Canesten

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Canesten 10 mg/g creme
 • Dosering:
 • 10 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • creme
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Canesten 10 mg/g creme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 58933
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Indlægsseddel: Information til brugeren

Canesten

®

10 mg/g (1 %) creme

Clotrimazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se afsnit 4.

– Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage ved behandling af vaginale

infektioner og efter 4 uger ved behandling af hudinfektioner.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Canesten

3. Sådan skal du bruge Canesten

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Canesten er et svampedræbende middel,

som virker mod forskellige former for

mikroorganismer, som f.eks. dermatofytter

(svamp i huden), gærsvampe og

skimmelsvampe etc.

Du kan bruge Canesten til behandling af

svampeinfektioner på huden (hænder, fødder,

kroppen og i hudfolder).

Du kan også bruge Canesten til behandling af

svampeinfektioner i skeden (vagina) og på ydre

kønsorganer.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge

Canesten for noget andet, skal du altid følge

lægens anvisning.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller

hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage ved

behandling af vaginale infektioner og efter 4

uger ved behandling af hudinfektioner.

2. Det skal du vide, før du begynder

at bruge Canesten

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Brug ikke Canesten:

– hvis du er allergisk over for clotrimazol eller

et af de øvrige indholdsstoffer i Canesten

(angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

bruger Canesten.

Svampeinfektion i de ydre kønsorganer hos

kvinder (candida vulvitis) og på glans hos

mænd (candida balanitis):

Du bør ikke starte behandling uden at tale med

lægen:

– ved betændelse i underlivet for første gang.

– hvis du har gentagne betændelser over

længere tid (gentagne betændelser inden

for to måneder). Det er i så fald vigtigt

at udelukke sygdomme, som kan give

svampeinfektioner.

– hvis du er mellem 12-15 år. Canesten bør

ikke anvendes af børn under 12 år.

– hvis du er i eller efter overgangsalderen.

har vist sig i dyreforsøg, at clotrimazol overføres

til mælken.

Frugtbarhed

Der er ikke gennemført studier med

mennesker af virkningerne af clotrimazol

på frugtbarheden. Dyreforsøg har dog ikke

vist nogen virkninger af lægemidlet på

frugtbarheden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Canesten påvirker ikke arbejdssikkerheden eller

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Canesten indeholder cetostearylalkohol

Canesten indeholder cetostearylalkohol,

som kan give lokalt hududslæt (f.eks.

kontakteksem).

3. Sådan skal du bruge Canesten

Brug altid Canesten nøjagtigt som beskrevet

i denne indlægsseddel eller efter lægens,

apotekspersonalets eller sundhedspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

Den anbefalede dosis er

Voksne

Smør et tyndt lag Canesten creme på det

angrebne hudområde 2 - 3 gange dagligt. En

stribe creme på ca. ½ cm er tilstrækkeligt

til behandling af et område svarende til en

håndflade.

For at sikre, at infektionen slås ned, skal du

– alt efter hvad du behandles for – fortsætte

behandlingen som angivet nedenfor, efter at

symptomerne på svamp er forsvundet.

Svampeinfektioner

(dermatomycoser)

3-4 uger

Infektion pga. bakterier

(erythrasma)

2-4 uger

Hudsygdom pga. gærsvamp

(pityriasis versicolor)

1-3 uger

Svampeinfektion i de ydre

kønsorganer hos kvinder

(candida vulvitis) og på glans

hos mænd (candida balanitis)

1-2 uger

Du skal henvende dig til din læge, hvis der ikke

er nogen bedring efter 4 ugers behandling.

Ved behandling af fodsvamp er det vigtigt at

vaske fødderne og tørre omhyggeligt mellem

tæerne, før du smører med Canesten creme.

03-2017

P154046-1

Du bør ikke starte behandling uden at tale med

lægen, hvis du har et af følgende symptomer,

da de kan skyldes anden sygdom end

svampeinfektioner:

– ildelugtende udflåd

– feber (temperaturer over 38 °C)

– smerter i den nedre del af maven

– rygsmerter

– blødning fra skeden

– kvalme

– smerter i skulderen.

Svampeinfektioner på huden (hænder, fødder,

kroppen og i hudfolder):

Du bør ikke starte behandling uden at tale med

lægen:

– ved svampeinfektioner i hårbund, skæg og

negle, da disse typer af svampeinfektioner

oftest kræver systemisk behandling.

Behandling med Canesten creme kan nedsætte

virkningen og sikkerheden af kondomer og

pessar under behandlingen. Den nedsatte

virkning er midlertidig og forekommer kun

under behandlingen.

Undgå at cremen kommer i kontakt med øjnene

efter påføringen. Vask derfor hænderne grundigt

efter hver behandling.

Brug af anden medicin sammen med Canesten

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet

til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Canesten skal anvendes med forsigtighed under

graviditet, især i de første tre måneder af

graviditeten og kun på ordination fra lægen.

Der er begrænsede oplysninger fra behandling

med clotrimazol hos gravide kvinder.

Dyreforsøg tyder ikke på, at der er skadelige

virkninger på afkommet.

Hvis du anvender Canesten, mens du er

gravid, må du ikke bruge applikatoren

(indføringshylsteret), da den kan irritere

livmoderhalsen. Hvis du er gravid, er det

derfor bedre at bruge vaginaltabletter end

vaginalcreme, da vaginaltabletterne kan

indføres med fingrene (uden brug af applikator

(indføringshylster).

Amning

Canesten bør anvendes med forsigtighed under

amning og kun på ordination fra lægen, da det

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Ved infektion af området omkring skeden: Smør

Canesten creme på det angrebne område 2-3

gange daglig i et tyndt lag i 1-2 uger.

Din seksualpartner bør kun behandles, hvis der

er symptomer (f.eks. kløe og rødme) og efter

samråd med lægen. Smør Canesten creme på

det angrebne område 2-3 gange daglig i et

tyndt lag i 1-2 uger.

Brug til børn

Du bør ikke starte behandling uden at tale med

lægen, hvis du er mellem 12-15 år. Canesten

bør ikke anvendes af børn under 12 år.

Canesten creme er lugtfri og misfarver ikke tøjet.

Hvis du har brugt for meget Canesten creme

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har brugt mere af Canesten, end der står i

denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du bruger for meget Canesten, kan din hud

blive irriteret. Dette forsvinder, når du holder

op med at bruge Canesten. Aftager irritationen

ikke i løbet af et par dage, bør du kontakte din

læge.

Hvis du har glemt at bruge Canesten

Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Smør med Canesten, når du kommer i tanke

om det.

Hvis du holder op med at bruge Canesten

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer

hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

– Hudreaktioner med kløe, udslæt, stikkende/

brændende fornemmelse, irritation, ubehag/

smerte.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

– Allergiske reaktioner (besvimelse, for lavt

blodtryk, vejrtrækningsbesvær, nældefeber).

Hyppighed ikke kendt (kan ikke fastslås ud fra

forhåndenværende data):

– Afskalning, blærer, hævelse (ødem), rødmen

af huden.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med

din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Canesten utilgængeligt for børn.

Opbevares ved temperaturer under 25 °C.

Brug ikke Canesten efter den udløbsdato, der

står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Canesten creme indeholder:

– Aktivt stof: clotrimazol. 1 g creme

indeholder 10 mg clotrimazol.

– Øvrige indholdsstoffer:

Sorbitanmonostearat, polysorbat 60,

cetylpalmitat, cetostearylalkohol,

octyldodecanol, benzylalkohol, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Canesten creme er en hvid og

uigennemskinnelig creme.

Pakningsstørrelser

Tube (aluminium), 20 g.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Canesten

er et registreret varemærke, der

tilhører Bayer Aktiengesellschaft.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

marts 2017.