Candesartan "Krka"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Candesartan "Krka" 16 mg tabletter
 • Dosering:
 • 16 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Candesartan "Krka" 16 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 47191
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Candesartan Krka 4 mg tabletter

Candesartan Krka 8 mg tabletter

Candesartan Krka 16 mg tabletter

Candesartan Krka 32 mg tabletter

candesartancilexetil

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Candesartan Krka

Sådan skal du tage Candesartan Krka

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Lægemidlets navn er Candesartan Krka. Det aktive stof er candesartancilexetil. Det tilhører en

lægemiddelgruppe, der kaldes angiotensin II-receptor-antagonister. Det får dine blodårer til at slappe

af og udvide sig. Dette medvirker til, at dit blodtryk falder. Det gør det også lettere for dit hjerte at

pumpe blodet rundt i hele kroppen.

Medicinen anvendes til:

behandling af for højt blodtryk (hypertension) hos voksne patienter og hos børn og unge i

alderen 6 til under 18 år.

Candesartan Krka kan bruges til behandling af voksne patienter med hjertesvigt, hvor hjertets

evne til at pumpe blod ud i kroppen er nedsat, når ACE-hæmmere (hæmmer det angiotensin-

konverterende enzym) ikke kan anvendes eller sammen med ACE-hæmmere, når symptomerne

fortsætter trods behandling, og mineralokortikoid-receptorantagonister (MRA) ikke kan

anvendes (ACE-hæmmere og MRA’er er medicin til behandling af hjertesvigt).

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Candesartan Krka

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Candesartan Krka:

hvis du er allergisk over for candesartancilextil eller et af de øvrige indholdsstoffer i denne

medicin (angivet i pkt. 6).

hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten (det er også bedre at undgå Candesartan

Krka tidligt i graviditeten, se afsnittet om graviditet).

hvis du har en alvorlig leversygdom eller galdevejstillukning (problemer med at udskille galde

fra galdeblæren).

hvis patienten er et barn og yngre end 1 år.

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende

lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Tal med lægen eller apoteket, før du tager Candesartan Krka, hvis du er usikker på, om ovenstående

gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før eller mens du tager Candesartan Krka

hvis du har hjerte-, lever- eller nyreproblemer eller er i dialysebehandling,

hvis du for nylig har fået transplanteret en nyre,

hvis du kaster op, har kastet meget op for nylig eller har diarré,

hvis du har en sygdom i binyrerne, som kaldes Conn’s syndrom (kaldes også primær

hyperaldosteronisme),

hvis du har lavt blodtryk,

hvis du på noget tidspunkt har haft en hjerneblødning,

hvis du tror, at du er (eller kan blive) gravid. Candesartan Krka frarådes tidligt i graviditeten, og

du må ikke tage Candesartan Krka, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det

kan skade dit barn alvorligt, hvis det bruges på dette stadium (se afsnittet om graviditet).

hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyreproblemer i

forbindelse med sukkersyge

aliskiren

hvis du tager en ACE-hæmmer sammen med et lægemiddel, der hører til en type medicin, der

kaldes mineralokortikoid-receptorantagonister (MRA). Denne type medicin bruges til

behandling af hjertesvigt (se ” Brug af anden medicin sammen med Candesartan Krka”).

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod

med jævne mellemrum.

Se også information under overskriften ” Tag ikke Candesartan Krka”

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, vil lægen eventuelt se dig oftere og tage nogle prøver.

Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen eller tandlægen, at du tager Candesartan Krka. Det

skyldes, at Candesartan Krka kan forårsage blodtryksfald, når det tages sammen med visse typer

medicin til bedøvelse.

Anvendelse til børn og unge

Candesartan Krka er blevet undersøgt til behandling af børnTal med din læge, hvis du vil have mere

information. Candesartan Krka må ikke gives til børn, som er yngre end 1 år, på grund af en potentiel

risiko for nyrernes udvikling.

Brug af anden medicin sammen med Candesartan Krka

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Candesartan Krka kan påvirke den måde, anden medicin virker på, og anden medicin kan påvirke

Candesartan Krka. Hvis du tager visse typer medicin, vil lægen eventuelt tage blodprøver indimellem.

Du skal især fortælle det til lægen, hvis du bruger noget af følgende medicin:

Anden medicin mod forhøjet blodtryk, herunder betablokkere, diazoxid og ACE-hæmmere så

som enalapril, captopril, lisinopril eller ramipril.

Ikke-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID’ere) så som ibuprofen, naproxen,

diclofenac, celecoxib eller etoricoxib (medicin, som lindrer smerter og betændelseslignende

tilstande).

Acetylsalicylsyre (hvis du tager mere end 3 g dagligt) (medicin, som lindrer smerter og

betændelseslignende tilstande).

Kaliumtilskud eller kaliumholdige salterstatninger (medicin, som øger kaliumniveauet i

blodet).

Heparin (blodfortyndende medicin).

Vanddrivende medicin (diuretika).

Lithium (medicin mod psykiske lidelser).

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler:

Hvis du samtidig tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under

overskrifterne ”Tag ikke Candesartan Krka” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”)

Hvis du er i behandling med en ACE-hæmmer sammen med visse andre lægemidler mod

hjertesvigt, som kaldes mineralokortikoid-receptorantagonister (f.eks. spironolacton,

eplerenon).

Brug af Candesartan Krka sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Candesartan Krka med eller uden mad.

Når du får ordineret Candesartan Krka, skal du tale med lægen, inden du drikker alkohol. Alkohol kan

bevirke, at du føler dig utilpas eller bliver svimmel.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du skal fortælle lægen, hvis du tror, du er (eller kan blive

) gravid. Lægen vil normalt råde dig til at

stoppe indtagelse af Candesartan Krka, inden du bliver gravid, eller så snart du ved, at du er gravid,

og vil råde dig til at tage anden medicin i stedet for Candesartan Krka. Candesartan Krka frarådes

tidligt i graviditeten og må ikke tages, hvis du er mere end 3 måneder henne, da det kan skade dit barn

alvorligt, hvis det anvendes efter den tredje måned i graviditeten).

Amning

Fortæl det til lægen, hvis du ammer eller er ved at begynde amning. Candesartan Krka frarådes til

mødre, som ammer, og lægen kan vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme, især

hvis dit barn er nyfødt eller født for tidligt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle personer kan føle træthed og svimmelhed, når de er i behandling med Candesartan Krka. Kør

ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle eller arbejde med værktøj eller maskiner, hvis dette

er tilfældet for dig.

Candesartan Krka indeholder lactose

Candesartan Krka indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Candesartan Krka

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet. Det er vigtigt at tage Candesartan Krka hver dag.

Du kan tage Candesartan Krka sammen med eller uden mad.

Synk tabletten med vand.

Forsøg at tage tabletten på det samme tidspunkt hver dag. Det vil hjælpe dig med at huske at tage

tabletten.

Forhøjet blodtryk

Den sædvanlige dosis Candesartan Krka er 8 mg én gang dagligt. Afhængigt af virkningen på dit

blodtryk kan lægen øge dosis til 16 mg én gang dagligt og op til 32 mg én gang dagligt.

Hos nogle patienter, f.eks. patienter med lever- eller nyreproblemer eller patienter, der for nylig har

mistet væske ved f.eks. opkastning eller diarré eller ved at tage vanddrivende medicin, kan lægen

ordinere en lavere startdosis.

Patienter med sort hudfarve kan have mindre virkning af denne type medicin, når den gives som den

eneste blodtryksbehandling, og disse patienter kan have behov for en større dosis.

Brug til børn og unge med forhøjet blodtryk

Børn i alderen 6 til under 18 år:

Den anbefalede startdosis Candesartan Krka er 4 mg én gang dagligt.

Hos patienter, som vejer under 50 kg: Hos nogle patienter, hvis blodtryk ikke er tilstrækkeligt

kontrolleret, kan det være, at din læge bestemmer, at det er nødvendigt, at dosis øges til et

højst 8 mg én gang dagligt.

Hos patienter, som vejer 50 kg eller mere: Hos nogle patienter, hvis blodtryk ikke er

tilstrækkeligt kontrolleret, kan det være, at din læge bestemmer, at det er nødvendigt, at dosis

øges til et højst 8 mg én gang dagligt og til 16 mg én gang dagligt.

Hjertesvigt hos voksne

Den anbefalede startdosis af Candesartan Krka er 4 mg én gang dagligt. Lægen kan øge din dosis ved

at fordoble den med intervaller på mindst 2 uger op til 32 mg én gang dagligt. Candesartan Krka kan

tages sammen med anden hjertemedicin, og lægen vil beslutte, hvilken behandling der er bedst for

dig.

Hvis du har taget for mange Candesartan Krka

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Candesartan Krka, end der står

her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.

Tag æsken med.

Hvis du har glemt at tage Candesartan Krka

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Tag den næste dosis på det

sædvanlige tidspunkt.

Hvis du holder op med at tage Candesartan Krka

Dit blodtryk kan stige igen, hvis du holder op med at tage Candesartan Krka. Derfor må du ikke holde

op med at tage Candesartan Krka uden først at tale med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, hvilke bivirkninger der kan forekomme.

Hold op med at tage Candesartan Krka og søg øjeblikkelig lægehjælp, hvis du oplever nogle af

følgende allergiske reaktioner:

-

vejrtrækningsbesvær med eller uden hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller hals

hævelse af ansigtet, læber, tunge og/eller hals, hvilket kan give synkebesvær

alvorlig hudkløe (med hævede områder af huden)

Candesartan Krka kan medføre et nedsat antal hvide blodlegemer. Din modstandsdygtighed over for

infektioner kan blive nedsat, og du bemærker måske træthed, infektion eller feber. Tal med lægen,

hvis du oplever dette. Lægen vil måske tage blodprøver indimellem for at undersøge, om Candesartan

Krka påvirker dit blod (agranulocytose).

Andre mulige bivirkninger er:

Almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

-

Svimmelhedsfølelse/snurrende fornemmelse.

Hovedpine.

Luftvejsinfektion.

Lavt blodtryk. Kan bevirke, at du føler dig utilpas eller svimmel.

Ændringer i blodprøver: forhøjet kalium i blodet, især hvis du i forvejen har nyreproblemer

eller hjertesvigt. Hvis dette er alvorligt, bemærker du måske træthed, svaghedsfølelse,

uregelmæssig hjerterytme eller en prikkende/sovende fornemmelse.

Påvirkning af nyrefunktionen, især hvis du allerede har nyreproblemer eller hjertesvigt. I

meget sjældne tilfælde kan der forekomme nyresvigt.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000):

Hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller hals.

Fald i antallet af røde eller hvide blodlegemer. Du kan bemærke træthed, infektion eller feber.

Hududslæt, nældefeber.

Kløe.

Rygsmerter, smerter i led og muskler.

Forandringer i leverfunktionen, herunder leverbetændelse (hepatitis). Du bemærker eventuelt

træthed, at din hud eller det hvide i dine øjne får en gullig farve eller influenzalignende

symptomer.

Hoste.

Kvalme.

Ændringer i blodprøver: Nedsat natriumniveau i blodet. Hvis dette er alvorligt, kan du mærke

træthed, mangel på energi eller muskelkramper.

Det viser sig, at bivirkninger hos børn, som er i behandling mod forhøjet blodtryk, ligner dem, som

ses hos voksne, men bivirkningerne forekommer oftere. Halssmerter er en meget almindelig

bivirkning hos børn, men ikke rapporteret hos voksne, og snue, feber og forhøjet puls er almindelige

bivirkninger hos børn, men er ikke rapporteret hos voksne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Candesartan Krka indeholder:

Aktivt stof: candesartancilexetil. Hver tablet indeholder 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg

candesartancilexetil.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, majsstivelse, dibutylsebacat, natriumlaurilsulfat,

hydroxypropylcellulose, carmellosecalcium, magnesiumstearat, jernoxid, rød (E172) – (kun 8,

16 og 32 mg tabletter)

Udseende og pakningsstørrelser:

4 mg tabletter er runde, hvide, hvælvede med delekærv på den ene side

8 mg tabletter er runde, blegrød-hvide, hvælvede med delekærv på den ene side

16 mg tabletter er runde, svagt lyserøde, hvælvede med delekærv på den ene side

32 mg tabletter er runde, svagt lyserøde, hvælvede med delekærv på den ene side

Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at sluge. Tabletten

kan ikke deles i to lige store doser.

Blisterkort i æsker med 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

Fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

UK: Candesartan cilexetil

AT, BE, CY, DK, FI, GR, HU, IE, NO, PT, SE: Candesartan Krka

FR, IT, ES: Karbis

Denne indlægsseddel blev senest revideret

: 10/2015

4-9-2018

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Active substance: efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5859 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4274/IB/02/G

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Ifirmacombi (Krka d. d., Novo mesto)

Ifirmacombi (Krka d. d., Novo mesto)

Ifirmacombi (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4340 of Wed, 04 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Pemetrexed Krka (KRKA, d.d., Novo mesto)

Pemetrexed Krka (KRKA, d.d., Novo mesto)

Pemetrexed Krka (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3278 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3958

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

Pending EC decision: Pemetrexed Krka, pemetrexed, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Pemetrexed Krka, pemetrexed, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency