Briotril 400 EC

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Briotril 400 EC Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 160 g/l ioxynil; 240 g/l bromoxynil
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Briotril 400 EC Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 396-9
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Indlægsseddel

Godkendelsesindehaver:

Makhteshim - Agan Holland B.V.

Arnhemseweg 87,

NL-3832 GK Leusden, Holland

www.mabeno.com

T1931B/08

Ukrudtsmiddel, nr 396-9

Bromoxynil................240 g/l (20,5%)

Ioxynil......................160 g/l (13,7%)

Som octansyre-ester. Indeholder Solventnaphtha (råolie) tung aromatisk.

nettoindhold 5 L

Deklaration:

Analyse:

Væske:

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

UKRUDTSMIDDEL

Sundhedsskadelig

Briotril

400 EC

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vår- og vintersæd samt frøgræs.

UN 1993

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvis-ningen følges nøje.

R20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse

R36/38 Irriterer øjnene og huden

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten

R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse

R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Undgå indånding af aerosoltåger.

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

Vask alle personlige værnemidler efter brug.

Vask huden efter arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige

leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vår- og vintersæd samt frøgræs. Må i korn ikke

behandles senere end i vækststadie 31 og i frøgræs ikke senere end 90 dage før høst.

Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vand-løb, søer mv.) for at beskytte

organismer, der lever i vand.

Miljøfarlig

D E N M A R K

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholde-re, der har indeholdt

produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfla-devand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og

veje.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foder-stoffer.

Tom emballage må ikke genanvendes.

FØRSTEHJÆLP

Indånding

Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.

Huden

Fjern forurenet tøj. Skyl derefter huden med rigeligt vand efterfulgt af sæbevask.

Øjnene

Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i mindst 15 min. Kontakt læge.

Indtagelse

Fremkald ikke opkastning. Drik rigeligt vand og kontakt straks læge.

Medbring bruganvisningen ved lægekontakt.

Briotril t1931B-08:Briotril t1913B-05 5l den 2/24/11 1:22 PM Page 1

BRIOTRIL 400 EC

Brugsanvisning:

Briotril

kontaktmiddel

anvendes

bekæmpelse

ukrudt

efteråret

samt

foråret

vinter-

vårsæd.

Envidere kan Briotril 400 EC anvendes i det

tidlige

forår

frøgræsmarker

frøgræs

udlagt

renbestand,

når

græsset

blade.

Udlægsmarker

lucerne,

sneglebælg, hvid- og rødkløver samt frøroer

kan ligeledes behandles med Briotril 400 EC.

Behandling

marker

udlæg

skal

umiddelbart efter, tokimbladet udlæg er sået.

Briotril 400 EC optages af ukrudtets blade og

virker som et kontaktmiddel. Briotril 400 EC er

esterformuleret

giver

derfor

bekæmpelse af ukrudtet selv i kølige perioder

og i perioder med lav luftfugtighed.

Anvendelse:

Korn:

Briotril 400 EC anvendes i vårsæd fra kornets st.

13-31.

Vintersæd

forår,

snart

ukrudtet

saftspændt

væksten

begyndt

indtil

31.Vintersæd efterår behandles fra st. 11 og

frem.

Frøgræsmarker:

Der behandles om foråret, så snart væksten er

startet og ukrudtet er småt. Ved forekomst af

burresnerre, pileurt eller hanekro med max. 4

løvblade

tilsættes

Tomahawk

EC/Starane 180.

Frøgræs udlagt i renbestand om efteråret:

Der behandles med Briotril 400 EC når græsset

er i st. 11-12 (1

-2 blade), for at få en bredere

effekt og virkning på flere ukrudtsarter kan der

i rajgræsser iblandes Express ST.

Dosering:

Briotril

anvendes

0,2-0,6

l/ha.

Mindste

dosering

tankblanding

andre

ukrudtsmidler.

Rengøring af sprøjteudstyr:

skal

anvendes

spuledyse

indvendige vask af sprøjten. Uvasket sprøjte

eller traktor, der er anvendt til udbringning af

plantebeskyttelsesmidler, skal placeres på det

behandlet areal, vaskeplads med opsamling til

gyllebeholder eller anden beholder, eller under

tag. Restsprøjtevæsken skal i forbindelse med

indvendig vask af sprøjten fortyndes mindst 50

gange og udsprøjtes på det behandlede areal

under kørsel. Den maximale tilladte dosering,

anført

etiketten

anvendte

midler,

ikke

herved

overskrides

markniveau.

bør

anvendes

amoniumbaseret

rengøringsmiddel

f.eks.

Clear Extra.

S1931A /08

Briotril S1931a-08 la:Briotril S1931a-05 label 2/24/11 1:22 PM Page 1

agan: color:

Tabellen er 85 % effektniveauet og derover i en normal udviklet afgrøde.

For at opnå tilstrækkelig effekt mod ukrudtsarter som ikke fremgår af tabellen skal der tankblandes med

andre ukrudtsmidler som, Ally

, Nicanor

, Express

, Harmony

Plus, Tomahawk

, Legacy, Activus

Stomp

, Boxer

. Undersøg mulighederne i Planteværn online eller kontakt din rådgiver for yderligere

information.

Vejrforhold:

Briotril 400 EC kan anvendes fra ukrudtet er i vækst, men effekten opnåes også ved temperature ned til

2°C, blot der er udsigt til stigende temperatur. Ved udsigt til nattefrost bør behandling undlades. Efter en

periode med frost, bør der først behandles når planterne er saftspændte. En høj luftfugtighed vil sikre

en optimal plantevækst og dermed også en hurtigere effekt. Selv ved en relativ lav luftfugtighed vil

effekten dog komme, men der må påregnes lidt længere tid inden virkningen indtræder. Jordfugten har

ingen

betydning

virkningen

Briotril

Briotril

kræver

times

tørvejr

efter

behandlingen.

Jordtype:

Briotril 400 EC kan anvendes på alle jordtyper.

Briotril EC udsprøjtes på saftspændte ukrudt. Briotril EC udsprøjtes i min. 150 ltr. Vand pr. Ha. Anvend

fladsprededyse, f.eks Hardi ISO F 02-110 med et tryk på 2,0-3,0 bar eller en tilsvarende Low-Drift dyse.

Ved forkomst af store ukrudtsplanter med et karftig vokslag, som f.eks. spildraps, agersennep og

haremad, anvendes dyser med mindre dråbestørrelse, eller trykket øges til 4 bar. Dette vil give en

bedre dækning og forhindre sprøjtedråberne i at løbe af ukrudtsplanterne. Vær opmærksom på

vinddrift, især når der sprøjtes nær vandmiljøer. Anvend LowDrift dyser.

Tilberedning:

Fyld beholderen med vand, omrøringen sættes i gang og den afmålte Briotril 400 EC mængde

tilsættes. Eventuel blandingspartner tilsættes og der fylde helt op med vand. Omrøringen forsætter

under kørsel og udsprøjtning.

Tankblandinger:

Briotril 400 Ec kan blandes med Activus

WG, Ally

ST, Boxer

, Cycocel

, Express

ST, Harmony

Plus,

Nicanor

20 SG, Primera

Super, Starane

180 S, Stomp

SC, Tern

, Tomahawk

180 EC, Zenit

Registrerede varemærker:

Activus

- Feinchemie Schwebda GmbH

Ally

, Express

, Harmony

- E.I. du Pont de Nemours & Company

Boxer

- Syngenta Ltd.

Primera

- Bayer Cropscience

Starane

- Dow AgroSciences LLC

Stomp

SC, Cycocel

- BASF Agro B.V.

Tomahawk

180 EC - Agan Chemical Manufacturers ltd.

Tern

, Zenit

- Syngenta Participations AG

Bortskaffelse:

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme og rengjorte beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Skyllevandet hældes op

i sprøjtevæsken

Resistensdannelse:

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan

resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at

anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte

middel med jævne mellemrum.

Produktansvar:

Informationen om produktets anvendelse er baseret på producentens seneste erfaringer, og

forstår derfor alene som anbefalinger. Mange faktorer såsom vejrforhold, jordtyper, sorter,

resistens, sprøjteteknik og andre anvendelsesmetoder kan påvirke produktets effekt.

Makhteshim-Agan påtager sig intet ansvar for følgerne af forkert eller uhensigtmæssig

anvendelse af produktet og/eller af anvendelse af produktet i strid med medfølgende

instruktioner, ligesom Makhteshim-Agan ikke påtager sig ansvaret for indirkte tab herunder

avancetab og lignende.

Ved tvivlsspørgsmål bedes De rette henvendelse til Deres leverandør.

S1931A/08

BRIOTRIL 400 EC

Brugsanvisning:

Briotril

kontaktmiddel

anvendes

bekæmpelse

ukrudt

efteråret

samt

foråret

vinter-

vårsæd.

Envidere kan Briotril 400 EC anvendes i det

tidlige

forår

frøgræsmarker

frøgræs

udlagt

renbestand,

når

græsset

blade.

Udlægsmarker

lucerne,

sneglebælg, hvid- og rødkløver samt frøroer

kan ligeledes behandles med Briotril 400 EC.

Behandling

marker

udlæg

skal

umiddelbart efter, tokimbladet udlæg er sået.

Briotril 400 EC optages af ukrudtets blade og

virker som et kontaktmiddel. Briotril 400 EC er

esterformuleret

giver

derfor

bekæmpelse af ukrudtet selv i kølige perioder

og i perioder med lav luftfugtighed.

Anvendelse:

Korn:

Briotril 400 EC anvendes i vårsæd fra kornets st.

13-31.

Vintersæd

forår,

snart

ukrudtet

saftspændt

væksten

begyndt

indtil

31.Vintersæd efterår behandles fra st. 11 og

frem.

Frøgræsmarker:

Der behandles om foråret, så snart væksten er

startet og ukrudtet er småt. Ved forekomst af

burresnerre, pileurt eller hanekro med max. 4

løvblade

tilsættes

Tomahawk

EC/Starane 180

Frøgræs udlagt i renbestand om efteråret:

Der behandles med Briotril 400 EC når græsset

er i st. 11-12 (1

-2 blade), for at få en bredere

effekt og virkning på flere ukrudtsarter kan der

i rajgræsser iblandes Express.

Dosering:

Briotril

anvendes

0,2-0,6 l/ha.

Mindste

dosering

tankblanding

andre

ukrudtsmidler.

Rengøring af sprøjteudstyr:

skal

anvendes

spuledyse

indvendige vask af sprøjten. Uvasket sprøjte

eller traktor, der er anvendt til udbringning af

plantebeskyttelsesmidler, skal placeres på det

behandlet areal, vaskeplads med opsamling til

gyllebeholder eller anden beholder, eller under

tag. Restsprøjtevæsken skal i forbindelse med

indvendig vask af sprøjten fortyndes mindst 50

gange og udsprøjtes på det behandlede areal

under kørsel. Den maximale tilladte dosering,

anført

etiketten

anvendte

midler,

ikke

herved

overskrides

markniveau.

bør

anvendes

amoniumbaseret

rengøringsmiddel

f.eks.

Clear Extra.

Ukrudtsproblem

Briotril 400 EC 0,6 l/ha

Ukrudt op til 2 løvblade

Forglemmigej, mark

Gåsefod, hvidmelet

Hyrdetaske

Pengeurt

Pileurt,

Sennep, ager

Tvetand

Kamille, lugtløs

Kamille, skive

Fuglegræs

Kornblomst

Limurt, nat

Valmue, korn

Evighedsblomst,sump

Kål, ager

Ærenpris,

Kløver, hvid

Raps

Storkenæb

Burresnerre

Haremad

Svinemælk

Gåsemad

Hanekro

Mælde, svine

Vortemælk,

Brandbæger, alm.

Hejrenæb

Hundepersille

Kiddike

Ukrudt 3 – 4 blade

Forglemmigej, mark

Gåsefod, hvidmelet

Hyrdetaske

Pengeurt

Pileurt,

Sennep, ager

Tvetand

Kamille

Fuglegræs

Kornblomst

Limurt, nat

Valmue, korn

Evighedsblomst, sump

Kål, ager

Ærenpris

Kløver, hvid

Pileurt, vej

Raps

briotril s1931a-08 bo:briotril s1931a-05 book 5l 2/24/11 1:22 PM Page 1

Godkendelsesindehaver:

Makhteshim - Agan Holland B.V.

Arnhemseweg 87,

NL-3832 GK Leusden, Holland

www.mabeno.com

T1931C/08

Ukrudtsmiddel, nr 396-9

Bromoxynil................240 g/l (20,5%)

Ioxynil......................160 g/l (13,7%)

Som octansyre-ester. Indeholder Solventnaphtha (råolie) tung aromatisk.

nettoindhold 4 x 5 L

Deklaration:

Analyse:

Væske:

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler.

UKRUDTSMIDDEL

Sundhedsskadelig

Briotril

400 EC

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vår- og vintersæd samt frøgræs.

Miljøfarlig

UN 1993

D E N M A R K

UN 1993

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvis-ningen følges nøje.

R20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse

R36/38 Irriterer øjnene og huden

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten

R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse

R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Undgå indånding af aerosoltåger.

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

Vask alle personlige værnemidler efter brug.

Vask huden efter arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige

leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vår- og vintersæd samt frøgræs. Må i korn ikke

behandles senere end i vækststadie 31 og i frøgræs ikke senere end 90 dage før høst.

Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vand-løb, søer mv.) for at beskytte

organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholde-re, der har

indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfla-devand/ Undgå forurening

via dræn fra gårdspladser og veje.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foder-stoffer.

Tom emballage må ikke genanvendes.

FØRSTEHJÆLP

Indånding

Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.

Huden

Fjern forurenet tøj. Skyl derefter huden med rigeligt vand efterfulgt af

sæbevask.

Øjnene

Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i mindst 15 min. Kontakt læge.

Indtagelse

Fremkald ikke opkastning. Drik rigeligt vand og kontakt straks læge.

Medbring bruganvisningen ved lægekontakt.

Briotril t1931c-08:Briotril t1913c-05 5l den 2/24/11 1:23 PM Page 1

29-6-2018

Pending EC decision: Rapamune, sirolimus, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Rapamune, sirolimus, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Jinarc, tolvaptan, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Jinarc, tolvaptan, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Lenvima, lenvatinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Lenvima, lenvatinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Dexdor, dexmedetomidine, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Dexdor, dexmedetomidine, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Nerlynx, neratinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Nerlynx, neratinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Kymriah, tisagenlecleucel, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Kymriah, tisagenlecleucel, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Inovelon, rufinamide, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Inovelon, rufinamide, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: RoActemra, tocilizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: RoActemra, tocilizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Cablivi, caplacizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Cablivi, caplacizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-6-2018

Pending EC decision: Longrange, eprinomectin, Opinion date: 21-Jun-2018

Pending EC decision: Longrange, eprinomectin, Opinion date: 21-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-6-2018

Blokhuis: maak postnatale depressie bespreekbaar

Blokhuis: maak postnatale depressie bespreekbaar

In Nederland ontwikkelen jaarlijks ruim 23.400 vrouwen een depressie na de bevalling. Dat is 1 op de 8 moeders. Velen van hen durven hun situatie niet aan te kaarten. Zij zijn bang om gezien te worden als een slechte moeder (47,4%) en willen anderen niet belasten (52,2%), blijkt uit een peiling onder vrouwen die (signalen van) een postnatale depressie hebben gehad. Hierdoor blijft postnatale depressie, ook wel postpartum depressie (PPD) genoemd, te vaak onbesproken. Daarom geeft staatssecretaris Paul Blo...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1-6-2018

Pending EC decision: Nityr, nitisinone, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Nityr, nitisinone, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Aimovig, erenumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Aimovig, erenumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Rxulti, brexpiprazole, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Rxulti, brexpiprazole, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Myalepta, metreleptin, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Myalepta, metreleptin, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Hyrimoz, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Hyrimoz, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Hefiya, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Hefiya, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Xeljanz, tofacitinib, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Xeljanz, tofacitinib, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Halimatoz, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Halimatoz, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Tegsedi, inotersen, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Tegsedi, inotersen, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Trazimera, trastuzumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Trazimera, trastuzumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Translarna, ataluren, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Translarna, ataluren, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Exondys, eteplirsen, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Exondys, eteplirsen, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-5-2018

Pending EC decision: Pexion, imepitoin, Opinion date: 25-May-2018

Pending EC decision: Pexion, imepitoin, Opinion date: 25-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Eladynos, abaloparatide, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Eladynos, abaloparatide, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Perjeta, pertuzumab, Opinion date: 26-Apr-2018

Pending EC decision: Perjeta, pertuzumab, Opinion date: 26-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Yervoy, ipilimumab, Opinion date: 26-Apr-2018

Pending EC decision: Yervoy, ipilimumab, Opinion date: 26-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Prolia, denosumab, Opinion date: 26-Apr-2018

Pending EC decision: Prolia, denosumab, Opinion date: 26-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Dexxience, betrixaban, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Dexxience, betrixaban, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Alsitek, masitinib, Opinion date: 18-Apr-2018

Pending EC decision: Alsitek, masitinib, Opinion date: 18-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Dzuveo, sufentanil, Opinion date: 26-Apr-2018

Pending EC decision: Dzuveo, sufentanil, Opinion date: 26-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Sprycel, dasatinib, Opinion date: 26-Apr-2018

Pending EC decision: Sprycel, dasatinib, Opinion date: 26-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Cimzia, certolizumab pegol, Opinion date: 26-Apr-2018

Pending EC decision: Cimzia, certolizumab pegol, Opinion date: 26-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Carmustine Obvius, carmustine, Opinion date: 26-Apr-2018

Pending EC decision: Carmustine Obvius, carmustine, Opinion date: 26-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Xeljanz, tofacitinib, Opinion date: 26-Apr-2018

Pending EC decision: Xeljanz, tofacitinib, Opinion date: 26-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Tagrisso, osimertinib, Opinion date: 26-Apr-2018

Pending EC decision: Tagrisso, osimertinib, Opinion date: 26-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-4-2018

Pending EC decision: Credelio, lotilaner, Opinion date: 19-Apr-2018

Pending EC decision: Credelio, lotilaner, Opinion date: 19-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-3-2018

Pending EC decision: Cabometyx , cabozantinib, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Cabometyx , cabozantinib, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-3-2018

Pending EC decision: Nerlynx, neratinib, Opinion date: 22-Feb-2018

Pending EC decision: Nerlynx, neratinib, Opinion date: 22-Feb-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-3-2018

Pending EC decision: Repatha, evolocumab, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Repatha, evolocumab, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-3-2018

Pending EC decision: Rubraca, rucaparib, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Rubraca, rucaparib, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-3-2018

Pending EC decision: Pemetrexed Krka, pemetrexed, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Pemetrexed Krka, pemetrexed, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-3-2018

Pending EC decision: Zessly, infliximab, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Zessly, infliximab, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency