Buprenorphine "Teva"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Buprenorphine "Teva" 20 mikrogram/time depotplastre
 • Dosering:
 • 20 mikrogram/time
 • Lægemiddelform:
 • depotplastre
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Buprenorphine "Teva" 20 mikrogram/time depotplastre
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 56293
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

1. januar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Buprenorphine "Teva", depotplastre

0.

D.SP.NR.

27357

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Buprenorphine "Teva"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

5 mikrogram/time

Hvert depotplaster indeholder 5 mg buprenorphin på et område på 6,25 cm

og frigiver

nominelt 5 mikrogram buprenorphin pr. time over en periode på 7 dage.

10 mikrogram/time

Hvert depotplaster indeholder 10 mg buprenorphin på et område på 12,5 cm

og frigiver

nominelt 10 mikrogram buprenorphin pr. time over en periode på 7 dage.

20 mikrogram/tim

Hvert depotplaster indeholder 20 mg buprenorphin på et område på 25 cm

og frigiver

nominelt 20 mikrogram buprenorphin pr. time over en periode på 7 dage.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depotplastre

5 mikrogram/time

Rektangulært, beigefarvet plaster med afrundede hjørner og påtrykt "Buprenorphin" og "5

µg/h" med blå farve.

10 mikrogram/time

Rektangulært, beigefarvet plaster med afrundede hjørner og påtrykt "Buprenorphin" og "10

µg/h" med blå farve.

20 mikrogram/time

Rektangulært, beigefarvet plaster med afrundede hjørner og påtrykt "Buprenorphin" og "20

µg/h" med blå farve.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

56293_spc.docx

Side 1 af 14

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af non-maligne, moderate smerter, hvor et opioid er nødvendigt for at opnå

tilstrækkelig smertedækning.

Buprenorphine "Teva" er ikke egnet til behandling af akutte smerter.

Buprenorphine "Teva" er indiceret til voksne.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Patienter på 18 år og derover

Initialt anvendes den laveste Buprenorphine "Teva"-dosis (Buprenorphine "Teva"

depotplaster 5 mikrogram/time). Der bør tages hensyn til patientens tidligere behandling

med opioider (se pkt. 4.5). Desuden skal patientens generelle tilstand og medicinske status

tages i betragtning.

Titrering

Under opstart af behandling med Buprenorphine "Teva" kan det være nødvendigt med

supplerende behandling med korttidsvirkende smertestillende midler (se pkt. 4.5), indtil

der er opnået smertestillende effekt med Buprenorphine "Teva".

Dosis af Buprenorphine "Teva" kan ved behov optitreres efter 3 dage, når den maksimale

effekt af en given dosis er opnået. Efterfølgende forhøjelse af dosis kan titreres efter

behovet for supplerende smertelindring og efter patientens analgetiske respons på plastret.

For at øge dosis skal det anvendte plaster udskiftes med et større Buprenorphine "Teva"-

plaster, eller der kan placeres en kombination af plastre forskellige steder for at opnå den

ønskede dosis. Det anbefales, at der højst anvendes to plastre på samme tid op til en

maksimal totaldosis på 40 mikrogram/time buprenorphin. Et nyt plaster bør ikke placeres

på samme hudområde i de efterfølgende 3-4 uger (se pkt. 5.2). Patienten bør kontrolleres

omhyggeligt og regelmæssigt for at vurdere den optimale dosis og behandlingsvarighed.

Buprenorphine "Teva" skal appliceres hver 7. dag.

Skift fra opioider

Buprenorphine "Teva" kan anvendes som alternativ til behandling med andre opioider.

Sådanne patienter bør starte med den lavest tilgængelige dosis (Buprenorphine "Teva"

depotplaster 5 mikrogram/time) og under titreringen fortsætte med korttidsvirkende,

supplerende, smertestillende midler ved behov (se pkt. 4.5).

Varighed af behandlingen

Buprenorphine "Teva" bør under ingen omstændigheder anvendes længere end absolut

nødvendigt. Hvis langtidsbehandling med Buprenorphine "Teva" er nødvendig, bør der,

under hensyn til sygdommens natur og sværhedsgrad, foretages omhyggelig og jævnlig

kontrol (om nødvendigt med afbrydelser i behandlingen), for at fastslå om og i hvilken

udstrækning yderligere behandling er nødvendig.

Ophør med behandlingen

56293_spc.docx

Side 2 af 14

Efter fjernelse af plastret falder koncentrationen af buprenorphin i serum gradvist, og

dermed opretholdes den smertestillende effekt i et vist stykke tid. Dette bør tages i

betragtning, når behandlingen med Buprenorphine "Teva" skal afløses af anden

opioidbehandling. Generelt bør der ikke administreres et efterfølgende opioid inden for 24

timer, efter plastret er fjernet. I øjeblikket findes kun begrænset information om startdosis

af andre opioider givet efter ophør med depotplastret (se pkt. 4.5).

Særlige populationer

Ældre

Dosisjustering af Buprenorphine "Teva" er ikke nødvendigt til ældre patienter.

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke behov for særlig dosisjustering af Buprenorphine "Teva" til patienter med

nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Buprenorphin metaboliseres i leveren. Intensiteten og varigheden af dets virkning kan være

påvirket hos patienter med nedsat leverfunktion. Derfor bør patienter med nedsat

leverfunktion omhyggeligt kontrolleres under behandling med Buprenorphine "Teva".

Patienter med alvorligt nedsat leverfunktion kan akkumulere buprenorphin under

behandling med Buprenorphine "Teva". Alternativ behandling bør overvejes, men hvis

Buprenorphine "Teva" skal gives til sådanne patienter, bør det ske med forsigtighed.

Patienter i behandling md CYP3A4-hæmmere

Patienter, som allerede er i behandling med CYP3A4-hæmmere, bør have deres dosis af

Buprenorphine "Teva" titreret nøje, da CYP3A4-hæmmere kan forøge koncentrationen af

buprenorphin (se pkt. 4.5). En reduceret dosis kan være tilstrækkelig hos disse patienter.

Pædiatrisk population

Buprenorphine "Teva"s sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt. Der

foreligger ingen data.

Administration

Buprenorphine "Teva" er til transdermal anvendelse.

Plastret må ikke deles eller klippes i mindre stykker.

Plastret bør ikke anvendes, hvis brevets forsegling er brudt.

Påsætning af plastret

Buprenorphine "Teva" skal placeres på ikke-irriteret og intakt hud udvendigt på

overarmen, på den øverste del af brystet, på den øverste del af ryggen eller på siden af

brystet. Sæt ikke plastret på steder med store ar. Buprenorphine "Teva" skal appliceres på

steder med lidt eller ingen hår. Hvis sådanne steder ikke findes, bør hårene på

applikationsstedet klippes af, ikke barberes.

Hvis applikationsstedet skal renses, må det kun ske med rent vand. Der må ikke anvendes

sæbe, sprit, olie, lotion eller eksfolierende midler. Huden skal være tør, før plastret sættes

på. Buprenorphine "Teva" skal påsættes umiddelbart efter, at det er taget ud af det

forseglede brev. Efter fjernelse af beskyttelseslaget presses depotplastret fast på

56293_spc.docx

Side 3 af 14

applikationsstedet med håndfladen i ca. 30 sekunder, så man sikrer fuldstændig

hudkontakt, specielt i hjørnerne. Hvis hjørnerne begynder at løsne sig, kan de tapes fast

med en egnet hudtape for at sikre, at det sidder på i 7 dage. Plastret skal bæres uafbrudt i 7

døgn. Brusebadning, badning og svømning burde ikke påvirke plastret. Hvis et plaster

falder af, skal et nyt påsættes og bæres i 7 dage.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

(anført i pkt. 6.1).

Opioid-afhængige patienter og til behandling af narkotika-abstinenser.

Sygdomme, hvor åndedrætsfunktionen er alvorligt nedsat eller kan blive det.

Patienter, der får MAO-hæmmere, eller som har fået MAO-hæmmere inden for de

seneste to uger (se pkt. 4.5).

Patienter der lider af myasthenia gravis.

Patienter, der lider af delirium tremens.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Buprenorphin bør anvendes med særlig forsigtighed til patienter med akut alkohol-

forgiftning, skader i hovedet, chok, reduceret bevidsthedsniveau af uvis årsag,

intrakranielle læsioner eller øget intrakranielt tryk eller til patienter med alvorligt nedsat

leverfunktion (se pkt. 4.2).

Buprenorphin kan sænke tærsklen for krampeanfald hos patienter med en

krampeanamnese.

Buprenorphin er blevet sat i forbindelse med signifikant respiratorisk depression, især

anvendt intravenøst. Der er rapporteret dødsfald hos stofmisbrugere, som har misbrugt

buprenorphin intravenøst, sædvanligvis i kombination med benzodiazepiner. Yderligere

overdosisrelaterede dødsfald er set som følge af alkohol og benzodiazepiner anvendt i

kombination med buprenorphin.

Buprenorphine "Teva" anbefales ikke som smertebehandling i den første post-operative

periode eller i andre situationer, som er karakteriseret af et smalt terapeutisk indeks eller et

hurtigt skiftende behov for smertestillende behandling.

Kontrollerede studier i mennesker og dyr indikerer, at risikoen for afhængighed af

buprenorphin er lavere end for rene agonist-analgetika. Hos mennesker er der set

begrænset euforiserende effekt af buprenorphin. Misbrug af produktet kan forekomme, og

der bør udvises forsigtighed, når det udskrives til patienter med kendt eller mistænkt

tidligere stof- eller alkoholmisbrug eller alvorlig psykisk lidelse.

Kronisk anvendelse af buprenorphin kan medføre udvikling af fysisk afhængighed. Hvis

der opstår abstinenssymptomer, er de generelt milde, starter oftest efter to dage og kan vare

i op til to uger. Abstinenssymptomer inkluderer agitation, angst, nervøsitet, søvnløshed,

hyperkinesi, tremor og gastrointestinale gener.

Atleter bør være opmærksomme på, at dette lægemiddel kan medføre en positiv reaktion i

dopingkontroltests.

Patienter med feber eller som er udsat for ekstern varme

Patienter, som anvender plastret, bør informeres om, at applikationsstedet ikke må udsættes

56293_spc.docx

Side 4 af 14

for ekstern varme, såsom varmepuder, varmetæpper, varmelamper, sauna, karbad og

opvarmede vandsenge etc., da dette kan medføre en stigning i absorptionen af

buprenorphin. Ved behandling af febrile patienter skal man være opmærksom på, at feber

også kan medføre en stigning i absorptionen med øgede plasmakoncentrationer af

buprenorphin til følge og derved øget risiko for opioid-reaktioner.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Buprenorphine "Teva" må ikke anvendes samtidig med MAO-hæmmere eller til patienter,

som har fået MAO-hæmmere inden for de seneste to uger (se pkt. 4.3).

Effekt af andre aktive substanser på buprenorphins farmakokinetik

Buprenorphin metaboliseres primært ved glukuronidering og i mindre udstrækning (ca. 30

%) af CYP3A4.

Samtidig behandling med CYP3A4-hæmmere kan føre til forhøjede plasmakoncentrationer

med forstærket effekt af buprenorphin.

Studier med CYP3A4-hæmmeren ketoconazol viste ikke klinisk relevante stigninger i den

gennemsnitlige maksimale (C

) eller totale (AUC) buprenorphin-eksponering efter

buprenorphin sammen med ketoconazol sammenlignet med buprenorphin alene.

Interaktionen mellem buprenorphin og CYP3A4-enzyminducere er ikke undersøgt.

Samtidig administration af buprenorphin og enzyminducere (f.eks. phenobarbital,

carbamazepin, phenytoin og rifampicin) kan muligvis føre til øget clearance, som kunne

resultere i nedsat effekt.

Reduktioner i blodgennemstrømning i leveren fremkaldt af nogle generelle anæstetika

(f.eks. halothan) eller andre lægemidler kan medføre nedsat eliminationshastighed af

buprenorphin i leveren.

Farmakodynamiske interaktioner

Buprenorphin bør anvendes med forsigtighed med:

Andre midler, der dæmper centralnervesystemet: andre opioidderivater (smertestillende

midler og hostemidler indeholdende f.eks. morphin, dextropropoxyphen, codein,

dextromethorphan eller noscapin), visse antidepressive midler, sedative H1-receptor-

antagonister, alkohol, anxiolytika, neuroleptika, clonidin og beslægtede substanser. Disse

kombinationer øger den CNS-dæmpende aktivitet. Benzodiazepiner: Denne kombination

kan forstærke respirationsdepression af central årsag (se pkt. 4.4).

Buprenorphin er beskrevet til at fungere som en ren µ-receptoragonist ved typiske

analgetiske doser. I kliniske studier med buprenorphin fik forsøgspersoner rene µ-

agonistopioider (op til 90 mg oral morphin eller orale morphinækvivalenter pr. dag) og

blev derefter skiftet til buprenorphin. Der var ingen rapporter om abstinenssyndrom eller

opioidabstinenser under skrift fra oprindeligt opioid til buprenorphin (se pkt. 4.4).

56293_spc.docx

Side 5 af 14

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der foreligger ingen data vedrørende buprenorphins effekt på fertilitet hos mennesker. I et

fertilitets- og tidlig embryoudviklingsstudie blev der ikke observeret påvirkning af

reproduktionsparametre hos han- og hunrotter (se pkt. 5.3).

Graviditet

Der er ingen eller begrænsede data vedrørende anvendelse af buprenorphin til gravide

kvinder. Dyrestudier har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for

mennesker er ukendt.

Mod slutningen af graviditeten kan høje doser af buprenorphin fremkalde respirations-

depression i nyfødte, selv efter en kort administrationsperiode. Langtidsbehandling med

buprenorphin i de tre sidste måneder af graviditeten kan medføre abstinenssymptomer hos

den nyfødte.

Derfor bør buprenorphin ikke anvendes under graviditet og til kvinder i den fødedygtige

alder, som ikke anvender effektiv antikonception.

Amning

Buprenorphin udskilles i mælk hos mennesker. Studier i rotter har vist, at buprenorphin

kan hæmme mælkeproduktion. Tilgængelige farmakodynamiske/toksikologiske data fra

dyr har vist udskillelse af buprenorphin i mælk (se pkt. 5.3). Derfor bør anvendelse af

buprenorphin undgås under amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning

Buprenorphin har stor indflydelse på evnen til at køre bil og betjene maskiner. Selv når

buprenorphin anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det påvirke

patientens reaktionsevne i en sådan grad, at vejsikkerhed og evne til at betjene maskiner

kan være nedsat. Dette gælder især i starten af behandlingen og ved samtidig brug af andre

centralt virkende stoffer, herunder alkohol, beroligende midler, sedativa og hypnotika.

Lægen bør give en individuel anbefaling. En generel restriktion er ikke nødvendig i

tilfælde, hvor der anvendes en stabil dosis.

Patienter, der er påvirket og oplever bivirkninger (f.eks. svimmelhed, døsighed, sløret syn)

ved behandlingsstart eller ved titrering til en højere dosis, bør ikke køre bil eller betjene

maskiner. Dette gælder i mindst 24 timer, efter at plastret er fjernet.

4.8

Bivirkninger

Alvorlige bivirkninger som kan være associeret med buprenorphin-behandling i klinisk

anvendelse svarer til dem, der er set for andre opioid analgetika, inklusive respiratorisk

depression (specielt ved samtidig anvendelse af andre CNS-dæmpende midler) og

hypotension (se pkt. 4.4).

56293_spc.docx

Side 6 af 14

Følgende bivirkninger er rapporteret:

MedDRA

System-

organklasse

Meget

almindeli

g

(≥1/10)

Almindeli

g

(≥1/100

til <1/10)

Ikke

almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.000

til

<1/1.000)

Meget

sjælden

(<1/10.000)

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres

ud fra

forhånden-

værende

data)

