Bufar Easyhaler

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Bufar Easyhaler 4.5+80 mikrog/dosis inhalationspulver
 • Dosering:
 • 4.5+80 mikrog/dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Bufar Easyhaler 4.5+80 mikrog/dosis inhalationspulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 55889
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

27. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Bufar Easyhaler, inhalationspulver

0.

D.SP.NR.

29767

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Bufar Easyhaler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver afgivet dosis (den dosis som forlader mundstykket) indeholder:

Budesonid 80 mikrogram/inhalation og formoterolfumaratdihydrat 4,5 mikrogram/inhalation.

Hver dosis, som afgives med Easyhaler-inhalatoren (fra aktivatoren) indeholder den

samme mængde af det aktive indholdsstof som den afmålte dosis (fra beholderen).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Lactosemonohydrat (4000 mikrogram/inhalation) pr. afgivet dosis.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationspulver

Hvidt til gulligt pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Bufar Easyhaler er indiceret til voksne, unge og børn i alderen 6 år og ældre.

Bufar Easyhaler er indiceret til regelmæssig behandling af astma, hvor anvendelse af en

kombination (inhalationskortikosteroid og langtidsvirkende β

-adrenoceptoragonist) er

hensigtsmæssig:

hos patienter, der ikke er velkontrollerede med inhalationskortikosteroider og

korttidsvirkende β

-adrenoceptoragonister ved behov,

eller

hos patienter, der allerede er velkontrollerede med både inhalationskortikosteroider og

langtidsvirkende β

-adrenoceptoragonister.

Bemærk: Bufar Easyhaler er ikke egnet til patienter med alvorlig astma.

55889_spc.docx

Side 1 af 16

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Astma

Bufar Easyhaler er ikke indiceret ved initial behandling af astma. Dosis af komponenterne i

Bufar Easyhaler er individuel og bør justeres efter astmaens sværhedsgrad. Dette bør ikke

kun overvejes, når behandling med et kombinationsprodukt indledes, men også ved

justering af vedligeholdelsesdosis. Hvis en enkelt patient har behov for en

dosiskombination, som er forskellig fra den i kombinationsinhalatoren, bør der ordineres

-adrenoceptoragonister og/eller inhalationskortikosteroid i separate inhalatorer.

Dosis bør titreres til den laveste dosis, hvor effektiv kontrol af astmasymptomer kan

fastholdes. Patienterne bør løbende kontrolleres af lægen, så dosis af Bufar Easyhaler

forbliver optimal. Når symptomerne kan kontrolleres i længere tid ved laveste anbefalede

dosis, kan det eventuelt overvejes at forsøge med inhalationskortikosteroid alene.

Der er to måder at behandle med Bufar Easyhaler på:

A.

Vedligeholdelsesbehandling: Bufar Easyhaler tages regelmæssigt som

vedligeholdelsesbehandling med en separat hurtigvirkende bronkodilatator til

anfaldsbrug.

B.

Vedligeholdelses- og behovsbehandling: Bufar Easyhaler tages regelmæssigt som

vedligeholdelsesbehandling og efter behov ved symptomer.

A. Vedligeholdelsesbehandling

Patienterne bør rådes til altid at have deres separate hurtigvirkende bronkodilatator

tilgængelig til anfaldsbrug.

Anbefalede doser:

Voksne (18 år og ældre): 1-2 inhalationer 2 gange daglig. Nogle patienter har brug for op til

maksimalt 4 inhalationer 2 gange daglig.

Pædiatrisk population

Unge (fra 12-17 år): 1-2 inhalationer 2 gange daglig.

Børn (6 år og ældre): 2 inhalationer 2 gange daglig.

Når symptomkontrol er opnået med behandling 2 gange daglig, kan titrering til laveste

effektive dosis under normale omstændigheder også inkludere Bufar Easyhaler én gang

daglig, hvis der ifølge lægen er behov for en langtidsvirkende bronkodilatator til opretholdelse

af astmakontrol.

Stigende anvendelse af en separat hurtigvirkende bronkodilatator indikerer en forværring af

den underliggende sygdom, og astmabehandlingen bør revurderes.

Børn i alderen under 6 år: Idet der kun foreligger begrænsede data, frarådes brug af Bufar

Easyhaler til børn under 6 år.

B. Vedligeholdelses- og behovsbehandling

Patienterne tager daglig Bufar Easyhaler som vedligeholdelsesbehandling og yderligere

55889_spc.docx

Side 2 af 16

Bufar Easyhaler efter behov ved symptomer. Patienterne bør rådes til altid at have Bufar

Easyhaler tilgængelig til anfaldsbrug.

Vedligeholdelses-og behovsbehandling bør specielt overvejes til patienter med:

utilstrækkelig astmakontrol og hyppigt behov for anfaldsmedicin.

tidligere astmaeksacerbationer, som har krævet medicinsk intervention.

Tæt monitorering af dosisrelaterede bivirkninger er nødvendigt hos patienter, som hyppigt

anvender et højt antal Bufar Easyhaler inhalationer efter behov.

Anbefalede doser:

Voksne (fra 18 år): Den anbefalede vedligeholdelsesdosis er 2 inhalationer daglig, enten

taget som 1 inhalation om morgenen og aftenen eller som 2 inhalationer enten om

morgenen eller aftenen. Ved symptomer skal patienterne tage yderligere 1 inhalation efter

behov. Hvis der stadig er symptomer efter få minutter, skal der tages yderligere én

inhalation. Der bør ikke tages mere end 6 inhalationer på én gang.

Der er normalt ikke behov for mere end i alt 8 inhalationer daglig, dog kan op til i alt

12 inhalationer daglig anvendes i en begrænset periode. Patienter, som anvender mere end

8 inhalationer daglig, bør kraftigt anbefales at kontakte lægen. De bør revurderes, og deres

vedligeholdelsesbehandling bør genovervejes.

Pædiatrisk population

Børn og unge under 18 år: vedligeholdelses- og behovsbehandling frarådes til børn og

unge.

Generel information

Specielle patientgrupper:

Der er ikke specielle dosisbehov hos ældre. Der foreligger ingen data for anvendelse af Bufar

Easyhaler til patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion. Da budesonid og formoterol

primært udskilles via metabolisering i leveren, kan en forøget eksponering forventes hos

patienter med alvorlig levercirrose.

Administration

Til inhalation.

Instruktioner vedrørende korrekt håndtering af Bufar Easyhaler:

Easyhaler er indåndingsaktiveret, hvilket betyder, at når patienten inhalerer gennem

mundstykket, følger lægemidlet med luften ned i luftvejene.

Bemærk: Det er vigtigt at vejlede patienten i:

at læse brugsvejledningen i indlægssedlen, som er vedlagt hver Bufar Easyhaler,

omhyggeligt.

at ryste og aktivere inhalatoren før hver inhalation.

at tage en kraftig og dyb indånding gennem mundstykket for at sikre, at en optimal

dosis når lungerne.

55889_spc.docx

Side 3 af 16

aldrig at puste ud gennem mundstykket, da dette vil medføre en reduktion i den afgivne

dosis. Hvis dette sker, skal patienten vejledes i at banke mundstykket let på en bordplade

eller på en håndflade for at fjerne pulveret. Derefter gentages doseringsproceduren.

aldrig at aktivere inhalatoren mere end én gang uden en inhalation af pulveret. Hvis dette

sker, skal patienten vejledes i at banke mundstykket let på en bordplade eller på en

håndflade for at fjerne pulveret. Derefter gentages doseringsproceduren.

altid at sætte støvhætten på efter brug (og lukke beskyttelseshylsteret under brug) for at

undgå uhensigtsmæssig aktivering af inhalatoren (som kan medføre enten en

overdosering eller underdosering af patienten ved efterfølgende anvendelse).

at skylle munden med vand efter inhalation af vedligeholdelsesdosis, så risiko for

trøske i mund og svælg minimeres. Hvis der opstår trøske, skal patienterne også skylle

munden i forbindelse med inhalationer efter behov.

at rense mundstykket med en tør klud med regelmæssige intervaller. Der bør aldrig

bruges vand til rensning af mundstykket, fordi pulveret er følsomt over for fugt.

at udskifte Bufar Easyhaler, når tælleren står på nul, selvom der stadig kan ses pulver i

inhalatoren.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1 (lactose som indeholder små mængder mælkeprotein).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ved behandlingsophør anbefales det, at dosis nedsættes gradvist og ikke stoppes

pludseligt.

Hvis patienten mener, at behandlingen ikke er effektiv eller overstiger den højeste

anbefalede dosis af Bufar Easyhaler, skal lægen kontaktes (se pkt. 4.2). Pludselig og

tiltagende forværring af astma er potentielt livstruende, og patienten skal øjeblikkelig tilses

af en læge. I denne situation bør det overvejes, om der er behov for at øge behandlingen

med kortikosteroider, eksempelvis en kur med perorale kortikosteroider eller

antibiotikabehandling, hvis der er en infektion.

Patienterne bør rådes til altid at have deres anfaldsmedicin på sig, enten Bufar Easyhaler

(til patienter, der anvender Bufar Easyhaler som vedligeholdelses- og behovsbehandling)

eller en separat hurtigvirkende bronkodilatator (til alle patienter, der kun anvender Bufar

Easyhaler som vedligeholdelsesbehandling).

Patienter bør mindes om at tage deres Bufar Easyhaler vedligeholdelsesdosis som

ordineret, også når de er symptomfri. Bufar Easyhaler til profylaktisk anvendelse f.eks. før

motion er ikke blevet undersøgt. Inhalation af Bufar Easyhaler efter behov skal tages som

behandling af astmasymptomer, men er ikke beregnet til regelmæssig profylaktisk

anvendelse f.eks. før motion. Til dette bør en separat hurtigvirkende bronkodilatator

anvendes.

Når astmasymptomerne er under kontrol, bør det overvejes gradvist at reducere dosis af

Bufar Easyhaler. Det er vigtigt at følge patienterne regelmæssigt under nedtrapning af

behandlingen. Der bør anvendes den laveste effektive dosis af Bufar Easyhaler (se

pkt. 4.2).

Patienterne bør ikke initieres på Bufar Easyhaler under en eksacerbation eller ved

signifikant eller akut forværring af astma.

55889_spc.docx

Side 4 af 16

Alvorlige astmarelaterede bivirkninger og eksacerbationer kan forekomme under

behandling med Bufar Easyhaler. Patienterne skal rådes til at fortsætte behandlingen, men

søge læge, hvis astmasymptomerne forbliver ukontrollerede eller forværres, efter Bufar

Easyhaler er initieret.

Som ved anden inhalationsbehandling kan der forekomme paradoks bronkospasme med

akut øget hvæsende vejrtrækning og åndenød efter inhalation. I tilfælde af paradoks

bronkospasme skal behandlingen omgående seponeres, og patienten bør udredes og om

nødvendigt have anden medicin. Paradoks bronkospasme reagerer på hurtigtvirkende

inhalerede bronkodilatatorer og skal behandles med det samme (se pkt. 4.8).

Systemisk virkning kan opstå efter inhalation af kortikosteroider, især ved høje doser

ordineret i længere perioder, men det er langt mindre sandsynligt end ved behandling med

orale kortikosteroider. Eventuel systemisk virkning omfatter Cushings syndrom,

cushingoide træk, binyrebarksuppression, væksthæmning hos børn og unge, nedsat

knogletæthed, katarakt og glaukom, og sjældnere, en række psykiske og adfærdsrelaterede

bivirkninger, inklusive psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depression

eller aggression (specielt hos børn) (se pkt. 4.8).

Synsforstyrrelser

Ved brug af systemisk og topikalt kortikosteroid kan der blive indberettet synsforstyrrelser.

Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise

patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå

stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs korioretinopati (CSCR), som er

indberettet efter brug af systemiske og topikale kortikosteroider.

Potentielle virkninger på knogletætheden bør overvejes, særligt hos patienter, som indtager

høje doser i længere perioder og samtidig har risikofaktorer for osteoporose.

Langtidsstudier med inhaleret budosenid hos børn ved gennemsnitlige doser på

400 mikrogram (afmålt dosis) eller hos voksne ved daglige doser på 800 mikrogram

(afmålt dosis) har ikke vist nogen signifikante virkninger på knoglemineraltætheden. Der

foreligger ingen oplysninger om virkningen ved højere doser.

Der bør udvises forsigtighed ved igangsættelse af behandling med Bufar Easyhaler hos

patienter, hvis det antages, at tidligere brug af systemiske steroider har ført til nedsat

binyrebarkfunktion.

Fordelene ved inhalationsbehandling med budesonid vil normalt minimere behovet for

orale steroider, men patienter, som har været i behandling med orale steroider, kan være i

risiko for nedsat binyrebarkfunktion i længere tid. Efter seponering af behandlingen med

oralt steroid kan det vare længe, før der opnås bedring, og når patienter, der er afhængige

af orale steroider, overføres til budesonid til inhalation, kan de fortsat have en øget risiko

for nedsat binyrebarkfunktion i længere tid. Under disse omstændigheder bør funktionen af

HPA (hypothalamus-hypofyse-aksen) kontrolleres regelmæssigt.

Langtidsbehandling med høje doser af inhalerede kortikosteroider, især når de overstiger

de anbefalede doser, kan også føre til klinisk signifikant binyrebarksuppression. Det bør

derfor overvejes at supplere med systemiske kortikosteroider i perioder med stress som

f.eks. ved alvorlige infektioner eller planlagt kirurgi. Hurtig reduktion af steroiddosis kan

inducere akut binyrebarkinsufficiens. De symptomer, der kan forekomme ved akut

55889_spc.docx

Side 5 af 16

binyrebarkinsufficiens, kan være ret svage, men de omfatter anoreksi, abdominale smerter,

vægttab, træthed, hovedpine, kvalme, opkastning, nedsat bevidsthedsniveau, epileptiske

anfald, hypotension og hypoglykæmi.

Brat seponering af supplerende behandling med systemiske steroider eller inhaleret

budesonid bør undgås.

Ved skift fra oral behandling til Bufar Easyhaler vil patienten opleve en generelt lavere

systemisk virkning af steroider, hvilket kan udløse allergiske eller reumatiske symptomer

såsom rhinitis, eksem og muskel- og ledsmerter. Der bør indledes specifik behandling af

disse tilstande. Der er anledning til mistanke om generel utilstrækkelig virkning af

glukokortikosteroider, hvis der i sjældne tilfælde opstår symptomer såsom træthed,

hovedpine, kvalme og opkastning. I så fald kan en midlertidig dosisøgning af orale

glukokortikosteroider somme tider være nødvendig.

For at minimere risikoen for candidainfektioner i mund og svælg bør patienten skylle

munden med vand efter inhalation af vedligeholdelsesdosis. Hvis der opstår trøske, skal

patienterne også skylle munden med vand i forbindelse med inhalationer efter behov.

Samtidig behandling med itraconazol, ritonavir eller andre potente CYP3A-hæmmere bør

undgås (se pkt. 4.5). Hvis dette ikke er muligt, bør der være så lang tid som muligt mellem

administrationen af stofferne. En vedligeholdelses- og behovsbehandling frarådes til

patienter, som anvender potente CYP3A-hæmmere.

Bufar Easyhaler skal administreres med forsigtighed hos patienter med thyrotoksikose,

fæokromocytom, diabetes mellitus, ubehandlet hypokaliæmi, hypertrofisk obstruktiv

kardiomyopati, idiopatisk stenosis subvalvularis aortae, alvorlig hypertension, aneurisme

eller andre alvorlige kardiovaskulære lidelser som iskæmisk hjertesygdom, hjertearytmier

eller alvorlig hjerteinsufficiens.

Forsigtighed bør udvises ved behandling af patienter med forlænget QTc-interval.

Formoterol kan inducere forlængelse af QTc-intervallet.

Behovet for, og dosis af kortikosteroider til inhalation bør revurderes hos patienter med

aktiv eller inaktiv lungetuberkulose eller med svampe- eller virusinfektioner i luftvejene.

Behandling med høje doser β

-adrenoceptoragonist kan medføre potentiel alvorlig

hypokaliæmi. Samtidig behandling med β

-adrenoceptoragonister og lægemidler, som kan

inducere hypokaliæmi eller fremkalde en hypokaliæmisk virkning, f.eks. xanthinderivater,

steroider og diuretika, kan øge risikoen for β

-adrenoceptoragonisternes hypokaliæmiske

virkning. Der bør udvises særlig forsigtighed ved ustabil astma med varierende forbrug af

bronkodilatatorer med hurtig indsættende virkning, ved akut svær astma, da hypoxi kan

øge risikoen, og ved andre tilstande, hvor der er en øget risiko for hypokaliæmi.

Serumkaliumniveauet bør monitoreres under disse omstændigheder.

Som for alle β

-adrenoceptoragonister bør der hos diabetespatienter foretages ekstra

kontrol af blodsukkeret.

Bufar Easyhaler indeholder cirka 4 mg lactose pr. inhalation. Denne mængde forårsager

normalt ikke problemer hos personer med lactoseintolerans. Hjælpestoffet lactose

indeholder små mængder mælkeproteiner, som kan forårsage allergiske reaktioner.

55889_spc.docx

Side 6 af 16

Pædiatrisk population

Det anbefales at følge væksten jævnligt hos børn i langtidsbehandling med

inhalationskortikosteroider. Ved vækstreduktion bør behandlingen revurderes med henblik

på om muligt at reducere doseringen af inhaleret kortikosteroid til den lavest mulige dosis, der

kan opretholde effektiv astmakontrol. Fordelene ved kortikosteroidbehandling og de mulige

risici for væksthæmning skal omhyggeligt opvejes mod hinanden. Endvidere bør det

overvejes at henvise patienten til en børnespecialist i luftvejssygdomme.

Begrænsede data fra langtidsstudier viser, at de fleste børn og unge, der behandles med

inhaleret budesonid, i sidste ende vil opnå deres normale voksne højde. Der er dog

observeret en lille, initial, men forbigående vækstreduktion (ca. 1 cm), som normalt viser

sig i det første behandlingsår.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Farmakokinetiske interaktioner

Potente CYP3A-hæmmere (f.eks. ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol,

clarithromycin, telithromycin, nefazodon, cobicistat og HIV-proteasehæmmere) forøger

sandsynligvis plasmaniveauerne af budesonid markant, og samtidig brug skal undgås. Hvis

dette ikke er muligt, skal tidsintervallet mellem administration af hæmmere og budesonid

være så langt som muligt (se pkt. 4.4). Vedligeholdelses- og behovsbehandling anbefales

ikke til patienter, som anvender potente CYP3A-hæmmere.

Den potente CYP3A4-hæmmer ketoconazol, 200 mg én gang daglig, forhøjede

gennemsnitligt plasmaniveauerne af samtidigt oralt administreret budesonid (enkelt dosis

på 3 mg) seks gange. Når ketoconazol blev administreret 12 timer efter budesonid, blev

koncentrationen i gennemsnit kun forhøjet tre gange, hvilket viser, at adskillelse af

administrationstidspunkterne kan reducere forhøjelsen af plasmaniveauer. Begrænsede data

vedrørende denne interaktion inhalationsbudesonid i høje doser indikerer, at der kan

forekomme markant forøgede plasmaniveauer (i gennemsnit en firedobling), hvis

itraconazol, 200 mg én gang daglig, administreres samtidigt med inhalationsbudesonid

(enkelt dosis på 1000 mikrogram).

Det forventes, at samtidig behandling med cobicistat-holdige lægemidler, øger risikoen for

systemiske bivirkninger. Kombination bør undgås, medmindre fordelen opvejer den øgede

risiko for systemiske kortikosteroid-bivirkninger. Patienterne skal i givet fald overvåges

for systemiske kortikosteroid-bivirkninger.

Farmakodynamiske interaktioner

Betablokkere kan svække eller hæmme virkningen af formoterol. Easyhaler bør derfor ikke

gives samtidig med betablokkere (inklusive øjendråber), medmindre der er tvingende årsager.

Samtidig behandling med kinidin, disopyramid, procainamid, phenothiaziner, antihistaminer

(terfenadin), monoaminoxidasehæmmere og tricykliske antidepressiva kan forlænge QTc-

intervallet og øge risikoen for ventrikulære arytmier.

Desuden kan L-Dopa, L-thyroxin, oxytocin og alkohol svække hjertets tolerance overfor β

sympatomimetika.

Samtidig behandling med monoaminoxidasehæmmere, inklusive stoffer med lignende

virkning som furazolidon og procarbazin, kan fremskynde hypertensive reaktioner.

55889_spc.docx

Side 7 af 16

Der er øget risiko for arytmier hos patienter, der er i anæstesi med halogenerede kulbrinter.

Samtidig anvendelse af andre beta-adrenerge lægemidler eller antikolinerge lægemidler kan

have en potentielt additiv bronkodilaterende virkning.

Hypokaliæmi kan øge tilbøjeligheden til arytmier hos patienter, som er i behandling med

digitalisglykosider.

Der er ikke set interaktion mellem budesonid og formoterol og andre lægemidler anvendt til

behandling af astma.

Pædiatrisk population

Der er kun udført interaktionsstudier hos voksne.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der findes ingen tilgængelige data om budesonids potentielle virkning på fertiliteten.

Dyrereproduktionsstudier med formoterol har vist en noget nedsat fertilitet hos hanrotter

ved høj systemisk eksponering (se pkt. 5.3).

Graviditet

Der foreligger ingen kliniske data for Bufar Easyhaler eller samtidig behandling med

formoterol og budesonid under graviditet. Data fra et embryo-føtalt udviklingsstudie med

rotter viste ingen tegn på yderligere påvirkninger fra kombinationen.

Der er ikke tilstrækkelige data om brugen af formoterol hos gravide. I dyrestudier har meget

høj systemisk eksponering for formoterol i reproduktionsstudier forårsaget skadelige

virkninger (se pkt. 5.3).

Data fra ca. 2.000 graviditeter indikerer, at der ingen øget teratogen risiko er ved inhaleret

budesonid. I dyrestudier er det vist, at glukokortikosteroider inducerer misdannelser (se

pkt. 5.3). Dette anses dog ikke for relevant hos mennesker ved de anbefalede doser.

Dyrestudier har ligeledes vist en sammenhæng mellem højt forbrug af prænatale

glukokortikoider og øget risiko for retarderet intrauterin vækst, kardiovaskulære lidelser hos

voksne, permanent ændring i tætheden af glukokortikoidreceptorer, udskiftning af

neurotransmittere og neurotransmitteradfærd ved eksponering under det teratogene

dosisområde.

Bufar Easyhaler bør kun anvendes under graviditet, hvis fordelene overstiger de potentielle

risici. Den laveste effektive budesoniddosis til opretholdelses af tilstrækkelig astmakontrol

bør anvendes.

Amning

Budesonid udskilles i modermælk. Dog forventes der, ved terapeutiske doser, ingen

virkning hos det ammede barn. Det vides ikke, om formoterol passerer over i

modermælken (hos mennesker). Hos rotter er der fundet små mængder af formoterol i

brystmælken. Bufar Easyhaler bør kun gives til kvinder, der ammer, hvis den forventede

behandlingsfordel for moderen er større end en eventuel risiko for barnet.

55889_spc.docx

Side 8 af 16

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Bufar Easyhaler har ingen eller ubetydelig indflydelse på evnen til at føre bil og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Da Bufar Easyhaler indeholder både budesonid og formoterol, kan bivirkninger af samme

mønster som for disse stoffer forekomme. Der er ikke set en højere bivirkningsfrekvens ved

samtidig administration af de to stoffer. De hyppigste lægemiddelrelaterede bivirkninger er

farmakologisk forudsigelige bivirkninger af β

-adrenoceptoragonistbehandlingen, såsom

tremor og palpitationer. Disse er som regel lette og forsvinder normalt efter et par dages

behandling.

Bivirkninger, som er set med budesonid eller formoterol, er anført nedenfor efter

systemorganklasse og hyppighed. Hyppighederne er defineret som: Meget almindelig

(≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden

(≥ 1/10.000 til < 1/1.000) og meget sjælden (< 1/10.000).

Tabel 1

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Infektioner og parasitære

sygdomme

Almindelig

Candidainfektion i mund og svælg

Immunsystemet

Sjælden

Akutte og sene overfølsomhedsreaktioner

f.eks. eksantem, urticaria, kløe, dermatitis,

angioødem og anafylaktisk reaktion

Det endokrine system

Meget sjælden

Cushings syndrom, binyrebarksuppression,

væksthæmning, nedsat knogletæthed

Metabolisme og ernæring

Sjælden

Hypokaliæmi

Meget sjælden

Hyperglykæmi

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig

Aggression, psykomotorisk hyperaktivitet,

angst, søvnforstyrrelser

Meget sjælden

Depression, adfærdsforandringer

(hovedsageligt hos børn).

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine, tremor

Ikke almindelig

Svimmelhed

Meget sjælden

Smagsforstyrrelser

Øjne

Ikke almindelig

Meget sjælden

Sløret syn (se også pkt. 4.4)

Katarakt og glaukom

Hjerte

Meget sjælden

Katarakt og glaukom

Almindelig

Palpitationer

Ikke almindelig

Takykardi

Sjælden

Hjertearytmier f.eks. atrieflimren,

supraventrikulær takykardi, ekstrasystoli

Vaskulære sygdomme

Meget sjælden

Blodtryksændringer

Luftveje, thorax og

mediastinum

Almindelig

Let irritation i halsen, hoste, hæshed

Sjælden

Bronkospasmer

55889_spc.docx

Side 9 af 16

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig

Kvalme

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Blå mærker

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Ikke almindelig

Muskelkramper

Candidainfektioner i mund og svælg skyldes rester af lægemidlet. Patienten bør rådes til at

skylle munden med vand efter hver vedligeholdelsesdosis for at minimere risikoen.

Candidainfektioner i mund og svælg reagerer sædvanligvis på lokale antimykotika, uden at

det er nødvendigt at stoppe med inhalerede kortikosteroider. Hvis der opstår trøske i svælg

og mund, skal patienten også skylle munden med vand efter inhalationer efter behov.

Som ved anden inhalationsbehandling kan der forekomme meget sjældne tilfælde (hos

færre end 1 ud af 10.000) af paradoks bronkospasme med akut øget hvæsende vejrtrækning

og åndenød efter inhalation. Paradoks bronkospasme reagerer på hurtigtvirkende

inhalerede bronkodilatatorer og skal behandles med det samme. Behandlingen med Bufar

Easyhaler bør straks seponeres, og patienten skal udredes og om nødvendigt have anden

medicinsk behandling (se pkt. 4.4).

Der kan opstå systemiske virkninger efter anvendelse af inhalerede kortikosteroider, især

ved høje doser givet i længere perioder. Risikoen for disse bivirkninger er dog mindre end

ved perorale kortikosteroider. Dog er risikoen langt mindre end ved orale kortikosterioder.

Eventuelle systemiske virkninger kan omfatte Cushings syndrom, cushingoide træk,

binyrebarksuppression, væksthæmning hos børn og unge, nedsat knoglemineraltæthed,

katarakt og glaukom. Der kan også opstå en øget modtagelighed over for infektioner og

nedsat evne til at håndtere stress. Virkningerne afhænger sandsynligvis af dosis,

eksponeringstid, samtidig og tidligere eksponering for steroider samt den enkelte patients

følsomhed.

Behandling med β

-agonister kan føre til et øget indhold i blodet af insulin, frie fedtsyrer,

glycerol og ketonstoffer.

Pædiatrisk population

Det anbefales at kontrollere væksten jævnligt hos børn i langtidsbehandling med

inhalationskortikosteroider (se pkt. 4.4)

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger til:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

En overdosering af formoterol vil sandsynligvis give typiske β

-adrenoceptoragonist-

symptomer: tremor, hovedpine, palpitationer. I isolerede tilfælde er der rapporteret

55889_spc.docx

Side 10 af 16

symptomer som takykardi, hyperglykæmi, hypokaliæmi, forlænget QTc-interval, arytmier,

kvalme og opkastning. Understøttende og symptomatisk behandling kan være nødvendig.

Administration af en dosis på 90 mikrogram over tre timer hos patienter med akut

bronkieobstruktion gav ikke grund til bekymring.

Akut overdosering med budesonid, selv med meget store doser, forventes ikke at udgøre et

klinisk problem. Ved kronisk anvendelse af meget store doser kan der forekomme

systemiske glukokortikosteroidvirkninger som f.eks. hyperkorticisme og

binyrebarksuppression.

Hvis Bufar Easyhaler-behandling skal seponeres pga. for stor dosis af formoterol, bør der

overvejes anden passende behandling med inhalationskortikosteroider.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: R 03 AK 07. Midler mod obstruktiv lungesygdom: Adrenergica komb. m.

corticosteroider/andre midler, ex. anticholinergica.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme og farmakodynamiske virkninger

Bufar Easyhaler indeholder formoterol og budesonid, som har forskellige

virkningsmekanismer og viser additiv virkning i form af reduktion af astmaeksacerbationer.

Budesonid og formoterols specifikke egenskaber gør, at kombinationen kan anvendes enten

som vedligeholdelses- og behovsbehandling, eller som vedligeholdelsesbehandling af astma.

Budesonid

Budesonid er et glukokortikosteroid, som ved inhalation har en dosisafhængig

antiinflammatorisk virkning i luftvejene, som resulterer i reducerede symptomer og færre

astmaeksacerbationer. Inhaleret budesonid har færre alvorlige bivirkninger end systemiske

kortikosteroider. Den præcise virkningsmekanisme, som er ansvarlig for

glukokortikosteroiders antiinflammatoriske virkning, er ikke klarlagt.

Formoterol

Formoterol er en selektiv β

-adrenoceptoragonist, som ved inhalation medfører en hurtig

og langtidsvirkende dilatation af den glatte muskulatur i bronkierne hos patienter med

reversibel luftvejsobstruktion. Den bronkodilaterende virkning er dosisafhængig og

indsætter indenfor 1-3 minutter. Virkningsvarigheden er mindst 12 timer efter en enkelt

dosis.

Klinisk virkning og sikkerhed

55889_spc.docx

Side 11 af 16

Klinisk virkning af budesonid/formoterol som vedligeholdelsesbehandling

Kliniske studier hos voksne har vist en forbedring af astmasymptomer og lungefunktion samt

færre eksacerbationer ved kombination af budesonid med formoterol. I to studier af 12 ugers

varighed var virkningen af budesonid/formoterol på lungefunktionen svarende til virkningen

af den frie kombination af budesonid og formoterol og oversteg virkningen af budesonid

alene. Alle behandlingsarmene anvendte korttidsvirkende β

-adrenoceptoragonist efter

behov. Der var ingen tegn på dæmpning af den antiastmatiske virkning med tiden.

Der er udført to pædiatriske studier af 12 ugers varighed, hvor 265 børn i alderen 6-11 år

blev behandlet med en vedligeholdelsesdosis af budesonid/formoterol (2 inhalationer med

80 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation to gange daglig) og en korttidsvirkende β

adrenoceptoragonist efter behov. I begge studier blev lungefunktionen forbedret, og

behandlingen var veltolereret sammenlignet med den tilsvarende dosis budesonid alene.

Klinisk virkning af budesonid/formoterol som vedligeholdelses- og behovsbehandling

I alt blev 12.076 astmapatienter inkluderet i 5 kliniske dobbelt-blindede studier af virkning og

sikkerhed (4.447 blev randomiseret til budesonid/formoterol som vedligeholdelses- og

behovsbehandling) i 6 eller 12 måneder. Patienterne skulle være symptomatiske til trods for

daglig brug af inhalerede glukokortikosteroider.

Budesonid/formoterol som vedligeholdelses- og behovsbehandling gav statistisk signifikante

og klinisk betydende reduktioner i svære eksacerbationer for alle sammenligninger i alle 5

studier. Dette var inklusive en sammenligning af budesonid/formoterol ved en højere

vedligeholdelsesdosis med terbutalin efter behov (studie 735) og budesonid/formoterol ved

samme vedligeholdelsesdosis med enten formoterol eller terbutalin efter behov (studie 734)

(Tabel 2). I studie 735 var lungefunktion, symptomkontrol og forbrug af anfaldsmedicin ens i

alle behandlingsgrupper. I studie 734 var symptomer og forbrug af anfaldsmedicin reduceret

og lungefunktion forbedret, sammenlignet med begge sammenlignende behandlinger. I de 5

studier kombineret anvendte patienter, som fik budesonid/formoterol som vedligeholdelses-

og behovsbehandling, i gennemsnit ingen inhalationer efter behov i 57 % af

behandlingsdagene. Der var ikke tegn på toleranceudvikling med tiden.

Tabel 2

Oversigt over svære eksacerbationer i kliniske studier

55889_spc.docx

Side 12 af 16

Studienr.

Varighed

Behandlingsgrupper

Antal

Svære eksacerbationer

Hændelse

Eksacerbationer/patien

tår

Studie 735

6 måneder

Budesonid/formoterol

160/4,5 mikrog bd + efter behov

Budesonid/formoterol

320/9 mikrog bd + terbutalin 0,4 mg

efter behov

Salmeterol/fluticason 2 x 25/125

mikrog bd +

terbutalin 0,4 mg efter behov

1103

1099

1119

125

0,23

b

0,32

0,38

Studie 734

12 måneder

Budesonid/formoterol

160/4,5 mikrog bd + efter behov

Budesonid/formoterol

160/4,5 mikrog bd + formoterol

4,5 mikrog efter behov

Budesonid/formoterol

160/4,5 mikrog bd + terbutalin

0,4 mg efter behov

1107

1137

1138

194

0,19

b

0,29

0,37

Hospitalsindlæggelse/skadestuebehandling eller behandling med orale steroider.

Reduktion i eksacerbationsraten er statistisk signifikant (P-værdi

0,01) for begge

sammenligninger.

I 2 andre studier med patienter, som opsøgte lægen på grund af akutte astmasymptomer,

gav budesonid/formoterol hurtig og effektiv lindring af bronkokonstriktionen svarende til

salbutamol og formoterol.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Bufar Easyhalers og Symbicort Turbuhalers som fast dosiskombination af budesonid og

formoterol har vist sig at være bioækvivalente med hensyn til den totale systemiske

eksponering og eksponering gennem lungerne. Symbicort Turbuhalers fastdosis-

kombination af budesonid og formoterol og de tilsvarende monoprodukter har vist sig at

være bioækvivalente med hensyn til systemisk eksponering af henholdsvis budesonid og

formoterol. På trods af dette sås der efter administration af den fast dosiskombination en

lille stigning i kortisolsuppression sammenlignet med monoprodukterne. Forskellen anses

ikke for at have indflydelse på den kliniske sikkerhed.

Der sås ingen farmakokinetiske interaktioner mellem budesonid og formoterol.

Farmakokinetiske parametre for de respektive substanser var sammenlignelige efter

administration af budesonid og formoterol som monoprodukter eller som fast

dosiskombination. For budesonid var AUC lidt højere, absorptionshastigheden hurtigere og

den maksimale plasmakoncentration højere efter administration af den faste dosis-

kombination. For formoterol var den maksimale plasmakoncentration den samme efter

administration af den fastdoserede kombination. Inhaleret budesonid absorberes hurtigt, og

maksimal plasmakoncentration nås indenfor 30 minutter efter inhalation. Studier viste, at den

gennemsnitlige lungedeponering efter inhalation af budesonid via pulverinhalator varierede

fra 32 % til 44 % af afgivet dosis. Den systemiske biotilgængelighed er ca. 49 % af afgivet

dosis. Hos børn mellem 6 og 16 år er lungedeponering i samme størrelsesorden som hos

voksne ved samme dosis. De følgende plasmakoncentrationer blev ikke undersøgt.

55889_spc.docx

Side 13 af 16

Inhaleret formoterol absorberes hurtigt, og maksimal plasmakoncentration opnås indenfor

10 minutter efter inhalation. Studier viste, at den gennemsnitlige lungedeponering efter

inhalation af formoterol via pulverinhalator varierede fra 28 % til 49 % af afgivet dosis.

Den systemiske biotilgængelighed er ca. 61 % af afgivet dosis.

Fordeling og biotransformation

Plasmaproteinbindingen er ca. 50 % for formoterol og 90 % for budesonid.

Fordelingsvolumen er ca. 4 l/kg for formoterol og 3 l/kg for budesonid. Formoterol

inaktiveres via konjugeringsreaktioner (aktive O-demethylerede og deformylerede

metabolitter dannes, men ses hovedsageligt som inaktiverede konjugater). Budesonid

biotransformeres i omfattende grad (ca. 90 %) ved første passage gennem leveren til

metabolitter med lav glukokortikosteroid aktivitet. Aktiviteten af hovedmetabolitterne 6-

beta-hydroxybudesonid og 16-alfa-hydroxyprednisolon har mindre end 1 % af budesonids

glukokortikosteroide aktivitet. Der er intet, der tyder på metaboliske interaktioner eller

deplaceringsreaktioner mellem formoterol og budesonid.

Elimination

Størstedelen af en dosis formoterol omdannes ved metabolisering i leveren efterfulgt af

udskillelse via nyrerne. Efter inhalation udskilles 8 % til 13 % af afgivet dosis uomdannet i

urinen. Formoterol har en høj systemisk clearance (ca. 1,4 l/min), og den terminale

eliminationshalveringstid er i gennemsnit 17 timer.

Budesonid elimineres ved metabolisering hovedsagelig katalyseret af enzymet CYP3A4.

Budesonids metabolitter udskilles i urinen som sådan eller i konjugeret form. Kun

ubetydelige mængder af uomdannet budesonid er fundet i urinen. Budesonid har en høj

systemisk clearance (ca. 1,2 l/minut), og plasmaeliminationshalveringstiden efter i.v. indgift

er gennemsnitlig 4 timer.

Budesonids eller formoterols farmakokinetik hos børn er ikke undersøgt. Budesonids eller

formoterols farmakokinetik hos patienter med nyresvigt er ikke klarlagt. Budesonids og

formoterols eksponering kan være øget hos patienter med leversygdom.

Linearitet/non-linearitet

Systemisk eksponering for både budesonid og formoterol korrelerer på lineær vis med den

administrerede dosis.

Den observerede toksicitet af budesonid og formoterol i dyrestudier, givet i kombination

eller separat, var virkninger forbundet med forøget farmakologisk aktivitet.

I dyrereproduktionsstudier er der set misdannelser (hareskår, knogledeformiteter) efter

administration af kortikosteroider såsom budesonid. Disse dyreeksperimentielle resultater

synes dog ikke at være relevante for mennesker ved den anbefalede dosering. I

dyrereproduktionsstudier med formoterol er der ved høj systemisk eksponering set en noget

nedsat fertilitet hos hanrotter. Ved en endnu højere systemisk eksponering, end der opnås

ved klinisk anvendelse, sås implantationstab såvel som nedsat tidlig postnatal overlevelse og

fødselsvægt. Disse dyreeksperimentielle resultater synes dog ikke at være relevante for

mennesker.

55889_spc.docx

Side 14 af 16

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Den observerede toksicitet af budesonid og formoterol i dyrestudier, givet i kombination

eller separat, var virkninger forbundet med forøget farmakologisk aktivitet.

I dyrereproduktionsstudier er der set misdannelser (hareskår, knogledeformiteter) efter

administration af kortikosteroider såsom budesonid. Disse dyreeksperimentielle resultater

synes dog ikke at være relevante for mennesker ved den anbefalede dosering. I

dyrereproduktionsstudier med formoterol er der ved høj systemisk eksponering set en noget

nedsat fertilitet hos hanrotter. Ved en endnu højere systemisk eksponering, end der opnås

ved klinisk anvendelse, sås implantationstab såvel som nedsat tidlig postnatal overlevelse og

fødselsvægt. Disse dyreeksperimentielle resultater synes dog ikke at være relevante for

mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat (som indeholder mælkeproteiner).

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 2 år.

Efter første anbrud af den laminerede pose: 4 måneder.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Beskyttes mod fugt.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

For opbevaringsbetingelser efter første anbrud, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Flerdosis-pulverinhalatoren består af syv dele af plast og en fjeder af rustfri stål. Inhalatorens

plastdele består af: polybutylenterepthalat, lavdensitetspolyethylen, polycarbonat,

styrenbutadien, polypropylen. Inhalatoren er forseglet i en laminatpose og pakket i en

papæske med eller uden et beskyttelseshylster (polypropylen og termoplastiske elastomere).

Pakninger:

60 doser

60 doser + beskyttelseshylster

120 doser

120 doser + beskyttelseshylster

180 doser (3 x 60 doser)

360 doser (3 x 120 doser)

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

55889_spc.docx

Side 15 af 16

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Repræsentant

Orion Pharma A/S

Møllevej 9A

2990 Nivå

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

55889

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

9. marts 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

27. november 2017

55889_spc.docx

Side 16 af 16

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

5-2-2019


Human medicines European public assessment report (EPAR): Bevespi Aerosphere, glycopyrronium / formoterol fumarate dihydrate, Pulmonary Disease, Chronic Obstructive, Date of authorisation: 18/12/2018, Status: Authorised

Human medicines European public assessment report (EPAR): Bevespi Aerosphere, glycopyrronium / formoterol fumarate dihydrate, Pulmonary Disease, Chronic Obstructive, Date of authorisation: 18/12/2018, Status: Authorised

Human medicines European public assessment report (EPAR): Bevespi Aerosphere, glycopyrronium / formoterol fumarate dihydrate, Pulmonary Disease, Chronic Obstructive, Date of authorisation: 18/12/2018, Status: Authorised

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Beclometasone dipropionate,formoterol fumarate dihydrate, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0159/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Beclometasone dipropionate,formoterol fumarate dihydrate, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0159/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Beclometasone dipropionate,formoterol fumarate dihydrate, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0159/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Active substance: oxalic acid dihydrate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3892 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4667

Europe -DG Health and Food Safety