Capcor

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Capcor 50 mg tabletter
 • Dosering:
 • 50 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Capcor 50 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 31299
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Capcor 25 mg tabletter

Capcor 50 mg tabletter

captopril

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Capcor

Sådan skal du tage Capcor

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Capcor tilhører en gruppe af lægemidler kaldet ACE-hæmmere. Disse lægemidler sænker forhøjet blodtryk

og forbedrer hjertets funktion.

Capcor anvendes til

behandling af forhøjet blodtryk (hypertension)

behandling af kronisk hjertesvigt (hjerteinsufficiens)

behandling af blodprop i hjertet (myokardieinfarkt)

forebyggelse af nyreskade hos patienter med sukkersyge.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Capcor

Tag ikke Capcor:

hvis du er allergisk over for captopril eller andre ACE-hæmmere eller et af de øvrige indholdsstoffer

(angivet i afsnit 6)

hvis du har haft hævelser (angioødem) i din anamnese som resultat af behandling med en ACE-hæmmer

hvis du har tendens til hævelse (angioødem)

hvis du er gravid og mere end 3 måneder henne i din graviditet. (Det er også bedre at undgå Capcor

tidligt i graviditeten – se afsnittet “Graviditet og amning”)

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du er i behandling med et blodtrykssænkende

lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Capcor.

Behandling af stærkt nedsat hjertefunktion er en specialistopgave og bør påbegyndes på hospital. Det

samme gælder, hvis du f.eks. har forhøjet blodtryk på grund af nyrelidelser.

Hvis du har nyreproblemer eller er i dialysebehandling, skal du oplyse lægen om det. Det kan være

nødvendigt at tage mindre doser af Capcor end normalt.

Hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

en angiotensin II-receptorblokker (ARB) (også kendt som sartaner - f.eks. valsartan, telmisartan,

irbesartan), især hvis du har nyreproblemer i forbindelse med sukkersyge.

aliskiren.

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med

jævne mellemrum.

Se også information under overskriften “Tag ikke Capcor”.

Fortæl din læge, hvis du tager andre blodtrykssænkende eller vanddrivende lægemidler eller tager

kaliumtilskud. Specielle forholdsregler kan være nødvendige inden start af behandlingen med Capcor.

Fortæl det til din læge, hvis du tager lithium: Kombinationen af litium og captopril anbefales ikke (Se

“Brug af anden medicin sammen med Capcor”).

Fortæl lægen, hvis du bliver behandlet for overfølsomhed overfor insektstik eller bliver behandlet med

dextran-sulfat mod forhøjet kolesterol i blodet.

Visse membraner bør ikke anvendes under afgiftning af blodet (dialyse), da alvorlige

overfølsomhedsreaktioner kan optræde. Hvis du skal i dialysebehandling, skal du sikre dig, at du

informerer den tilseende læge om, at du tager dette lægemiddel.

Hvis du er af anden etnisk herkomst

:

Som med andre ACE-hæmmere, synes især captopril at være

mindre effektiv til at reducere blodtrykket hos patienter af sort afstamning (negroide) end hos ikke-sorte

patienter. Dette skyldes sandsynligvis den højere forekomst af lav reninkoncentration hos den

overfølsomme del af den sorte befolkning. Hvis du er sort, kan du have en højere risiko for en allergisk

reaktion kaldet angioødem (hævelse af arme, ben, ankler, ansigt, læber, tunge og/eller svælg med synke-

eller vejrtrækningsbesvær).

Du skal fortælle det til lægen:

Hvis du har ændringer i blodsammensætningen.

Hvis du skal opereres eller bedøves.

Hvis du har diabetes.

Hvis du har fået diagnosticeret en tilstand, der kaldes for hypoaldosteronisme (nedsat indhold af

hormonet aldosteron i blodet).

Hvis du lider af leverproblemer (se afsnittet ”Bivirkninger”).

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Du bør ikke tage Capcor

tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan

give dit barn alvorlige skader (se afsnittet “Graviditet og amning”).

Hvis du får tegn på en allergisk reaktion kaldet angioødem (hævelse af arme, ben, ankler, ansigt, læber,

tunge og/eller svælg med synke- eller vejrtrækningsbesvær), skal du straks kontakte lægen.

Hvis du får et af følgende lægemidler, er der øget risiko for angioødem (hurtig hævelse under huden på

områder som f.eks. halsen): sirolimus, everolimus og andre lægemidler, der tilhører klassen af mTOR-

hæmmere (bruges til at undgå afstødning af transplanterede organer).

Brug af anden medicin sammen med Capcor

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Capcor kan interagere med:

kaliumtilskud eller salterstatninger, der indeholder kalium, diuretika (vanddrivende tabletter, navnlig de

såkaldte kaliumbesparende som f.eks. spironolacton og amilorid), andre lægemidler, som kan øge

kaliumindholdet i din krop (som f.eks. heparin og co-trimoxazol, også kendt som

trimethoprim/sulfamethoxazol).

andre vanddrivende tabletter (diuretika)

visse typer af lægemidler til behandling af forhøjet blodtryk

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler:

Hvis du samtidig tager en angiotensin II-receptorblokker (ARB) eller aliskiren (se også information

under overskrifterne “Tag ikke Capcor” og “Advarsler og forsigtighedsregler”).

alfablokkere (blodtrykssænkende lægemidler)

acetylsalicylsyre (i doser til behandling af hjertesygdom), thrombolytika, beta-blokkere og/eller nitrater

til behandling af blodprop i hjertet

lægemidler mod psykiatriske lidelser eller depression (tricykliske antidepressiva, antipsykotika, lithium)

lægemidler til behandling af urinsyregigt (allopurinol), til behandling af hjerterytmeforstyrrelser

(procainamid), lægemidler mod kræft (cytostatika) og lægemidler, som anvendes efter transplantationer

(immunosuppressive stoffer)

lægemidler, som oftest bruges til at undgå afstødning af transplanterede organer (sirolimus, everolimus

og andre lægemidler, der tilhører klassen af mTOR-hæmmere). Se punktet “Advarsler og

forsigtighedsregler”

non-steroide antiinflammatoriske smertestillende lægemidler (f.eks. lægemidler, der indeholder

acetylsalicylsyre, ibuprofen eller indometacin)

sympatomimetiske lægemidler (f.eks. adrenalin og noradrenalin)

lægemidler til behandling af diabetes.

Specielle forholdsregler:

Captopril kan forårsage falsk-positive resultater i urinprøver, hvor der anvendes acetone.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Din læge vil normalt råde

dig til at stoppe med at tage Capcor og tage en anden medicin i stedet for, før du bliver gravid, eller så snart

du finder ud af, at du er gravid. Du må ikke tage Capcor tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du

er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader.

Amning

Fortæl det til din læge, hvis du ammer eller skal til at amme. Hvis du ammer, og dit barn er nyfødt (første

uger efter fødslen) eller født for tidligt, bør du ikke tage Capcor.

Hvis spædbarnet er ældre, bør din læge informere dig om fordele og risici ved at tage Capcor, mens du

ammer, sammenlignet med andre behandlinger.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Som med andre blodtrykssænkende midler kan evnen til at føre motorkøretøjer og betjene maskiner blive

nedsat, specielt ved opstart af behandlingen eller når dosis modificeres og i kombination med indtagelsen af

alkohol, dette er dog individuelt.

Capcor indeholder laktose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Capcor

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller apotekspersonalet. Dosis bør tilpasses individuelt i henhold til patientens profil (Se “Advarsler og

forsigtighedsregler”) og blodtrykket.

Dette lægemiddel kan tages før, under eller efter måltider.

Den højeste anbefalede daglige dosis er 150 mg.

Den anbefalede dosis er:

Brug til voksne

Til behandling af forhøjet blodtryk

Den anbefalede startdosis: 12,5-25 mg to gange dagligt. Din læge kan øge dosis til 100-150 mg dagligt.

Til behandling af kronisk hjerteinsufficiens

Den anbefalede startdosis: 6,25-12,5 mg to eller tre gange dagligt. Din læge kan senere øge dosis til 75-150

mg dagligt.

Efter blodprop i hjertet

kronisk behandling:

Behandling bør opstartes med en dosis på 6,25 mg efterfulgt af 12,5 mg tre gange dagligt i to dage og

derefter 25 mg tre gange dagligt, hvis der ikke er nogen bivirkninger på blodets bevægelse. Den anbefalede

dosis til langvarig forebyggende hjertebehandling er 75 mg til 150 mg per dag i to eller tre doser.

Forebyggelse af nyreskade hos patienter med sukkersyge

75-100 mg dagligt fordelt på flere doser.

I tilfælde af nedsat nyrefunktion

Hvis du har nedsat nyrefunktion, bør dosis reduceres eller intervallet mellem doser øges. Spørg din læge til

råds.

Brug til ældre patienter

Opstartsdosis bør muligvis reduceres – spørg din læge til råds.

Brug til børn og unge

Sikkerheden og effekten ved captopril er ikke helt fastlagt. Brug af captopril hos børn og unge bør initieres

under streng medicinsk overvågning. Opstartsdosis af captopril er omkring 0,3 mg per kg kropsvægt.

Hvis du har taget for meget Capcor

Kontakt straks lægen, skadestuen, eller apoteket, hvis du har taget mere af Capcor, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Medbring denne indlægsseddel,

resterende tabletter og beholderen, så lægen kan se, hvad du har taget.

Symptomer på overdosering er omtågethed eller svimmelhed, fordi blodtrykket falder, manglende evne til at

bevæge sig, shock, forandringer i saltbalancen, nyreproblemer og ændringer i hjerteslaget.

Hvis du har glemt at tage Capcor

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du bare følge din sædvanlige behandling. Hvis det er blevet tid til din

næste dosis, må du ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Capcor

Stop ikke behandlingen uden at tale med din læge først. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du oplever en eller flere af nedenstående reaktioner, skal du

stoppe

med at tage dette lægemiddel og

omgående

kontakte lægen:

Hævelse af hænder, ansigt, læber eller tunge

Vejrtrækningsbesvær

Pludselig, uventet indtræden af udslæt eller svie, rødme eller hudafskalning

Ondt i halsen eller feber

Kraftig svimmelhed eller besvimelse

Kraftige smerter i mave og ryg

Usædvanligt hurtigt eller uregelmæssigt hjerteslag

Gulfarvning af hud og/eller øjne (gulsot)

Vedvarende eller hyppige forkølelser, blå mærker og forlænget blødningstid, bleg hud, svaghed eller

stakåndethed. Alle disse symptomer kan forekomme i tilfælde af et meget lavt antal blodlegemer.

Almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

søvnbesvær.

smagsforstyrrelser, svimmelhed.

tør hoste, vejrtrækningsbesvær.

kvalme, opkast, maveirritation, mavesmerter, diarré, forstoppelse, tør mund.

kløen med eller uden udslæt, hududslæt og hårtab.

Ikke almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

øget hjerterytme, uregelmæssigt hjerteslag, hurtigt eller ujævnt hjerteslag, trykkende brystsmerter

(hjertekrampe).

lavt blodtryk (hypotension), Raynauds syndrom, rødme, bleghed.

angioødem (alvorlig allergisk reaktion, der forårsager hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg

ledsaget af synke- eller vejrtrækningsbesvær, hævelse af arme, ben, ankler) (Se “Advarsler og

forsigtighedsregler”).

brystsmerter, træthed, almen utilpashed.

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

appetitløshed.

døsighed, hovedpine og stikken og prikken i kroppen.

betændelse i mundens slimhinder med dannelse af sår/afte (stomatitis/aftøs sårdannelse).

mavesmerter, kramper, kvalme, opkastning (hævelse i tarmen).

nyreproblemer, herunder nyresvigt, øget urinudskillelse, nedsat urinudskillelse, hyppig vandladning.

Meget sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

forandringer i lymfekirtlerne og nedsat antal blodlegemer, der normalt ses i blodprøver (og som kan

forårsage vedvarende eller hyppige forkølelser, blå mærker og forlænget blødningstid, bleghed, svaghed

eller stakåndethed), unormal immunreaktion i en kropsdel og/eller positiv ANA-titer (et analyseresultat,

der tyder på en sådan immunreaktion).

fald i blodsukkerniveauet (hypoglykæmi), forøgelser i kaliumniveauet i blodet (hyperkaliæmi).

forvirring, depression.

blødninger i hjernen, inklusive slagtilfælde og tab af bevidsthed.

sløret syn.

hjertestop

hjerteforstyrrelser, der forårsager forvirring, alvorligt blodtryksfald, svimmelhed, hurtigt hjerteslag,

hurtig og overfladisk vejrtrækning, kold og fugtig hud (kardiogent shock).

vejrtrækningsbesvær med hvæsende vejrtrækning eller hoste, rhinitis, allergisk betændelse i

lungeblærer/pneumoni (lungebetændelse).

betændelse i tungen (glossitis), mavesår, betændelse i bugspytkirtlen med deraf følgende kraftige smerter

i mave og ryg.

nedsat leverfunktion og galdestase (inklusive gulsot), leverbetændelse inklusive nekrose, forhøjede

leverenzymer og bilirubinværdier.

kløende udslæt, hududslæt, hævelse af ansigt, læber, tunge, hænder og fødder, lysfølsomhed og alvorlige

hudreaktioner med hudrødme, hudafskalning eller blæredannelse i huden, i munden, på øjnene og på

kønsorganerne.

muskel- eller ledsmerter.

nyresygdom, der forårsager hævelse af ansigt eller mave og højt blodtryk (nefrotisk syndrom).

impotens, forstørrede bryster hos mænd.

feber.

ændring i visse laboratorieparametre.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Capcor 25 mg og 50 mg indeholder:

Det aktive stof er captopril.

Capcor 25 mg tabletter

En tablet indeholder 25 mg captopril.

Capcor 50 mg tabletter

En tablet indeholder 50 mg captopril.

De øvrige indholdsstoffer er: mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, lactosemonohydrat, stearinsyre.

Indeholder lactose. Se yderligere oplysninger i afsnit 2.

Udseende og pakningstørrelser

Runde, kløverbladsformede tabletter med facet og krydsdelekærv på begge sider og med ensartet hvid

overflade.

Capcor 25 mg tabletter:

Pakninger af 30, 50, 100, 200 tabletter.

Capcor 50 mg tabletter:

Pakninger af 24, 30, 100 og 200 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

HEXAL AG, Industriestraße 25, D-83607 Holzkirchen, Tyskland

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Alle 1, D-39179 Barleben, Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest ændret 25. oktober 2017