Calciject 30+3 Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Calciject 30+3 Vet. 249 + 51 + 30 mg/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 249 + 51 + 30 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Calciject 30+3 Vet. 249 + 51 + 30 mg/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Kvæg

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 14713
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

21. april 2009

PRODUKTRESUMÉ

for

Calciject 30 + 3 Vet., injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR

8713

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Calciject 30 + 3 Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder:

Aktive stoffer: Calciumgluconat 249 mg, borsyre 51 mg,

magnesiumhypophosphithexahydrat 30 mg.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Kvæg.

4.2

Terapeutiske indikationer

Forebyggelse og behandling af hypocalcæmi/hypomagnesæmi hos kvæg.

4.3

Kontraindikationer

Ingen.

4.4

Særlige advarsler

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen.

14713_spc.doc

Side 1 af 3

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Ingen.

4.7

Drægtighed eller diegivning

Drægtighed:

Kan anvendes under drægtighed

Diegivning:

Kan anvendes under diegivning.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

½-1 ml pr. kg legemsvægt svarende til 200-400 ml til en voksen ko langsomt i.v.

4.10

Overdosering

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning:

0 dage.

Mælk:

0 dage.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk klassifikation: Calcium, kombinationer med andre lægemidler,

ATCvet-kode: QA 12 AX

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Calciject 30 + 3 Vet. indeholder calcium, fosfat, magnesium.

Calcium er nødvendigt for normal muskelkontraktion i både kropsmuskulatur, ciliær

muskulatur og intracellulære kontraktile elementer. Desuden er det vigtigt for

knogleopbygning, overførsel af nerveimpulser, samt membranpermeabilitet, og det

medvirker i blodkoagulation samt visse enzymsystemer.

Hypocalcæmi er centralt i mælkefeber/kælvningsfeber-komplekset.

Fosfat indgår bl.a. i den biologiske energiomsætning via ATP, i knogleopbygning samt i

kroppens bufferkapacitet.

Magnesium er intracellulær co-faktor for mange enzymer, især i den biologiske

energiomsætning. For høj plasmakoncentration kan resultere i neuromuskulær paralyse.

For lav plasmakoncentration kan resultere i hyperirritabilitet som f.eks. i græstetani.

Calciject 30 + 3 Vet. øger plasmakoncentrationen af calcium, fosfat og magnesium.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

14713_spc.doc

Side 2 af 3

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumhydrogencarbonat

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

Glasflaske 2 år.

Plastflaske 18 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballage

Glasflaske á 400 ml.

Plastikflasker á 250 ml og 500 ml.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ingen.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

ScanVet Animal Health A/S

Kongevejen 66

3480 Fredensborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

14713

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

2. juni 1992

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

21. april 2009

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

14713_spc.doc

Side 3 af 3

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her