Budesonide "Teva Pharma"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Budesonide "Teva Pharma" 0,5 mg/ml inhalationsvæske til nebulisator, suspension
 • Dosering:
 • 0,5 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • inhalationsvæske til nebulisator, suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Budesonide "Teva Pharma" 0,5 mg/ml inhalationsvæske til nebulisator, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 51428
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Budesonide Teva Pharma inhalationsvæske til nebulisator,

suspension 0,125 mg/ml, 0,25 mg/ml og 0,5 mg/ml

budesonid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen til dette lægemiddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Budesonide Teva Pharma

Sådan skal du tage Budesonide Teva Pharma

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Budesonid tilhører en gruppe lægemidler, der hedder glukokortikosteroider (binyrebarkhormon), der

kan bruges til at lindre eller forebygge betændelsestilstande (inflammation) i lungerne.

Dette lægemiddel kan bruges af voksne, unge, børn og spædbørn over 6 måneder.

Din medicin skal bruges til behandling af astma. Medicinen bruges til patienter, hvor andre typer af

inhalatorer, såsom inhalationsspray eller pulverinhalatorer har en utilfredsstillende eller utilstrækkelig

virkning.

Budesonide Teva Pharma kan også bruges til behandling af meget alvorlig falsk strubehoste (laryngitis

subglottica) hos spædbørn og børn, der er indlagt på hospitalet.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE BUDESONIDE TEVA

PHARMA

Tag ikke Budesonide Teva Pharma:

hvis du er allergisk over for budesonid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Budesonide Teva

Pharma (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Budesonide Teva Pharma:

hvis du har eller har haft tuberkulose

Version 1408-01

hvis du har eller har haft en leversygdom eller problemer med din lever

hvis du har en svampeinfektion, virusinfektion eller en anden infektion i luftvejene, fx forkølelse

eller en infektion i lungerne.

Budesonid er et steroid. Du skal være opmærksom på, at du kan blive testet positiv i en dopingtest,

hvis du bruger dette lægemiddel. Du bør tale med din læge, hvis du er i tvivl om noget.

Børn og unge

I sjældne tilfælde kan langtidsbehandling med budesonid nedsætte væksten hos børn og unge. Hvis dit

barn bruger lægemidlet over en længere periode, vil lægen normalt kontrollere dit barns højde

regelmæssigt.

Brug af anden medicin sammen med Budesonide Teva Pharma

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nyligt. Det gælder også medicin som ikke er købt på recept.

Nogen lægemidler kan øge virkningen af budesonid, og din læge vil overvåge dig omhyggeligt, hvis

du tager sådanne lægemidler (inklusive visse former for hiv-medicin: ritonavir, cobicistat):

medicin til behandling af svampeinfektioner såsom ketoconazol eller itraconazol.

Antibiotika, erythromycin og clarithromycin.

anden medicin mod besværet åndedræt.

østrogener og p-piller, der indeholder steroider.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Budesonide Teva Pharma. Hvis du

bliver gravid, mens du er i behandling med dette lægemiddel, skal du kontakte din læge, så snart du

finder ud af, at du er gravid.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at Budesonide Teva Pharma påvirker din evne til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE BUDESONIDE TEVA PHARMA

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Din læge vil fortælle dig, hvilken dosis du skal tage. Din dosis afhænger af graden af din astma.

Du vil måske opleve, at din astma forbedres inden for 3 dage, men det kan tage mellem 2-4 uger at

opnå den ønskede effekt. Det er vigtigt, at du bliver ved med at tage din medicin efter lægens

anvisninger, også selvom du har fået det bedre.

Den anbefalede dosis er:

Astma

Voksne (herunder ældre) og unge (12 år og derover)

Den sædvanlige dosis er 0,5-2,0 mg budesonid dagligt. Denne dosis vil normalt skulle tages på 2

forskellige tidspunkter på dagen, men hvis din astma er stabil og ikke alvorlig, kan din læge råde dig

til kun at tage lægemidlet 1 gang dagligt. Din læge vil fortælle dig, hvordan og hvornår du skal tage

din medicin, og du skal altid følge lægens anvisninger.

Spædbørn og børn (fra 6 måneder til 11 år)

Version 1408-01

Den sædvanlige dosis er 0,25-1,0 mg budesonid dagligt. Lægen vil fortælle dig, hvordan dit barn skal

tage sin medicin. Medicinen skal normalt tages på 2 forskellige tidspunkter på dagen. Men hvis dit

barns astma er stabil og ikke alvorlig, kan din læge råde dig kun at give dit barn medicinen 1 gang

dagligt.

Falsk strubehoste

Den sædvanlige dosis til spædbørn og børn er 2 mg dagligt. Det kan gives som en enkelt behandling (2

ampuller af 1 mg/2 ml) eller som to behandlinger med 1 mg givet med 30 minutters mellemrum.

Denne behandling kan gentages hver 12. time i maksimalt 36 timer, eller indtil forbedring ses.

Brugsanvisning

Din medicin skal bruges sammen med en jet-nebulisator. Den ”forstøvning”, som produceres skal

inhaleres gennem et mundstykke eller en maske. Ultralydsnebulisatorer kan ikke anvendes sammen

med dette lægemiddel.

Du skal følge nedenstående anvisninger, når du skal tage din medicin:

Fjern en af de sterile plastikbeholdere (ampullen) fra den mærkede strip ved at dreje og hive

(Diagram A).

Ryst forsigtigt ampullen i cirkelbevægelser i ca. 10 sekunder, indtil der ikke længere er synligt

bundfald.

Hold ampullen lodret, og vrid toppen af (Diagram B).

Pres indholdet fra ampullen ned i kammeret på nebulisatoren (Diagram C). Sæt toppen af

kammeret på nebulisatoren, og kassér omhyggeligt den tomme ampul.

Version 1408-01

Slut den ene ende af kammeret til mundstykket eller masken og den anden ende til luftindtaget.

Omryst forsigtigt kammeret igen, og tænd for nebulisatoren. Indånd ”forstøvningen” roligt og dybt

gennem mundstykket eller masken.

Når der ikke kommer mere ”forstøvning” ud af mundstykket eller masken, er din behandling

færdig.

Skyl munden med vand. Spyt vandet ud, og lad være med at synke det. Hvis du har brugt en

maske, skal du også vaske dit ansigt. Det er vigtigt, at du vasker ansigtet og/eller munden for at

undgå nogle af de bivirkninger, der er forbundet med brug af dette lægemiddel.

Du skal rengøre din nebulisator efter hver brug. Vask nebulisatorkammeret og mundstykket eller

masken i varmt vand tilsat et mildt rengøringsmiddel i henhold til producentens instruktioner.

Nebulisatoren skal derefter skylles grundigt og tørres ved at forbinde nebulisatorkammeret med

luftindtaget.

Det er vigtigt, at du følger producentens instruktioner, som følger med nebulisatoren. Hvis du er i tvivl

om, hvordan du skal bruge nebulisatoren, skal du kontakte apotekspersonalet.

Din læge kan også have foreskrevet følgende:

Din læge kan overveje at give dig steroidtabletter sammen med denne behandling i perioder, hvor

du er mere udsat (fx hvis du har en infektion), eller hvis du har taget høje doser inhalerede

steroider gennem en længere periode eller før en operation.

Hvis du har taget steroider i tabletform til behandling af din astma, kan din læge reducere antallet

af tabletter, når du starter din behandling med Budesonide Teva Pharma. Du kan få nogle

symptomer som et resultat heraf, herunder tilstoppet eller løbende næse, mangel på energi,

depression, eksem (en slags udslæt), og led- og/eller muskelsmerter. Hvis nogle af disse

symptomer bekymrer dig eller varer ved, skal du kontakte din læge.

Din læge kan bede dig om at kombinere dette lægemiddel med 0,9 % saltvandsopløsning, eller

opløsninger der indeholder andre aktive stoffer, der virker på luftvejene såsom salbutamol,

terbutalin, natriumkromglycat og ipratropriumbromid. Hvis dette er tilfældet, skal du følge lægens

anvisninger nøje. Tilsætningen skal anvendes inden for 30 minutter. Du må ikke kombinere dette

lægemiddel med andre lægemidler, medmindre din læge specifikt har bedt dig om at gøre det.

Hvis du har taget for meget Budesonide Teva Pharma

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Budesonide Teva Pharma, end der

står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen og eventuelle

resterende ampuller med. Det er vigtigt, at du tager den dosis, som er angivet på etiketten, eller som

lægen har foreskrevet. Du må ikke øge eller nedsætte din dosis uden at have talt med lægen.

Hvis du har glemt at tage Budesonide Teva Pharma

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis som

planlagt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Version 1408-01

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alle lægemidler kan forårsage allergiske reaktioner, selvom alvorlige allergiske reaktioner er meget

sjældne. Fortæl det straks til din læge, hvis dit åndedræt pludselig bliver hvæsende, hvis du får

åndedrætsbesvær, hævede øjenlåg, ansigt eller læber, udslæt eller kløe (især hvis det påvirker hele

kroppen).

Lægemidler til inhalation, såsom budesonid, forårsager sjældent akut hvæsende åndedræt og/eller

kortåndethed. Hvis du oplever dette, skal du straks stoppe behandlingen og kontakte lægen.

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret:

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

Ømhed og/eller irritation i munden (herunder trøske i munden), irritation i halsen, synkebesvær og

hoste.

Ikke alminelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

Angst

Depression

Tremor

Sløring af linsen i øjet (grå stær)

Muskelspasmer

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

Hudreaktioner, herunder kløe, udslæt, blå mærker, betændelsestilstande, rødmen af huden og/eller

hududslæt, hævelse, langsom vækst hos børn og unge, overfølsomhed (en allergisk reaktion over

for medicinen) og kortåndethed (sammentrækning af musklerne i luftvejene, som resulterer i

hvæsende åndedræt).

Påvirkning af binyren (en lille kirtel ved siden af nyrerne) kan også opstå. De væsentligste

symptomer på påvirkning af binyren er hovedpine, træthed, kvalme og opkastning, vægttab,

mavesmerter og appetitmangel.

Følelse af rastløshed, nervøs og irritabel (særligt hos børn).

Hæshed, ændringer af stemmen.

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

Fald i knoglemineraltætheden (svind af knoglemasse).

Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Grøn stær (øget tryk på øjet), aggression, søvnproblemer og nervøsitet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen påwww.meldenbivirkning.dk, eller ved at

kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan

du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Version 1408-01

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på den ydre karton, posen og ampullen efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke nedfryses.

Opbevares lodret.

Når posen er åbnet, skal ampullerne indeni bruges inden for 3 måneder (det er en god idé at skrive

datoen for første åbning på foliepakningen). Opbevar ampullen i den åbnede pose. Den åbnede pose

skal opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys, og de må ikke nedfryses.

Hver ampul er til engangsbrug.

Åben ampul: Anvendes straks. Ikke-anvendt suspension kasseres.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Budesonide Teva Pharma indeholder:

Aktivt stof: budesonid.

Budesonide Teva Pharma inhalationsvæske til nebulisator, suspension 0,125 mg/ml indeholder 0,25

mg budesonid som aktivt stof i hver enkeltdosis 2 ml ampul.

Budesonide Teva Pharma inhalationsvæske til nebulisator, suspension 0,25 mg/ml indeholder 0,5 mg

budesonid som aktivt stof i hver enkeltdosis 2 ml ampul.

Budesonide Teva Pharma inhalationsvæske til nebulisator, suspension 0,5 mg/ml indeholder 1 mg

budesonid som aktivt stof i hver enkeltdosis 2 ml ampul.

Øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer): Dinatriumedetat, natriumchlorid, polysorbat 80 E433,

citronsyremonohydrat E330, natriumcitrat E331 og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Budesonide Teva Pharma indeholder plasticampuller til engangsbrug indeholdende 2 ml hvid til

råhvid steril suspension til brug for nebulisering (bliver til en fin forstøvning til inhalation).

Strips med 5 ampuller er pakket i folieposer, som er pakket i kartoner. Der er 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40,

50 eller 60 ampuller i hver karton.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant i Danmark

Teva Denmark A/S

Parallelvej 10-12

2800 Kgs. Lyngby

Fremstiller:

Norton Healthcare Limited t/a IVAX Pharmaceuticals UK

Version 1408-01

Runcorn

Cheshire

WA7 3FA

Storbritannien

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Belgien

Budesonide Teva 0.125 mg/ml, 0.25 mg/ml and 0,5 mg/ml vernevelsuspensie

Cypern

Budesonide/Teva 0,25 mg, 0,5 mg and 1 mg Εναιώρημα για εισπνοή με εκνεφωτή

Danmark

Budesonide Teva Pharma

Finland

Budesonide Teva 0,125 mg/ml, 0,5 mg/ml sumutinsuspensio

Buderatio 0,25 mg/ml sumutinsuspensio

Grækenland

Budesonide/Teva 0,25 mg, 0,5 mg and 1 mg Εναιώρημα για εισπνοή με εκνεφωτή

Holland

Budesonide Teva Steri-Neb® 0.25 mg/2 ml, 0.5 mg/2 ml and 1 mg/2 ml,

vernevelsuspensie

Island

Budesonide Teva 0,125 mg/ml, 0,25 mg/ml and 0,5 mg/ml dreifa fyrir eimgjafa

Irland

Budesonide Teva Pharma 0.25 mg/2 ml, 0.5 mg/2 ml and 1 mg/2 ml Nebuliser

Suspension

Malta

Budesonide Teva Pharma 0.25 mg/2 ml, 0.5 mg/2 ml and 1 mg/2 ml Nebuliser

Suspension

Polen

Nebbud

Budesonide Teva

Budesonide Teva

Sverige

Budesonide Teva Pharma

Denne indlægsseddel blev senest revideret 01/2017

6-4-2018

Two lots of the epilepsy drug Primidone recalled because of high levels of lead, which may pose serious health risks

Two lots of the epilepsy drug Primidone recalled because of high levels of lead, which may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that AA Pharma Inc. is voluntarily recalling two lots of Primidone tablets because they contain high levels of lead. The company has indicated that only the lots identified below are affected by this issue.

Health Canada

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ERRIN (Norethindrone) Tablet [Mayne Pharma Inc.]

ERRIN (Norethindrone) Tablet [Mayne Pharma Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

ALPRAZOLAM Tablet, Extended Release [Aurobindo Pharma Limited]

ALPRAZOLAM Tablet, Extended Release [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

Ravicti (Horizon Pharma Ireland Limited)

Ravicti (Horizon Pharma Ireland Limited)

Ravicti (Active substance: Glycerol phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2302 of Mon, 16 Apr 2018

Europe -DG Health and Food Safety

13-4-2018

CICLOPIROX Shampoo [Teligent Pharma, Inc.]

CICLOPIROX Shampoo [Teligent Pharma, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

AZITHROMYCIN Powder, For Suspension [Epic Pharma, LLC]

AZITHROMYCIN Powder, For Suspension [Epic Pharma, LLC]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LAMIVUDINE Solution [Aurobindo Pharma Limited]

LAMIVUDINE Solution [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MEROPENEM Injection [Gland Pharma Limited]

MEROPENEM Injection [Gland Pharma Limited]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

CEFUROXIME AXETIL Tablet [Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals]

CEFUROXIME AXETIL Tablet [Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

TELMISARTAN Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

TELMISARTAN Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

AMOXICILLIN Capsule [Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals]

AMOXICILLIN Capsule [Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

Bonviva (Atnahs Pharma UK Limited)

Bonviva (Atnahs Pharma UK Limited)

Bonviva (Active substance: Ibandronic acid) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2137 of Fri, 06 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/501/T/64

Europe -DG Health and Food Safety

6-4-2018

Bondronat (Atnahs Pharma UK Limited)

Bondronat (Atnahs Pharma UK Limited)

Bondronat (Active substance: Ibandronic acid) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2135 of Fri, 06 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/101/T/79

Europe -DG Health and Food Safety

6-4-2018

PROGLYCEM (Diazoxide) Suspension [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PROGLYCEM (Diazoxide) Suspension [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

BENZONATATE Capsule [Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals]

BENZONATATE Capsule [Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

CEFADROXIL Capsule [Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals]

CEFADROXIL Capsule [Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

CEPHALEXIN Capsule [Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals]

CEPHALEXIN Capsule [Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

LO-ZUMANDIMINE (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Aurobindo Pharma Limited]

LO-ZUMANDIMINE (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

GLYBURIDE Tablet [TEVA Pharmaceuticals USA Inc]

GLYBURIDE Tablet [TEVA Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

TELMISARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

TELMISARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE AND CODEINE PHOSPHATE Solution [Tris Pharma Inc]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE AND CODEINE PHOSPHATE Solution [Tris Pharma Inc]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

GUANFACINE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

GUANFACINE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

TELMISARTAN Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

TELMISARTAN Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

HYDROCODONE BITARTRATE AND ACETAMINOPHEN Tablet [Epic Pharma, LLC]

HYDROCODONE BITARTRATE AND ACETAMINOPHEN Tablet [Epic Pharma, LLC]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

BUPRENORPHINE AND NALOXONE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

BUPRENORPHINE AND NALOXONE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

HALOBETASOL PROPIONATE Ointment [Teligent Pharma, Inc.]

HALOBETASOL PROPIONATE Ointment [Teligent Pharma, Inc.]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

DIAMOX SEQUELS (Acetazolamide) Capsule, Extended Release [Teva Women'S Health, Inc.]

DIAMOX SEQUELS (Acetazolamide) Capsule, Extended Release [Teva Women'S Health, Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

ALPRAZOLAM Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

ALPRAZOLAM Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

ACETAZOLAMIDE Capsule, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

ACETAZOLAMIDE Capsule, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

ISOSULFAN BLUE Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

ISOSULFAN BLUE Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

ABACAVIR Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

ABACAVIR Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

KIDS RELIEF (Anas Barbariae Hepatis Et Cordis) Liquid [Delta Pharma Inc.]

KIDS RELIEF (Anas Barbariae Hepatis Et Cordis) Liquid [Delta Pharma Inc.]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

ESZOPICLONE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

ESZOPICLONE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

EU/3/10/803 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/10/803 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/10/803 (Active substance: Chimeric monoclonal antibody against claudin-18 splice variant 2) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2007 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/083/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/13/1177 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/13/1177 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/13/1177 (Active substance: Chimeric monoclonal antibody against claudin-18 splice variant 2) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2010 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/071/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/12/1092 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/12/1092 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/12/1092 (Active substance: Chimeric monoclonal antibody against claudin 6) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2009 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/147/12/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

ELLA (Ulipristal Acetate) Tablet [Afaxys Pharma LLC]

ELLA (Ulipristal Acetate) Tablet [Afaxys Pharma LLC]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed