Buprenorphine "Stada"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Buprenorphine "Stada" 5 mikrogram/time depotplastre
 • Dosering:
 • 5 mikrogram/time
 • Lægemiddelform:
 • depotplastre
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Buprenorphine "Stada" 5 mikrogram/time depotplastre
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 55787
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

1. februar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Buprenorphine "Stada", depotplastre

5 mikrogram/time, 10 mikrogram/time og 20 mikrogram/time

0.

D.SP.NR.

29454

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Buprenorphine "Stada"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

5 mikrogram/time

Hvert depotplaster med et aktivt overfladeareal på 6,25 cm

afgiver 5 mikrogram/time over

en periode på 7 dage.

10 mikrogram/time

Hvert depotplaster med et aktivt overfladearel på 12,5 cm

afgiver 10 mikrogram/time over

en periode på 7 dage.

20 mikrogram/time

Hvert depotplaster med et aktivt overfladeareal på 25 cm

afgiver 20 mikrogram/time over

en peride på 7 dage.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depotplastre

5 mikrogram/time

Rektangulært, beigefarvet plaster med afrundede kanter og præget med "Buprenorphin" og

"5 mikrogram/time" i blå farve.

10 mikrogram/time

Rektangulært, beigefarvet plaster med afrundede kanter og præget med "Buprenorphin" og

"10 mikrogram/time" i blå farve.

55787_spc.docx

Side 1 af 14

20 mikrogram/time

Rektangulært, beigefarvet plaster med afrundede kanter og præget med "Buprenorphin" og

"20 mikrogram/time" i blå farve.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Buprenorphine "Stada" er indiceret til voksne.

Behandling af non-maligne, moderate smerter, når det er nødvendigt med et opioid

for at opnå tilstrækkelig analgesi.

Buprenorphine "Stada" er ikke velegnet til behandling af akutte smerter.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Patienter i alderen 18 år og derover

Som startdosis bør der anvendes den laveste styrke af Buprenorphine "Stada"

(Buprenorphine "Stada" 5 mikrogram/time 7 dag depotplaster). Der bør tages hensyn til

patientens tidligere brug af opioider (se pkt. 4.5) og til patientens nuværende almentilstand

og medicinske status.

Titrering

I behandlingens startfase med Buprenorphine "Stada" kan det være nødvendigt med

korttidsvirkende supplerende analgetika (se pkt. 4.5) efter behov, indtil den analgetiske

virkning af Buprenorphine "Stada" er opnået.

Dosis af Buprenorphine "Stada" kan optitreres som angivet efter 3 dage, når den

maksimale virkning af en given dosis er blevet klarlagt. Efterfølgende kan der så titreres

dosisøgninger på baggrund af behovet for supplerende smertelindring og patientens

analgetiske respons på depotplastret.

For at øge dosis skal det nuværende plaster udskiftes med et plaster med en højere styrke

eller med en kombination af plastre, der placeres på forskellige steder for at opnå den

ønskede dosis. Det anbefales, at der højst anvendes to plastre på samme tid op til

maksimalt 40 mikrogram buprenorphin pr. time. Et nyt depotplaster bør ikke anvendes på

samme sted på huden i de efterfølgende 3-4 uger (se pkt. 5.2). Patienterne bør monitoreres

omhyggeligt og regelmæssigt for at vurdere den optimale dosis og behandlingsvarighed.

Buprenorphine "Stada" bør

administreres hver 7. dag.

Administrationsvarighed

Buprenorphine "Stada" bør under ingen omstændigheder administreres i længere tid end

absolut nødvendigt. Hvis sygdommens karakter og sværhedsgrad kræver langvarig

smertebehandling med Buprenorphine "Stada", bør der udføres omhyggelig og

regelmæssig monitorering (om nødvendigt med pauser i behandlingen) for at klarlægge,

hvorvidt og i hvilken udstrækning yderligere behandling er nødvendig.

55787_spc.docx

Side 2 af 14

Seponering

Efter fjernelse af depotplastret falder serumkoncentrationen af buprenorphin gradvist, og

dermed opretholdes den analgetiske virkning i et vist stykke tid. Dette bør tages i

betragtning, når behandlingen med Buprenorphine "Stada" skal efterfølges af andre

opioider. Som grundregel bør der ikke administreres opioider i 24 timer efter fjernelse af

depotplastret. Pt. foreligger der kun begrænsede oplysninger om startdosen af andre

opioider, der administreres efter seponering af depotplastret (se pkt. 4.5).

Omregning fra opioider

Buprenorphine "Stada" kan anvendes som et alternativ til behandling med andre opioider.

Sådanne patienter bør starte med den lavest tilgængelige dosis (Buprenorphine "Stada" 5

mikrogram/time depotplaster) og fortsætte med at tage korttidsvirkende supplerende

smertestillende midler (se pkt. 4.5) under titreringen, efter behov.

Særlige populationer

Ældre

Det er ikke nødvendigt at justere dosis af Buprenorphine "Stada" hos ældre patienter.

Nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt med specielle dosisjusteringer af Buprenorphine "Stada" hos

patienter med nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Buprenorphin metaboliseres i leveren. Lægemidlets virkningskraft og virkningsvarighed

kan være påvirket hos patienter med nedsat leverfunktion. Derfor bør patienter med nedsat

leverfunktion monitoreres nøje under behandlingen med Buprenorphine "Stada".

Hos patienter med alvorligt nedsat leverfunktion kan der ses akkumulation af

Buprenorphine "Stada" i løbet af behandlingen. Det bør overvejes at anvende anden

behandling, og hvis Buprenorphine "Stada" overhovedet skal anvendes hos sådanne

patienter, skal det ske med forsigtighed.

Pædiatrisk population

Buprenorphine "Stada"s sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er endnu ikke

klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Buprenorphine "Stada" er til transdermal anvendelse.

Plastret må ikke deles eller klippes i stykker.

Plasteret må ikke anvendes, hvis forseglingen er brudt.

Påsætning af depotplaster

Buprenorphine "Stada" skal placeres på ikke-irriteret, intakt hud på ydersiden af

overarmen, den øverste del af brystet eller den øverste del af ryggen, men ikke på

hudområder med store ar. Buprenorphine "Stada" skal placeres på et område med lidt eller

ingen behåring. Hvis sådanne steder ikke findes, skal håret klippes af med en saks, ikke

barberes.

55787_spc.docx

Side 3 af 14

Hvis applikationsstedet skal renses, må det kun gøres med rent vand. Der må ikke

anvendes sæbe, sprit, olie, lotion eller slibemidler. Huden skal være tør, inden depotplastret

sættes på. Buprenorphine "Stada" skal påføres umiddelbart efter, at det er taget ud af det

forseglede brev. Efter fjernelse af beskyttelseslaget skal depotplastret trykkes godt på plads

med håndfladen i cirka 30 sekunder, så der opnås fuldstændig kontakt, især ved hjørnerne.

Hvis hjørnerne begynder at løsne sig, kan de tapes fast med en egnet hudtape for at sikre en

7-dages brugsperiode. Plastret skal bæres uafbrudt i 7 dage.

Karbad, brusebad og svømning bør ikke påvirke plastret. Hvis et plaster falder af, skal der

sættes et nyt på, som bæres i 7 dage.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Opioidafhængige patienter og brug til narkotisk substitutionsbehandling,

Tilstande, hvor vejrtrækningscentret og -funktionen er alvorligt nedsat eller kan blive

det,

Patienter, der får MAO-hæmmere, eller som har fået det inden for de sidste to uger (se

pkt. 4.5),

Patienter, der lider af myasthenia gravis,

Patienter, der lider af delirium tremens.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Buprenorphin bør anvendes med særlig forsigtighed hos patienter med akut

alkoholforgiftning, hovedtraume, chok, nedsat bevidsthedsniveau af uvisse årsager,

intrakranielle læsioner eller øget intrakranielt tryk eller hos patienter med alvorligt

nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2).

Buprenorphin kan sænke krampetærsklen hos patienter med krampeanfald i

anamnesen.

Buprenorphin er blevet forbundet med signifikant respirationsdepression, særligt efter

intravenøs indgivelse. Der er set død som følge af overdosering i tilfælde, hvor

misbrugere har misbrugt buprenorphin intravenøst, oftest i kombination med

benzodiazepiner. Der er rapporteret om yderligere dødsfald som følge af overdosering

på grund af brug af ethanol og benzodiazepiner i kombination med buprenorphin.

Da CYP3A4-hæmmere kan øge koncentrationen af buprenorphin (se pkt. 4.5), bør

patienter, der allerede behandles med CYP3A4-hæmmere, få deres

Buprenorphine

"Stada"-dosis

omhyggeligt titreret, da en reduceret dosis kan være tilstrækkelig hos

disse patienter.

Buprenorphin anbefales ikke til analgesi i den tidlige postoperative periode eller i

andre situationer, der er kendetegnet af et smalt terapeutisk indeks eller et hurtigt

skiftende behov for analgesi.

Kontrollerede studier med mennesker og dyr viser, at risikoen for afhængighed er lavere

med buprenorphin end med rene opioidagonister. Hos mennesker er der set begrænsede

euforiserende virkninger af buprenorphin. Dette kan medføre et vist misbrug af produktet,

og der bør udvises

forsigtighed ved ordination til patienter med kendt eller formodet

stofmisbrug eller alkoholmisbrug eller alvorlig psykisk lidelse i anamnesen.

55787_spc.docx

Side 4 af 14

Kronisk brug af buprenorphin kan resultere i udvikling af fysisk afhængighed. Hvis

der opstår abstinenssymptomer, er de som regel milde og indtræder efter 2 dage og kan

vare ved i op til 2 uger. Abstinenssymptomer omfatter agitation, angst, nervøsitet,

søvnløshed, hyperkinesi, tremor og gastrointestinale gener.

Atleter skal være opmærksomme på, at dette lægemiddel kan give positiv reaktion ved

dopingkontrol.

Patienter med feber/ekstern varmepåvirkning

Patienterne skal advares om, at de bør undgå at udsætte applikationsstedet for eksterne

varmekilder, såsom varmepuder, varmetæpper, varmelamper, sauna, varme spabade og

opvarmede vandsenge mm., da det kan føre til øget absorption af buprenorphin. Ved

behandling af febrile patienter skal det tages i betragtning, at feber også kan øge

absorptionen og dermed føre til øgede plasmakoncentrationer af buprenorphin, hvilket øger

risikoen for opioiode reaktioner.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Buprenorphin må ikke anvendes samtidig med MAO-hæmmere eller hos patienter, der

har fået MAO-hæmmere inden for de sidste to uger (se pkt. 4.3).

Andre aktive stoffers indvirkning på buprenorphins farmakokinetik

Buprenorphin metaboliseres primært via glukuronidering og i mindre udstrækning

(cirka 30 %) via CYP3A4.

Samtidig behandling med CYP3A4-hæmmere kan føre til øgede plasmakoncentrationer

med forstærket virkning af buprenorphin.

I studier med CYP3A4-hæmmeren ketoconazol blev der ikke set klinisk relevante

stigninger i den gennemsnitlige maksimale (C

) eller totale (AUC) eksponering for

buprenorphin efter brug af buprenorphin sammen med ketokonazol i forhold til brug af

buprenorphin alene.

Der er ikke foretaget undersøgelser af interaktioner mellem buprenorphin og CYP3A4-

enzyminduktorer.

Samtidig administration af buprenorphin og enzyminduktorer (f.eks. phenobarbital,

carbamazepin, phenytoin og rifampicin) kan føre til øget clearance, hvilket kan

resultere i nedsat virkning.

Nedsat blodgennemstrømning i leveren forårsaget af visse generelle anæstetika (f.eks.

halothan) og andre lægemidler kan resultere i nedsat eliminationshastighed af

buprenorphin i leveren.

Farmakodynamiske interaktioner

Buprenorphin bør anvendes med forsigtighed sammen med:

Andre midler, der hæmmer centralnervesystemet: Andre opioidderivater (analgetika og

hostemidler, der eksempelvis indeholder morphin, dextropropoxyphen, codein,

dextromethorphan eller noscapin). Visse antidepressiva, sederende H1-

receptorantagonister, alkohol, anxiolytika, neuroleptika, clonidin og beslægtede stoffer.

Disse kombinationer øger den CNS-hæmmende aktivitet. Benzodiazepiner: Denne

kombination kan forstærke centralt opstået respirationsdepression (se pkt. 4.4).

55787_spc.docx

Side 5 af 14

Ved brug af typiske analgetiske doser beskrives buprenorphin til at virke som en ren

my-receptoragonist. I kliniske studier af buprenorphin blev forsøgsdeltagerne, som fik

fulde my-agonist-opioider (op til 90 mg oral morfin eller orale morfinækvivalenter om

dagen), overført til buprenorphin. Der blev ikke rapporteret om abstinenssyndrom eller

opioid-abstinenser i forbindelse med skiftet fra opioidet til buprenorphin (se pkt. 4.4).

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der foreligger ingen data vedrørende buprenorphins indvirkning på fertiliteten hos

mennesker. I et studie af fertiliteten og den tidlige embryoudvikling blev der ikke

set nogen virkninger på reproduktionsparametrene hos han- eller hunrotter (se pkt.

5.3).

Graviditet

Der er ingen eller begrænset erfaring med anvendelse af buprenorphin til gravide

kvinder. Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle

risiko for mennesker er ukendt.

Mod slutningen af graviditeten kan høje doser af buprenorphin fremkalde

respirationsdepression hos det nyfødte spædbarn, selv efter en kort administrationsperiode.

Langvarig administration af buprenorphin i de sidste tre måneder af graviditeten kan

forårsage et abstinenssyndrom hos det nyfødte spædbarn.

Derfor bør buprenorphin ikke anvendes under graviditet og hos kvinder i den fertile alder,

som ikke bruger effektiv kontraception.

Amning

Buprenorphin udskilles i modermælk. Studier af rotter har vist, at buprenorphin

kan hæmme mælkeproduktionen. De tilgængelige farmakodynamiske/toksiko-

logiske data fra dyr har vist, at buprenorphin udskilles i mælk (se pkt. 5.3). Derfor

bør det undgås at bruge buprenorphin under amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

Buprenorphin påvirker i væsentlig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Selv ved brug i henhold til anvisningerne kan buprenorphin påvirke

patientens reaktionsevne i en sådan grad, at trafiksikkerheden og evnen til at betjene

maskiner kan være nedsat. Dette gælder især i starten af behandlingen og i

kombination med andre centralt virkende stoffer, herunder alkohol, beroligende

midler, sedativa og hypnotika. Lægen bør give en individuel anbefaling. En generel

restriktion er ikke nødvendig i tilfælde, hvor der anvendes en stabil dosis.

Patienter, der er påvirkede og får uønskede virkninger (f.eks. svimmelhed, døsighed,

sløret syn) i starten af behandlingen eller ved titrering til en højere dosis, bør ikke køre

bil og betjene maskiner i mindst 24 timer efter fjernelse af depotplastret.

4.8

Bivirkninger

De alvorlige bivirkninger, der kan være forbundet med behandlingen med

buprenorphin ved klinisk brug, er de samme som dem, der ses med andre opioid-

55787_spc.docx

Side 6 af 14

analgetika, og omfatter respirationsdepression (særligt ved brug sammen med andre

CNS-hæmmende midler) og hypotension (se pkt. 4.4).

Der er set følgende bivirkninger

Systemorgan

klasse

MedDRA

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til

<1/10)

Ikke

almindelig

(≥1/1000 til

<1/100)

Sjælden

(1/10.000 til

</1000)

Meget

sjælden

(<1/10.000)

Hyppigheden er

ikke kendt

(hyppigheden

kan ikke

vurderes ud fra

tilgængelige

data)

Immunsyste-

met

Overfølsom-

Anafylaktisk

reaktion

Anafylaktoid

reaktion

Metabolisme

og ernæring

Anoreksi

Dehydrering

Psykiske

forstyrrelser

Forvirring,

depression,

søvnløshed,

nervøsitet,

angst

Søvnforstyr-

relser,

rastløshed,

ophidselse,

euforisk

sindstilstand,

affektlabili-

tet,

hallucinatio-

ner,

mareridt,

nedsat libido,

Psykotisk

lidelse

Lægemiddel

afhængig-

hed,

humør-

svingninger

Depersonalisa-

tion

Nervesyste-

met

Hovedpine,

Svimmel-

hed,

somnolens

Tremor

Sedation,

dysgeusi,

dysartri,

hypæstesi,

nedsat

hukommelse,

migræne,

synkope,

abnorm

koordination,

opmærksom-

hedsforstyr-

relse,

paræstesi

Balance-

forstyrrelser,

taleforstyr-

relser

Ufrivillige

muskelsam-

mentræk-

ninger

Kramper

Øjne

Tørre øjne,

sløret syn

Synsforstyr-

relser,

Øjenlågs-

ødem,

miosis

Øre og

labyrint

Tinnitus,

vertigo

Ørepine

Hjerte

Palpitationer,

takykardi

Angina

pectoris

Vaskulære

sygdomme

Hypotension,

Kredsløbsfor-

styrrelse,

hypertension,

Vasodilata-

tion,

ortostatisk

hypotension

55787_spc.docx

Side 7 af 14

rødmen

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Dyspnø

Hoste,

hvæsen,

hikke

Respiratoris

k depression,

Respirations

-svigt,

forværret

astma,

hyperventila

-tion,

rhinitis

Mave-tarm-

kanalen

Forstoppel-

kvalme,

opkastning

Abdomina-

le smerter,

Diarré,

Dyspepsi,

Mundtør-

Flatulens

Dysfagi,

ileus

Diverticulitis

Lever og

galdeveje

Galdestenskolik

Hud og

subkutane

væv

Pruritus,

erytem

Udslæt,

Svedten-

dens,

eksantem

Tør hud,

urticaria,

kontaktder-

matitis

Ansigtsødem

Pustler,

vesikler

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskel-

svaghed

Myalgi,

Muskelkram-

Nyrer og

urinveje

Urinreten-

tion,

Miktionsfor-

styrrelser

Det

reproduktive

system og

mammae

Erektil

dysfunktion,

seksuel

dysfunktion

Almene

symptomer

og reaktioner

administra-

tionsstedet

Reaktion

administra-

tionsstedet

Træthed,

asteni,

perifert

ødem

Træthed,

pyreksi,

rigor,

ødem,

abstinens-

syndrom,

dermatitis på

administrati-

onsstedet*

brystsmerter

Influenzalig-

nende

sygdom

Undersøgel-

ser

Forhøjet

alaninamino-

transferase,

vægttab

Traumer,

forgiftninger

og

behandlingsk

omplikatio-

ner

Hændelig

tilskade-

komst,

fald

* I visse tilfælde er der set forsinkede lokale allergiske reaktioner med tydelige tegn på

55787_spc.docx

Side 8 af 14

inflammation. I sådanne tilfælde bør behandlingen med buprenorphin stoppes.

Inkluderer erytem på administrationsstedet, ødem på administrationsstedet, kløe på

administrationsstedet, udslæt på administrationsstedet.

Buprenorphin indebærer en lille risiko for fysisk afhængighed. Abstinenssymptomer

efter seponering af buprenorphin er usandsynlige. Dette kan skyldes den meget

langsomme dissociation af buprenorphin fra opioidreceptorerne og det gradvise fald i

plasmakoncentrationen af buprenorphin (som regel over en periode på 30 timer efter

fjernelse af sidste plaster). Efter langvarig brug af buprenorphin kan det dog ikke helt

udelukkes, at der kan opstå de samme abstinenssymptomer som dem, der ses ved

seponering af opioider. Disse symptomer omfatter agitation, angst, nervøsitet,

søvnløshed, hyperkinesi, tremor og gastrointestinale forstyrrelser.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Der må forventes symptomer svarende til dem, der ses med andre centralt virkende

analgetika. Disse omfatter respirationsdepression, sedation, døsighed, kvalme,

opkastning, kardiovaskulært kollaps og markant miosis.

Behandling

Alle depotplastre skal fjernes fra patientens hud. Der skal etableres og opretholdes frie

luftveje, understøttet eller kontrolleret respiration efter behov og opretholdelse af

passende kropstemperatur og væskebalance. Ilt, intravenøse væsker, vasopressorer og

andre understøttende tiltag bør anvendes efter behov.

En specifik opioidantagonist, såsom naloxon, kan modvirke buprenorphins virkninger,

selvom naloxon kan være mindre effektiv til at ophæve buprenorphins virkning end

andre µ-opioid-agonister. Behandling med kontinuerlig intravenøs naloxon bør

begynde med de sædvanlige doser, men høje dosis kan være påkrævet.

4.10

Udlevering

A§4 (kopieringspligtigt)

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 02 AE 01. Analgetika, opioider, oripavinderivater.

55787_spc.docx

Side 9 af 14

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Buprenorphin er en partiel opioidagonist med virkning på my-opioidreceptoren. Den

har også antagonistisk virkning på kappa-opioidreceptoren.

Virkningen er påvist i syv pivotalstudier i fase III af op til 12 ugers varighed hos

patienter med non-maligne smerter af forskellige ætiologier. Disse omfattede patienter

med moderate og svære smerter som følge af slidgigt og rygsmerter. Der blev påvist

klinisk signifikante fald i smertescoren med buprenorphin (cirka 3 point på BS-11-

skalaen) og signifikant større smertekontrol end med placebo.

Der er også udført et langvarigt open-label forlængelsesstudie (n=384) hos patienter

med non-maligne smerter. Ved kronisk dosering blev smertekontrollen opretholdt i 6

måneder hos 63 % af patienterne, i 12 måneder hos 39 % af patienterne, i 18 måneder

hos 13 % af patienterne og i 21 måneder hos 6 % af patienterne. Cirka 17 % blev

stabiliseret på 5 mg-dosen, 35 % på 10 mg-dosen og 48 % på 20 mg-dosen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Der er tegn på enterohepatisk recirkulation.

Studier af ikke-drægtige og drægtige rotter har vist, at buprenorphin passerer

blodhjerne- og placentabarrieren. Koncentrationerne i hjernen (som kun indeholdt

uomdannet buprenorphin) efter parenteral administration var 2-3 gange højere end efter

oral administration. Efter intramuskulær eller oral administration akkumuleres

buprenorphin tilsyneladende i det føtale gastrointestinale lumen – sandsynligvis som

følge af galdeudskillelse, da den enterohepatiske cirkulation ikke er fuldt udviklet.

Hvert depotplaster giver en konstant afgivelse af buprenorphin i op til syv dage. Steady

state opnås i løbet af den første applikation.

Efter fjernelse af buprenorphin falder

buprenorphinkoncentrationer med cirka 50 % på 12 timer (interval 10-24 timer).

Absorption

Efter administration af buprenorphin diffunderer buprenorphin fra depotplastret og

igennem huden.

I kliniske farmakologistudier var den gennemsnitlige tid til

detekterbare buprenorphinkoncentrationer (25 picogram/ml) ved brug af buprenorphin

10 mikrogram/time cirka 17 timer. Analyser af resterende buprenorphin i

depotplastrene efter 7 dages brug viser 15 % af den oprindeligt leverede mængde. Et

studie af biotilgængeligheden i forbindelse med intravenøs administration bekræfter, at

denne mængde absorberes systematisk. Koncentrationen af buprenorphin er forholdsvis

konstant i de 7 dage, hvor plastret bæres.

Administrationssted

Et studie af raske forsøgsdeltagere viste, at den farmakokinetiske profil af buprenorphin

afgivet fra buprenorphin-plastret er den samme, når plastret placeres på den ydre overarm,

den øvre del af brystet, den øvre del af ryggen eller på siden af brystet (midtaksillærlinjen,

5. intercostale rum).

Absorptionen varierer i en vis udstrækning afhængigt af

administrationsstedet, og eksponeringen er højst cirka 26 % højere ved administration

på den øvre del af ryggen sammenlignet med administration på siden af brystet.

I et studie af raske forsøgsdeltagere, der gentagne gange fik sat buprenorphin-depotplastre

på det samme sted, blev der set en næsten fordoblet eksponering med en 14-dages

55787_spc.docx

Side 10 af 14

hvileperiode.

Det anbefales derfor at skifte administrationssted og at undgå at sætte et

nyt depotplaster på det samme hudområde i 3-4 uger.

I et studie af raske forsøgsdeltagere forårsagede brug af en varmepude direkte på

depotplastret en forbigående stigning på 26-55 % i blodkoncentrationen af

buprenorphin. Koncentrationerne vendte tilbage til normale niveauer i løbet af 5 timer

efter fjernelse af varmekilden. Det frarådes derfor at bruge direkte varmekilder, såsom

varmedunke, varmepuder eller varmetæpper, direkte på depotplastret.

Brug af en

varmepude på buprenorphin-stedet umiddelbart efter fjernelse af depotplastret påvirkede

ikke absorptionen fra huddepotet.

Fordeling

Buprenorphin har en plasmaproteinbinding på cirka 96 %.

Studier af intravenøst buprenorphin har vist et stort fordelingsvolumen, hvilket tyder på

omfattende fordeling af buprenorphin. I et studie af intravenøst buprenorphin hos raske

forsøgsdeltagere var fordelingsvolumen ved steady state 430 l, hvilket afspejler det

aktive stofs store fordelingsvolumen og lipofilicitet.

Efter intravenøs administration udskilles buprenorphin og dets metabolitter i galden og

fordeles i løbet af adskillige minutter i cerebrospinalvæsken.

Buprenorphinkoncentrationerne i cerebrospinalvæsken er tilsyneladende cirka 15 % til

25 % af de aktuelle plasmakoncentrationer.

Biotransformation og elimination

Buprenorphins metabolisme i huden efter administration af buprenorphin er ubetydelig.

Efter transdermal administration elimineres buprenorphin via hepatisk metabolisme

med efterfølgende udskillelse af opløselige metabolitter via galden og nyrerne. Den

hepatiske metabolisme via CYP3A4- og UGT1A1/1A3-enzymer resulterer i to primære

metabolitter, hhv. norbuprenorphin og buprenorphin-3-O-glucuronid. Norbuprenorphin

glukuronideres inden elimination. Buprenorphin elimineres også via fæces. I et studie

af postoperative patienter var buprenorphins totale elimination cirka 55 l/time.

Norbuprenorphin er den eneste kendte aktive metabolit af buprenorphin.

Buprenorphins indvirkning på farmakokinetikken af andre aktive stoffer

Baseret på in vitro-studier af humane mikrosomer og hepatocytter har buprenorphin ikke

potentiale til at hæmme den metabolisme, der er katalyseret af CYP450-enzymerne

CYP1A2, CYP2A6 og CYP3A4 ved de koncentrationer, der opnås ved brug af

buprenorphin 20 mikrogram/time depotplastre.

Virkningen på den metabolisme, der er

katalyseret af CYP2C8, CYP2C9 og CYP2C19, er ikke blevet undersøgt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Systemisk toksicitet og hudtoksicitet

I studier af toksiciteten efter enkelte og gentagne doser hos rotter, kaniner, marsvin,

hunde og minigrise forårsagede buprenorphin minimale eller ingen systemiske

bivirkninger, hvorimod der blev set hudirritation hos alle de undersøgte arter. De

tilgængelige toksikologiske data viste ingen tegn på sensibiliseringspotentiale af

additiverne i depotplastrene.

55787_spc.docx

Side 11 af 14

Reproduktions- og udviklingstoksicitet

Der er ikke set nogen indvirkning på fertiliteten eller den generelle reproduktionsevne

hos rotter, der fik buprenorphin. I studier af den embryoføtale udviklingstoksicitet hos

rotter og kaniner ved brug af buprenorphin blev der ikke set nogen embryoføtal

toksicitet. I et studie af den præ- og postnatale udviklingstoksicitet med buprenorphin

hos rotter blev der set mortalitet blandt ungerne, lavere vægt hos ungerne og samtidigt

nedsat fødeindtag hos moderen samt kliniske tegn.

Genotoksicitet

En række standardundersøgelser af genotoksiciteten viste, at buprenorphin ikke er

genotoksisk.

Karcinogenicitet

I langvarige studier af rotter og mus var der ingen evidens for karcinogent potentiale af

relevans for mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Klæbende matrix (indeholdende buprenorphin)

Povidon K90

Levulinsyre

Oleyloleat

Poly [acrylsyre-co-butylacrylat-co- (2-ethylhexyl) acrylat-co-vinylacetat] (5: 15: 75: 5)

Klæbende matrix (uden buprenorphin)

Poly [(2-ethylhexyl) acrylat-co-glycidylmethacrylat-co- (2-hydroxyethyl) acrylat-co-

vinylacetat] (68: 0,15: 5: 27)

Adskillelsesfolie mellem klæbende matricer med og uden buprenorphin

Polyethylenterephthalatfilm

Bagside

Polyester

Dæklag

Polyethylenterephthalatfilm (silikonebehandlet)

Blå trykfarve.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

55787_spc.docx

Side 12 af 14

6.3

Opbevaringstid

5 mikrogram/time og 10 mikrogram/time

21 måneder.

20 mikrogram/time

36 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

5 mikrogram/time og 10 mikrogram/time

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

20 mikrogram/time

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Hvert børnesikret brev er fremstillet af et kompositlagsmateriale bestående af

papir/PET/PE/Aluminium/Poly (acrylsyre-co-ethylen) (= Surlyn).

Et brev indeholder ét depotplaster.

Pakningsstørrelser

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 og 24 individuelt forseglede depotplastre.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ved skift af plaster skal det brugte plaster fjernes.

Det klæbende lag skal foldes indad mod sig selv, og plastret bortskaffes sikkert.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Stada Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Tyskland

Repræsentant

Stada Nordic ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mikrogram/time:

55787

10 mikrogram/time:

55788

20 mikrogram/time:

55789

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

3. maj 2016 (styrkerne 35 mikrogram/time, 52,5 mikrogram/time og 70 mikrogram/time)

55787_spc.docx

Side 13 af 14

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

1. februar 2018

55787_spc.docx

Side 14 af 14

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

21-9-2018

Pending EC decision: Buvidal, buprenorphine, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Buvidal, buprenorphine, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-9-2018

FDA approves new dosage strength of buprenorphine and naloxone sublingual film as maintenance treatment for opioid dependence

FDA approves new dosage strength of buprenorphine and naloxone sublingual film as maintenance treatment for opioid dependence

FDA approved Cassipa (buprenorphine and naloxone) sublingual film (applied under the tongue) for the maintenance treatment of opioid dependence.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-6-2018

FDA approves first generic versions of Suboxone sublingual film, which may increase access to treatment for opioid dependence

FDA approves first generic versions of Suboxone sublingual film, which may increase access to treatment for opioid dependence

: FDA approved the first generic versions of Suboxone (buprenorphine and naloxone) sublingual film (applied under the tongue) for the treatment of opioid dependence.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-5-2018

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-9-2018

Silapo (STADA Arzneimittel AG)

Silapo (STADA Arzneimittel AG)

Silapo (Active substance: epoetin zeta) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5944 of Mon, 10 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

13-6-2018

Suboxone (Indivior Europe Limited)

Suboxone (Indivior Europe Limited)

Suboxone (Active substance: buprenorphine / naloxone) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3632 of Wed, 13 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/697/T/38

Europe -DG Health and Food Safety