du har alvorlige problemer med dine nyrer (kreatinin-clearance på eller under 30 ml/min)

hvis der er en ubalance i dine blodceller (svær myelosuppression)

hvis du har en blødende tumor

hvis du samtidig bliver vaccineret mod gul feber

Hvis ét eller flere af ovenstående forhold gælder for dig, og du ikke allerede har talt med lægen eller

sundhedspersonalet om det, skal du gøre dette så hurtigt som muligt, og før du får infusionen.

Carboplatin gives sædvanligvis til patienter på hospitalet. Normalt bør du ikke selv håndtere dette

lægemiddel. Lægen eller sundhedspersonalet vil give dig medicinen og overvåge dig nøje og ofte både

under og efter behandlingen. Normalt vil du før hver enkelt indgift få taget blodprøver.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sygeplejersken, før du får Carboplatin:

hvis du er gravid, eller hvis der er en chance for, at du kan være det.

hvis du ammer.

hvis du forventer at drikke alkohol, mens du behandles med lægemidlet.

Hvis dine nyrer ikke virker ordentligt, forstærkes og forlænges carboplatins virkning på blodet (det

hæmatopoietiske system) sammenlignet med patienter med normal nyrefunktion. Din læge vil ønske at

overvåge dig mere regelmæssigt, hvis dine nyrer ikke virker ordentligt.

Under behandling med carboplatin får du lægemidler, som medvirker til at reducere en potentielt

livstruende komplikation, der er kendt som tumorlysesyndrom, som skyldes kemiske forstyrrelser i

blodet på grund af nedbrydningen af døende kræftceller, der frigiver deres indhold i blodbanen.

Hvis ét eller flere af ovenstående forhold gælder for dig, og du ikke allerede har talt med lægen eller

sundhedspersonalet om det, skal du gøre dette så hurtigt som muligt, og før du får dette lægemiddel.

Lægemidlet skal fortyndes med en anden opløsning før indgift. Du bør drøfte dette med din læge, så det

kan sikres, at lægemidlet er egnet til dig.

Brug af anden medicin sammen med Carboplatin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Fortæl det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger nogen af de følgende lægemidler, da de

kan påvirke behandlingen med Carboplatin Fresenius Kabi og omvendt:

andre lægemidler, der er toksiske for nyrerne (f.eks. antibiotika fra aminoglykosid-gruppen)

andre lægemider, der beskadiger ørets høre- eller balancefunktioner (f.eks. antibiotika fra

aminoglykosidgruppen, furosemid (anvendes til behandling af hjertesvigt og ødem))

andre lægemidler, der nedsætter immunsystemets aktivitet (f.eks. cyclosporin, tacrolimus, sirolimus

og andre lægemidler mod kræft)

vaccine mod gul feber og andre levende vacciner

blodfortyndende lægemidler, f.eks. warfarin

phenytoin og fosphenytoin (anvendes til behandling af forskellige former for kramper og

krampeanfald)

chelaterende lægemidler (lægemiddelstoffer, der binder sig til carboplatin og derved mindsker

effekten af carboplatin)

loop-diuretika (vanddrivende medicin, der anvendes til at behandle for højt blodtryk og

væskeansamlinger)

Brug af Carboplatin sammen med mad, drikke og alkohol

Der er ingen kendt interaktion mellem carboplatin og alkohol. Er du i tvivl, så spørg lægen, da

carboplatin kan påvirke leverens evne til at bearbejde alkohol.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bliver behandlet med dette lægemiddel.

Hvis ét eller flere af ovenstående forhold gælder for dig, og du ikke allerede har talt med lægen eller

sundhedspersonalet om det, skal du gøre dette så hurtigt som muligt, og før du får dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke behandles med carboplatin under graviditet medmindre, at det er klart angivet af din læge.

Dyrestudier har vist en mulig risiko for misdannelser hos fosteret. Hvis du bliver behandlet med

carboplatin, imens du er gravid, skal du få oplyst af din læge de mulige risici for dit ufødte barn.

Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende effektiv prævention både før og under behandlingen med

carboplatin. Hvis du bliver gravid under behandlingen med carboplatin, anbefales genetisk rådgivning,

idet carboplatin kan forårsage genetiske skader. Genetisk rådgivning er også anbefalet til patienter, som

ønsker at få børn efter behandlingen med carboplatin.

Amning

Det vides ikke, om carboplatin bliver udskilt i modermælk. Du skal derfor stoppe med at amme, hvis du

er i behandling med carboplatin.

Fertilitet

Carboplatin kan forårsage genetisk skade. Det tilrådes, at kvinder undgår graviditet ved at bruge sikker

prævention før og efter behandlingen. Kvinder, der er gravide eller bliver gravide under behandlingen,

skal tilbydes genetisk rådgivning.

Mandlige patienter rådes til ikke at forsøge at gøre en kvinde gravid under og i op til seks måneder efter

behandlingen. Mænd bør få rådgivning om nedfrysning af sæd før behandlingen på grund af risikoen

for at miste forplantningsevnen permanent.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Carboplatin Fresenius Kabi påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken. Du skal dog udvise ekstra forsigtighed, når du får Carboplatin Fresenius Kabi første gang,

især hvis du føler dig svimmel eller usikker på dig selv.

3.

SÅDAN BLIVER DU BEHANDLET MED CARBOPLATIN FRESENIUS KABI

Det vil altid være lægen eller sygeplejersken, der giver dig dette lægemiddel. Det gives normalt i et

drop ved langsom injektion i en vene, og vil almindeligvis tage mellem 15 og 60 minutter at give. Hvis

du har brug for yderligere informationer, skal du spørge den læge eller sygeplejerske, som skal indgive

infusionen eller har givet dig infusionen. Din dosis vil være afhængig af din højde og vægt, funktionen

af dit blodsystem (hæmatopoietiske system) og din nyrefunktion. Din læge vil vælge den dosis, der er

bedst for dig. Infusionen vil normalt blive fortyndet før brug.

Voksne

Den sædvanlige dosis er 400 mg/m² af din krops overfladeareal (beregnet ud fra din højde og vægt).

Ældre

Den sædvanlige voksendosis kan anvendes. Din læge kan dog vælge at anvende en anden dosis.

Nyreproblemer

Den mængde, der gives, kan variere, alt efter hvor godt dine nyrer fungerer. Hvis du har nyreproblemer,

vil lægen eventuelt sætte dosis ned, tage hyppige blodprøver og overvåge din nyrefunktion. Dette

lægemiddel vil blive givet til dig af en læge, der har erfaring med kræftbehandling.

Brug til børn og teenagere

Carboplatin har ikke været anvendt tilstrækkeligt i børn til, at der kan anbefales nogen specifik dosis.

Du kan få kvalme, imens du bliver behandlet med carboplatin. Lægen kan eventuelt give dig et andet

lægemiddel for at mindske disse virkninger, før du bliver behandlet med dette lægemiddel.

Der vil normalt gå fire uger mellem hver dosis Carboplatin Fresenius Kabi. Lægen vil bede om, at der

bliver taget blodprøver hver uge, efter du har fået Carboplatin Fresenius Kabi, så den korrekte dosis til

din næste behandling kan bestemmes.

Hvis du har fået for meget Carboplatin Fresenius Kabi

Det er usandsynligt, at du vil få for meget carboplatin. Hvis det alligevel skulle ske, kan det være, at du

får problemer med nyrerne, leveren, synet og hørelsen og får et lavt antal hvide blodlegemer. Hvis du er

bekymret for, om du har fået for meget medicin, eller hvis du har nogen spørgsmål om dosis, skal du

kontakte den læge, som gav dig medicinen.

Hvis en dosis er glemt

Det er meget usandsynligt, at en dosis af lægemidlet vil blive glemt, da lægen ved, hvornår du skal have

medicinen. Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du mangler at få en dosis.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om vedrørende dette lægemiddels

anvendelse.

4.

BIVIRKNINGER

Carboplatin Fresenius Kabi kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker en eller flere af følgende bivirkninger:

Unormale blå mærker, blødning eller tegn på infektion som f.eks. ondt i halsen og høj temperatur

Svær hudkløe (med hævede knuder) eller hævelser i ansigt, læber, tunge og/eller hals, der kan

forårsage synke- eller vejrtrækningsbesvær (angioødem) og du kan mærke, at du skal besvime

Slimhindebetændelse/mundbetændelse (f.eks. ømme læber eller mundsår)

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)

Undertrykkelse af knoglemarven, som viser sig ved et alvorligt fald i antallet af hvide blodlegemer,

hvilket øger risikoen for infektioner (leukopeni, neutropeni)

Nedsat antal blodplader, som øger risikoen for blå mærker og blødninger (thrombocytopeni)

Blodmangel (anæmi, en tilstand med nedsat antal røde blodlegemer, som kan forårsage træthed)

Nedsat funktion af dine nyrer (øget indhold af kreatinin og urinstof i dit blod). Din læge vil

muligvis overvåge dig.

Let høretab (af de høje frekvenser)

Unormale leverenzymniveauer og unormalt resultat af leverfunktionstest. Din læge vil muligvis

overvåge dig.

Forhøjede urinsyreniveauer i blodet, som kan medføre urinsyregigt (hyperurikæmi)

Kvalme eller opkastning

Mavesmerter og -kramper

Usædvanlig fornemmelse af træthed eller svaghed

Fald i saltniveauerne i dit blod (natrium, kalium, calcium, magnesium). Din læge vil muligvis

overvåge dig.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

Usædvanlige blå mærker eller blødning (hæmoragiske komplikationer)

Diarré, forstoppelse, ømme læber eller mundsår (mucositis)

Allergiske reaktioner, herunder udslæt, nældefeber, hudrødmen, kløe, høj temperatur

Ringen for ørerne (tinnitus), nedsat hørelse og høretab

Prikkende, snurrende fornemmelser (perifer neuropati), svaghed, følelsesløshed

Hårtab

Utilpashed

Influenzalignende syndrom

Tab af eller mangel på kropsstyrke

Lungelidelser. Ardannelse og fortykkelse i lungerne med vejrtrækningsbesvær, til tider fatalt

(interstitiel lungesygdom), vejtrækningsbesvær

Nedsatte reflekser i knogler og sener

Infektioner

Føleforstyrrelser

Smagsforstyrrelser

Synsforstyrrelser herunder midlertidigt synstab

Hjerte-kar-lidelser

Hudlidelser

Kløende hududslæt (nældefeber)

Kløe (pruritus)

Rødt udslæt (erythematøst udslæt)

Muskel-og skeletbesvær

Tilstande, der påvirker urinvejene og kønsorganerne (urogenitale lidelser)

Øget indhold af kreatinin, bilirubin og urinsyre i dit blod. Din læge vil muligvis overvåge dig.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

Kræft forårsaget af kemoterapi eller strålebehandling (nye kræfttumorer (sekundære maligniteter))

Feber og kulderystelser uden tegn på infektion

Rødme, hævelse og smerte eller vævsdød omkring injektionsstedet (reaktioner på injektionsstedet)

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

Utilpashed med høj temperatur på grund af lavt antal hvide blodlegemer (febril neutropeni)

Appetitløshed (anoreksi)

Svært nedsat leverfunktion, skade på leverceller eller levercelledød. Lægen vil muligvis overvåge

dig.

Betændelse i synsnerven, der kan forårsage fuldstændigt eller delvist synstab (optisk neuritis)

Svære allergiske reaktioner (anafylaksi/anafylaktiske reaktioner)

Symptomer på svære allergiske reaktioner, herunder pludselig hvæsende vejrtrækning eller trykken

for brystet, hævede øjenlåg, hævelser i ansigt eller læber, blussende ansigt, for lavt blodtryk, hurtig

puls, nældefeber, åndenød, svimmelhed og anafylaktisk shock

Lavt niveau af natrium i dit blod (hyponatriæmi)

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

Hjertesvigt

Blødning i hjernen, som kan medføre slagtilfælde eller tab af bevidsthed

Pludselig blokering af en vene (dannelse af en blodprop), højt blodtryk, lavt blodtryk

Ikke kendte bivirkninger (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Hæmolytisk uræmisk syndrom (en sygdom, som er karakteriseret ved akut nyresvigt/lille

urinproduktion eller ingen vandladning, nedsat antal røde blodlegemer med ekstrem træthed til

følge og lavt antal blodplader)

Unormale blå mærker eller blødninger og tegn på infektion

Væskemangel

Ømme læber eller sår i munden (stomatitis)

Muskelkramper, muskelsvaghed, forvirring, synstab eller -forstyrrelser, uregelmæssig hjerterytme,

nyresvigt eller unormale blodprøveresultater (symptomer på tumorlysesyndrom, som kan skyldes

den hurtige nedbrydning af tumorceller) (se pkt. 2).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den

sidste dag i den nævnte måned.

Før åbning af hætteglas: Må ikke opbevares over 25

C. Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at

beskytte mod lys.

Efter fortynding: Kemisk og fysisk brugsstabilitet er påvist efter fortynding med 5 % glucose i 96 timer

ved 2-8°C og 20-25°C.

Kemisk og fysisk brugsstabilitet er påvist efter fortynding med 0,9 % natriumklorid i 24 timer ved 2-

8°C og i 8 timer ved 20-25°C.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet imidlertid anvendes med det samme. Hvis det ikke

anvendes med det samme, er opbevaringstider og -betingelser før ibrugtagning brugerens ansvar.

Opbevaringstiden bør normalt ikke overskride 24 timer ved 2-8°C, medmindre fortynding har fundet

sted under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

Dette lægemiddel må ikke anvendes, hvis det viser tegn på nedbrydning.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Carboplatin Fresenius Kabi indeholder:

Aktivt stof: carboplatin. 1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 10 mg

carboplatin.

Hvert hætteglas á 5 ml indeholder 50 mg carboplatin.

Hvert hætteglas á 15 ml indeholder 150 mg carboplatin.

Hvert hætteglas á 45 ml indeholder 450 mg carboplatin.

Hvert hætteglas á 60 ml indeholder 600 mg carboplatin.

Øvrige indholdsstoffer: vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Carboplatin Fresenius Kabi er en klar, farveløs opløsning uden synlige partikler. Hver milliliter (ml)

koncentrat indeholder 10 milligram (mg) carboplatin. Dette lægemiddel leveres i et klart, farveløst type

I-hætteglas med FluroTec-gummilukning med grøn (6 ml), blå (20 ml), rød (50 ml) og gul (100 ml)

afrivelig aluminiumsforsegling. Hætteglasset á 5 ml indeholder 50 mg carboplatin, hætteglasset á 15 ml

indeholder 150 mg carboplatin, hætteglasset á 45 ml indeholder 450 mg carboplatin, og hætteglasset á

60 ml indeholder 600 mg carboplatin.

Standardhætteglassene fås som enkeltpakning á 5 ml, 15 ml, 45 ml og 60 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road, Bordon

Hampshire, GU350NF

England

Repræsentant:

Fresenius Kabi filial af Fresenius Kabi AB

Islands Brygge 57

2300 København S

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

Belgien

Carboplatine Fresenius Kabi 10 mg/ml concentraat voor oplossing

voor infusie

Tjekkiet

Carboplatin Kabi 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

Tyskland

Carboplatin Kabi 10 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer

Infusionslösung

Danmark

Carboplatin Fresenius Kabi

Estland

Carboplatin Kabi 10 mg/ml

Spanien

Carboplatino Kabi 10 mg/ml concentrado para solución para perfusión

Frankrig

Carboplatine Kabi 10 mg/ml solution à diluer pour perfusion

Ungarn

Carboplatin Kabi 10 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Irland

Carboplatin 10 mg/ml concentrate for solution for infusion

Island

Carboplatin Fresenius Kabi 10 mg/ml innrennslisþykkni, lausn

Letland

Carboplatin Kabi 10 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma

pagatavošanai

Litauen

Carboplatin Kabi 10 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Luxembourg

Carboplatin Kabi 10 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer

Infusionslösung

Malta

Carboplatin 10 mg/ml concentrate for solution for infusion

Holland

Carboplatine Fresenius Kabi 10 mg/ml concentraat voor oplossing

voor infusie

Norge

Carboplatin Fresenius Kabi 10 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske,

oppløsning

Polen

Carboplatin Kabi

Portugal

Carboplatina Kabi 10 mg/ml concentrado para Solução para Perfusão

Rumænien

Carboplatin Kabi 10 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Slovakiet

Carboplatin Kabi 10 mg/ml, infúzny koncentrát

England

Carboplatin 10 mg/ml concentrate for solution for infusion

Denne indlægsseddel blev senest revideret juni 2017.

