Bromam

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Bromam 6 mg tabletter
 • Dosering:
 • 6 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Bromam 6 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 13855
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

308913

Indlægsseddel: Information til brugeren

Bromam® 3 mg og

6 mg tabletter

bromazepam

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

du begynder at tage dette lægemiddel,

da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gemindlægssedlen.Dukanfåbrugforat

læsedenigen.

- Spørglægenellerapotekspersonalet,hvis

derermere,duvilvide.

- Lægenharordineretdettelægemiddeltil

digpersonligt.Ladderforværemedat

givemedicinentilandre.Detkanvære

skadeligtforandre,selvomdeharde

sammesymptomer,somduhar.

- Kontaktlægenellerapotekspersonalet,hvis

dufårbivirkninger,herunderbivirkninger,

somikkeernævnther.Seafsnit4.

Sedennyesteindlægsseddelpå

www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkningoganvendelse

2. Detskalduvide,førdubegynderattage

Bromam

3. SådanskaldutageBromam

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

Pakningsstørrelserogyderligereoplysninger

1. Virkning og anvendelse

Bromamtilhørergruppenaf

benzodiazepiner.Detvirkerangstdæmpende

ogberoligende.DukanbrugeBromammod

angstoguro.DumåkuntageBromam,hvis

dintilstanderalvorligellerdenharen

ubehageligindvirkningpådinhverdag.

Lægenkanhaveforeskrevetandenanvendelse

ellerdoseringendangivetidenne

information.Følgaltidlægensanvisningog

oplysningernepådoseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Bromam

Tag ikke Bromam:

•hvisduerallergiskoverforbromazepam

elleretafdeøvrigeindholdsstoffer

(angivetiafsnit6).

•hvisduerallergiskoverforandre

benzodiazepiner.

•hvisduharekstremmuskeltræthed

(myasteniagravis).

•

hvisduharuregelmæssigvejrtrækningmed

vejrtrækningsstopundersøvn(søvnapnø).

•hvisduharalvorligtnedsatleverfunktion.

•hvisduharalvorligtvejrtrækningsbesvær.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontaktlægenellerapotekspersonalet,før

dutagerBromam

•hvisduhardepression.

•hvisduharellerharhaftetalkohol-,

medicinellerstofmisbrug.

•hvisduharsindslidelser.

•hvisduharkroniskvejrtrækningsbesvær.

Kontaktlægen,hvisdufårbivirkningersom:

rastløsuro,irritabeladfærd,truendeevt.

voldeligadfærd,vrangforestillinger,

raserianfald,mareridtoghallucinationer.Det

forekommerisærhosbørnogældre.

Duskalværeopmærksompåfølgende:

•dukanfåhukommelsestabaf

benzodiazepiner.

•langtidsbrugafBromamkanøgerisikoen

fortilvænning,ogatvirkningenafBromam

kanværenedsat.Dubørderforkuntage

Bromamisåkorttidsommuligt.

•hvisduertilvænnetafBromam,kandufå

abstinenser,hvisduskiftertiletandet

benzodiazepin,ellerhvisdupludselig

holderopmedattageBromam.

•desymptomer,somBromamdæmpede,

kanbliveforstærket,nårduholderopmed

attagemedicinen(rebound-effekt).Lægen

vilderfornedsættedindosisgradvist,når

duskalstoppemedattageBromam.

•hvisduerældre,kanduhaveenforøget

risikoforatfalde,nårdubehandlesmed

benzodiazepiner.

Dubørbliveundersøgtregelmæssigtunder

behandlingmedBromam.Normaltbør

behandlingenikkevaremereend8til12

uger.

Brug af anden medicin sammen med

Bromam

Fortælaltidlægenellerapotekspersonalet,

hvisdutagerandenmedicinellerhargjort

detfornylig.

Duskalundgåatdrikkealkohol,mensdueri

behandlingmedBromam.Alkoholforstærker

virkningenafBromam.

Samtidigbrugafandrestoffer,derhæmmer

centralnervesystemet,kanogsåforstærke

virkningenafBromam.

Talmedlægen,hvisdutager

•medicinmoddepression.

•sovemedicin.

•medicinmodsindslidelser(psykoser).

•andenangstdæmpendeellerberoligende

medicin.

•medicinmodepilepsi.

•medicinmodallergi(antihistaminer).

•medicinmodformegetmavesyre

(cimetidin).

•antibiotika(erythromycin).

•medicinmodsvamp(azolerfxfluconazol)

•stærksmertestillendemedicin(morfineller

morfinlignendemidler).

•medicintilbehandlingafHIV

(proteasehæmmerefxritonavir,saquinavir)

•hostestillendemedicin

•medicintilbehandlingafafhængighed(fx

buprenorphin)

Hvisduskalbedøves,erdetvigtigt,atdu

fortællerlægenellertandlægen,atdutager

Bromam.

Brug af Bromam sammen med mad,

drikke og alkohol.

DukantageBromamiforbindelsemedet

måltid,mendeterikkenødvendigt.Duskal

tageBromammedrigeligtvæske.Dumåikke

tageBromamsammenmedalkohol.

Graviditet og amning

Hvisduergravidellerammer,harmistanke

om,atduergravid,ellerplanlæggeratblive

gravid,skalduspørgedinlægeeller

apotekspersonalettilråds,førdutagerdette

lægemiddel.

Graviditet

DumåkuntageBromamefteraftalemed

lægen.Talmedlægen.

Amning

Hvisduammer,måduikketageBromam,da

Bromamgåroverimodermælken.Talmed

lægen.

Fertilitet

Hvisdueridenfødedygtigealder,skaldu

brugesikkerprævention,sålængedutager

Bromam.Hvisduønskeratblivegravid,skal

dumåskehavebehandlingenændret.Tal

medlægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kørikkebilellermotorcykelogladvære

medatcykle.

Ladværemedatarbejdemedværktøjeller

maskiner.

Pakningenerforsynetmedenrød

advarselstrekant.Detbetyder,atBromam

virker

sløvende,ogatdetkanpåvirke

arbejdssikkerheden

ogevnentilatfærdes

sikkertitrafikken.

Duskalværeopmærksompå,atden

sløvendevirkningbliverstærkere,hvisdu

samtidigdrikkeralkohol.

Bromam indeholder lactose

Kontaktlægen,førdutagerdennemedicin,

hvislægenharfortaltdig,atduikketåler

vissesukkerarter.

3. Sådan skal du tage Bromam

Tagaltidlægemidletnøjagtigtefterlægens

ellerapotekspersonaletsanvisning.Erdui

tvivl,såspørglægenellerapotekspersonalet.

Densædvanligedosiser:

Voksne

Vedambulantbehandling:1,5-3mgoptil3

gangedaglig.

Tilsværtsygeoghospitalsindlagtepatienter:

6-12mg2-3gangedaglig.

Dosisbliverbestemtfordigogerafhængig

afdinsygdom.Behandlingenskalværeså

kortsommuligt,ogduskaljævnligt

kontrolleres,mensdueribehandling.

Behandlingenbørikkevarelængereend

8-12uger,inklusivennedtrapningsperiode.

Hvisenlængerebehandlingsperiodeer

nødvendig,skaldutilsesafenspeciallæge.

Ældre

Deterhernødvendigtatnedsættedosis.

Følglægensanvisninger.

308913

Nedsat leverfunktion

Deterhernødvendigtatnedsættedosis.

Følglægensanvisninger.

Brug til børn

BørnmåkunbehandlesmedBromamefter

aftalemedlægen.

Dosisafhængerafbarnetsvægt.Hvisbarnet

f.eks.vejer:15kgvildosisnormaltvære:½-

1½tabletpå3mg.Dumånormaltikke

brugeBromam3mgog6mgtablettertil

børnunder15kg.

Tablettenpå3mgkandelesitoligestore

doser.

Tablettenpå6mgkandelesifireligestore

doser.

Hvis du har taget for meget Bromam

Kontaktlægen,skadestuenellerapoteket,

hvisduhartagetmereafBromam,endder

ståridenneinformation,ellermereend

lægenharforeskrevetogdufølerdigutilpas.

Tagpakningenmed.

Dukanfåsymptomersomdøsighed,usikre

bevægelser,taleforstyrrelseroghurtige

ufrivilligeøjenbevægelser.Ialvorligetilfælde

kandufåmanglendereflekser,uregelmæssig

vejrtrækning,lavtblodtrykogsvækket

vejrtrækning.Isjældnetilfældedyb

bevidstløshed(koma),ogimegetsjældne

tilfældekanoverdosisafBromamvære

livstruende.

Hvis du har glemt at tage Bromam

Hvisduharglemtendosis,såtagden,så

snartdukommeritankeomdet.Hvisdu

snartskaltagedennæstedosis,såspring

denglemtedosisover.Dumåikketageen

dobbeltdosissomerstatningfordenglemte

dosis.

Hvis du holder op med at tage Bromam

Kontaktlægen,hvisduønskeratafbryde

ellerstoppebehandlingenmedBromam.

HvisduerblevettilvænnetafBromam,vil

pludseligophørafbehandlingengive

abstinenser.Symptomernekanvære

hovedpine,diarré,muskelsmerter,ekstrem

angst,anspændthed,rastløshed,forvirringog

irritabeladfærd.

Ialvorligetilfældekandufå:

•følelseafuvirkelighediforholdtil

omverdenenogdigselv.

•manglendeorienteringitidogsted.

•øgetfølsomhedoverforlyd,lys,støjog

fysiskkontakt.

•prikkende,snurrendefornemmelsereller

følelsesløshediarmeogben.

•hallucinationer.

•epileptiskeanfald.

Fortældetstrakstillægen,hvisangstoguro

kommerigenellerblusseropefter

behandlingenmedBromamerstoppet.

Spørglægenellerapotekspersonalet,hvis

derernogetdueritvivlom.

4. Bivirkninger

Dettelægemiddelkansomalandenmedicin

givebivirkninger,menikkeallefårbivirkninger.

Hvis du oplever nogle af de følgende

symptomer skal du stoppe med at tage

Bromam og kontakte en læge

omgående:

•Åndenødvedanstrengelse,evt.ogsåi

hvile,hoste,trykkenforbrystet,hurtigpuls,

hævedebenpågrundafdårligthjerte,

herunderogsåhjertestop.

•Pludseligthududslæt,åndedrætsbesvær

ogbesvimelse(indenforminuttertiltimer),

pga.overfølsomhed(anafylaktiskshock).

Kanværelivsfarligt.Ring112.

•Svækketvejrtrækning.Hvisderer

blåfarvningaflæberognegle,kandet

værelivsfarligt.Ring112.

Almindelige bivirkninger: Kanforekomme

hosoptil1udaf10behandlede.

•Døsighed.

Ikke almindelige bivirkninger:Kan

forkommehosoptil1udaf100

behandlede.

•Usikrebevægelser,muskelsvaghed.

•Hovedpine,svimmelhed,nedsat

opmærksomhed.

Sjældne bivirkninger:Kanforekommehos

optil1udaf1.000behandlede.

•Abstinenservedophørafbehandlingen.

Kontaktlæge,hvisabstinensernebliver

alvorlige.

•Sygdommenkommerigenellerblusserop,

nårdustopperbehandlingen.Kontakt

lægen.

•Rastløshed,ophidselse,irritabeladfærd,

truendeeventueltvoldeligadfærd,

vrangforestillinger,raserianfald,mareridt,

hallucinationer,psykoser,

adfærdsforstyrrelserogandre

adfærdsmæssigeforstyrrelser.Kanvære

ellerblivealvorlig.Talmedlægen.

•Depression.Detkanhosnogleudviklesig

tilenalvorligbivirkning.Talmedlægen.

•Dobbeltsyn.

•Hukommelsestabevt.med

uhensigtsmæssigopførsel.

•Mavebesvær,somf.eks.mavesmerter,

kvalme,opkastninger,diaré.

•Allergiskhududslæt.

•Træthed,forvirring,følelsesmæssige

ændringer.

•Ændringerisexuallysten.

•Tilvænningtilmedicinen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er

kendt (sandsynligvis sjælden)

•Udslæt,nældefeberoghævelser.Kan

værealvorligt.Talmedlægen.Hvisderer

hævelseafansigt,læberogtunge,kandet

værelivsfarligt.Ring112.

•Forøgetrisikoforfaldogknoglebrudhos

ældre.

•Nedsathukommelse.

•Forstoppelse.

•Kløe.

•Vandladningsbesvær.

Indberetning af bivirkninger

Hvisduopleverbivirkninger,børdutalemed

dinlægeellerapoteket.Dettegælderogså

muligebivirkninger,somikkeermedtageti

denneindlægsseddel.Duellerdine

pårørendekanogsåindberettebivirkninger

direktetilLægemiddelstyrelsenviade

oplysningerderfremgårherunder.

Lægemiddelstyrelsen

AxelHeidesGade1

DK-2300KøbenhavnS

Websted:www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Vedatindrapporterebivirkningerkandu

hjælpemedatfremskaffemereinformation

omsikkerhedenafdettelægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevarlægemidletutilgængeligtforbørn.

DukanopbevareBromamvedalmindelig

temperatur.

Brugikkelægemidletefterdenudløbsdato,

derstårpåpakningen.Udløbsdatoenerden

sidstedagidennævntemåned.

Spørgpåapoteket,hvordanduskal

bortskaffemedicinrester.Afhensyntilmiljøet

måduikkesmidemedicinresteriafløbet,

toilettetellerskraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Bromam 3 mg og 6 mg tabletter

indeholder:

Aktivtstof:Bromazepam.

Øvrigeindholdsstoffer:lactosemonohydrat

optil265mg,crospovidon,kolloidvandfri

silica,magnesiumstearatogpovidon.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Bromam3mgerrunde,hvidetablettermed

delekærv.

Bromam6mgerrunde,hvidetablettermed

krydsdelekærv.

Pakningsstørrelser

Blisterpakning

Bromamtabletter3mg:20stk.,50stk.og

100stk.

Bromamtabletter6mg:10,stk.,20stk.,

50stk.og100stk.

Ikkeallepakningsstørrelserernødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

og fremstiller

SandozA/S,

EdvardThomsensVej14,

2300KøbenhavnS,

Danmark

Denne indlægsseddel blev senest ændret

December2015

Bromamand

areregisteredtrademarksofNovartis