Buspirone Orion

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Buspirone Orion 10 mg tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Buspirone Orion 10 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 59846
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Buspirone Orion 10 mg tabletter

Buspironhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Buspirone Orion

3. Sådan skal du tage Buspirone Orion

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Buspirone Orion er et lægemiddel, som

anvendes til behandling af symptomerne ved

angstlidelser med følgende symptomer: angst,

rastløs uro, anspændthed.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis

du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Buspirone Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne

på doseringsetiketten.

Tag ikke Buspirone Orion,

– hvis du er allergisk over for

buspironhydrochlorid eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Buspirone Orion (angivet i

afsnit 6).

– hvis du lider af akut vinkel-lukket glaukom

(øjensygdom).

– hvis du lider af myastenia gravis (alvorlig

muskelsvækkelse).

– hvis du lider af en alvorlig lever- eller

nyresygdom.

– hvis du lider af epilepsi.

– hvis du har akut forgiftning med alkohol,

hypnotika (mod søvnløshed), analgetika

(smertestillende) eller antipsykotiske

lægemidler.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

tager Buspirone Orion, hvis du:

– gennem længere tid har taget

lægemidler, som virker beroligende på

centralnervesystemet. Før du starter med

at tage Buspirone Orion, skal du gradvist

trappes ud af behandlingen med disse

lægemidler.

– har eller tidligere har haft nyre- eller

leversygdom.

– har eller tidligere har haft krampeanfald.

– er eller tidligere har været afhængig af

euforiserende stoffer (herunder medicin).

Børn og unge

Buspirone Orion bør ikke anvendes til børn og

unge under 18 år (se afsnittet ”Sådan skal du

tage Buspirone Orion” nedenfor).

– diazepam (mod angst, søvnforstyrrelser,

krampeanfald herunder epileptiske

krampeanfald, muskelspasmer,

uro i benene, alkoholabstinenser,

benzodiazepinabstinenser, og Meniéres

sygdom).

Det kan være nødvendigt for lægen at ændre

dosis.

Brug af Buspirone Orion sammen med drikke

og alkohol

Alkohol

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager

Buspirone Orion.

Grapefrugtjuice

Du bør ikke spise eller drikke produkter, som

indeholder store mængder grapefrugtjuice, når

du tager Buspirone Orion.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet

til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du bør ikke tage Buspirone Orion, hvis du er

gravid.

Amning

Amning anbefales ikke under behandlingen

med Buspirone Orion.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du bør ikke føre motorkøretøj eller betjene

værktøj eller maskiner, før du ved hvordan

Buspirone Orion påvirker dig. Det kan

ikke udelukkes, at Buspirone Orion, især i

begyndelsen af behandlingen og ved ændring

af dosis, kan påvirke reaktionsevnen.

Buspirone Orion indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt

lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Buspirone Orion

Tag altid Buspirone Orion nøjagtigt

efter lægens eller apotekspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er:

Voksne over 18 år

Den anbefalede startdosis er 5 mg

tre gange dagligt (svarende til 15 mg

buspironhydrochlorid dagligt).

Lægen vil, om nødvendigt, øge dosis gradvist.

Den daglige dosis kan øges op til 20-30 mg

10-2017

P193170-1

Brug af anden medicin sammen med

Buspirone Orion

Fortæl det altid til lægen eller

apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin

eller har gjort det for nylig.

Det er især vigtigt, at du fortæller det til din

læge, hvis du tager noget af følgende:

– lægemidler, som kaldes monoaminoxidase-

hæmmere (MAO-hæmmere), såsom

phenelzin eller tranylcypromin (til

behandling af depression og Parkinsons

sygdom). Du må ikke tage disse lægemidler

sammen med Buspirone Orion.

– lægemidler, som kaldes selektive

serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI),

såsom fluoxetin, fluvoxamin og paroxetin

(mod depression og andre psykiske

sygdomme).

– blodtrykssænkende lægemidler (mod

forhøjet blodtryk).

– diabetesmedicin (mod sukkersyge).

– blodfortyndende lægemidler, såsom

warfarin (anvendes for at forebygge

sammenklumpning af blodet).

– prævention (anvendes for at forebygge

graviditet).

– hjerteglykosider, såsom digoxin (mod

hjertesvigt).

– antihistaminer (mod allergi/

overfølsomhed).

– phenytoin, phenobarbital, carbamazepin

(mod epilepsi).

– nefazodon (mod depression).

– erythromycin (mod forskellige former for

infektioner forårsaget af bakterier).

– linezolid (mod alvorlige infektioner

forårsaget af gram-positive bakterier).

– itraconazol (mod svampeinfektioner).

– diltiazem eller verapamil (mod højt

blodtryk, hjertekrampe (angina pectoris),

hjertesvigt og som forebyggende medicin

mod migræne).

– triptaner (mod migræne).

– tramadol (mod svære smerter).

– cimetidin (mod halsbrand og mavesår).

– rifampicin (mod tuberkulose og andre

infektioner).

– stærke CYP3A4-hæmmere (såsom

ketoconazol eller ritonavir).

– baklofen (til behandling af spasticitet).

– lofexidin (anvendes ved ophør af

behandlingen med opioider).

– nabilon (mod kvalme og opkastning).

– haloperidol (mod skizofreni, psykotiske

tilstande samt delirium (uklarhed, forvirring

og desorientering)).

– trazodon (mod depression).

– lithium (mod maniodepressiv sygdom).

– perikon (mod modløshed).

– L-tryptophan (kosttilskud).

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

buspironhydrochlorid dagligt, fordelt

på flere doser. En enkeltdosis på 30 mg

buspironhydrochlorid bør ikke overskrides.

Den maksimale daglige dosis er 60 mg

buspironhydrochlorid.

Patienter med nyre- og/eller leverproblemer

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis.

Lægen vil bestemme din individuelle dosis.

Børn og teenagere

Buspirone Orion bør ikke anvendes til børn og

unge under 18 år.

Anvendelsesmåde

Tabletten kan deles i to lige store doser. Hele

og, om nødvendigt, halve tabletter må ikke

tygges eller knuses, men skal synkes hele

sammen med væske. Tabletterne skal altid

tages på samme tidspunkt hver dag, enten hver

dag på tom mave eller hver dag efter et måltid.

Behandlingsvarighed

Det kan tage et stykke tid, før du får det

bedre. Hvis symptomerne ikke bliver bedre

i løbet af 4-8 uger, skal du kontakte lægen.

Lægen vil bestemme, hvor lang tid du skal

fortsætte med at tage Buspirone Orion. Hvis

langtidsbehandling er nødvendig, bør denne

overvåges nøje af lægen og behovet for fortsat

behandling bør evalueres med jævne mellemrum.

Hvis du har taget for meget Buspirone Orion

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har taget mere af Buspirone Orion, end der

står i denne information, eller mere end lægen

har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket,

hvis et barn ved et uheld har indtaget dette

lægemiddel. Tag pakningen med.

De mest almindelige symptomer på

overdosering omfatter kvalme, opkastning,

svimmelhed, træthed, sammentrækning af

pupillerne og mavesmerter.

Hvis du har glemt at tage Buspirone Orion

Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du har glemt at tage en dosis, så tag den

så snart du kommer i tanke om det. Hvis du

snart skal tage den næste dosis, så spring den

glemte dosis over, og fortsæt behandlingen

som du plejer.

Hvis du holder op med at tage Buspirone

Orion

Du skal fortsætte med at tage Buspirone

Orion, indtil lægen beslutter andet. Hvis

langtidsbehandling er nødvendig, vil lægen

overvåge behandlingen regelmæssigt.

Hvis du ønsker at stoppe behandlingen

med Buspirone Orion, skal du følge lægens

anvisninger nøje. Det er meget vigtigt, at

behandlingen med lægemidler af denne type

ikke stoppes pludseligt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos

op til 1 ud af 10 personer):

– uspecificerede brystsmerter

– mareridt, døsighed, søvnløshed,

svimmelhed, nervøsitet, uklarhed, nedsat

koncentrationsevne, rastløshed, vrede,

fjendtlighed, forvirring, depression

– sløret syn

– ringen eller susen for ørerne (tinnitus)

– ondt i halsen, stoppet næse

– kvalme, mundtørhed, symptomer fra mave-

tarm-kanalen, diarré

– hovedpine, svaghed.

Ikke almindelige bivirkninger (kan

forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

– kortvarige besvimelsesepisoder, lavt

eller højt blodtryk, meget hurtig puls/

hjertebanken

– personlighedsændringer, øget følsomhed

over for bestemte lydfrekvenser, opstemthed,

påvirket humør (herunder tristhed,

irritabilitet, rastløshed), uimodståelig

trang til bevægelse, angst, ligegyldighed,

tankeforstyrrelser, hallucinationer,

selvmordstanker, krampeanfald

– følelsesløshed, føleforstyrrelser (f.eks.

sovende/prikkende fornemmelse), tab af

koordinationsevne, ufrivillig rysten

– markant øget vejrtrækningsfrekvens,

åndenød, trykken i brystet, ændret lugtesans

– røde øjne, kløende øjne, betændelse i øjets

yderste lag samt indersiden af øjenlågene

– øget appetit, nedsat appetit, savlen,

blødning fra endetarmen, forstoppelse, luft

i maven, irritabel tyktarm, opkastning

– symptomer i de nedre urinveje

– ødemer, nældefeber, rødmen, øget tendens

til at få blå mærker, hårtab, tør hud, eksem,

små blærer i huden, ansigtsødemer

– muskelkramper, muskelsmerter,

muskelspændinger, ledsmerter

– vægtøgning, feber, dunken i hovedet,

vægttab, almen utilpashed, træthed, ændret

smagssans, svedtendens, fugtige hænder

– forhøjede leverenzymniveauer

– menstruationsforstyrrelser, nedsat eller øget

lyst til sex.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op

til 1 ud af 1.000 personer):

– forstyrrelser i blodforsyningen til hjernen,

hjertesvigt, hjerteanfald, hjerteproblemer,

langsom hvilepuls

– ændringer i blodtælling (øget antal af en

type af hvide blodlegemer (eosinofili),

nedsat antal af en type af blodlegemer

(leukopeni), nedsat antal blodplader i

blodet (trombocytopeni))

– humørsvingninger, klaustrofobi,

kuldeintolerance, søvnighed som kan medføre

nedsat bevægelsesevne eller bevidsthedstab,

sløret tale, psykose, forbigående

hukommelsestab, serotoninsyndrom

(f.eks. feber, stivhed, skælven, forvirring,

nervøsitet, hjertebanken)

– ekstrapyramidale symptomer (herunder

ufrivillige bevægelser under eller efter

afslutning af behandlingen), dystoni/

rigiditet (ufrivillige bevægelser af kroppen,

ansigtet, munden eller tungen og stivhed i

kroppen), parkinsonisme (f.eks. langsomme

bevægelser og skælven), akatisi (f.eks.

rastløshed, være ude af stand til at sidde

stille), Restless Legs Syndrome (f.eks. uro

i benene med brændende, kløende eller

prikkende fornemmelse i musklerne), nedsat

reaktionstid

– øjensmerter, lysfølsomhed, følelse af pres

på øjnene, tunnel-lignende indsnævring

af synsfeltet

– næseblod

– ufrivillig vandladning, natlig vandladning

– allergiske reaktioner, små blødninger i

huden, akne (uren hud), skrøbelige negle

– muskelsvaghed

– mælkesekretion, brystforstørrelse hos

mænd, nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen

– alkoholmisbrug, blødningsforstyrrelser, tab

af stemme, hikke, brændende fornemmelse

i tungen

– udebleven menstruation,

underlivsbetændelse,

udløsningsforstyrrelser, impotens.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget

i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Buspirone Orion utilgængeligt for børn.

Opbevares i den originale ydre karton for at

beskytte mod lys.

Tag ikke dette lægemiddel efter den

udløbsdato, der står på kartonen / blisteren

efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Buspirone Orion indeholder:

– Aktivt stof: Buspironhydrochlorid.

Hver tablet indeholder 10 mg

buspironhydrochlorid.

– Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat,

kolloid vandfri silica, mikrokrystallinsk

cellulose, natriumstivelsesglycolat (type A),

magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Buspirone Orion 10 mg tabletter er hvide eller

næsten hvide, ovale tabletter mærket med

’ORN 31’ på den ene side og en delekærv på

den anden side. Tabletten kan deles i to lige

store doser.

Pakingsstørrelser

Buspirone Orion tabletter fås i

pakningsstørrelser á 30 eller 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Denne indlægsseddel blev senest ændret

oktober 2017.

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

Risperdal vs. Latuda

Risperdal vs. Latuda

Risperdal (risperidone) and Latuda (lurasidone hydrochloride) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia. Risperdal is also used to treat bipolar mania and autism.

US - RxList

12-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DYE-FREE ADULT ALLERGY (Diphenhydramine Hydrochloride) Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DYE-FREE ADULT ALLERGY (Diphenhydramine Hydrochloride) Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed