Capture

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Capture Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 200 g/l ioxynil; 300 g/l bromoxynil; 50 g/l diflufenican
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Capture Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

[luk vindue]

Capture

Suveræn, når ukrudtet skal bekæmpes i udlægsmarkerne. Viser også lovende resultater på enårig rapgræs.

Brugsanvisning

Afgrøder

Capture kan anvendes om foråret i alle kendte sorter af vårsæd.

Anvendelsesområde og virkningsspektrum

Capture er et skånsomt, bredspektret ukrudtsmiddel, som er effektivt over for både almindeligt og vanskeligt, bredbladet ukrudt. Herudover

opnås ved de højeste doseringer en hæmning af enårig rapgræs.

Virkemåde

Ioxynil og bromoxynil optages af ukrudtets blade og virker som kontaktmidler. Diflufenican optages af ukrudtets blade og virker ligeledes som

kontaktmiddel. Ved udsprøjtning danner diflufenican en film på jordoverfladen, hvorfra det optages af rødderne samt ved fremspiring af nyt

ukrudt. Herved opnås en effekt på endnu ikke fremspiret ukrudt. Synlig effekt kan observeres efter 2-5 dage som afblegning og afsvidning af

ukrudtet, samt ved hvidfarvning af ukrudtet. Nyfremspiret ukrudt kan fremspire normalt for så senere at hvidfarves og herefter gå ud.

Sprøjteteknik

Capture udsprøjtes i min. 150 ltr vand pr. ha. Anvend fladsprededyser, f.eks. Hardi 4110-14 med et tryk på 2,0-3,0 bar eller en tilsvarende

Low-Drift dyse. Usprøjtes Capture alene eller i blanding med et minimiddel tilsættes altid sprede/klæbemiddel. Ved forekomst af store

ukrudtsplanter med et kraftigt vokslag, som f.eks. spildraps og agersennep, anvendes dyser med mindre dråbestørrelse, eller trykket øges til 4

bar. Dette vil give en bedre dækning og vil forhindre sprøjtedråberne i at løbe af ukrudtsplanterne. Vær opmærksom på vinddrift, især når der

sprøjtes nær vandmiljøer - anvend eventuelt Low-Drift dyser.

Sprøjtetidspunkt

Fra kornets 1 bladstadie til stadium 31.

Dosering

Capture udsprøjtes med 0,3-0,65 ltr/ha, afhængigt af ukrudtets udviklingsstadie og ukrudtssammen-sætningen. Under optimale sprøjteforhold

og -teknik kan behovet tilpasses efter følgende, vejledende oversigt:

Behovsbestemt dosering

Ukrudtsproblem

Ukrudtets udvikling (løvblade)

Op til 2

løvblade

3-4 løvblade, samt med

udlæg af græsfrø.

Stedmoder Forglemmigej Hyrdetaske Tvetand

Ærenpris Bleg pileurt Fersken pileurt

0,3 ltr/ha

0,5 ltr/ha

Agersennep Fuglegræs Hvidm. gåsefod Kamille

Limurt Pengeurt Raps Snerle pileurt Valmue

0,5 ltr/ha

0,65 ltr/ha

Enårig rapgræs

0, 65 ltr/ha

Burresnerre Vej pileurt

Blandinger

Blanding med andre ukrudtsmidler er normalt ikke nødvendig. Ved store forekomster af hanekro kan Capture udsprøjtes i blanding med et

sulfonylureamiddel (f.eks. Express, Harmony Plus el. Logran, husk at tilsætte spredemiddel). Ved store forekomster af burresnerre kan Capture

udsprøjtes i blanding med Starane 180. Capture kan blandes med Amistar, Tilt MegaTurbo, Tilt Top, Sportak, Rival og Corbel. Desuden med

chelaterede mikronæringsstoffer eller max. 2,0 kg mangansulfat pr. 100 ltr vand. Husk altid at læse etiketten på blandingspartneren. Overhold

anførte doseringsvejledninger og begrænsninger.

Anerkendelser

Capture er anerkendt af Danmarks JordbrugsForskning til bekæmpelse af fuglegræs, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, lugtløs kamille, limurt,

snerle pileurt, raps, sennep, stedmoder, tvetand og storkronet ærenpris i vårbyg med 0,65 ltr/ha, når ukrudtet har 2-3 blade.

Klimaets betydning

Den bedste effekt opnås ved at udsprøjte Capture ved høj luftfugtighed og i lunt vejr, samt ved morgensprøjtning. Capture kan anvendes, når

temperaturen er over 6

C, den bedste effekt opnås imidlertid, når temperaturen er over 10

C. Regn mere end 6 timer efter udsprøjtning af

Capture er normalt uden betydning for effekten.

Jordtype - jordfugt

Jordtypen har ingen betydning for effekten af ioxynil og bromoxynil, men på humusjorde kan der være nedsat effekt af diflufenican. God

jordfugt på sprøjtetidspunktet og i perioden umiddelbart herefter, vil øge effekten og langtidseffekten af Capture.

Tilberedning af sprøjtevæsken

Fyld tanken halvt op med rent vand. Tilsæt Capture og fyld op med den resterende vandmængde. Tilsæt eventuel tankblandingspartner. Sørg

for god omrøring før og under sprøjtningen. Alle bekæmpelsesmidler bør behandles med forsigtighed, og egnet beskyttelsesudstyr bør

anvendes.

Produktmæssige begrænsninger

Capture er farlig for bier. Capture må ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøer (søer, vandløb m.v.).

Bortskaffelse af tom emballage

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Dog kan den tomme emballage bortskaffes til anden

kommunal affaldsordning, hvis emballagen er blevet grundigt skyllet med vand (min. 4 gange). Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Aventis > Produkter > Ukrudtsmidler > Capture® > B...

file:///S:/GL-P-Drev/jnj/Middeldatabase/Etiketter/Capt...

1 af 2

11-08-2010 14:22

Analyse

Ioxynil 200 g/ltr (14,9%)

Bromoxynil 300 g/ltr (22,4%)

Diflufenican 50 g/ltr (3,7%) som salte.

Flydende.

Emballagestørrelse

5 liter

Opbevaring

Skal opbevares frostfrit

Fareklasse

Sundhedsskadelig og farlig for bier.

Advarselstekst

Ukrudtsmiddel nr. 132-89

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Mulighed for skade på barnet under graviditeten. R63.

Farlig ved indtagelse. R22.

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R51/53.

Arbejdstilsynets regler om arbejdets udførelse og brug af personlige værnemidler skal følges ved anvendelsen, jf. leverandørbrugsanvisningen

samt fx. informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i vårsæd med udlæg xxxxxxxx.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i vårsæd ikke anvendes senere end kornets stadie 31.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøer (søer, vandløb m.v.)

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

Emballage må ikke genanvendes (se brugsanvisningen).

Førstehjælp

Indånding

Sørg for frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse

Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder vand at drikke. Søg læge, medbring denne brugsanvisning.

Hudkontakt

Fjern forurenet tøj. Vask huden med rigelige mængder vand og sæbe. Søg læge ved fortsat ubehag. Medbring denne brugsanvisning.

Øjenkontakt

Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelt kontaktlinser. Søg læge ved fortsat ubehag.

Medbring denne brugsanvisning.

[luk vindue]

Aventis > Produkter > Ukrudtsmidler > Capture® > B...

file:///S:/GL-P-Drev/jnj/Middeldatabase/Etiketter/Capt...

2 af 2

11-08-2010 14:22

14-12-2018

Peer review of the pesticide risk assessment for the active substance bromoxynil in light of negligible exposure data submitted

Peer review of the pesticide risk assessment for the active substance bromoxynil in light of negligible exposure data submitted

Published on: Thu, 13 Dec 2018 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessment carried out by the competent authority of the rapporteur Member State France for the pesticide active substance bromoxynil are reported. The European Commission requested EFSA to conduct a peer review and provide its conclusions on whether exposure of humans to bromoxynil can be considered negligible, taking into account the European Commission's draft guidance on this topic. The conclusions w...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Evaluation of data concerning the necessity of bromoxynil as herbicide to control a serious danger to plant health which cannot be contained by other available means, including non‐chemical methods

Evaluation of data concerning the necessity of bromoxynil as herbicide to control a serious danger to plant health which cannot be contained by other available means, including non‐chemical methods

Published on: Mon, 13 Aug 2018 00:00:00 +0200 EFSA was requested by the European Commission to provide scientific assistance under Article 31 of Regulation (EC) No 178/2002 regarding the evaluation of data concerning the necessity of bromoxynil as a herbicide to control a serious danger to plant health which cannot be contained by other available means including non‐chemical methods, in accordance with Article 4(7) of Regulation (EC) No 1107/2009. In this context, EFSA organised a commenting phase with ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-5-2018

MindFrame Capture LP Revascularization Device by Medtronic: Class I Recall - Due to Wire Material That May Break or Separate During Use

MindFrame Capture LP Revascularization Device by Medtronic: Class I Recall - Due to Wire Material That May Break or Separate During Use

There is a risk of the delivery wire breaking or separating during use. The clot retriever could be left inside the patient's bloodstream, and this or the attempts made to retrieve the device, can lead to further complications including bleeding, additional blockage of blood vessels, more severe stroke symptoms, or death.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-1-2019

TGA vs Industry time for GMP clearance applications

TGA vs Industry time for GMP clearance applications

We have started to accurately capture the processing times of CV applications by consistently applying our stop clock process throughout the entire application

Therapeutic Goods Administration - Australia