Broadline

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Broadline
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Broadline
  Den Europæiske Union
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Katte
 • Terapeutisk område:
 • Antiparasitiske produkter, insekticider og repellenter, avermectiner
 • Terapeutiske indikationer:
 • For katte med eller i fare fra blandede angreb af cestoder, nematoder og ektoparasitter.

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • autoriseret
 • Autorisationsnummer:
 • EMEA/V/C/002700
 • Autorisation dato:
 • 04-12-2013
 • EMEA kode:
 • EMEA/V/C/002700
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Offentlige vurderingsrapport

+44 (0)20 3660 5505

EMA/621439/2013

EMEA/V/002700

EPAR – sammendrag for offentligheden

Broadline

fipronil/(S)-methoprene/eprinomectin/praziquantel

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Broadline. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede dette lægemiddel til dyr for at kunne anbefale

udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en

praktisk vejledning i, hvordan Broadline bør anvendes.

Hvis du som ejer eller ansvarlig for dyret ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Broadline, kan

du læse indlægssedlen eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek.

Hvad er Broadline, og hvad anvendes det til?

Broadline er et veterinærlægemiddel, der anvendes til behandling af katte, der er eller risikerer at blive

udsat for blandede angreb af bændelorm, rundorm og ydre parasitter (lopper, flåter og miden

Notoedres cati, som er årsag til skab). Produktet anvendes kun, når alle tre grupper af parasitter er

omfattet på samme tid.

Hvad angår ydre parasitter, behandler Broadline loppeangreb og forhindrer nye angreb i mindst én

måned. Desuden forhindrer det loppesmitte til omgivelserne i over en måned. Det kan desuden

anvendes som led i en behandlingsstrategi anvendt ved overfølsomhed for loppebid (en allergisk

reaktion på loppebid). Det anvendes til behandling af flåtangreb og forhindrer nye angreb i mindst én

måned.

Hvad angår orm, anvendes Broadline mod bændelorm og rundorm i tarmene foruden en type orm, der

angriber blæren, samt to typer lungeorm hos katte. Broadline kan desuden anvendes til forebyggelse

af angreb af hjerteorm i en måned.

Broadline indeholder fire aktive stoffer, nemlig fipronil, (S)-methopren, eprinomectin og praziquantel.

Hvordan anvendes Broadline?

Det leveres som en spot-on opløsning i applikatorer i to forskellige styrker til katte med forskellig

kropsvægt. Det udleveres kun efter recept.

Broadline

EMA/756078/2013

Side 2/3

Indholdet af en fuld applikator (med en styrke svarende til kattens vægt) påføres direkte på kattens

hud i et enkelt punkt på midten af nakken, efter at pelsen er delt. For lungeorm kan der anbefales én

behandling mere en måned efter den indledende behandling.

Hvordan virker Broadline?

To af de aktive stoffer i Broadline, fipronil og (S)-methopren, virker som "ektoparasitter". Det betyder,

at de dræber eksterne parasitter, der lever på dyrets hud eller i pelsen, såsom lopper og flåter. To af

de aktive stoffer i Broadline, eprinomectin og praziquantel, virker som "endoparasitter". Dette

betyder, at de dræber parasitter, der lever inde i dyrets krop.

Fipronil dræber voksne parasitter. Det blokerer de kanaler i nervecellerne, der transporterer ladede

klorpartikler (kloridioner) og griber derved ind i nervernes signaloverførsel, hvilket medfører

overstimulation og død.

(S)-methopren regulerer insekters vækst og blokerer loppers livscyklus ved at dræbe æggene og

standse loppernes udvikling i et tidligt stadium, så de dør.

Eprinomectin griber ind i funktionen af de kanaler i rundorms hjerte- og muskelceller, der transporterer

ladede klorpartikler (kloridioner), hvilket medfører lammelse og død.

Praziquantel virker på bændelorms cellemembraner, så parasitten lammes og dør.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Broadline?