Immunsysteme

t

Hypersensitivi

Anafylaktis

k reaktion

Anafylaktoi

d reaktion

Metabolisme

og ernæring

Anoreksi

Dehydrerin

Psykiske

lidelser

Forvirring,

depression

, insomnia,

nervøsitet,

angst

Søvnprobleme

r, rastløshed,

agitation,

euforisk

sindstilstand,

affektlabilitet,

hallucinationer

, mareridt,

nedsat libido

Psykotiske

lidelser

Afhængighe

d, humør-

svingninger

Depersonal-

isering

Nervesystemet

Hoved-

pine,

svimmel-

hed,

somnolen

Tremor

Sedation,

smagsforstyr-

relser, dysartri,

hypæstesi,

nedsat

hukommelse,

migræne,

synkope,

anormal

koordination,

koncentrations

forstyrrelser,

paræstesier

Balance-

problemer,

taleforstyrre

lser

Ufrivillige

muskelsamm

entrækninger

Krampeanfa

Øjne

Tørre øjne,

sløret syn

Synsforstyr

relser,

øjenlåg

ødem,

miose

Øre og labyrint

Tinnitus,

vertigo

Ørepine

Hjerte

Palpitationer,

takykardi

Angina

pectoris

Vaskulære

lidelser

Hypotension,

kredsløbskolla

hypertension,

rødmen

Vaso-

dilation,

ortostatisk

hypotension

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Dyspnø

Hoste,

hvæsen, hikke

Respirato-

risk depres-

sion,

respirations

-svigt,

56293_spc.docx

Side 7 af 14

forværring

af astma,

hyperventil

ation,

rhinitis

Mave-tarm-

kanalen

Forstop-

pelse,

kvalme,

opkastnin

Mave-

smerter,

diarré,

dyspepsi,

tør mund

Flatulens

Dysfagi,

ileus

Divertiku-

litis

Lever og

galdeveje

Galdestens-

kolik

Hud og

subkutane væv

Pruritus,

erytem

Udslæt,

svedten-

dens,

eksantem

Tør hud,

nældefeber,

kontakt

dermatitis

Ødemer i

ansigtet

Filipenser,

små blærer

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskel-

svaghed

Myalgi,

muskelspasme

Nyrer og

urinveje

Urinretention,

sygelig

vandladningstr

Det

reproduktive

system og

mammae

Erektil

dysfunktion

, seksuel

dysfunktion

Almene

symptomer på

administration

s-stedet

Reaktion

applikati-

onsstedet

Træthed,

asteni,

perifere

ødemer

Udmattelse,

feber,

kuldegysninge

r, ødem,

abstinenssymp

tomer,

dermatitis på

applikationsste

det*,

brystsmerter

Influenza-

lignende

sygdom

Undersøgelser

Øget alanin-

aminotransfera

se, vægttab

Traumer,

forgiftninger

og

behandlings-

komplikationer

Tilfældig

skade, fald

* I nogle tilfælde er der set forsinkede, lokale allergiske reaktioner med tydelige tegn på

inflammation. I sådanne tilfælde skal behandling med buprenorphin stoppes.

Inkluderer erythem på applikationsstedet, ødem på applikationsstedet, kløe på

applikationsstedet og udslæt på applikationsstedet.

Buprenorphin har en lille risiko for fysisk afhængighed. Abstinenssymptomer er ikke

sandsynlige efter ophør med buprenorphin. Dette skyldes den meget langsomme

dissociation af buprenorphin fra opioid-receptorerne og det gradvise fald

serumkoncentrationerne af buprenorphin (sædvanligvis over 30 timer, efter at sidste plaster

56293_spc.docx

Side 8 af 14

er fjernet). Dog kan abstinenssymptomer, svarende til dem der ses ved ophør med

opioidbehandling, ikke fuldstændigt udelukkes efter lang tids brug af buprenorphin. Disse

symptomer inkluderer: uro, ængstelse, nervøsitet, søvnløshed, hyperkinesi, skælven og

gastrointestinale forstyrrelser.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Der kan forventes symptomer svarende til de symptomer, der ses med andre centralt

virkende analgetika. Symptomerne inkluderer respiratorisk depression, sedation, døsighed,

kvalme, opkastning, kardiovaskulær kollaps og udtalt miosis.

Behandling

Fjern alle plastre fra patientens hud. Etabler og oprethold frie luftveje, vejrtrækningen skal

understøttes og kontrolleres efter sædvanlige retningslinjer og en passende

kropstemperatur og væskebalance skal opretholdes. Oxygen, intravenøs væske,

vasopressorer og anden understøttende hjælp skal iværksættes efter sædvanlige

retningslinjer.

En specifik opioid-antagonist, såsom naloxon, kan modvirke effekten af buprenorphin,

selvom naloxon kan være mindre effektiv til at modvirke effekten af buprenorphin end for

andre µ-opioid-agonister. Behandling skal gives som kontinuerlig intravenøs naloxon med

de sædvanlige doseringer, men højere doser kan være nødvendige.

4.10

Udlevering

A§4 (kopieringspligtigt)

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode:

N 02 AE 01.

Analgetika, oripavine-derivater.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Buprenorphin er en partiel opioid-agonist, der virker på µ-opioid-receptoren. Buprenorphin

har også antagonistisk virkning på κ-opioid-receptoren.

Der er demonstreret effekt i syv pivotale fase III-studier af op til 12 ugers varighed hos

patienter med non-maligne smerter af forskellig oprindelse. Studierne inkluderede patienter

med moderat og svær osteoartrose og rygsmerter. Buprenorphin viste klinisk signifikant

56293_spc.docx

Side 9 af 14

reduktion i smertescore (ca. 3 point på BS-11-skalaen) og signifikant større smertekontrol

sammenlignet med placebo.

Der er også udført et længerevarende, open-label extension-studie (n = 384) med patienter

med non-maligne smerter. Ved kronisk dosering opnåede 63 % af patienterne

smertekontrol i 6 måneder, 39 % af patienterne i 12 måneder, 13 % af patienterne i 18

måneder og 6 % i 21 måneder. Ca. 17 % blev stabiliseret på 5 mg dosen, 35 % på 10 mg

dosen og 48 % på 20 mg dosen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Der er tegn på enterohepatisk recirkulation.

Studier hos ikke-gravide og gravide rotter har vist, at buprenorphin passerer blod-hjerne-

barrieren og placenta. Koncentrationerne i hjernen (som kun indeholdt uomdannet

buprenorphin) efter parenteral administration var 2-3 gange højere end efter oral

administration. Efter intramuskulær eller oral administration akkumuleres buprenorphin

tilsyneladende i det føtale gastrointestinale lumen – sandsynligvis som følge af

galdeudskillelse, da enterohepatisk cirkulation ikke er fuldt udviklet.

Hvert plaster afgiver en konstant mængde buprenorphin i op til syv døgn. Steady state

opnås i løbet af den første applikation. Efter fjernelse af buprenorphin falder buprenorphin-

koncentrationen med ca. 50 % på 12 timer (10-24 timer).

Absorption

Efter applikation af buprenorphin diffunderer buprenorphin fra plastret gennem huden. I

klinisk farmakologiske studier var mediantiden for "Buprenorphine "Teva" 10

mikrogram/time" til at levere detekterbare buprenorphin-koncentrationer (25 picogram/ml)

ca. 17 timer. En analyse af restkoncentration af buprenorphin i plaster efter 7 døgns brug

viser afgift af ca. 15 % af det oprindelige indhold. Et biotilgængelighedsstudie over for

intravenøs indgift bekræfter, at denne mængde bliver systemisk absorberet. Buprenorphin-

koncentrationerne forbliver relativt konstante, i løbet af de 7 døgn plastret er appliceret.

Applikationssted

Et studie med raske forsøgspersoner viste, at den farmakokinetiske profil af buprenorphin

fra Buprenorphine "Teva" er den samme ved applikation på ydre overarm, øvre bryst, øvre

ryg eller siden af brystet (midtaksial linje, 5. mellemrum mellem ribbenene). Absorptionen

varierer i nogen udstrækning afhængig af applikationsstedet, og eksponeringen er højst ca.

26 % højere ved applikation på øvre ryg sammenlignet med siden af brystet.

En undersøgelse med raske forsøgspersoner, der gentagne gange fik buprenorphin på

samme sted, viste en næsten fordoblet eksponering med en 14 dages hvileperiode. Derfor

anbefales skiftende applikationssteder, og et nyt plaster bør ikke sættes på samme sted i de

efterfølgende 3-4 uger.

I et studie med raske forsøgspersoner medførte anvendelse af varmepude direkte på plastret

en forbigående stigning på 26-55 % i blodkoncentrationen af buprenorphin.

Koncentrationerne blev normale igen inden for 5 timer efter fjernelse af varmepuden.

Derfor anbefales direkte varmekilder, f.eks. varmedunke, varmepuder eller varmetæpper

ikke direkte på plastret. En varmepude på applikationsstedet lige efter fjernelse af plastret,

ændrede ikke absorptionen fra huddepotet.

56293_spc.docx

Side 10 af 14

Fordeling

Buprenorphin bindes ca. 96 % til plasmaproteiner.

