Canesten

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Canesten 100 mg vaginaltabletter
 • Dosering:
 • 100 mg
 • Lægemiddelform:
 • vaginaltabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Canesten 100 mg vaginaltabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 56059
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Canesten

®

100 mg og 500 mg vaginaltabletter

Clotrimazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet, har givet dig.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se afsnit 4.

– Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 7 dage.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten

3. Sådan skal du bruge Canesten

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Canesten indeholder det svampedræbende middel

clotrimazol, som virker mod flere forskellige former

for mikroorganismer, fx dermatofytter (svamp i

huden), gærsvampe og skimmelsvampe etc.

Voksne og unge over 15 år: Til behandling af

infektion i skeden. Infektionen skyldes typisk

Candida (en gærsvamp). Symptomerne kan være kløe,

en brændende fornemmelse og hvid-gulligt udflåd.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre i løbet af 7 dage.

2. Det skal du vide, før du begynder at

bruge Canesten

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information.

Brug ikke Canesten:

– hvis du er allergisk over for clotrimazol eller et

af de øvrige indholdsstoffer i Canesten (angivet i

afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

bruger Canesten.

Du bør ikke starte behandling uden at tale med

lægen,

• ved betændelse i underlivet for første gang.

• hvis du har gentagne betændelser over længere tid

(gentagne betændelser inden for to måneder). Det

er i så fald vigtigt at udelukke sygdomme, som kan

give svampeinfektioner.

• hvis du er mellem 12-15 år eller hvis du er i eller

efter overgangsalderen, for at udelukke andre

sygdomme.

Canesten bør ikke anvendes af børn under 12 år.

Hvis du har et af følgende symptomer, da de kan

skyldes anden sygdom end svampeinfektioner:

• hvis du har ildelugtende udflåd.

• hvis du har feber (temperaturer over 38 °C).

• hvis du har smerter i den nedre del af maven.

• hvis du har rygsmerter.

• hvis du har blødning fra skeden.

• hvis du har kvalme.

• hvis du har smerter i skulderen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Canesten påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen

til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Canesten

Brug altid Canesten nøjagtigt som beskrevet i denne

indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets

eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet.

Den anbefalede dosis er

De angrebne områder omfatter typisk både skeden

og de ydre kønsorganer. Svampeinfektion i skeden

kan behandles med Canesten vaginaltabletter.

Svampeinfektion i de ydre kønsorganer kan behandles

med Canesten 1 % creme eller Canesten 1 %

vaginalcreme.

Brug ikke applikatoren, hvis du er gravid (se pkt. 2

under ”Graviditet”).

Af praktiske hensyn bør behandlingen ikke foretages

under menstruation.

Behandlingen skal færdiggøres, selvom symptomerne

er forsvundet.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre efter 7 dage.

Din seksualpartner bør kun behandles ved symptomer

(f.eks. kløe og betændelse) og efter samråd med

lægen.

Behandling af svampeinfektion i skeden

Voksne og unge over 15 år:

Canesten 100 mg vaginaltabletter: 1 vaginaltablet

100 mg indføres dybt i skeden ved sengetid i 6 dage.

Vaginaltabletten indføres så dybt som muligt

i skeden, da en vis fugt er nødvendig, for at

vaginaltabletten skal blive opløst. Behandlingen bør

ske om aftenen lige før sengetid og udføres bedst

liggende med let optrukne ben.

Canasten 500 mg vaginaltabletter: 1 vaginaltablet

500 mg indføres i skeden ved sengetid som

engangsdosis.

Vaginaltabletten indføres så dybt som muligt

i skeden, da en vis fugt er nødvendig, for at

vaginaltabletten skal blive opløst. Behandlingen bør

ske om aftenen lige før sengetid og udføres bedst

liggende med let optrukne ben.

Canesten vaginaltabletter er lugtfri og misfarver

ikke tøjet.

12-2016

P193636-1

Du må ikke anvende tamponer, udskylning af

skeden, sæddræbende midler eller andre produkter,

der anvendes i skeden under behandlingen med

Canesten.

Samleje i skeden bør undgås ved en infektion og

under behandlingen med Canesten, da infektionen

kan overføres til partneren, og virkningen og

sikkerheden af latexprodukter som kondom og

pessar kan være nedsat. Den nedsatte virkning er

midlertidig og forekommer kun under behandlingen.

Din seksualpartner bør kun behandles ved symptomer

(f.eks. kløe og rødme) og efter samråd med lægen.

Vask hænderne grundigt efter hver behandling.

Må ikke indtages.

Brug af anden medicin sammen med Canesten

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis

du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Fortæl det til lægen, hvis du anvender tacrolimus

eller sirolimus (medicin, der virker dæmpende på

immunforsvaret). Samtidig anvendelse af Canesten

kan øge virkningen af tacrolimus og sirolimus, og din

læge vil derfor følge behandlingen nøje.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Canesten skal anvendes med forsigtighed under

graviditet, især i det første trimester af graviditeten

og kun på ordination fra lægen. Der er begrænsede

oplysninger fra behandling med clotrimazol hos

gravide kvinder. Dyreforsøg tyder dog ikke på, at der

er skadelige virkninger på afkommet.

Hvis du anvender Canesten, mens du er gravid, må

du ikke bruge applikatoren (indføringshylsteret),

da den kan irritere livmoderhalsen. Hvis du er

gravid, er det derfor bedre at bruge vaginaltabletter

end vaginalcreme, da vaginaltabletterne kan

indføres med fingrene (uden brug af applikator

(indføringshylster)).

Amning

Canesten bør ikke anvendes under amning, da det har

vist sig, at clotrimazol overføres til mælken.

Frugtbarhed

Der er ikke gennemført studier med mennesker

af virkningerne på frugtbarheden. Dyreforsøg har

dog ikke vist nogen virkninger af lægemidlet på

frugtbarheden.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Brugsanvisning

Indføring af vaginaltablet med brug af applikator

(indføringshylster):

1. Klem åbningen i applikatoren let sammen, så der

dannes en oval åbning. Placer vaginaltabletten i

applikatoren med spidsen udad.

2. Før forsigtigt applikatoren så langt op i skeden

som muligt (det er bedst at ligge på ryggen med

bøjede ben, der er trukket let op).

3. Tryk stemplet ind, så vaginaltabletten placeres i

skeden. Fjern applikatoren.

Kun vaginaltabletter 100 mg

4. Træk stemplet ud af applikatoren efter brug og

vask delene i varmt (ikke kogende) sæbevand. Skyl

i rindende vand og tør omhyggeligt.

Indføring af vaginaltablet uden brug af applikator

(indføringshylster):

Før vaginaltabletten op i skeden med en finger i

stedet for applikatoren.

Hvis du har brugt for meget Canesten

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har brugt mere af Canesten, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og

du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at bruge Canesten

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Canesten

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Hudreaktioner med kløe, udslæt, stikkende/

brændende fornemmelse, irritation, ubehag.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter):

• Allergiske reaktioner (besvimelse, lavt blodtryk,

vejrtrækningsbesvær, nældefeber).

Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende date):

• Mavesmerter, bækkensmerter, hævelse (ødem),

hudrødme, afskalning af huden omkring

kønsorganerne, blødning fra underlivet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Canesten utilgængeligt for børn.

Canesten 100 mg vaginaltablet: Må ikke opbevares

over 25 °C.

Brug ikke Canesten efter den udløbsdato, der står på

pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Canesten vaginaltabletter 100 og 500 mg

indeholder:

Aktivt stof: Clotrimazol, 1 vaginaltablet indeholder

100 mg eller 500 mg clotrimazol.

Øvrige indholdsstoffer:

Calciumlactatpentahydrat, crospovidon, kolloid

vandfri silica, lactosemonohydrat, magnesiumstearat,

majsstivelse, hypromellose, mikrokrystallinsk

cellulose og mælkesyre.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Canesten 100 mg vaginaltablet: Hvid, mærket med

P3 og Bayer.

