Canesten

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Canesten 10 mg/g creme
 • Dosering:
 • 10 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • creme
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Canesten 10 mg/g creme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 58933
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Canesten

®

10 mg/g (1 %) creme

Clotrimazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se afsnit 4.

– Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage ved behandling af vaginale

infektioner og efter 4 uger ved behandling af hudinfektioner.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Canesten

3. Sådan skal du bruge Canesten

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Canesten er et svampedræbende middel,

som virker mod forskellige former for

mikroorganismer, som f.eks. dermatofytter

(svamp i huden), gærsvampe og

skimmelsvampe etc.

Du kan bruge Canesten til behandling af

svampeinfektioner på huden (hænder, fødder,

kroppen og i hudfolder).

Du kan også bruge Canesten til behandling af

svampeinfektioner i skeden (vagina) og på ydre

kønsorganer.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge

Canesten for noget andet, skal du altid følge

lægens anvisning.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller

hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage ved

behandling af vaginale infektioner og efter 4

uger ved behandling af hudinfektioner.

2. Det skal du vide, før du begynder

at bruge Canesten

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Brug ikke Canesten:

– hvis du er allergisk over for clotrimazol eller

et af de øvrige indholdsstoffer i Canesten

(angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

bruger Canesten.

Svampeinfektion i de ydre kønsorganer hos

kvinder (candida vulvitis) og på glans hos

mænd (candida balanitis):

Du bør ikke starte behandling uden at tale med

lægen:

– ved betændelse i underlivet for første gang.

– hvis du har gentagne betændelser over

længere tid (gentagne betændelser inden

for to måneder). Det er i så fald vigtigt

at udelukke sygdomme, som kan give

svampeinfektioner.

– hvis du er mellem 12-15 år. Canesten bør

ikke anvendes af børn under 12 år.

– hvis du er i eller efter overgangsalderen.

har vist sig i dyreforsøg, at clotrimazol overføres

til mælken.

Frugtbarhed

Der er ikke gennemført studier med

mennesker af virkningerne af clotrimazol

på frugtbarheden. Dyreforsøg har dog ikke

vist nogen virkninger af lægemidlet på

frugtbarheden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Canesten påvirker ikke arbejdssikkerheden eller

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Canesten indeholder cetostearylalkohol

Canesten indeholder cetostearylalkohol,

som kan give lokalt hududslæt (f.eks.

kontakteksem).

3. Sådan skal du bruge Canesten

Brug altid Canesten nøjagtigt som beskrevet

i denne indlægsseddel eller efter lægens,

apotekspersonalets eller sundhedspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

Den anbefalede dosis er

Voksne

Smør et tyndt lag Canesten creme på det

angrebne hudområde 2 - 3 gange dagligt. En

stribe creme på ca. ½ cm er tilstrækkeligt

til behandling af et område svarende til en

håndflade.

For at sikre, at infektionen slås ned, skal du

– alt efter hvad du behandles for – fortsætte

behandlingen som angivet nedenfor, efter at

symptomerne på svamp er forsvundet.

Svampeinfektioner

(dermatomycoser)

3-4 uger

Infektion pga. bakterier

(erythrasma)

2-4 uger

Hudsygdom pga. gærsvamp

(pityriasis versicolor)

1-3 uger

Svampeinfektion i de ydre

kønsorganer hos kvinder

(candida vulvitis) og på glans

hos mænd (candida balanitis)

1-2 uger

Du skal henvende dig til din læge, hvis der ikke

er nogen bedring efter 4 ugers behandling.

Ved behandling af fodsvamp er det vigtigt at

vaske fødderne og tørre omhyggeligt mellem

tæerne, før du smører med Canesten creme.

03-2017

P154046-1

Du bør ikke starte behandling uden at tale med

lægen, hvis du har et af følgende symptomer,

da de kan skyldes anden sygdom end

svampeinfektioner:

– ildelugtende udflåd

– feber (temperaturer over 38 °C)

– smerter i den nedre del af maven

– rygsmerter

– blødning fra skeden

– kvalme

– smerter i skulderen.

Svampeinfektioner på huden (hænder, fødder,

kroppen og i hudfolder):

Du bør ikke starte behandling uden at tale med

lægen:

– ved svampeinfektioner i hårbund, skæg og

negle, da disse typer af svampeinfektioner

oftest kræver systemisk behandling.

Behandling med Canesten creme kan nedsætte

virkningen og sikkerheden af kondomer og

pessar under behandlingen. Den nedsatte

virkning er midlertidig og forekommer kun

under behandlingen.

Undgå at cremen kommer i kontakt med øjnene

efter påføringen. Vask derfor hænderne grundigt

efter hver behandling.

Brug af anden medicin sammen med Canesten

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet

til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Canesten skal anvendes med forsigtighed under

graviditet, især i de første tre måneder af

graviditeten og kun på ordination fra lægen.

Der er begrænsede oplysninger fra behandling

med clotrimazol hos gravide kvinder.

Dyreforsøg tyder ikke på, at der er skadelige

virkninger på afkommet.

Hvis du anvender Canesten, mens du er

gravid, må du ikke bruge applikatoren

(indføringshylsteret), da den kan irritere

livmoderhalsen. Hvis du er gravid, er det

derfor bedre at bruge vaginaltabletter end

vaginalcreme, da vaginaltabletterne kan

indføres med fingrene (uden brug af applikator

(indføringshylster).

Amning

Canesten bør anvendes med forsigtighed under

amning og kun på ordination fra lægen, da det

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Ved infektion af området omkring skeden: Smør

Canesten creme på det angrebne område 2-3

gange daglig i et tyndt lag i 1-2 uger.

Din seksualpartner bør kun behandles, hvis der

er symptomer (f.eks. kløe og rødme) og efter

samråd med lægen. Smør Canesten creme på

det angrebne område 2-3 gange daglig i et

tyndt lag i 1-2 uger.

Brug til børn

Du bør ikke starte behandling uden at tale med

lægen, hvis du er mellem 12-15 år. Canesten

bør ikke anvendes af børn under 12 år.

Canesten creme er lugtfri og misfarver ikke tøjet.

Hvis du har brugt for meget Canesten creme

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har brugt mere af Canesten, end der står i

denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du bruger for meget Canesten, kan din hud

blive irriteret. Dette forsvinder, når du holder

op med at bruge Canesten. Aftager irritationen

ikke i løbet af et par dage, bør du kontakte din

læge.

Hvis du har glemt at bruge Canesten

Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Smør med Canesten, når du kommer i tanke

om det.

Hvis du holder op med at bruge Canesten

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer

hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

– Hudreaktioner med kløe, udslæt, stikkende/

brændende fornemmelse, irritation, ubehag/

smerte.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

– Allergiske reaktioner (besvimelse, for lavt

blodtryk, vejrtrækningsbesvær, nældefeber).

Hyppighed ikke kendt (kan ikke fastslås ud fra

forhåndenværende data):

– Afskalning, blærer, hævelse (ødem), rødmen

af huden.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med

din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Canesten utilgængeligt for børn.

Opbevares ved temperaturer under 25 °C.

Brug ikke Canesten efter den udløbsdato, der

står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Canesten creme indeholder:

– Aktivt stof: clotrimazol. 1 g creme

indeholder 10 mg clotrimazol.

– Øvrige indholdsstoffer:

Sorbitanmonostearat, polysorbat 60,

cetylpalmitat, cetostearylalkohol,

octyldodecanol, benzylalkohol, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Canesten creme er en hvid og

uigennemskinnelig creme.

Pakningsstørrelser

Tube (aluminium), 20 g.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Canesten

er et registreret varemærke, der

tilhører Bayer Aktiengesellschaft.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

marts 2017.

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

30-3-2018

CLOTRIMAZOLE Solution [The Podiatree Company]

CLOTRIMAZOLE Solution [The Podiatree Company]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

CLOTRIMAZOLE Cream [Kareway Product, Inc.]

CLOTRIMAZOLE Cream [Kareway Product, Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

CLOTRIMAZOLE Cream [REMEDYREPACK INC.]

CLOTRIMAZOLE Cream [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

DERMATIN ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Melaleuca, Inc.]

DERMATIN ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Melaleuca, Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

MAJOR CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [A-S Medication Solutions]

MAJOR CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

WALGREENS CLOTRIMAZOLE 3 (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

WALGREENS CLOTRIMAZOLE 3 (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

AKIN ANTI-FUNGAL (Clotrimazole) Solution [Southern Sales Service, Inc.]

AKIN ANTI-FUNGAL (Clotrimazole) Solution [Southern Sales Service, Inc.]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [A-S Medication Solutions]

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

CLOTRIMAZOLE Cream [Galentic Pharma (India) Private Limited]

CLOTRIMAZOLE Cream [Galentic Pharma (India) Private Limited]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

KERASAL FOOT AND TOE (Clotrimazole) Cream [MOBERG PHARMA NORTH AMERICA LLC]

KERASAL FOOT AND TOE (Clotrimazole) Cream [MOBERG PHARMA NORTH AMERICA LLC]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

25-1-2018

FAMILY CARE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [United Exchange Corp.]

FAMILY CARE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [United Exchange Corp.]

Updated Date: Jan 25, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

CLOTRIMAZOLE Cream [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

CLOTRIMAZOLE Cream [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Aru Pharma Inc.]

CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Aru Pharma Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

CLOTRIMAZOLE Cream [A-S Medication Solutions]

CLOTRIMAZOLE Cream [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

CVS CLOTRIMAZOLE MAXIMUM STRENGTH (Clotrimazole) Solution [CVS Pharmacy]

CVS CLOTRIMAZOLE MAXIMUM STRENGTH (Clotrimazole) Solution [CVS Pharmacy]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

CANESTEN V (Clotrimazol) Cream [GENESIS IMPORTS EXPORTS LLC]

CANESTEN V (Clotrimazol) Cream [GENESIS IMPORTS EXPORTS LLC]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

FORTINIA OF (Clotrimazole 1%) Solution [The Podiatree Company]

FORTINIA OF (Clotrimazole 1%) Solution [The Podiatree Company]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

FORTINIA (Clotrimazole 1%) Solution [The Podiatree Company]

FORTINIA (Clotrimazole 1%) Solution [The Podiatree Company]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

FORTINIA (Clotrimazole) Cream [The Podiatree Company]

FORTINIA (Clotrimazole) Cream [The Podiatree Company]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

CLOTRIMAZOLE Liquid [Walgreens]

CLOTRIMAZOLE Liquid [Walgreens]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

EQUALINE CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [SUPERVALU INC]

EQUALINE CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [SUPERVALU INC]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

FUNGICURE LIQUID GEL (Clotrimazole) Gel [Alva-Amco Pharmacal Companies, Inc.]

FUNGICURE LIQUID GEL (Clotrimazole) Gel [Alva-Amco Pharmacal Companies, Inc.]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

JOCK ITCH (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

JOCK ITCH (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Actavis Pharma, Inc.]

CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Rite Aid]

ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Rite Aid]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

CLOTRIMAZOLE Solution [GRAXCELL PHARMACEUTICAL, LLC.]

CLOTRIMAZOLE Solution [GRAXCELL PHARMACEUTICAL, LLC.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

FOOT CARE CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [Rite Aid]

FOOT CARE CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [Rite Aid]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [Chain Drug Consortium, LLC]

CLOTRIMAZOLE Cream [Chain Drug Consortium, LLC]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [Proficient Rx LP]

CLOTRIMAZOLE Cream [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

ATHLETES FOOT (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

ATHLETES FOOT (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [Rite Aid]

CLOTRIMAZOLE Cream [Rite Aid]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [Walgreen Company]

CLOTRIMAZOLE Cream [Walgreen Company]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

PRO-EX ANTI FUNGAL (Clotrimazole) Cream [Natureplex, LLC]

PRO-EX ANTI FUNGAL (Clotrimazole) Cream [Natureplex, LLC]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [McKesson]

CLOTRIMAZOLE Cream [McKesson]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

29-11-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [Central Texas Community Health Centers]

CLOTRIMAZOLE Cream [Central Texas Community Health Centers]

Updated Date: Nov 29, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [TRIFECTA PHARMACEUTICALS USA LLC]

CLOTRIMAZOLE Cream [TRIFECTA PHARMACEUTICALS USA LLC]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

ATHLETE S FOOT AFAC (Clotrimazole) Cream [Natureplex, LLC]

ATHLETE S FOOT AFAC (Clotrimazole) Cream [Natureplex, LLC]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

OLP CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [OHIO LAB PHARMA]

OLP CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [OHIO LAB PHARMA]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Nov 1, 2017 EST

US - DailyMed

24-10-2017

REXALL JOCK ITCH (Clotrimazole) Cream [Dollar General]

REXALL JOCK ITCH (Clotrimazole) Cream [Dollar General]

Updated Date: Oct 24, 2017 EST

US - DailyMed

24-10-2017

REXALL ATHLETES FOOT (Clotrimazole) Cream [Dollar General]

REXALL ATHLETES FOOT (Clotrimazole) Cream [Dollar General]

Updated Date: Oct 24, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

11-9-2017

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [NuCare Pharamceuticals,Inc.]

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [NuCare Pharamceuticals,Inc.]

Updated Date: Sep 11, 2017 EST

US - DailyMed

17-8-2017

EQUATE JOCK ITCH (Clotrimazole) Cream [WALMART STORES INC]

EQUATE JOCK ITCH (Clotrimazole) Cream [WALMART STORES INC]

Updated Date: Aug 17, 2017 EST

US - DailyMed

8-8-2017

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Aug 8, 2017 EST

US - DailyMed

27-7-2017

CLOTRIMAZOLE Lozenge [Cardinal Health]

CLOTRIMAZOLE Lozenge [Cardinal Health]

Updated Date: Jul 27, 2017 EST

US - DailyMed

24-7-2017

MAJOR CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

MAJOR CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 24, 2017 EST

US - DailyMed

24-7-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [Discount Drug Mart, Inc.]

CLOTRIMAZOLE Cream [Discount Drug Mart, Inc.]

Updated Date: Jul 24, 2017 EST

US - DailyMed

13-7-2017

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jul 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-7-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

CLOTRIMAZOLE Cream [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jul 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-7-2017

FUNGICURE INTENSIVE (Clotrimazole) Liquid [Alva-Amco Pharmacal Companies, Inc.]

FUNGICURE INTENSIVE (Clotrimazole) Liquid [Alva-Amco Pharmacal Companies, Inc.]

Updated Date: Jul 12, 2017 EST

US - DailyMed

3-7-2017

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [Unit Dose Services]

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [Unit Dose Services]

Updated Date: Jul 3, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

UP AND UP ATHLETES FOOT (Clotrimazole) Cream [Target Corporation]

UP AND UP ATHLETES FOOT (Clotrimazole) Cream [Target Corporation]

Updated Date: Jun 21, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

CLOTRIMAZOLE Solution [Akron Pharma Inc]

CLOTRIMAZOLE Solution [Akron Pharma Inc]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed