Canergy Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Canergy Vet. 100 mg tabletter
 • Dosering:
 • 100 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Canergy Vet. 100 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 54170
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

6. maj 2015

PRODUKTRESUMÉ

for

Canergy Vet., tabletter

0.

D.SP.NR.

29273

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Canergy Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder:

Aktivt stof:

Propentofyllin

100 mg

Hjælpestoffer:

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter.

Lysebrun med brune prikker, rund og konveks tablet med smagsstof med en krydsformet

delekærv på den ene side.

Tabletterne kan deles i to eller fire lige store dele.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hunde.

4.2

Terapeutiske indikationer

Til at forbedre det perifere og cerebrale vaskulære blodomløb. Til forbedring af sløvhed,

døsighed og overordnet adfærd hos hunde.

4.3

Kontraindikationer

Se pkt. 4.7.

Bør ikke anvendes til hunde, der vejer under 5 kg.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller

flere af hjælpestofferne.

54170_spc.docx

Side 1 af 5

4.4

Særlige advarsler

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Specifikke sygdomme (f.eks. nyresygdom) bør behandles på passende vis.

Det bør overvejes at rationalisere lægemidler til hunde, der allerede får behandling for

kongestivt hjertesvigt eller bronkiesygdom.

I tilfælde af nyresvigt skal dosis reduceres.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Der bør udvises forsigtighed for at undgå indgift ved hændeligt uheld.

I tilfælde af indgift af tabletterne ved hændeligt uheld, skal der straks søges lægehjælp, og

indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen. Vask hænder efter brug.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

I sjældne tilfælde (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr) er der blevet

rapporteret allergiske hudreaktioner, opkastning og hjerteforstyrrelser. I disse tilfælde skal

behandlingen stoppes.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og/eller diegivning er ikke fastlagt. Anvendelse

frarådes til tæver under drægtighed og/eller diegivning og avl.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Den basale dosering er 6-10 mg propentofyllin/kg legemsvægt dagligt, delt i to doser på

følgende måde:

100 mg tabletter

Legemsvægt (kg)

Morgen

Aften

Totalt antal

daglige

tabletter

Total daglig dosis

(mg/kg)

5 kg – 8 kg

6,25 – 10,0

>8 kg – 10 kg

7,5 – 9,4

>10 kg – 15 kg

6,7 – 10,0

>15 kg – 25 kg

1 ½

6,0 – 10,0

>25 kg – 33 kg

6,1 – 8,0

>33 kg – 49 kg

6,1 – 9,1

>49 kg – 66 kg

6,1 – 8,2

54170_spc.docx

Side 2 af 5

>66 kg – 83 kg

6,0 – 7,6

= ¼ tablet

= ½ tablet

= ¾ tablet

= 1 tablet

Tabletterne kan administreres direkte i munden, under hundens tunge eller de kan blandes i

en lille klump mad og administreres mindst 30 minutter før fodring.

Tabletterne kan deles i 2 eller 4 lige store dele for at sikre en akkurat dosering. Placer

tabletten på en flad overflade med delekærven opad og den konvekse (afrundede) side mod

overfladen.

Halvdele: Tryk ned med tommelfingrene på begge sider af tabletten.

Fire dele: Tryk ned med tommelfingeren midt på tabletten.

4.10

Overdosering

Takykardi ved ophidselse, hypotension, rødme af slimhinder og opkastning

Seponeringen af behandlingen fører til en spontan lindring af disse tegn.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: perifer vasodilator, purin-derivater, propentofyllin

ATCvet-kode: QC04AD90

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Propentofyllin har vist sig at øge blodgennemstrømningen, især i hjertet og

skeletmuskulatoren. Det øger også blodgennemstrømningen til hjernen og dermed

iltforsyningen, uden at øge hjernens behov for glucose. Det har en moderat positiv

kronotrop virkning og en markant positiv inotrop virkning. Desuden har det vist sig at have

en antiarytmisk virkning på hunde med myokardieiskæmi, og en bronkodilaterende

virkning, der svarer til aminofyllins virkning.

Propentofyllin hæmmer trombocytaggregation og forbedrer erytrocytternes

flydeegenskaber.

Det har en direkte virkning på hjertet, og reducerer den perifere vaskulære modstand,

hvorved belastningen på hjertet formindskes.

54170_spc.docx

Side 3 af 5

Propentofyllin kan øge villigheden til at dyrke motion og motionstolerancen, især hos

ældre hunde.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter oral administration absorberes propentofyllin hurtigt og fuldstændigt, og det fordeles

hurtigt i vævet. De maksimale plasmaniveauer opnås 15 minutter efter oral dosering hos

hunde.

Halveringstiden er ca. 30 minutter, og biotilgængeligheden for udgangsstoffet er ca. 30 %.

Der er et antal effektive metabolitter, og biotransformationen finder primært sted i leveren.

80-90 % af propentofyllin udskilles som metabolitter via nyrerne. Resten elimineres med

afføringen. Der er ingen bioakkumulation.

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat

Majsstivelse

Crospovidon

Talcum

Silica, kolloid vandfri

Calciumbehenat

Gær, deaktiveret

Kunstig oksekødssmag

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 3 år

Opbevaringstid for delte tabletter efter første åbning af den indre emballage: 4 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige temperaturmæssige forholdsregler

vedrørende opbevaringen.

Alle ubrugte tabletportioner skal returneres til den åbne blister og sættes tilbage i kartonen, så

de kan anvendes til den næste administration.

6.5

Emballage

Aluminium - PA/ALU/PVC-blister

Kartonæske med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 eller 50 blistere med 10 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

54170_spc.docx

Side 4 af 5

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater.

Holland

Repræsentant

Virbac Danmark A/S

Profilvej 1

6000 Kolding

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

54170

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

6. maj 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

54170_spc.docx

Side 5 af 5

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

21-9-2018

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

CVM Update describing FDA Dear Veterinarian Letter about the differences between FDA-approved Mirataz (mirtazapine transdermal ointment), an animal drug with demonstrated safety and effectiveness to manage undesired weight loss in cats, and compounded formulations of transdermal mirtazapine.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-9-2018

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-6-2018

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

FDA is alerting dog owners and veterinarians about the risk of accidental overdose to dogs treated with the drug Sileo, a prescription gel that is given to dogs by mouth to treat noise aversion.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-5-2018

Veterinary Feed Directive (VFD)

Veterinary Feed Directive (VFD)

A VFD drug is intended for use in animal feeds, and such use of the VFD drug is permitted only under the professional supervision of a licensed veterinarian.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-12-2016

New chair of PhVWP-V

New chair of PhVWP-V

Lisbet Vesterager Borge, veterinarian, has been elected chair of the European Pharmacovigilance Working Party Veterinary (PhVWP-V).

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.