Canesten 500 mg vaginaltablet: Hvid, mærket med

MU og Bayer.

Pakningsstørrelser

Canesten vaginaltablet 100 mg: 6 tabletter i blister

med applikator af polyethylen.

Canesten vaginaltablet 500 mg: 1 tablet i blister med

applikator af polyethylen.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Canesten

er et registreret varemærke, der tilhører

Bayer Aktiengesellschaft.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

december 2016.

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

30-3-2018

CLOTRIMAZOLE Solution [The Podiatree Company]

CLOTRIMAZOLE Solution [The Podiatree Company]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

CLOTRIMAZOLE Cream [Kareway Product, Inc.]

CLOTRIMAZOLE Cream [Kareway Product, Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

CLOTRIMAZOLE Cream [REMEDYREPACK INC.]

CLOTRIMAZOLE Cream [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

DERMATIN ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Melaleuca, Inc.]

DERMATIN ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Melaleuca, Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

MAJOR CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [A-S Medication Solutions]

MAJOR CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

WALGREENS CLOTRIMAZOLE 3 (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

WALGREENS CLOTRIMAZOLE 3 (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

AKIN ANTI-FUNGAL (Clotrimazole) Solution [Southern Sales Service, Inc.]

AKIN ANTI-FUNGAL (Clotrimazole) Solution [Southern Sales Service, Inc.]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [A-S Medication Solutions]

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

CLOTRIMAZOLE Cream [Galentic Pharma (India) Private Limited]

CLOTRIMAZOLE Cream [Galentic Pharma (India) Private Limited]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

KERASAL FOOT AND TOE (Clotrimazole) Cream [MOBERG PHARMA NORTH AMERICA LLC]

KERASAL FOOT AND TOE (Clotrimazole) Cream [MOBERG PHARMA NORTH AMERICA LLC]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

25-1-2018

FAMILY CARE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [United Exchange Corp.]

FAMILY CARE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [United Exchange Corp.]

Updated Date: Jan 25, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

CLOTRIMAZOLE Cream [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

CLOTRIMAZOLE Cream [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Aru Pharma Inc.]

CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Aru Pharma Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

CLOTRIMAZOLE Cream [A-S Medication Solutions]

CLOTRIMAZOLE Cream [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

CVS CLOTRIMAZOLE MAXIMUM STRENGTH (Clotrimazole) Solution [CVS Pharmacy]

CVS CLOTRIMAZOLE MAXIMUM STRENGTH (Clotrimazole) Solution [CVS Pharmacy]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

CANESTEN V (Clotrimazol) Cream [GENESIS IMPORTS EXPORTS LLC]

CANESTEN V (Clotrimazol) Cream [GENESIS IMPORTS EXPORTS LLC]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

FORTINIA OF (Clotrimazole 1%) Solution [The Podiatree Company]

FORTINIA OF (Clotrimazole 1%) Solution [The Podiatree Company]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

FORTINIA (Clotrimazole 1%) Solution [The Podiatree Company]

FORTINIA (Clotrimazole 1%) Solution [The Podiatree Company]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

FORTINIA (Clotrimazole) Cream [The Podiatree Company]

FORTINIA (Clotrimazole) Cream [The Podiatree Company]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

CLOTRIMAZOLE Liquid [Walgreens]

CLOTRIMAZOLE Liquid [Walgreens]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

EQUALINE CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [SUPERVALU INC]

EQUALINE CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [SUPERVALU INC]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

FUNGICURE LIQUID GEL (Clotrimazole) Gel [Alva-Amco Pharmacal Companies, Inc.]

FUNGICURE LIQUID GEL (Clotrimazole) Gel [Alva-Amco Pharmacal Companies, Inc.]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

JOCK ITCH (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

JOCK ITCH (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Actavis Pharma, Inc.]

CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Rite Aid]

ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Rite Aid]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

CLOTRIMAZOLE Solution [GRAXCELL PHARMACEUTICAL, LLC.]

CLOTRIMAZOLE Solution [GRAXCELL PHARMACEUTICAL, LLC.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

FOOT CARE CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [Rite Aid]

FOOT CARE CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [Rite Aid]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [Chain Drug Consortium, LLC]

CLOTRIMAZOLE Cream [Chain Drug Consortium, LLC]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [Proficient Rx LP]

CLOTRIMAZOLE Cream [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

ATHLETES FOOT (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

ATHLETES FOOT (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [Rite Aid]

CLOTRIMAZOLE Cream [Rite Aid]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [Walgreen Company]

CLOTRIMAZOLE Cream [Walgreen Company]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

PRO-EX ANTI FUNGAL (Clotrimazole) Cream [Natureplex, LLC]

PRO-EX ANTI FUNGAL (Clotrimazole) Cream [Natureplex, LLC]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [McKesson]

CLOTRIMAZOLE Cream [McKesson]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

29-11-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [Central Texas Community Health Centers]

CLOTRIMAZOLE Cream [Central Texas Community Health Centers]

Updated Date: Nov 29, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [TRIFECTA PHARMACEUTICALS USA LLC]

CLOTRIMAZOLE Cream [TRIFECTA PHARMACEUTICALS USA LLC]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

ATHLETE S FOOT AFAC (Clotrimazole) Cream [Natureplex, LLC]

ATHLETE S FOOT AFAC (Clotrimazole) Cream [Natureplex, LLC]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

OLP CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [OHIO LAB PHARMA]

OLP CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [OHIO LAB PHARMA]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Nov 1, 2017 EST

US - DailyMed

24-10-2017

REXALL JOCK ITCH (Clotrimazole) Cream [Dollar General]

REXALL JOCK ITCH (Clotrimazole) Cream [Dollar General]

Updated Date: Oct 24, 2017 EST

US - DailyMed

24-10-2017

REXALL ATHLETES FOOT (Clotrimazole) Cream [Dollar General]

REXALL ATHLETES FOOT (Clotrimazole) Cream [Dollar General]

Updated Date: Oct 24, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

11-9-2017

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [NuCare Pharamceuticals,Inc.]

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [NuCare Pharamceuticals,Inc.]

Updated Date: Sep 11, 2017 EST

US - DailyMed

17-8-2017

EQUATE JOCK ITCH (Clotrimazole) Cream [WALMART STORES INC]

EQUATE JOCK ITCH (Clotrimazole) Cream [WALMART STORES INC]

Updated Date: Aug 17, 2017 EST

US - DailyMed

8-8-2017

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Aug 8, 2017 EST

US - DailyMed

27-7-2017

CLOTRIMAZOLE Lozenge [Cardinal Health]

CLOTRIMAZOLE Lozenge [Cardinal Health]

Updated Date: Jul 27, 2017 EST

US - DailyMed

24-7-2017

MAJOR CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

MAJOR CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 24, 2017 EST

US - DailyMed

24-7-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [Discount Drug Mart, Inc.]

CLOTRIMAZOLE Cream [Discount Drug Mart, Inc.]

Updated Date: Jul 24, 2017 EST

US - DailyMed

13-7-2017

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jul 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-7-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

CLOTRIMAZOLE Cream [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jul 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-7-2017

FUNGICURE INTENSIVE (Clotrimazole) Liquid [Alva-Amco Pharmacal Companies, Inc.]

FUNGICURE INTENSIVE (Clotrimazole) Liquid [Alva-Amco Pharmacal Companies, Inc.]

Updated Date: Jul 12, 2017 EST

US - DailyMed

3-7-2017

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [Unit Dose Services]

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [Unit Dose Services]

Updated Date: Jul 3, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

UP AND UP ATHLETES FOOT (Clotrimazole) Cream [Target Corporation]

UP AND UP ATHLETES FOOT (Clotrimazole) Cream [Target Corporation]

Updated Date: Jun 21, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

CLOTRIMAZOLE Solution [Akron Pharma Inc]

CLOTRIMAZOLE Solution [Akron Pharma Inc]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed