Canergy Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Canergy Vet. 100 mg tabletter
 • Dosering:
 • 100 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Canergy Vet. 100 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 54170
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

6. maj 2015

PRODUKTRESUMÉ

for

Canergy Vet., tabletter

0.

D.SP.NR.

29273

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Canergy Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder:

Aktivt stof:

Propentofyllin

100 mg

Hjælpestoffer:

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter.

Lysebrun med brune prikker, rund og konveks tablet med smagsstof med en krydsformet

delekærv på den ene side.

Tabletterne kan deles i to eller fire lige store dele.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hunde.

4.2

Terapeutiske indikationer

Til at forbedre det perifere og cerebrale vaskulære blodomløb. Til forbedring af sløvhed,

døsighed og overordnet adfærd hos hunde.

4.3

Kontraindikationer

Se pkt. 4.7.

Bør ikke anvendes til hunde, der vejer under 5 kg.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller

flere af hjælpestofferne.

54170_spc.docx

Side 1 af 5

4.4

Særlige advarsler

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Specifikke sygdomme (f.eks. nyresygdom) bør behandles på passende vis.

Det bør overvejes at rationalisere lægemidler til hunde, der allerede får behandling for

kongestivt hjertesvigt eller bronkiesygdom.

I tilfælde af nyresvigt skal dosis reduceres.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Der bør udvises forsigtighed for at undgå indgift ved hændeligt uheld.

I tilfælde af indgift af tabletterne ved hændeligt uheld, skal der straks søges lægehjælp, og

indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen. Vask hænder efter brug.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

I sjældne tilfælde (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr) er der blevet

rapporteret allergiske hudreaktioner, opkastning og hjerteforstyrrelser. I disse tilfælde skal

behandlingen stoppes.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og/eller diegivning er ikke fastlagt. Anvendelse

frarådes til tæver under drægtighed og/eller diegivning og avl.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Den basale dosering er 6-10 mg propentofyllin/kg legemsvægt dagligt, delt i to doser på

følgende måde:

100 mg tabletter

Legemsvægt (kg)

Morgen

Aften

Totalt antal

daglige

tabletter

Total daglig dosis

(mg/kg)

5 kg – 8 kg

6,25 – 10,0

>8 kg – 10 kg

7,5 – 9,4

>10 kg – 15 kg

6,7 – 10,0

>15 kg – 25 kg

1 ½

6,0 – 10,0

>25 kg – 33 kg

6,1 – 8,0

>33 kg – 49 kg

6,1 – 9,1

>49 kg – 66 kg

6,1 – 8,2

54170_spc.docx

Side 2 af 5

>66 kg – 83 kg

6,0 – 7,6

= ¼ tablet

= ½ tablet

= ¾ tablet

= 1 tablet

Tabletterne kan administreres direkte i munden, under hundens tunge eller de kan blandes i

en lille klump mad og administreres mindst 30 minutter før fodring.

Tabletterne kan deles i 2 eller 4 lige store dele for at sikre en akkurat dosering. Placer

tabletten på en flad overflade med delekærven opad og den konvekse (afrundede) side mod

overfladen.

Halvdele: Tryk ned med tommelfingrene på begge sider af tabletten.

Fire dele: Tryk ned med tommelfingeren midt på tabletten.

4.10

Overdosering

Takykardi ved ophidselse, hypotension, rødme af slimhinder og opkastning

Seponeringen af behandlingen fører til en spontan lindring af disse tegn.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: perifer vasodilator, purin-derivater, propentofyllin

ATCvet-kode: QC04AD90

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Propentofyllin har vist sig at øge blodgennemstrømningen, især i hjertet og

skeletmuskulatoren. Det øger også blodgennemstrømningen til hjernen og dermed

iltforsyningen, uden at øge hjernens behov for glucose. Det har en moderat positiv

kronotrop virkning og en markant positiv inotrop virkning. Desuden har det vist sig at have

en antiarytmisk virkning på hunde med myokardieiskæmi, og en bronkodilaterende

virkning, der svarer til aminofyllins virkning.

Propentofyllin hæmmer trombocytaggregation og forbedrer erytrocytternes

flydeegenskaber.

Det har en direkte virkning på hjertet, og reducerer den perifere vaskulære modstand,

hvorved belastningen på hjertet formindskes.

54170_spc.docx

Side 3 af 5

Propentofyllin kan øge villigheden til at dyrke motion og motionstolerancen, især hos

ældre hunde.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter oral administration absorberes propentofyllin hurtigt og fuldstændigt, og det fordeles

hurtigt i vævet. De maksimale plasmaniveauer opnås 15 minutter efter oral dosering hos

hunde.

Halveringstiden er ca. 30 minutter, og biotilgængeligheden for udgangsstoffet er ca. 30 %.

Der er et antal effektive metabolitter, og biotransformationen finder primært sted i leveren.

80-90 % af propentofyllin udskilles som metabolitter via nyrerne. Resten elimineres med

afføringen. Der er ingen bioakkumulation.

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat

Majsstivelse

Crospovidon

Talcum

Silica, kolloid vandfri

Calciumbehenat

Gær, deaktiveret

Kunstig oksekødssmag

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 3 år

Opbevaringstid for delte tabletter efter første åbning af den indre emballage: 4 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige temperaturmæssige forholdsregler

vedrørende opbevaringen.

Alle ubrugte tabletportioner skal returneres til den åbne blister og sættes tilbage i kartonen, så

de kan anvendes til den næste administration.

6.5

Emballage

Aluminium - PA/ALU/PVC-blister

Kartonæske med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 eller 50 blistere med 10 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

54170_spc.docx

Side 4 af 5

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater.

Holland

Repræsentant

Virbac Danmark A/S

Profilvej 1

6000 Kolding

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

54170

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

6. maj 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

54170_spc.docx

Side 5 af 5

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-6-2017Out-of-Stock – GastroGard ad us. vet., orale Paste

Out-of-Stock – GastroGard ad us. vet., orale Paste

Befristetes Inverkehrbringen in ausländischer Aufmachung.

Swissmedic - Swiss Agency for Therapeutic Products

7-3-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)657 of Fri, 02 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

8-1-2018

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)9005 of Wed, 20 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

12-12-2017

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

The need for a harmonised, approved ‘catalogue’ of pictograms was identified and this draft guidance was developed as a collaboration between the QRD (vet) group, the CMDv, CVMP and industry stakeholders. The use of pictograms from Annex 1 of this guidance will apply to the national authorisation procedures, including MRP and DCP and to the centralised procedure (EMA). The aim of the guidance is to outline the approval requirements and processes where pictograms from Annex 1 are used on the product liter...

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2017

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

Equisolon (Le Vet B.V.)

Equisolon (Le Vet B.V.)

Equisolon (Active substance: Prednisolone) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6866 of Tue, 10 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

21-9-2017

VET LUBE (Propylene Glycol) Gel [Clipper Distributing Company]

VET LUBE (Propylene Glycol) Gel [Clipper Distributing Company]

Updated Date: Sep 21, 2017 EST

US - DailyMed

10-8-2017

NEXGARD (Afoxolaner) Tablet, Chewable [Frontline Vet Labs]

NEXGARD (Afoxolaner) Tablet, Chewable [Frontline Vet Labs]

Updated Date: Aug 10, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

Updated Date: Jul 28, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

Prevomax (Le Vet Beheer B.V.)

Prevomax (Le Vet Beheer B.V.)

Prevomax (Active substance: maropitant) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)4338 of Wed, 21 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4331

Europe -DG Health and Food Safety