Studier med intravenøs buprenorphin har vist et stort distributionsvolumen, som antyder en

udstrakt distribution af buprenorphin. I et studie af intravenøs buprenorphin hos raske

forsøgspersoner var distributionsvolumen ved steady-state 430 l, hvilket afspejler det store

distributionsvolumen og lipofiliteten af aktive stof.

Efter intravenøs administration udskilles buprenorphin og dets metabolitter i galden, og i

løbet af adskillige minutter bliver det distribueret til cerebrospinalvæsken. Buprenorphin-

koncentrationerne i cerebrospinalvæsken viser sig at være ca. 15-25 % af de samtidige

plasmakoncentrationer.

Biotransformation og elimination

Buprenorphins metabolisme i huden efter applikation er ubetydelig. Efter transdermal

applikation elimineres buprenorphin via hepatisk metabolisme med efterfølgende

udskillelse i galde, og udskillelse af opløselige metabolitter via nyrerne. Den hepatiske

metabolisme via CYP3A4 og UGT1A1/1A3-enzymer resulterer i to hovedmetabolitter,

henholdsvis norbuprenorphin og buprenorphin-3-O-glucuronid. Norbuprenorphin

glukuronideres før elimination. Buprenorphin elimineres også i fæces. I et studie med post-

operative patienter var buprenorphins totale clearance ca. 55 l/time.

Norbuprenorphin er buprenorphins eneste kendte aktive metabolit.

Effekt af buprenorphin på andre aktive stoffers farmakokinetik

In vitro-studier i humane mikrosomer og hepatocyter viser, at buprenorphin ikke hæmmer

metabolisme katalyseret af CYP450-enzymerne CYP1A2, CYP2A6 og CYP3A4 ved

koncentrationer opnået med buprenorphin 20 mikrogram/time depotplaster. Effekten på

metabolisme katalyseret af CYP2C8, CYP2C9 og CYP2C19 er ikke undersøgt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Systemisk toksicitet og dermal toksicitet

I enkelt- og flerdosis-toksicitetsstudier med rotter, kaniner, marsvin, hunde og dværggrise

forårsagede buprenorphin minimale eller ingen systemiske bivirkninger, hvorimod

hudirritation observeredes hos alle undersøgte arter. Tilgængelige toksikologiske data viste

ingen tegn på sensibiliseringspotentiale for additiverne i plastret.

Reproduktions- og udviklingstoksicitet

Der blev ikke observeret påvirkning af fertilitet eller generel reproduktionsevne hos rotter

behandlet med buprenorphin.

I embryoføtale toksicitetsstudier med buprenorphin hos rotter og kaniner blev der ikke

observeret embryoføtal toksicitet. I et studie af pre- og postnatal udviklingstoksicitet med

buprenorphin blev der observeret mortalitet hos ungerne, nedsat kropsvægt hos ungerne og

samtidig nedsat fødeindtag og kliniske tegn.

Genotoksicitet

En række genotoksiske standardtests indikerede, at buprenorphin ikke er genotoksisk.

56293_spc.docx

Side 11 af 14

Carcinogenicitet

Langtidsstudier med rotter og mus viste ingen tegn på carcinogent potentiale relevant for

mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Adhæsiv matrix (med buprenorphin)

Povidon K90

Levulinsyre

Oleyloleat

Poly[acrylsyre-co-butylacrylat-co-(2-ethylhexyl)acrylat-co-vinylacetat] (5:15:75:5)

Adhæsiv matrix (uden buprenorphin)

Poly[(2-ethylhexyl)acrylat-co-glycidylmethacrylat-co-(2-hydroxyethyl)acrylat-co-vinylac-

etat] (68:0,15:5:27)

Separerende folie mellem klæbende matrixlag med og uden buprenorphin

Polyethylenterephthalat

Bagfolie: Polyester

Beskyttelsesfilm: Polyethylenterephthalat

Blå prægningsblæk

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

5 mikrogram/time og 10 mikrogram/time

21 måneder.

20 mikrogram/time

30 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

5 mikrogram/time og 10 mikrogram/time

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

20 mikrogram/time

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Hvert børnesikrede brev er lavet af komposit lagmateriale bestående af papir/

PET/PE/Aluminium/Poly(acrylsyre-co-ethylen). Et brev indeholder et depotplaster.

Pakningsstørrelser: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 og 12 individuelt forseglede depotplastre.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

56293_spc.docx

Side 12 af 14

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ved skift af plaster skal det brugte plaster fjernes, de adhæsive lag foldes indad og samles,

og plastret bortskaffes sikkert.

56293_spc.docx

Side 13 af 14

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83a

2860 Søborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mikrogram/time:

56291

10 mikrogram/time: 56292

20 mikrogram/time: 56293

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

30. september 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

1. januar 2018

56293_spc.docx

Side 14 af 14

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

5-3-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling three lots of Hydromorphone HCl Injection, USP CII 10 mg/mL, 1 mL in 2 mL Single Dose Vials lot numbers 71330DD (NDC 0409-2634-01), and 691853F and 700753F (NDC 0703-0110-01 – Teva lots) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall on February 07, 2018 due to the potential that units from these lots may be empty or cracked at the bottom of the glass vial.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

6-4-2018

PROGLYCEM (Diazoxide) Suspension [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PROGLYCEM (Diazoxide) Suspension [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

GLYBURIDE Tablet [TEVA Pharmaceuticals USA Inc]

GLYBURIDE Tablet [TEVA Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

BUPRENORPHINE AND NALOXONE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

BUPRENORPHINE AND NALOXONE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

DIAMOX SEQUELS (Acetazolamide) Capsule, Extended Release [Teva Women'S Health, Inc.]

DIAMOX SEQUELS (Acetazolamide) Capsule, Extended Release [Teva Women'S Health, Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

ACETAZOLAMIDE Capsule, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

ACETAZOLAMIDE Capsule, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

ISONIAZID Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

ISONIAZID Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DuoResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

DuoResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

DuoResp Spiromax (Active substance: budesonide / formoterol) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1614 of Wed, 14 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-3-2018

Myfenax (Teva B.V.)

Myfenax (Teva B.V.)

Myfenax (Active substance: Mycophenolate mofetil) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)1485 of Wed, 07 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10550/201705

Europe -DG Health and Food Safety

7-3-2018

Mycophenolate mofetil Teva (Teva B.V.)

Mycophenolate mofetil Teva (Teva B.V.)

Mycophenolate mofetil Teva (Active substance: Mycophenolate mofetil) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)1486 of Wed, 07 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/882/PSUSA/10550/201705

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Active substance: budesonide / formoterol) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1410 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-3-2018

HYDROXYUREA Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

HYDROXYUREA Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

HALOPERIDOL DECANOATE Injection [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

HALOPERIDOL DECANOATE Injection [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

SUBLOCADE (Buprenorphine) Solution [Indivior Inc.]

SUBLOCADE (Buprenorphine) Solution [Indivior Inc.]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Airexar Spiromax (Teva B.V.)

Airexar Spiromax (Teva B.V.)

Airexar Spiromax (Active substance: salmeterol/fluticasone propionate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1122 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Aerivio Spiromax (Teva B.V.)

Aerivio Spiromax (Teva B.V.)

Aerivio Spiromax (Active substance: salmeterol/fluticasone propionate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1123 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Olanzapine Teva (Teva B.V.)

Olanzapine Teva (Teva B.V.)

Olanzapine Teva (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1130 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-2-2018

PARAGARD T 380A (Copper) Intrauterine Device [Teva Women'S Health, Inc.]

PARAGARD T 380A (Copper) Intrauterine Device [Teva Women'S Health, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

SIMBADOL (Buprenorphine) Injection [Zoetis Inc.]

SIMBADOL (Buprenorphine) Injection [Zoetis Inc.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

BUPRENORPHINE HCL AND NALOXONE HCL (Buprenorphine And Naloxone) Tablet [AvPAK]

BUPRENORPHINE HCL AND NALOXONE HCL (Buprenorphine And Naloxone) Tablet [AvPAK]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

BUTRANS (Buprenorphine) Patch, Extended Release [Purdue Pharma LP]

BUTRANS (Buprenorphine) Patch, Extended Release [Purdue Pharma LP]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

BUPRENORPHINE HCL Tablet [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

BUPRENORPHINE HCL Tablet [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

Colobreathe (Teva B.V.)

Colobreathe (Teva B.V.)

Colobreathe (Active substance: Colistimethate sodium) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)648 of Thu, 01 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-2-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 640 of Thu, 01 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-1-2018

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

PIOGLITAZONE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PIOGLITAZONE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed