Bronco

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Bronco Vandopløseligt koncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Vandopløseligt koncentrat
 • Sammensætning:
 • 360 g/l glyphosat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Bronco Vandopløseligt koncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb mm) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

DK_Bronco_20L_F_12xxxxxx Page 1

18-Oct-16

369 Black

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation

Ukrudtsmiddel nr.: 48-57

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen

1107/2009.

Aktivstof: Glyphosat 360 g/l (30 % w/w) i form af 480 g/l glyphosat-isopropylaminsalt

Midlet er et vandopløseligt koncentrat.

Parti nr.: (se emballage)

Produktionsdato: (se emballage)

Udløbsdato: mindst 2 år efter produktionsdato.

Opbevares kun i den originale beholder

Dette ukrudtsmiddel er til professionel brug.

Registreringsindehaver:

Monsanto Crop Science Denmark A/S

Postboks 659 - DK-2200 København N

Denmark

✺ Monsanto Crop Sciences Denmark A/S

✹ Monsanto Europe N.V. 2016

DK, 1610, F - 1xxx xxxx

INDHOLD: 20 L

DK, 1610 - B - 1xxx xxxx

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og

græs. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst.

Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.

Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i

jordbrug ved hjælp af specielt udstyr.

Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer, samt

stødbehandling.

Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og

udyrkede arealer.

Må ikke anvendes til ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes

spiselige bær og frugter på arealet.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte

organismer, der lever i vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt

produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Generel information

Indhent lægeligt råd i alle tvivlstilfælde eller ved konstatering af symptomer.

Ved indånding: Fjern forulykkede fra farezonen. Søg lægeråd.

Ved kontakt med huen: Fjern forurenet tøj og vask eksponeret hud med mild sæbe og vand fulgt af en

skylning med varmt vand. Søg lægeråd.

Efter øjenkontakt: Fortsæt med at skylle øjnene med rent vand i 10 – 15 min minutter idet øjenlåg ofte

trækkes tilbage. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gr

ˇres let. Fortsæt skylning.

Ved indtagelse: Skyl munden grundigt med vand. Giv vand at drikke. Ved bevidstløshed må indtagning

ikke ske i munden. Søg lægeråd.

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation

Tilberedning af sprøjtevæske

Sprøjtetanken fyldes 3/4 med vand, og BRONCO✯ tilsættes under omrøring mens tanken fyldes op med vand.

Galvaniserede sprøjtebeholdere må ikke bruges.

Sprøjteteknik

Udbringning af sprøjtemidler skal til hver en tid ske på en sådan måde, at overlapning i marken samt spild uden for

området begrænses til et minimum og at afdrift til omgivelserne undgåes. Vælg en bomhøjde på 40-45 cm over afgrøden

og sprøjt kun, når vindhastigheden er lav (under 4 m/s).

Det er vigtigt for at opnå en god effekt af BRONCO✯, at sprøjtevæsken fordeles jævnt, og at alle aktive grønne blade bliver

dækket af sprøjtevæske. Det anbefales, at anvende en vandmængde på 150 - 200 liter pr. ha.

Valg af dyse tilpasses opgaven og der findes en lang række fabrikanter på markedet, der opfylder gældende regler.

Low-drift dyser med samme kode har samme ydelse som en tilsvarende fladsprededyse, men har en mindre andel af små

dråber.

Tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges

Rengøring af sprøjteudstyr

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen.

En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag.

Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med

separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæsken kan fortyndes og at der kan foretages en

grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæsken skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den

behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke

anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet

opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsen vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af

bekæmpelsesmidler , jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1752 af 14. december 2015.

Opbevaring

Beholderen bør opbevares tillukket, tørt, køligt og frostfrit.

Produktansvar

MONSANTO fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke

forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet. Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til Deres

leverandør.

Vigtigt: Læs altid advarselsteksten før brug.

Anvendelses-

områder

Grankulturer

Rødgran,

nordmannsgran

og kæmpegran

Frugtplantager og

andre

trækulturer

Stødbehandling

Mindre arealer

såsom hegn,

omkring buske

o.l.

Behandling/

Skadegørere

Græsser og

tokimbladet ukrudt

Græsser og

tokimbladet ukrudt

Stødbehandling af

fældede træer som

sikring mod

genvækst og

rodskud

Græsser og

tokimbladet ukrudt.

Dosering

3,0-3,5 l/ha

3,0-6,0 l/ha

opløsning

0,2-0,3 l pr.

10-15 l vand

for 500 m

Tidspunkt

Anvendes om

efteråret, når

strækningsvæksten er

afsluttet, og

forårsskuddene er

modne og

endeknopperne er

dannet. Tidligst når

granerne er groet fast

på blivestedet.

Der behandles på

ukrudt i god vækst.

Kulturen må ikke

rammes, og der

anvendes afskærmet

behandling, pas på

ikke at ramme

rodskud.

Der behandles

umiddelbart efter

fældning på træets

snitflade med pensel

eller rygsprøjte.

Behandling foretages,

når træernes

saftstrøm er

nedadgående dvs. fra

oktober til slutning af

februar.

Sprøjt kun på det, der

ønskes bekæmpet og

vær opmærksom på

vindrift i forbindelse

med udsprøjtning.

Behandlingsfrist

1 måned

BRONCO

Brugsanvisning

BRONCO✯ anvendes til bekæmpelse af kvik og andre græsser, tokimbladet ukrudt og til nedvisning af

korn, græs, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner, på stubmarker, i frugtplantager, i havebrugs-,

planteskole- og skovkulturer, samt på udyrkede arealer.

BRONCO✯ anbefales ikke i afgrøder til frø og såsæd.

Produktet virker ved, at det optages gennem bladene og fordeler sig med plantens saftstrøm rundt i hele

planten inklusiv rodsystemet. Efter 10 dage vil denne transport normalt være tilendebragt og jorden kan

bearbejdes og tilplantes. Effekten vil normalt kunne ses efter 10-14 dage.

Anvendelse

Udsprøjtning af BRONCO✯ skal foretages på tørre planter. Det er vigtigt for en god virkning, at ukrudtet har

en god bladmasse og er i god vækst ved behandlingen. Almindelig temperatur, tilpas jordfugtighed, høj

luftfugtighed og saftspændte planter vil sædvanligvis give det bedste resultat. Morgensprøjtning vil være

bedst. Hvis BRONCO✯ anvendes under andre forhold, må langsommere effekt forventes. Efter 6 timer er

produktet optaget i planterne og regn vil herefter ikke påvirke effekten.

BRONCO✯ kan anvendes på alle jordtyper. Produktet bindes umiddelbart til jordens ler- og humusmateriale

inaktiveres

derfor

kontakt

denne.

Nedbrydning

BRONCO✯

sker

hovedsageligt

mikrobiologisk til naturligt forekommende stoffer som vand, kuldioxid, ammonium og phosphat.

Anvendelses-

områder

Udyrkede arealer

Korn før høst

Korn til udsæd

må ikke

behandles.

Ærter før høst

Raps før høst

Hestebønner

før

høst

Stubmarker

Behandling/

Skadegørere

Græsser og

tokimbladet ukrudt

Kvikmængde

<

25 skud/m

Kvikmængde

>

25 skud/m

Kvikbekæmpelse

Nedvisning

Nedvisning

Kvikbekæmpelse

Nedvisning

Spildkorn og toki

bladet ukrudt

Kvikbekæmpelse

Dosering

4,0-6,0 l/ha

2,0 l/ha

3,0 l/ha

2,0-3,0 l/ha

4,0 l/ha

3,0 l/ha

3,0 l/ha

4,0 l/ha

1,5-2,0 l/ha

3,0-4,0 l/ha

Tidspunkt

Kan anvendes

gennem hele

vækstsæsonen.

Der behandles, når

kernerne er hårde, og

mærket efter en

fingernegl kan ses.

Behandles når 70-75

% af marken har

skiftet farve, gulgrøn

til gulbrun. Dvs. når

ærterne fra de øverste

bælge kan deles med

fingerene.

Vandindhold

<

30%.

Behandles når

vandindholdet er

<

30%. Normalt når

størstedelen af

skulperne er

gulgrønne med

gulbrune og enkelte

sorte frø. Ca. 2-4 dage

før

skårlægningstidspun-

kt, eller 14-21 dage før

direkte høst.

Behandlingsstadiet er

når 2/3-3/4 af

bælgene har skiftet

farve dvs. ca. 10-14

dage før høst.

Kvikken skal have 3-6

blade og være ca.

15-20 cm høj. For at

opnå bedst effekt skal

halm og lignende

fjernes.

Behandlingsfrist

10 dage

10 dage

10 dage

10 dage

Anvendelses-

områder

Stubmarker

efter frøgræs

Omlægning af

græsmarker

Græs før sidste

slæt

Forårs

anvendelse

Direkte såning

Behandling/

Skadegørere

Græsser og

tokimbladet ukrudt

Kvik og andre

græsser

Rødsvingel og

engrapgræs

Kvikbekæmpelse

Delvis udvintret korn

Enårigt ukrudt

Kvik bekæmpelse

Dosering

4,0-6,0 l/ha

4,0 l/ha

4,0-6,0 l/ha

4,0 l/ha

3,0-4,0 l/ha

1,0-1,5 l/ha

1,5 l/ha

3,0-4,0 l/ha

Tidspunkt

Halm bør fjernes

hurtigt efter høst

således, at der sikres

en god genvækst. Der

behandles når

kvikken og græsserne

har 3-6 blade.

Før sidste slæt - der

behandles når gras

og kvik er 10-20 cm

høj (3 til 6 blade).

Græsset kan

anvendes til

afgræsning,

staldfodring,

ensilering og

pillefremstilling

umiddelbart efter

behandlingsfristens

udløb.

Der kan behandles

mod kvik og andet

ukrudt før

jordbearbejdning.

Kvikken skal have 3-4

blade.

For at få den bedste

effekt skal halm og

lignende fjernes. Ved

en behandling

umiddelbart efter en

direkte såning bør

man sikre, at frøene er

godt dækket.

Behandlingsfrist

10 dage

10 dage

DK_Bronco_Bklt_12xxxxxx Page 2

18-Oct-16

369 Cyan Magenta Yellow Black