Briotril 400 EC

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Briotril 400 EC Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 160 g/l ioxynil; 240 g/l bromoxynil
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Briotril 400 EC Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Godkendelsesindehaver:

Makhteshim - Agan Holland B.V.

Arnhemseweg 87,

NL-3832 GK Leusden, Holland

www.mabeno.com

T1931B/08

Ukrudtsmiddel, nr 396-9

Bromoxynil................240 g/l (20,5%)

Ioxynil......................160 g/l (13,7%)

Som octansyre-ester. Indeholder Solventnaphtha (råolie) tung aromatisk.

nettoindhold 5 L

Deklaration:

Analyse:

Væske:

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

UKRUDTSMIDDEL

Sundhedsskadelig

Briotril

400 EC

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vår- og vintersæd samt frøgræs.

UN 1993

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvis-ningen følges nøje.

R20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse

R36/38 Irriterer øjnene og huden

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten

R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse

R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Undgå indånding af aerosoltåger.

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

Vask alle personlige værnemidler efter brug.

Vask huden efter arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige

leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vår- og vintersæd samt frøgræs. Må i korn ikke

behandles senere end i vækststadie 31 og i frøgræs ikke senere end 90 dage før høst.

Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vand-løb, søer mv.) for at beskytte

organismer, der lever i vand.

Miljøfarlig

D E N M A R K

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholde-re, der har indeholdt

produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfla-devand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og

veje.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foder-stoffer.

Tom emballage må ikke genanvendes.

FØRSTEHJÆLP

Indånding

Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.

Huden

Fjern forurenet tøj. Skyl derefter huden med rigeligt vand efterfulgt af sæbevask.

Øjnene

Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i mindst 15 min. Kontakt læge.

Indtagelse

Fremkald ikke opkastning. Drik rigeligt vand og kontakt straks læge.

Medbring bruganvisningen ved lægekontakt.

Briotril t1931B-08:Briotril t1913B-05 5l den 2/24/11 1:22 PM Page 1

BRIOTRIL 400 EC

Brugsanvisning:

Briotril

kontaktmiddel

anvendes

bekæmpelse

ukrudt

efteråret

samt

foråret

vinter-

vårsæd.

Envidere kan Briotril 400 EC anvendes i det

tidlige

forår

frøgræsmarker

frøgræs

udlagt

renbestand,

når

græsset

blade.

Udlægsmarker

lucerne,

sneglebælg, hvid- og rødkløver samt frøroer

kan ligeledes behandles med Briotril 400 EC.

Behandling

marker

udlæg

skal

umiddelbart efter, tokimbladet udlæg er sået.

Briotril 400 EC optages af ukrudtets blade og

virker som et kontaktmiddel. Briotril 400 EC er

esterformuleret

giver

derfor

bekæmpelse af ukrudtet selv i kølige perioder

og i perioder med lav luftfugtighed.

Anvendelse:

Korn:

Briotril 400 EC anvendes i vårsæd fra kornets st.

13-31.

Vintersæd

forår,

snart

ukrudtet

saftspændt

væksten

begyndt

indtil

31.Vintersæd efterår behandles fra st. 11 og

frem.

Frøgræsmarker:

Der behandles om foråret, så snart væksten er

startet og ukrudtet er småt. Ved forekomst af

burresnerre, pileurt eller hanekro med max. 4

løvblade

tilsættes

Tomahawk

EC/Starane 180.

Frøgræs udlagt i renbestand om efteråret:

Der behandles med Briotril 400 EC når græsset

er i st. 11-12 (1

-2 blade), for at få en bredere

effekt og virkning på flere ukrudtsarter kan der

i rajgræsser iblandes Express ST.

Dosering:

Briotril

anvendes

0,2-0,6

l/ha.

Mindste

dosering

tankblanding

andre

ukrudtsmidler.

Rengøring af sprøjteudstyr:

skal

anvendes

spuledyse

indvendige vask af sprøjten. Uvasket sprøjte

eller traktor, der er anvendt til udbringning af

plantebeskyttelsesmidler, skal placeres på det

behandlet areal, vaskeplads med opsamling til

gyllebeholder eller anden beholder, eller under

tag. Restsprøjtevæsken skal i forbindelse med

indvendig vask af sprøjten fortyndes mindst 50

gange og udsprøjtes på det behandlede areal

under kørsel. Den maximale tilladte dosering,

anført

etiketten

anvendte

midler,

ikke

herved

overskrides

markniveau.

bør

anvendes

amoniumbaseret

rengøringsmiddel

f.eks.

Clear Extra.

S1931A /08

Briotril S1931a-08 la:Briotril S1931a-05 label 2/24/11 1:22 PM Page 1

agan: color:

Tabellen er 85 % effektniveauet og derover i en normal udviklet afgrøde.

For at opnå tilstrækkelig effekt mod ukrudtsarter som ikke fremgår af tabellen skal der tankblandes med

andre ukrudtsmidler som, Ally

, Nicanor

, Express

, Harmony

Plus, Tomahawk

, Legacy, Activus

Stomp

, Boxer

. Undersøg mulighederne i Planteværn online eller kontakt din rådgiver for yderligere

information.

Vejrforhold:

Briotril 400 EC kan anvendes fra ukrudtet er i vækst, men effekten opnåes også ved temperature ned til

2°C, blot der er udsigt til stigende temperatur. Ved udsigt til nattefrost bør behandling undlades. Efter en

periode med frost, bør der først behandles når planterne er saftspændte. En høj luftfugtighed vil sikre

en optimal plantevækst og dermed også en hurtigere effekt. Selv ved en relativ lav luftfugtighed vil

effekten dog komme, men der må påregnes lidt længere tid inden virkningen indtræder. Jordfugten har

ingen

betydning

virkningen

Briotril

Briotril

kræver

times

tørvejr

efter

behandlingen.

Jordtype:

Briotril 400 EC kan anvendes på alle jordtyper.

Briotril EC udsprøjtes på saftspændte ukrudt. Briotril EC udsprøjtes i min. 150 ltr. Vand pr. Ha. Anvend

fladsprededyse, f.eks Hardi ISO F 02-110 med et tryk på 2,0-3,0 bar eller en tilsvarende Low-Drift dyse.

Ved forkomst af store ukrudtsplanter med et karftig vokslag, som f.eks. spildraps, agersennep og

haremad, anvendes dyser med mindre dråbestørrelse, eller trykket øges til 4 bar. Dette vil give en

bedre dækning og forhindre sprøjtedråberne i at løbe af ukrudtsplanterne. Vær opmærksom på

vinddrift, især når der sprøjtes nær vandmiljøer. Anvend LowDrift dyser.

Tilberedning:

Fyld beholderen med vand, omrøringen sættes i gang og den afmålte Briotril 400 EC mængde

tilsættes. Eventuel blandingspartner tilsættes og der fylde helt op med vand. Omrøringen forsætter

under kørsel og udsprøjtning.

Tankblandinger:

Briotril 400 Ec kan blandes med Activus

WG, Ally

ST, Boxer

, Cycocel

, Express

ST, Harmony

Plus,

Nicanor

20 SG, Primera

Super, Starane

180 S, Stomp

SC, Tern

, Tomahawk

180 EC, Zenit

Registrerede varemærker:

Activus

- Feinchemie Schwebda GmbH

Ally

, Express

, Harmony

- E.I. du Pont de Nemours & Company

Boxer

- Syngenta Ltd.

Primera

- Bayer Cropscience

Starane

- Dow AgroSciences LLC

Stomp

SC, Cycocel

- BASF Agro B.V.

Tomahawk

180 EC - Agan Chemical Manufacturers ltd.

Tern

, Zenit

- Syngenta Participations AG

Bortskaffelse:

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme og rengjorte beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Skyllevandet hældes op

i sprøjtevæsken

Resistensdannelse:

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan

resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at

anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte

middel med jævne mellemrum.

Produktansvar:

Informationen om produktets anvendelse er baseret på producentens seneste erfaringer, og

forstår derfor alene som anbefalinger. Mange faktorer såsom vejrforhold, jordtyper, sorter,

resistens, sprøjteteknik og andre anvendelsesmetoder kan påvirke produktets effekt.

Makhteshim-Agan påtager sig intet ansvar for følgerne af forkert eller uhensigtmæssig

anvendelse af produktet og/eller af anvendelse af produktet i strid med medfølgende

instruktioner, ligesom Makhteshim-Agan ikke påtager sig ansvaret for indirkte tab herunder

avancetab og lignende.

Ved tvivlsspørgsmål bedes De rette henvendelse til Deres leverandør.

S1931A/08

BRIOTRIL 400 EC

Brugsanvisning:

Briotril

kontaktmiddel

anvendes

bekæmpelse

ukrudt

efteråret

samt

foråret

vinter-

vårsæd.

Envidere kan Briotril 400 EC anvendes i det

tidlige

forår

frøgræsmarker

frøgræs

udlagt

renbestand,

når

græsset

blade.

Udlægsmarker

lucerne,

sneglebælg, hvid- og rødkløver samt frøroer

kan ligeledes behandles med Briotril 400 EC.

Behandling

marker

udlæg

skal

umiddelbart efter, tokimbladet udlæg er sået.

Briotril 400 EC optages af ukrudtets blade og

virker som et kontaktmiddel. Briotril 400 EC er

esterformuleret

giver

derfor

bekæmpelse af ukrudtet selv i kølige perioder

og i perioder med lav luftfugtighed.

Anvendelse:

Korn:

Briotril 400 EC anvendes i vårsæd fra kornets st.

13-31.

Vintersæd

forår,

snart

ukrudtet

saftspændt

væksten

begyndt

indtil

31.Vintersæd efterår behandles fra st. 11 og

frem.

Frøgræsmarker:

Der behandles om foråret, så snart væksten er

startet og ukrudtet er småt. Ved forekomst af

burresnerre, pileurt eller hanekro med max. 4

løvblade

tilsættes

Tomahawk

EC/Starane 180

Frøgræs udlagt i renbestand om efteråret:

Der behandles med Briotril 400 EC når græsset

er i st. 11-12 (1

-2 blade), for at få en bredere

effekt og virkning på flere ukrudtsarter kan der

i rajgræsser iblandes Express.

Dosering:

Briotril

anvendes

0,2-0,6 l/ha.

Mindste

dosering

tankblanding

andre

ukrudtsmidler.

Rengøring af sprøjteudstyr:

skal

anvendes

spuledyse

indvendige vask af sprøjten. Uvasket sprøjte

eller traktor, der er anvendt til udbringning af

plantebeskyttelsesmidler, skal placeres på det

behandlet areal, vaskeplads med opsamling til

gyllebeholder eller anden beholder, eller under

tag. Restsprøjtevæsken skal i forbindelse med

indvendig vask af sprøjten fortyndes mindst 50

gange og udsprøjtes på det behandlede areal

under kørsel. Den maximale tilladte dosering,

anført

etiketten

anvendte

midler,

ikke

herved

overskrides

markniveau.

bør

anvendes

amoniumbaseret

rengøringsmiddel

f.eks.

Clear Extra.

Ukrudtsproblem

Briotril 400 EC 0,6 l/ha

Ukrudt op til 2 løvblade

Forglemmigej, mark

Gåsefod, hvidmelet

Hyrdetaske

Pengeurt

Pileurt,

Sennep, ager

Tvetand

Kamille, lugtløs

Kamille, skive

Fuglegræs

Kornblomst

Limurt, nat

Valmue, korn

Evighedsblomst,sump

Kål, ager

Ærenpris,

Kløver, hvid

Raps

Storkenæb

Burresnerre

Haremad

Svinemælk

Gåsemad

Hanekro

Mælde, svine

Vortemælk,

Brandbæger, alm.

Hejrenæb

Hundepersille

Kiddike

Ukrudt 3 – 4 blade

Forglemmigej, mark

Gåsefod, hvidmelet

Hyrdetaske

Pengeurt

Pileurt,

Sennep, ager

Tvetand

Kamille

Fuglegræs

Kornblomst

Limurt, nat

Valmue, korn

Evighedsblomst, sump

Kål, ager

Ærenpris

Kløver, hvid

Pileurt, vej

Raps

briotril s1931a-08 bo:briotril s1931a-05 book 5l 2/24/11 1:22 PM Page 1

Godkendelsesindehaver:

Makhteshim - Agan Holland B.V.

Arnhemseweg 87,

NL-3832 GK Leusden, Holland

www.mabeno.com

T1931C/08

Ukrudtsmiddel, nr 396-9

Bromoxynil................240 g/l (20,5%)

Ioxynil......................160 g/l (13,7%)

Som octansyre-ester. Indeholder Solventnaphtha (råolie) tung aromatisk.

nettoindhold 4 x 5 L

Deklaration:

Analyse:

Væske:

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler.

UKRUDTSMIDDEL

Sundhedsskadelig

Briotril

400 EC

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vår- og vintersæd samt frøgræs.

Miljøfarlig

UN 1993

D E N M A R K

UN 1993

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvis-ningen følges nøje.

R20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse

R36/38 Irriterer øjnene og huden

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten

R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse

R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Undgå indånding af aerosoltåger.

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

Vask alle personlige værnemidler efter brug.

Vask huden efter arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige

leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vår- og vintersæd samt frøgræs. Må i korn ikke

behandles senere end i vækststadie 31 og i frøgræs ikke senere end 90 dage før høst.

Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vand-løb, søer mv.) for at beskytte

organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholde-re, der har

indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfla-devand/ Undgå forurening

via dræn fra gårdspladser og veje.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foder-stoffer.

Tom emballage må ikke genanvendes.

FØRSTEHJÆLP

Indånding

Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.

Huden

Fjern forurenet tøj. Skyl derefter huden med rigeligt vand efterfulgt af

sæbevask.

Øjnene

Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i mindst 15 min. Kontakt læge.

Indtagelse

Fremkald ikke opkastning. Drik rigeligt vand og kontakt straks læge.

Medbring bruganvisningen ved lægekontakt.

Briotril t1931c-08:Briotril t1913c-05 5l den 2/24/11 1:23 PM Page 1

17-10-2018

Pest categorisation of Stagonosporopsis andigena

Pest categorisation of Stagonosporopsis andigena

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Stagonosporopsis andigena, the causal agent of black blight of potato, for the EU. The pest is a well‐defined fungal species and reliable methods exist for its detection and identification. S. andigena is present in Bolivia and Peru. The pest is not known to occur in the EU and is listed in Annex IAI of Directive 2000/29/EC as Phoma andina, meaning its introduction into the EU is prohibited. The ma...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-10-2018

Pest categorisation of Thecaphora solani

Pest categorisation of Thecaphora solani

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Plant Health performed a pest categorisation of the fungus Thecaphora solani, the causal agent of smut of potato, for the EU. The identity of the pest is well established and reliable methods exist for its detection and identification. T. solaniis present in Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Panama, Peru and Venezuela. The pathogen is not known to occur in the EU and is listed in Annex IAI of Directive 2000/29/EC, meaning its introducti...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

16-10-2018

Pest categorisation of Cronartium harknessii, Cronartium kurilense and Cronartium sahoanum

Pest categorisation of Cronartium harknessii, Cronartium kurilense and Cronartium sahoanum

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 Following a request from the European Commission, the EFSA Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Cronartium harknessii, Cronartium kurilense and Cronartium sahoanum, which are well‐defined and distinguishable tree fungal pathogens of the family Cronartiaceae. In 2018, these species were moved from the genus Endocronartium to the genus Cronartium. These pathogens are not known to be present in the EU and are regulated in Council Directive 2...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

16-10-2018

Modification of the existing maximum residue levels for mepiquat in cotton seeds and animal commodities

Modification of the existing maximum residue levels for mepiquat in cotton seeds and animal commodities

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant, BASF SE, submitted an application to the competent national authority in Greece to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance mepiquat in cotton seeds. The data submitted in support of the application were found to be sufficient to derive a MRL proposal for cotton seeds and the previously derived MRL proposals for animal commodities were found to be stil...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

16-10-2018

Pest categorisation of Melampsora farlowii

Pest categorisation of Melampsora farlowii

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 Following a request from the European Commission, the EFSA Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Melampsora farlowii, a well‐defined and distinguishable fungus of the family Melampsoraceae. M. farlowii is the causal agent of a leaf and twig rust of hemlocks (Tsuga spp.) in eastern North America. The pathogen is regulated in Council Directive 2000/29/EC (Annex IAI) as a harmful organism whose introduction into the EU is banned. M. farlowii ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

16-10-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for teflubenzuron

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for teflubenzuron

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 The applicant BASF Agro BV submitted a request to the competent national authority in United Kingdom to evaluate the confirmatory data that were identified for teflubenzuron in the framework of the maximum residue level (MRL) review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. To address the data gaps, a new metabolism study on leafy crops, a study investigating the nature of residues under standard hydrolytic conditions and a validated ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-10-2018

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Published on: Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200 The EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF) provides a scientific opinion re‐evaluating the safety of thermally oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (TOSOM) (E 479b) when used as a food additive. The Scientific Committee on Food (SCF) and the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) derived an acceptable daily intake (ADI) of 25 and 30 mg/kg body weight (bw) per day, respectively. There was n...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

6-10-2018

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Published on: Fri, 05 Oct 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Agriculture & Horticulture Development Board submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance epoxiconazole in beetroots. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal for beetroots. Adequate analytical methods for enforcement are...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

2-10-2018

Review of the existing maximum residue levels for cyflufenamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Review of the existing maximum residue levels for cyflufenamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Published on: Mon, 01 Oct 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance cyflufenamid. To assess the occurrence of cyflufenamid residues in plants, processed commodities, rotational crops and livestock, EFSA considered the conclusions derived in the framework of Directive 91/414/EEC as well as the European authorisations reported by Member States (in...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

28-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ABE‐IT 56 (components of lysate of Saccharomyces cerevisiae strain DDSF623)

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ABE‐IT 56 (components of lysate of Saccharomyces cerevisiae strain DDSF623)

Published on: Thu, 27 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State, France, for the pesticide active substance ABE‐IT 56 (components of lysate of Saccharomyces cerevisiae strain DDSF623) are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

27-9-2018

Review of the existing maximum residue levels for tembotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Review of the existing maximum residue levels for tembotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Published on: Wed, 26 Sep 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance tembotrione. To assess the occurrence of tembotrione residues in plants, processed commodities, rotational crops and livestock, EFSA considered the conclusions derived in the framework of Commission Regulation (EU) No 188/2011 as well as the import tolerances and European author...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

27-9-2018

Outcome of the consultation on confirmatory data used in risk assessment for the active substance copper (I), copper (II) variants

Outcome of the consultation on confirmatory data used in risk assessment for the active substance copper (I), copper (II) variants

Published on: Wed, 26 Sep 2018 00:00:00 +0200 The European Food Safety Authority (EFSA) was asked by the European Commission to provide scientific assistance with respect to the risk assessment for an active substance in light of confirmatory data requested following the first approval in accordance with Article 6(1) of Directive 91/414/EEC and Article 6(f) of Regulation (EC) No 1107/2009. In this context EFSA's scientific views on the specific points raised during the commenting phase conducted with Me...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

26-9-2018

Modification of the existing maximum residue level for flonicamid in various crops

Modification of the existing maximum residue level for flonicamid in various crops

Published on: Tue, 25 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum submitted a request to the competent national authority in Germany to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance flonicamid in radishes. Furthermore, in accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant ISK Biosciences Europe N.V. submitted a request to the competent national authority in the Ne...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-9-2018

Pending EC decision: Buvidal, buprenorphine, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Buvidal, buprenorphine, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Emgality, galcanezumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Emgality, galcanezumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: RoActemra, tocilizumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: RoActemra, tocilizumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Venclyxto, venetoclax, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Venclyxto, venetoclax, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Jivi, damoctocog alfa pegol, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Jivi, damoctocog alfa pegol, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Gilenya, fingolimod, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Gilenya, fingolimod, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Apealea, paclitaxel, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Apealea, paclitaxel, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Alunbrig, brigatinib, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Alunbrig, brigatinib, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Cabometyx , cabozantinib, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Cabometyx , cabozantinib, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Luxturna, voretigene neparvovec, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Luxturna, voretigene neparvovec, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Fulphila, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Fulphila, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Pelmeg, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Pelmeg, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Ziextenzo, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Ziextenzo, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Poteligeo, mogamulizumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Poteligeo, mogamulizumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Pifeltro, doravirine, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Pifeltro, doravirine, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for sulfoxaflor in light of confirmatory data

Outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for sulfoxaflor in light of confirmatory data

Published on: Thu, 20 Sep 2018 00:00:00 +0200 The European Food Safety Authority (EFSA) was asked by the European Commission to provide scientific assistance with respect to the risk assessment for an active substance in light of confirmatory data requested following approval in accordance with Article 6(1) of Directive 91/414/EEC and Article 6(f) of Regulation (EC) No 1107/2009. In this context EFSA's scientific views on the specific points raised during the commenting phase conducted with Member State...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-9-2018

Modification of the existing maximum residue level for clothianidin in potatoes

Modification of the existing maximum residue level for clothianidin in potatoes

Published on: Thu, 20 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Bayer CropScience AG submitted a request to the competent national authority in Germany to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance clothianidin to accommodate the use on potatoes imported from Canada. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal. Adequate analytical methods for enforcement are availa...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

20-9-2018

Pending EC decision: Xtandi, enzalutamide, Opinion date: 20-Sep-2019

Pending EC decision: Xtandi, enzalutamide, Opinion date: 20-Sep-2019

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-9-2018

Modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small fruits

Modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small fruits

Published on: Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant LTZ Augustenberg submitted a request to the competent national authority in Germany to modify the existing maximum residue levels (MRLs) for the active substance potassium phosphonates in raspberries, blackberries, currants, blueberries, gooseberries and elderberries. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all crops under c...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-9-2018

Modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in various root crops

Modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in various root crops

Published on: Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the Agriculture and Horticulture Development Council submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance flonicamid in beetroots, carrots, celeriacs/turnip rooted celeries, horseradishes, Jerusalem artichokes, parsnips, parsley roots/Hamburg roots parsley, radishes, salsifies, swedes/rutabagas, tu...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

14-9-2018

Pending EC decision: Inflacam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Pending EC decision: Inflacam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-9-2018

Pending EC decision: Rheumocam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Pending EC decision: Rheumocam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-9-2018

Pending EC decision: NexGard, afoxolaner, Opinion date: 13-Sep-2018

Pending EC decision: NexGard, afoxolaner, Opinion date: 13-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance azadirachtin (Margosa extract)

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance azadirachtin (Margosa extract)

Published on: Thu, 13 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of the EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State, Germany, for the pesticide active substance azadirachtin are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the additional representative use of azadir...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

13-9-2018

Review of the existing maximum residue levels for fluquinconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Review of the existing maximum residue levels for fluquinconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Published on: Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance fluquinconazole. Considering the information provided by Member States, neither EU uses nor import tolerances are currently authorised for fluquinconazole within the European Union. Furthermore, no MRLs are established by the Codex Alimentarius Commission (codex maximum residue ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

5-9-2018

Outcome of the pesticides peer review meeting on general recurring issues in mammalian toxicology

Outcome of the pesticides peer review meeting on general recurring issues in mammalian toxicology

Published on: Tue, 04 Sep 2018 00:00:00 +0200 This technical report reflects the outcome of the mammalian toxicology experts meeting on general recurring issues noted during the EFSA peer reviews of pesticide active substances under Regulation (EC) No 1107/2009. The main issues identified were related to genotoxicity of products and principles of (Q)SAR and read‐across. General presentations on the different EFSA guidance and EFSA developmental activities related to human health risk assessment of pesti...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

4-9-2018

Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for milk for use in plant protection as fungicide

Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for milk for use in plant protection as fungicide

Published on: Mon, 03 Sep 2018 00:00:00 +0200 The European Food Safety Authority (EFSA) was asked by the European Commission to provide scientific assistance with respect to the evaluation of applications received by the European Commission concerning basic substances. In this context, EFSA's scientific views on the specific points raised during the commenting phase conducted with Member States and EFSA on the basic substance application for milk are presented. The context of the evaluation was that req...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-9-2018

Acknowledgement:EFSA wishes to thank the rapporteur Member State Denmark for thepreparatory work on this scientific output.Suggested citation:EFSA (European Food Safety Authority), Brancato A, Brocca D, Carrasco Cabrera L,De Lentdecker C, Erdos

Acknowledgement:EFSA wishes to thank the rapporteur Member State Denmark for thepreparatory work on this scientific output.Suggested citation:EFSA (European Food Safety Authority), Brancato A, Brocca D, Carrasco Cabrera L,De Lentdecker C, Erdos

Published on: Fri, 31 Aug 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance napropamide. To assess the occurrence of napropamide residues in plants, processed commodities, rotational crops and livestock, EFSA considered the conclusions derived in the framework of Directive 91/414/EEC as well as the European authorisations reported by Member States (incl...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-9-2018

Review of the existing MRLs for fenbuconazole

Review of the existing MRLs for fenbuconazole

Published on: Fri, 31 Aug 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance fenbuconazole. To assess the occurrence of fenbuconazole residues in plants, processed commodities, rotational crops and livestock, EFSA considered the conclusions derived in the framework of Directive 91/414/EEC, the MRLs established by the Codex Alimentarius Commission as well...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-8-2018

Public Notification: PremierZen Gold 4000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: PremierZen Gold 4000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use PremierZen Gold 4000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-8-2018

National summary reports on pesticide residue analysis performed in 2016

National summary reports on pesticide residue analysis performed in 2016

Published on: Tue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 31 of Regulation (EC) No 396/2005, European Union (EU) Member States have to communicate to the European Food Safety Authority (EFSA) the results of their official controls on pesticide residues in food. In the framework of this communication, the EU Member States, Iceland and Norway provided a short summary report outlining the main findings of the control activities during the reference year. This technical report is the compilat...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Review of the existing maximum residue levels for sintofen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Review of the existing maximum residue levels for sintofen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Published on: Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance sintofen. To assess the occurrence of sintofen residues in plants, processed commodities, rotational crops and livestock, EFSA considered the conclusions derived in the framework of Commission Regulation (EC) No 33/2008, as well as the European authorisations reported by Member ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Review of the existing maximum residue levels for prochloraz according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Review of the existing maximum residue levels for prochloraz according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance prochloraz. To assess the occurrence of prochloraz residues in plants, processed commodities, rotational crops and livestock, EFSA considered the conclusions derived in the framework of Directive 91/414/EEC, the MRLs established by the Codex Alimentarius Commission as well as th...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in France to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance prohexadione in linseeds, poppy seeds, sunflower seeds, rape seeds, mustard seeds and gold of pleasure seeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all oilseeds under consid...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Review of the existing maximum residue levels for napropamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Review of the existing maximum residue levels for napropamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Published on: Fri, 24 Aug 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance napropamide. To assess the occurrence of napropamide residues in plants, processed commodities, rotational crops and livestock, EFSA considered the conclusions derived in the framework of Directive 91/414/EEC as well as the European authorisations reported by Member States (incl...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Explanatory note on the determination of newly expressed protein levels in the context of genetically modified plant applications for EU market authorisation

Explanatory note on the determination of newly expressed protein levels in the context of genetically modified plant applications for EU market authorisation

Published on: Mon, 20 Aug 2018 00:00:00 +0200 Genetically modified organisms are subject to a risk assessment and regulatory approval before entering the European market. According to legislation (Directive 2001/18/EC, Regulation (EC) No 1829/2003 and Regulation (EU) No 503/2013) and the EFSA guidance documents on the risk assessment of food and feed from genetically modified (GM) plants and on the environmental risk assessment of GM plants, applicants need to perform a molecular characterisation of any...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Setting of import tolerances for mandestrobin in strawberries and table and wine grapes

Setting of import tolerances for mandestrobin in strawberries and table and wine grapes

Published on: Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Sumitomo Chemical Agro Europe SAS submitted a request to the competent national authority in Austria to set an import tolerance for the active substance mandestrobin in strawberries, table grapes and wine grapes. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive maximum residue level (MRL) proposals for the crops under consideration. Adequate analytica...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for fluoxastrobin in oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for fluoxastrobin in oilseeds

Published on: Mon, 13 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Arysta LifeSciences SAS submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance fluoxastrobin in certain oilseeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for the oilseeds for which a modification was requested. Adequate analytical...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.