Virkningen af Broadline mod lopper og flåter blev undersøgt i en EU-feltundersøgelse med katte, som

var angrebet af lopper, flåter eller begge dele. I undersøgelsen var Broadlines effektivitet 86-87 %

over for voksne lopper i hele 30-dages perioden efter behandlingen mod 76-82 % for katte, der kun

var blevet behandlet med et andet lægemiddel, der kun indeholdt fipronil og (S) methopren. For flåter

var Broadlines effektivitet 85-93 % mod 92-98 % for katte behandlet med sammenlignings-

produktet.

Virkningen af Broadline mod skab hos katte blev undersøgt i en laboratorieundersøgelse med

18 naturligt angrebne katte. Virkningen blev bedømt på nedgangen i antallet af Notoedres cati-mider,

der blev fundet i hudskrabninger, sammenlignet med ubehandlede katte. i undersøgelsen blev det

påvist, at lægemidlets effektivitet var 98 % mod mideangreb, og alle dyrene blev klinisk raske.

Virkningen af Broadline mod indvoldsorme blev undersøgt i en EU-feltundersøgelse af katte med

rundorms- eller bændelormsinfektion eller begge dele. Katte behandlet med Broadline blev

sammenlignet med katte behandlet med et spot-on produkt, der indeholdt ormemidlerne emodepsid

og praziquantel Virkningen blev målt ved påvisning af voksne ormesegmenter (bændelorm) eller

optælling af ormeæg (rundorm) i dyrenes afføring på dag 14 efter behandlingen. I EU-

ormeundersøgelsen var både Broadlines og sammenligningsproduktets effektivitet næsten 100 % mod

bændelorm og rundorm.

Virkningen af Broadline mod lungeorm hos katte blev undersøgt i en feltundersøgelse i Italien. 20 katte

med naturlige lungeormsangreb blev behandlet med Broadline. Virkningen blev hovedsagelig målt på

nedgangen i antallet af ormelarver i afføringen 28 dage efter enkeltbehandling. Broadline var mere end

90 % effektivt til at nedbringe antallet af lungeormslarver 28 dage efter behandlingen, og alle de

behandlede katte, som havde luftvejssymptomer (såsom hvæsende vejrtrækning, vedholdende hoste

og løbende snude) blev klinisk raske.

Virkningen af Broadline til forebyggelse af hjerteorm blev påvist i tre laboratorieundersøgelser med

katte, der var kunstigt inficeret. Broadlines effektivitet var 100 % mod hjerteorm på L4-larvestadiet.

Broadline

EMA/756078/2013

Side 3/3

Hvilke risici er der forbundet med Broadline?

På påføringsstedet kan der komme lette, kortvarige hudreaktioner (kløe, hårtab). Hvis katten slikker

på påføringsstedet, kan der forekomme midlertidig kraftig savlen. Hvis katten synker lægemidlet, kan

det medføre opkastning og/eller kortvarig påvirkning af nerve-systemet, der viser sig ved manglende

koordination af muskler, desorientering, manglende interesse for omgivelserne og udvidede pupiller.

Alle disse tegn forsvinder spontant inden for 24 timer.

Broadline må ikke anvendes hos dyr, der er syge eller afkræftede. Det må ikke anvendes hos kaniner

eller dyr, der er overfølsomme (allergiske) over for et eller flere af indholdsstofferne.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller

kommer i berøring med dyret?

Personer, som påfører lægemidlet, må ikke ryge, spise eller drikke imens og skal efterfølgende vaske

hænder.

Berøring med applikatoren bør undgås. Ved utilsigtet kontakt med øjnene skylles øjnene med vand.

Ved utilsigtet kontakt med huden vaskes huden med vand og sæbe. Ved vedvarende øjenirritation eller

bivirkninger søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten vises til lægen.

Personer med kendt overfølsomhed (allergi) over for et eller flere af indholdsstofferne bør undgå

kontakt med produktet. Håndtering af behandlede dyr bør begrænses, indtil påføringsstedet er tørt, og

børn må ikke lege med behandlede dyr i denne periode. Det frarådes derfor at lade nybehandlede dyr

sove sammen med dyrets ejer, navnlig børn.

Hvorfor blev Broadline godkendt?

Agenturets Udvalg for Veterinærlægemidler (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Broadline opvejer

risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Andre oplysninger om Broadline

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Broadline den 04-12-2013.

Den fuldstændige EPAR for Broadline findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Hvis du som ejer eller ansvarlig

for dyret ønsker yderligere oplysninger om behandling med Broadline, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din dyrlæge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i XX2017.

Indlægsseddel

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL:

BROADLINE spot-on, opløsning til kat <2,5 kg

BROADLINE spot-on, opløsning til kat 2,5

7,5 kg

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER

ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

MERIAL

29, Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Frankrig

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

MERIAL

4 Chemin du Calquet,

31000 Toulouse

Frankrig

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

BROADLINE spot-on, opløsning til kat <2,5 kg

BROADLINE spot-on, opløsning til kat 2,5–7,5 kg

3.

ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Hver applikator indeholder:

BROADLINE spot-on

opløsning

Indhold pr.

applikator

(ml)

Fipronil

(mg)

(S)-

methopren

(mg)

Eprinomectin

(mg)

Praziquantel

(mg)

Kat <2,5 kg

24,9

30,0

1,20

24,9

Kat 2,5–7,5 kg

74,7

90,0

3,60

74,7

Hjælpestof: Butylhydroxytoluen.

4.

INDIKATIONER

Til katte som har eller risikerer at få blandingsinfestationer med bændelorm, rundorm og

ektoparasitter. Veterinærlægemidlet skal udelukkende bruges, når der behandles samtidigt mod alle tre

grupper.

Ektoparasitter

Behandling og forebyggelse af loppeangreb (

Ctenocephalides felis

). Lopper dræbes inden for

24 timer. En behandling forebygger mod nye angreb i mindst en måned.

Forebyggelse af loppesmitte til omgivelserne ved at hæmme udviklingen af umodne

loppestadier (æg, larver og pupper) i mere end en måned.

Præparatet kan indgå som led i behandlingen af loppebetinget allergisk dermatit (FAD).

Behandling og forebyggelse af flåtangreb (

Ixodes ricinus

). Flåter dræbes inden for 48 timer. En

behandling forebygger mod nye angreb i op til 3 uger.

Behandling af skab hos kat (

Notoedres cati

Bændelorm

Behandling af infestationer med bændelorm (

Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis,

Echinococcus multilocularis, Joyeuxiella pasqualei

(voksne)

, Joyeuxiella fuhrmanni

(voksne)).

Rundorm

Behandling af infestationer med rundorm (nematoder) i mave-tarmkanalen (L3, L4 larver og

voksne stadier af

Toxocara cati

, L4 larver og voksne stadier af

Ancylostoma tubaeforme

, samt

voksne stadier af

Toxascaris leonina

Ancylostoma brazilienze

Behandling af infestationer med kattens lungeorm (L3 larver, L4 larver og voksne stadier af

Aelurostrongylus abstrusus,

L4 larver og voksne stadier af

Troglostrongylus brevior

.

Behandling af infestationer med blæreorm (

Capillaria plica

Forebyggelse af hjerteorm (

Dirofilaria immitis

larver) i en måned.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Må ikke anvendes til syge eller afkræftede dyr.

Må ikke anvendes til kaniner.

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af

hjælpestofferne.

6.

BIVIRKNINGER

I kliniske studier var det almindeligt at se midlertidig sammenfiltring af pelsen samt milde,

forbigående hudreaktioner på applikationsstedet efter behandling.

Hvis katten slikkede på applikationsstedet efter behandling, var det i kliniske studier almindeligt at se

midlertidig, voldsom savlen.

Hvis præparatet indtages gennem munden, kan det resultere i symptomer fra fordøjelseskanalen

og/eller neurologiske symptomer (se SÆRLIGE ADVARSLER, Særlige forholdsregler til brug hos

dyr).

Det kan være nødvendigt at behandle for disse symtomer, hvis de ikke forsvinder af sig selv inden for

24 timer. Korrekt påføring vil minimere forekomsten af sådanne tilfælde (se DOSERING FOR HVER

DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ).

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en

behandling)

Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke

allerede er anført i denne indlægsseddel eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter

anbefalingerne.

7.

DYREARTER

Kat.

8.

DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ

Til udvortes brug på huden (spot-on).

Den anbefalede minimumsdosis er 10 mg/kg kropsvægt for fipronil, 12 mg/kg for (S)-methopren,

0,5 mg/kg for eprinomectin og 10 mg/kg for praziquantel. Vælg den applikatorstørrelse (eller

kombination af applikatorer, til katte >7,5 kg) som passer til kattens vægt.

Brugen af veterinærlægemidlet skal udelukkende baseres på bekræftet blandingsinfestation, eller

betydelig risiko for blandingsinfestation, med ektoparasitter og rundorm (inkl. forebyggelse af

hjerteorm), hvor der er indikation for samtidig behandling mod bændelorm. Hvor der ikke er risiko for

blandingsinfestation, bør man som udgangspunkt overveje at anvende et smalspektret antiparasitært

middel til behandlingen.

For at sikre at der kun behandles i tilfælde af /risiko for blandingsinfestation, bør udskrivning tilpasses

den enkelte kats behov og være baseret på en klinisk vurdering, dyrets livsstil og på den lokale

epidemiologiske status (inkl. risiko for zoonose hvor det er relevant).

Behandlingen bør ikke udvides til at omfatte flere dyr uden dyrlægens vurdering.

Forebyggelse af hjerteorm (

Dirofilaria immitis

larver) bør påbegyndes indenfor 1 måned efter, at

katten første gang kan forventes at blive udsat for myg.

Ved behandling mod

Aelurostrongylus abstrusus

anbefales eventuelt en opfølgende administration en

måned efter den første behandling.

9.

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Anvend den applikatorstørrelse der passer til kattens vægt.

Klip blisteret op med en saks langs den stiplede linje og træk filmen af.

Tag applikatoren ud af pakningen og hold den lodret.

Træk stemplet lidt ud, vrid og træk hætten af.

Del pelsen langs nakkens midterlinje mellem basis af hovedet og skulderbladene, således at

huden bliver synlig.

Placer applikatorens spids på huden og anbring hele indholdet direkte på huden på ét og samme

sted.

Påfør præparatet på tør hud på et sted, hvor katten ikke kan slikke det af. For at opnå optimal

virkning ved behandling af langhårede racer skal man være særlig opmærksom på, at præparatet

kommer ned på huden og ikke i pelsen.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

11.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares i blisterpakningen for at beskytte mod lys.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på den ydre emballage efter EXP.

12.

SÆRLIGE ADVARSLER

Særlige advarsler for hver dyreart:

Undgå at dyr slikker hinanden efter behandling.

Efter behandling dræbes flåter sædvanligvis inden for 48 timer efter infestation uden at have fået et

blodmåltid. Tilhæftning af enkelte flåter kan imidlertid forekomme, og overførsel af infektiøse lidelser

kan ikke helt udelukkes, hvis betingelserne er ugunstige.

Virkningen af shamponering/badning i vand af dyret er ikke undersøgt og bør undgås. Det er

usandsynligt, at præparatets virkning nedsættes hvis dyret er i kortvarig kontakt med vand i måneden

efter behandling. For en sikkerheds skyld anbefales det, at man ikke bader dyr inden for 2 dage efter

påføring.

Smitte med bændelorm kan ske igen, med mindre man kontrollerer tilstedeværelsen af mellemværter

som bl.a. lopper og mus.

Parasitter kan udvikle resistens over for en bestemt klasse af antiparasitære lægemidler ved hyppig

anvendelse af et stof fra samme klasse. Derfor bør der tages hensyn til epidemiologiske oplysninger

om gældende følsomhed hos målarterne for at begrænse muligheden for fremtidig selektion for

resistens.

Hos enkelte katte kan

Notoedres cati

infestation være svær eller kompliceres af bakteriel infektion. I

disse tilfælde kan anden samtidig behandling blive nødvendig.

Katte fra områder, hvor man ved at hjerteorm forekommer, eller som har rejst til sådanne områder, kan

blive smittet med voksne hjerteorm. Det er sikkert at give veterinærlægemidlet til katte, som er smittet

med voksne hjerteorm, men der er ikke påvist nogen terapeutisk virkning mod voksne

Dirofilaria

immitis

. Det anbefales derfor, at alle katte som er 6 måneder gamle eller ældre, som lever i områder

med kendt forekomst af hjerteorm, testes for eksisterende infestation med hjerteorm, før de behandles

med præparatet til forebyggelse af hjerteorm.

Nogle katte med vedvarende

Joyeuxiella spp.

infestation kan imidlertid have en høj tilstedeværelse af

juvenile orm, som ikke er følsomme for produktet. I sådanne tilfælde anbefales en opfølgning på

behandlingen.

For at reducere risikoen for at katten bliver smittet igen med nyligt klækkede lopper, anbefales det, at

alle katte i husholdningen behandles. Andre dyr i samme husholdning bør også behandles med et

passende præparat.

Alle loppestadier kan spredes til dyrets kurv, leje og sædvanlige hvilesteder såsom tæpper og bløde

møbler. I tilfælde af massivt loppeangreb samt ved starten af behandlingen skal omgivelserne derfor

behandles med et egnet bekæmpelsesmiddel og derefter støvsuges regelmæssigt.

Særlige forholdsregler til brug hos dyr:

Kun til udvortes brug. Må ikke injiceres, indgives gennem munden eller påføres på anden måde.

Undgå at præparatet kommer i kontakt med kattens øjne.

Det er vigtigt, at præparatet påføres på huden på et sted, hvor katten ikke kan slikke det af: i nakken

eller mellem skulderbladene. Undgå, at dyr slikker hinanden efter behandling.

I sikkerhedsstudier er der i almindelige til ualmindelige tilfælde set opkastning, voldsom savlen

og/eller forbigående neurologiske symptomer såsom ataksi, forvirring, apati og udvidelse af pupillerne

efter indtagelse af præparatet gennem munden. Efter at præparatet er markedsført, er der i meget

sjældne tilfælde rapporteret tilfælde af muskelrysten. Normalt forsvinder disse symptomer af sig selv

inden for 24 timer. I meget sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at give symptomatisk

behandling.

Sikkerheden af BROADLINE er ikke blevet undersøgt ved behandlingsintervaller kortere end 2 uger

eller hos killinger som vejer under 0,6 kg og/eller er under 7 uger gamle.

BROADLINE er ikke beregnet til hunde. Visse hunderacer kan have øget følsomhed over for

makrocykliske laktoner, hvilket kan medføre neurologiske bivirkninger. Det bør undgås at Collier, Old

English Sheepdogs og beslægtede racer eller krydsninger indtager præparatet gennem munden.

Særlige forholdsregler der skal træffes af personer, der administrerer lægemidlet til dyr:

Undgå at ryge, drikke eller spise under påføringen. Vask hænderne straks efter brug eller brug

passende beskyttelseshandsker under behandling af katten.

Undgå at applikatorens indhold kommer på fingrene. Hvis dette sker, skal hænderne vaskes med sæbe

og vand. Hvis præparatet ved et uheld kommer i øjnene, skal der skylles omhyggeligt med vand, da

præparatet kan forårsage let irritation af slimhinder og øjne. Søg lægehjælp og vis indlægssedlen eller

etiketten til lægen, hvis øjenirritation vedvarer, eller hvis der ses bivirkninger.

Begræns håndtering af behandlede dyr indtil påføringsstedet er tørt, og tillad ikke at børn leger med

behandlede dyr i denne periode. Det anbefales derfor at nylig behandlede dyr ikke sover sammen med

deres ejere, især ikke med børn.

Mennesker med kendt overfølsomhed over for nogen af de aktive stoffer eller hjælpestoffer bør undgå

kontakt med det veterinære lægemiddel.

Drægtighed og diegivning:

Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og diegivning er ikke fastlagt. Laboratorieundersøgelser

med de individuelle indholdsstoffer i rotter og kaniner har ikke afsløret misdannelser, fostertoksicitet

eller toksicitet hos moderdyr. Brug i sådanne tilfælde bør baseres på en vurdering af fordele og

ulemper foretaget af dyrlægen.

Overdosis (symptomer):

Sikkerheden er demonstreret ved behandlinger af raske killinger, der var 7 uger gamle og ældre.

Killingerne blev behandlet op til 6 gange med op til 5 gange den maksimale dosis (dvs. op til 15 gange

den anbefalede dosis) med fire-ugers intervaller. Sikkerheden er ligeledes demonstreret hos voksne

raske katte, som blev behandlet 3 gange med to-ugers intervaller med op til 5 gange den anbefalede

dosis.

Der kan ses milde og forbigående neurologiske symptomer så som ukoordinerede bevægelser (ataksi),

forvirring, apati og udvidelse af pupillerne, som forsvinder spontant dagen efter – se beskrivelse i

afsnittet BIVIRKNINGER.

Katte der var inficeret med voksne hjerteorm tålte op til 3 gange den maksimale dosis (dvs. op til

9 gange den anbefalede dosis), givet 3 gange med 4 ugers interval uden at få bivirkninger.

13.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Veterinærlægemidlet må ikke udledes i vandløb, da dette kan være farligt for fisk og andre organismer

i vandet.

Kontakt Deres dyrlæge vedrørende bortskaffelse af lægemidler, der ikke længere findes anvendelse

for. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet

.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

Yderligere information om dette veterinærlægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

15.

ANDRE OPLYSNINGER

Ekinokok-infektion er farlig for mennesker, og sygdommen er anmeldepligtig ifølge World

Organisation for Animal Health (OIE).

Æske indeholdende 1, 3, 4 eller 15 dosisapplikatorer à 0,3 ml

Æske indeholdende 1, 3, 4, 6 eller 15 dosisapplikatorer à 0,9 ml

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

25-6-2018

Commissie onderzoek fipronil in eieren: geef voedselveiligheid topprioriteit

Commissie onderzoek fipronil in eieren: geef voedselveiligheid topprioriteit

Bedrijven in de eierketen, de NVWA en de ministeries van VWS en LNV hebben onvoldoende voorrang gegeven aan voedselveiligheid. Bedrijven in de eierketen maken hun wettelijke verantwoordelijkheid niet waar. Bij de NVWA krijgt voedselveiligheid te weinig aandacht. Politiek en bestuur hebben een te beperkte opvatting over hun eigen rol ten aanzien van voedselveiligheid en komen pas in actie als zich een incident of crisis voordoet. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport van de Commissie onderz...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

22-6-2018

Pending EC decision: Longrange, eprinomectin, Opinion date: 21-Jun-2018

Pending EC decision: Longrange, eprinomectin, Opinion date: 21-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

5-9-2018

 Opinion of the CVMP on the establishment of maximum residue limits: Eprinomectin, adopted

Opinion of the CVMP on the establishment of maximum residue limits: Eprinomectin, adopted

Opinion of the Committee for Medicinal Products for Veterinary Use on the establishment of maximum residue limits

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

BROADLINE (Merial)

BROADLINE (Merial)

BROADLINE (Active substance: Fipronil/ S-methoprene/ Eprinomectin/ Praziquantel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4164 of Fri, 29 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Profender (Bayer Animal Health GmbH)

Profender (Bayer Animal Health GmbH)

Profender (Active substance: Emodepside / Praziquantel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3405 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-4-2018

CERTIFECT (Merial)

CERTIFECT (Merial)

CERTIFECT (Active substance: (S)-Methoprene, Fipronil, Amitraz) - Withdrawal - Commission Decision (2018)2687 of Mon, 30 Apr 2018

Europe -DG Health and Food Safety