<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Dette produkt er kun beregnet til engangsbrug. Ubrugt infusionsvæske skal kasseres.

Fortyndingsinstruktion

Carboplatin kan reagere med aluminium og danne et sort bundfald. Kanyler, sprøjter,

katetre eller intravenøse sæt, der indeholder aluminiumsdele, som kan komme i kontakt

med carboplatin, må ikke anvendes til at forberede eller indgive carboplatin.

Produktet skal fortyndes før infusion med 5 % glucose til injektion eller 0,9 % natriumchlorid til

injektion til koncentrationer på ned til 0,5 mg/ml (500 mikrogram/ml).

Kemisk og fysisk brugsstabilitet er blevet påvist efter fortynding i glucose 5% i 96 timer ved 2-8˚C og

20-25˚C.

Kemisk og fysisk brugsstabilitet er blevet påvist efter fortynding i natriumchlorid 0,9% i 24 timer ved

2-8˚C og 8 timer ved 20-25˚C.

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks. Hvis det ikke bruges straks, er

opbevaringstider og -forhold før brug brugerens ansvar og bør sædvanligvis ikke overstige 24 timer ved

2-8° C, med mindre fortynding har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

Opløsningen skal inspiceres visuelt for partikler og misfarvning før administration. Opløsningen skal

kun anvendes, hvis den er klar og fri for partikler.

Retningslinjer for sikker håndtering af antineoplastiske stoffer:

Carboplatin må kun forberedes til indgift af professionelt personale, som er uddannet i sikker

anvendelse af kemoterapeutiske midler.

Forberedelse skal foregå i et dertil indrettet område.

Der skal anvendes passende beskyttelseshandsker, ansigtsmaske og beskyttelsestøj.

Der skal træffes foranstaltninger for at undgå, at lægemidlet kommer i kontakt med øjnene.

Hvis lægemidlet kommer i kontakt med øjnene, skylles med vand og/eller saltvand.

Cytotoksiske midler må ikke håndteres af gravide.

Passende forsigtighed skal udvises og foranstaltninger træffes ved bortskaffelse af emner

(sprøjter, kanyler osv.), der er brugt ved rekonstitution af cytotoksiske lægemidler.

Overskydende materiale og affaldsstoffer bortskaffes i en polyethylenpose med dobbelt

forsegling og forbrændes ved en temperatur på 1000°C.

Arbejdsoverflader skal dækkes af absorberende engangspapirstykker med plastikbagside.

Anvend Luer-Lock-koblinger på alle sprøjter og sæt. Det anbefales at anvende kanyler med

stort hul for at nedbringe tryk og undgå, at der dannes aerosol. Sidstnævnte kan også undgås

ved at anvende udluftningskanyle.

Bortskaffelse

Rester af carboplatin såvel som alle materialer, som er anvendt til fortynding og indgift skal destrueres i

henhold til hospitalets standardprocedurer for cytotoksiske stoffer i overensstemmelse med de lokale

retningslinjer for bortskaffelse af farligt affald.

1-10-2018

Kabinet zet in op betere gehandicaptenzorg

Kabinet zet in op betere gehandicaptenzorg

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) komt op de eerste dag van de week van de toegankelijkheid met een reeks maatregelen om de zorg voor mensen met een beperking te verbeteren.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

24-9-2018

Tegemoetkoming Q-koorts

Tegemoetkoming Q-koorts

Het kabinet stelt € 14,5 miljoen beschikbaar als tegemoetkoming voor mensen met de diagnose chronische Q-koorts, Q-koorts­vermoeidheids­syndroom (QVS) of met een QVS gelijkend ziektebeeld. Ook de nabestaanden van overleden chronische Q-koortspatiënten kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

12-9-2018

Kabinet investeert in eerste 1000 dagen kind

Kabinet investeert in eerste 1000 dagen kind

Van kinderwens tot 2-jarige peuter: de ontwikkeling die we in de eerste 1000 dagen als kind meemaken is cruciaal voor zowel een gezonde groei als de ontplooiing en kansen op latere leeftijd. Verreweg de meeste kinderen in Nederland groeien veilig en gezond op. Toch heeft ongeveer 14% van de kinderen in Nederland een ‘valse’ start door vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie van beide. Minister Hugo de Jonge (VWS), gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JG...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6-7-2018

Kabinet stelt medisch-ethische agenda voor de komende jaren vast

Kabinet stelt medisch-ethische agenda voor de komende jaren vast

Met de Nota Medische Ethiek geeft het kabinet invulling aan de uitwerking van het regeerakkoord. In de nota, die vandaag aan de Tweede Kamer is gestuurd, wordt voor 3 overkoepelende thema’s – vraagstukken rond het begin van het leven, medisch-wetenschappelijk onderzoek en vraagstukken rond het einde van het leven – de agenda voor de komende jaren geschetst.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6-7-2018

Wietexperiment meet effect op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid

Wietexperiment meet effect op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid

Het rapport van de Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen biedt voor het kabinet concrete handvatten voor de uitwerking van het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins voor Medische Zorg en Sport en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid besloten het wietteeltexperiment zodanig op te zetten dat het effect goed te meten is op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

22-6-2018

Kabinet wil mensen kansen geven op werk, ontwikkeling en invloed

Kabinet wil mensen kansen geven op werk, ontwikkeling en invloed

De samenleving verandert door globalisering, technologische vooruitgang en flexibilisering. Sommige mensen varen daar wel bij, anderen raken achterop. Het kabinet vindt het belangrijk dat iedereen in de samenleving kan blijven meedoen. Daarom moeten mensen meer kansen krijgen: om zich te ontwikkelen, op de arbeidsmarkt, en om hun eigen omgeving te beïnvloeden. Dit schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer, mede namens de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetens...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18-6-2018

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te maken presenteert minister De Jonge (VWS) vandaag het programma Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in. Het programma is vandaag door minister De Jonge en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

14-6-2018

Kabinet: merkbaar minder drempels voor mensen met een beperking

Kabinet: merkbaar minder drempels voor mensen met een beperking

Of het nou gaat om wonen, sporten, werken, onderwijs en cultuur, zorg of vervoer: mensen met een beperking moeten in alle belangrijke onderdelen van het leven merkbaar minder drempels gaan ervaren. Het kabinet wil dat mensen met een beperking daarom op alle niveaus, van agendasetting tot uitvoering, betrokken worden bij het opstellen van plannen om Nederland toegankelijker te maken. Dat staat in het programma ‘Onbeperkt Meedoen’ dat het kabinet vandaag aan de Kamer heeft gestuurd.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18-5-2018

Keytruda (pembrolizumab) or Tecentriq (atezolizumab): FDA Alerts Health Care Professionals and Investigators: FDA Statement - Decreased Survival in Some Patients in Clinical Trials Associated with Monotherapy

Keytruda (pembrolizumab) or Tecentriq (atezolizumab): FDA Alerts Health Care Professionals and Investigators: FDA Statement - Decreased Survival in Some Patients in Clinical Trials Associated with Monotherapy

Early reviews found patients in the monotherapy arms of both trials with PD-L1 low status had decreased survival compared to patients who received cisplatin- or carboplatin-based chemotherapy.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-8-2018

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Active substance: Combination of carboplatin and sodium valproate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5275 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/036/18

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Pemetrexed Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Pemetrexed Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Pemetrexed Fresenius Kabi (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4472 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3895/T/7

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

Docetaxel Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Docetaxel Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Docetaxel Kabi (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3053 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2325/T/19

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

Busulfan Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Busulfan Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Busulfan Fresenius Kabi (Active substance: busulfan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3005 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2806/T/8

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Pemetrexed Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Oncology Plc.)

Pemetrexed Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Oncology Plc.)

Pemetrexed Fresenius Kabi (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3060 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety