Bumper P

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Bumper P Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 90 g/l propiconazol; 400 g/l prochloraz
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Bumper P Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

Bumper P

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede og byg

Godkendelsesindehaver:

Makhteshim - Agan Holland B.V.

Arnhemseweg 87,

NL-3832 GK Leusden, Holland

1100/A/1

Svampemiddel, nr. 396-2

propiconazol 90 g/l (9%) og

prochloraz 400 g/l (40%)

nettoindhold

5 L

Deklaration:

Analyse:

Væske:

ADVARSEL

R36 Irriterer øjnene

R51 Giftig for organismer, der lever i vand

R53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Arbejdstilsynets regler om arbejdets udførelse og brug af personlige værnemid-

ler skal følges ved udbringningen, jvf. leverandørbrugsanvisningen samt f.eks.

informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede og byg.

Må ikke anvendes senere end 6 uger før høst.

Må ikke anvendes til andre skadevoldere end de i brugsanvisningen

nævnte, og brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke over-

skrides.

FØRSTEHJÆLP:

Indånding

: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse : Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedva-

rende ubehag.

: Fjern forurenet tøj.Vask længe og grundigt med vand.

Søg læge ved vedvarende ubehag.

Øjne

: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil

øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge og vis

lægen dette sikkerhedsdatablad.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (søer, vandløb m.v.).

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt

foderstoffer.

Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse

om bekæmpelsesmidler.

UN 3082

Lokalirriterende

SVAMPEMIDDEL

AKTIESELSKABET

KORN- OG FODERSTOF KOMPAGNIET

GRØNDALSVEJ 1, 8260 VIBY J

Bumper P

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede og byg

Godkendelsesindehaver:

Makhteshim - Agan Holland B.V.

Arnhemseweg 87,

NL-3832 GK Leusden, Holland

1100/C/1

Svampemiddel, nr. 396-2

propiconazol 90 g/l (9%) og

prochloraz 400 g/l (40%)

nettoindhold

4 x 5 L

Deklaration:

Analyse:

Væske:

ADVARSEL

R36 Irriterer øjnene

R51 Giftig for organismer, der lever i vand

R53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Arbejdstilsynets regler om arbejdets udførelse og brug af personlige værnemid-

ler skal følges ved udbringningen, jvf. leverandørbrugsanvisningen samt f.eks.

informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede og byg.

Må ikke anvendes senere end 6 uger før høst.

Må ikke anvendes til andre skadevoldere end de i brugsanvisningen

nævnte, og brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke over-

skrides.

FØRSTEHJÆLP:

Indånding

: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse : Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedva-

rende ubehag.

: Fjern forurenet tøj.Vask længe og grundigt med vand.

Søg læge ved vedvarende ubehag.

Øjne

: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil

øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge og vis

lægen dette sikkerhedsdatablad.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (søer, vandløb m.v.).

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt

foderstoffer.

Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse

om bekæmpelsesmidler.

UN 3082

Lokalirriterende

SVAMPEMIDDEL

AKTIESELSKABET

KORN- OG FODERSTOF KOMPAGNIET

GRØNDALSVEJ 1, 8260 VIBY J

Bumper P

Brugsanvisning

Bumper P er et svampemiddel som indeholder Propiconazol (triazol

familien) og Prochloraz (imidazol familien).

Virkemåde

Bumper P er et bredspektret svampemiddel. Bumper P er bladgen-

nemtrængende og systemisk virkende og bliver hurtigt optaget gen-

nem bladene og transporteres derefter til vækststederne via blad-

pladerne og saftstrømmen. Den optagne mængde afhænger af

vækstbetingelser og lokale forhold.

Anvendelse

Bumper P anvendes til bekæmpelse af en række svampesygdomme

i hvede og byg.

Afgrode

Skadegører

Hvede

Hvedebrunplet

Hvedegråplet

Meldug

Gulrust

Skoldplet

Bygbladplet

Meldug

Bygrust

Sprøjtetidspunkt

Sprøjtningen må ikke foretages senere end stadie 32-37 (når det

tredje knæ er synligt) for hvede og for vinterbyg ikke senere end

stadie 41-47 (når sidste blads skedehinde er synlig).

Bekæmpelse af bladangreb skal foretages, når afgrøden er i stadie 41

eller senere, når angreb begynder at vise sig. Der kan sprøjtes indtil

stadie 59. Ved de sene behandlinger anvendes 1,0 l/ha.

Ved meldugangreb på sprøjtetidspunktet skal der anvendes en tank-

blanding med et svampemiddel som indeholder morpholin.

Tankblandinger med meldugmidler kan give svidninger på afgrøden,

disse vil normalt forsvinde med væksten og giver ingen effekt på

afgrødeudbyttet.

Virkningsbetingelser

Ved sprøjtning på tørre planter og brug af korrekt sprøjteteknik vil

hovedparten af midlet være optaget inden for et par timer, på dugvå-

de planter er optagelsestiden lidt længere. Vær opmærksom på at

regn mindre end 3 timer efter udsprøjtning kan reducere effekten.

Dosering

Hvede og byg:

1,0 - 1,25 l/ha

Vandmængde

200 l/ha

Fremstilling af sprøjtevæske

Ryst dunken før brug. Fyld sprøjtetanken halvt med vand, tilsæt den

beregnede mængde Bumper P og begynd omrøring. Tilsæt den res-

terende

mængde

vand

under

omrøring.

Fortsæt

omrøring

indtil

udsprøjtningen er udført.

Rensning af sprøjteudstyr

Skyl straks sprøjten grundigt efter brug. Første hold skyllevand bør

udsprøjtes eventuelt på den behandlede afgrøde. Rengør derefter

sprøjteudstyret med sprøjterens og spul efter med vand.

Bortskaffelse

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affalds-

ordning for farligt affald. Dog kan den tomme emballage bortskaffes

til anden kommunal affaldsordning, hvis emballagen er blevet skyl-

let grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

1100/B/1

29-8-2018

Review of the existing maximum residue levels for prochloraz according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Review of the existing maximum residue levels for prochloraz according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance prochloraz. To assess the occurrence of prochloraz residues in plants, processed commodities, rotational crops and livestock, EFSA considered the conclusions derived in the framework of Directive 91/414/EEC, the MRLs established by the Codex Alimentarius Commission as well as th...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.